Bài 9. Lục Vân Tiên Gặp Nạn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC LONGGiáo viên: NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNGLỤC VÂN TIÊNgặp nạn(trích Truyện Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu)KIEÅM TRA BAØI CUÕTrắc nghiệm: Đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga thể hiện khát vọng gì của tác giả? A-Được cứu người, giúp đời B-Trở nên giàu sang phú quí C-Có công danh hiển hách D-Có tiếng tăm vang dộiTự luận: Nêu cảm nhận của em về nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga”2. Từ khó LỤC VÂN TIÊN GẶP NẠN(Trích Truyện Lục Vân Tiên_Nguyễn Đình Chiểu) – Thuộc phần II: Lục Vân Tiên gặp nạn được thần dân cứu giúp.

I-ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH:1.Vị trí đoạn trích:

II/ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN:1. Đọc văn bản Ñeâm khuya laëng leõ nhö tôø, Nghinh ngang sao moïc mòt môø söông bay. Trònh Haâm khi aáy ra tay, Vaân Tieân bò gaõ xoâ ngay xuoáng vôøi. Trònh Haâm giaû tieáng keâu trôøi, Cho ngöôøi thöùc daäy laáy lôøi phui pha. Trong thuyeàn ai naáy keâu la, Ñeàu thöông hoï Luïc xoùt xa taám loøng. Vaân tieân mình luïy giöõa doøng, Giao long dìu ñôõ vaøo trong baõi raøy. Vöøa may trôøi ñaõ saùng ngaøy, Oâng chaøi xem thaáy vôùt ngay leân bôø. Hoái con vaày löûa moät giôø, Oâng hô buïng daï, muï hô maët maøy. Vaân Tieân vöøa aám chôn tay, Ngaån ngô hoàn phaùch nhö say môùi roài. Ngôõ thaân mình phaûi nöôùc troâi, Hay ñaâu coøn haõy ñaëng ngoài döông gian. Ngö oâng khi aáy hoûi han, Vaân Tieân thöa heát moïi ñaøng gaàn xa, Ngö raèng: “Ngöôøi ôû cuøng ta, Hoâm mai haåm huùt vôùi giaø cho vui,” Tieân raèng: “Oâng laáy chi nuoâi, Thaân toâi nhö theå traùi muøi treân caây. Nay ñaø troâi noåi ñeán ñaây, Khoâng chi baùo ñaùp loøng naøy trô trô.” Ngö raèng: ” Loøng laõo chaúng mô, Doác loøng nhaân nghóa haù chôø traû ôn? Nöôùc trong röûa ruoät saïch trôn, Moät caâu danh lôïi chi sôøn loøng ñaây. Raøy doi mai vònh vui vaày, Ngaøy kia höùng gioù ñeâm naøy chôi traêng. Moät mình thong thaû laøm aên, Khoûe quô chaøi keùo; meät quaêng caâu daàm. Ngheâu ngao nay chích mai ñaàm, Moät baàu trôøi ñaát vui thaàm ai hay. Kinh luaân ñaõ saün trong tay, Thung dung döôùi theá vui say trong trôøi. Thuyeàn nan moät chieác ôû ñôøi, Taém möa chaûi gioù trong vôøi Haøn Giang.” ( Nguyeãn Ñình Chieåu, Truyeän Luïc Vaân Tieân, Theo Nguyeãn Ñình Chieåu toaøn taäp, sñd )LỤC VÂN TIÊN GẶP NẠN(Trích Truyện Lục Vân Tiên)– Tám câu đầu: Trịnh Hâm hại Vân Tiên – Ba mươi hai câu còn lại : Ngư Ông cứu Vân Tiên2. Bố cục:II/ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN:1. Đọc văn bản3. Phân tích: ?Tình tiết sắp xếp hợp lí , hành động nhanh gọn, từ ngữ giản dị .

_ ” Đêm khuya“ _ ” Xô ngay xuống vời” _ ” Giả tiếng kêu trời” a/ Trịnh Hâm hại Vân Tiên.?Hành động có tính toán, kế hoạch sắp đặt chặt chẽ.* Bất nhân, bất nghĩa, gian ngoa, xảo quyệt ? Đại diện cho cái ác. Ñeâm khuya laëng leõ nhö tôø, Nghinh ngang sao moïc mòt môø söông bay. Trònh Haâm khi aáy ra tay, Vaân Tieân bò gaõ xoâ ngay xuoáng vôøi. Trònh Haâm giaû tieáng keâu trôøi, Cho ngöôøi thöùc daäy laáy lôøi phui pha. Trong thuyeàn ai naáy keâu la, Ñeàu thöông hoï Luïc xoùt xa taám loøng.2. Bố cục:II/ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN1. Đọc văn bảnb/ Ngư Ông cứu Vân Tiên. Vừa may trời đã sáng ngày, Ông chài xem thấy vớt ngay lên bờ. Hối con vầy lửa một giờ, Ông hơ bụng dạ, mụ hơ mặt mày. Vân Tiên vừa ấm chơn tay, Ngẩn ngơ hồn phách như say mới rồi. Ngỡ thân mình phải nước trôi, Hay đâu còn hãy đặng ngồi dương gian. Ngư ông khi ấy hỏi han, Vân Tiên thưa hết mọi đàng gần xa, Ngư rằng: “Người ở cùng ta, Hôm mai hẩm hút với già cho vui,” Tiên rằng: “Ông lấy chi nuôi, Thân tôi như thể trái mùi trên cây. Nay đà trôi nổi đến đây, Không chi báo đáp lòng này trơ trơ.” Ngư rằng: ” Lòng lão chẳng mơ, Dốc lòng nhân nghĩa há chờ trả ơn?.

Bao dung, nhân ái hào hiệp – “Vớt ngay lên bờ” – “Hối con vầy lửa” – ” Ông hơ bụng dạ, mụ hơ mặt mày” ?Ân cần ,chu đáo, tận tình – “Hôm mai hẩm hút với già cho vui” – “Dốc lòng nhân nghĩa há chờ trả ơn” Nước trong rửa ruột sạch trơn, Một câu danh lợi chi sờn lòng đây. Rày doi mai vịnh vui vầy, Ngày kia hứng gió đêm này chơi trăng. Một mình thong thả làm ăn, Khỏe quơ chài kéo; mệt quăng câu dầm. Nghêu ngao nay chích mai đầm, Một bầu trời đất vui thầm ai hay. Kinh luân đã sẵn trong tay, Thung dung dưới thế vui say trong trời. Thuyền nan một chiếc ở đời, Tắm mưa chải gió trong vời Hàn Giang.”– Doi, vịnh, gió, trăng, chích, đầm, trời đất, trời, mưa, gióVui vầy, thong thả, khỏe, mệt, nghêu ngao, vui thầm, vui say, thung dung? Hình ảnh thơ đẹp, gợi cảmCuộc sống tự do phóng khoáng,hòa nhập thiên nhiên và đầy ắp niềm vui.* Ngư Ông lương thiện, trọng nghĩa khinh tài,Sống tự do ngoài vòng danh lợi ? Đại diện cho cái thiện.b/ Ngư Ông cứu Vân Tiên.II- ĐỌC – HIỂU VĂN BẢNI-ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH:III- TỔNG KẾT:Nghệ thuật: Xây dựng hình ảnh đối lập, ngôn ngữ bình dân mà gợi cảm.2. Nội dung: Thái độ trân trọng, ca ngợi người lao động bình dị mà đẹp đẽ, phê phán những kẻ độc ác, xấu xa.II- ĐỌC – HIỂU VĂN BẢNI-ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH:III- TỔNG KẾT:IV- LUYỆN TẬP:Tìm những nhân vật trong “Truyện Lục Vân Tiên” có thể xếp vào cùng loại với Ngư ông? Họ có những đặc điểm chung gì?DẶN DÒ:-Khái quát những nét đặc sắc về nghệ thuật và nội dung tư tưởng của đoạn trích.– Học thuộc lòng đoạn trích .Chuẩn bị tiết 42: Chửụng trỡnh ủũa phửụng phan Vaờn

Soạn Bài Lục Vân Tiên Gặp Nạn Lớp 9

Đề bài: Soạn Bài Lục Vân Tiên Gặp Nạn Lớp 9

Bài Làm

Câu 1: Chủ đề của đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn là: Tác giả phê phán cái ác, đề cao và ca ngợi cái thiện, thổ hiện niềm tin vào những điều tốt đẹp ở đời.

Câu 2:

Trong văn bản Lục Vân Tiên gặp nạn Trịnh Hâm hiện lên là một người độc ác, bất nhân, bất nghĩa, mưu mô, xảo quyệt.

Trong lúc Lục Vân Tiên rơi vào hoàn cảnh hoạn nạn, khó khăn: tiền hết, mù lòa, bơ vơ nơi đất khách quê người, cần dược giúp dỡ, Trịnh Hâm đã không giúp đỡ bạn mà trái lại còn đang tâm hãm hại một con người tội nghiệp như thế. Hắn giả nhân giả nghĩa, đẩy Vân Tiên ngã xuống sông, nhưng lại giả bộ xót thương bạn. Những hành động độc ác của Trịnh Hâm là những việc làm có sắp xếp, có mưu mô, tính toán trước sau. Do hắn ghen ghét, đố kị với tài năng của Lục Vân Tiên ngay từ lúc mới gặp mặt hắn lo cho con đường tiến thân của mình. Dù bạn mù lòa song Trịnh Hâm vẫn ra tay hóm hại, chứng tỏ sự độc ác dường như đó ngấm vào máu thịt hắn, đó trở thành bản chất con người hắn.

Đây là đoạn thơ tự sự đặc sắc. Chỉ tám dòng thơ, tác giả đã sắp xếp các tình tiết một cách hợp lí, thể hiện diễn biến hành động rất mau lẹ, có tính toán và rất độc ác của Trịnh Hâm.

Câu 3:

a) Nguyễn Đình Chiểu không hề bi quan về cuộc đời, dựng lên hình ảnh của cái ác tấm lòng nhân ái của nhà thơ muốn tạo ra sự đối lập để tôn vinh cái thiện. Trong đoạn trích, nếu Trịnh Hâm là đại diện cho cái ác thì ông Ngư và gia đình lại đại diện cho cái thiện. Cái thiện trong đoạn trích được thể hiện qua:

– Ông Ngư và cả gia đình cứu sông Vân Tiên. Thấy người bị nạn, ông Ngư lập tức “vớt ngay lền bờ”, sau đó thì cứu chữa hết sức tận tình chu đáo:

“Hối con vầy lửa một giờ,

Ông hơ bụng dạ, mụ hơ mặt mày.”

Sau đó, ông Ngư chân thành mời Vân Tiên ở lại mà không ngại tốn kém:

“Ngư rằng: “Người ở cùng ta

Hôm mai hẩm hút một nhà cho vui”.

– Qua lời nói của ông Ngư với Vân Tiên, ta thấy được tấm lòng vị tha, tinh thần trọng nghĩa khinh tài của ông Ngư. Đó là những con người tốt bụng, nghĩa hiệp, làm ơn mà không mong chờ sự báo đáp. Ngư rằng:

“Lòng lão chẳng mơ,

Dốc lòng nhơn nghĩa há chờ trả ơn?

… Kinh luân đã sẵn trong tay,

Thung dung dưới thế vui say trong trời.”

– Ông Ngư là một con người yêu lao động, yêu cuộc sống. Cuộc sống lao động của ông trong sạch, không màng danh lợi, khinh ghét thói đời đen bạc tráo trở. – Tác giả gửi gắm khát vọng và niềm tin vào cái thiện, vào bản chất tốt đẹp của con người lao động bình thường qua đoạn trích này.

b) Bằng đoạn thơ trên, tác giả gửi gắm khát vọng và niềm tin vào cái thiện, vào bản chất tốt đẹp của con người lao động bình thường. Cùng với những Hớn Minh, Vương Tử Trực, ông Tiều, ông quán,… ông ngư đã đại diện cho cái thiện trong thiên truyện Truyện Lục Ván Tiên. Qua những nhân vật này, Nguyền Đình Chiểu thể hiện một cái nhìn tiến bộ, lạc quan đậm chất nhân dân.

Câu 4:

“Nước trong rửa ruột sạch trơn

Một câu danh lợi chi sờn lòng đây

Rày doi mai mịnh vui vầy,

Ngày kia hứng gió đêm nầy chơi trăng”

Đây là một trong những đoạn thơ hay của tác phẩm. Ý thơ phóng khoáng, sâu xa, lời lẽ thanh thoát, uyển chuyển, hình ảnh thơ đẹp và gợi cảm. Vũ trụ bao la, thiên nhiên tuyệt mĩ với những doi, vịnh, chích, đầm, bầu trời, mặt đất, gió, trăng,.. Con người hòa nhập trong cảnh đẹp ấy không chút cách biệt: hứng gió, chơi trăng, tắm mưa,… Tác giả sử dụng rất nhiều từ miêu tả trạng thái tâm hồn thanh thản của Ngư ông, vui vầy, thong thả, nghêu ngao, vui thầm, thung dung, vui say… Tưởng chính nhà thơ đang nhập thân vào nhân vật để nói lên khát vọng sống và niềm tin yêu cuộc đời của mình.

Soạn Văn Bài: Lục Vân Tiên Gặp Nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên)

Đánh giá bài viết Soạn văn bài: Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên) Đọc hiểu tác phẩm Câu 1: Chủ đề của đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn là: qua sự đối lập giữa thiện và ác, tác giả thể hiện niềm tin vào những điều tốt đẹp ở đời. Câu 2: Tâm địa độc ác của Trịnh Hâm: Đang tâm hãm hại …

Đọc hiểu tác phẩm

Câu 1:

Chủ đề của đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn là: qua sự đối lập giữa thiện và ác, tác giả thể hiện niềm tin vào những điều tốt đẹp ở đời.

Câu 2:

Tâm địa độc ác của Trịnh Hâm:

Đang tâm hãm hại một con người tội nghiệp, đang trong cơn hoạn nạn, cậy nhờ sự giúp đỡ của Trịnh Hâm mà bị hắn lừa gạt (Lục Vân Tiên đã bị mù, tiền bạc hết, tớ thấy đang bơ vơ).

Phản bội lại bạn bè, phản bội lại lời hứa của chính mình là sẽ đưa Vân Tiên trở lại quê nhà.

Đó là hành động vừa bất nhân vừa bất nghĩa, vừa gian ngoan vừa xảo quyệt, tất cả cũng vì lòng ganh ghét, vì sự đố kị tài năng. Lòng ganh ghét đa ngấm vào xương tuỷ, trở thành bản chất độc ác của Trịnh Hâm.

Đây là đoạn thơ tự sự đặc sắc. Chỉ tám dòng thơ, tác giả đã sắp xếp các tình tiết một cách hợp lí, thể hiện diễn biến hành động rất mau lẹ, có tính toán và rất độc ác của Trịnh Hâm.

Câu 3:

Đối lập với tính ích kỉ, nhỏ nhen đến độc ác của Trịnh Hâm là tấm lòng bao dung nhân ái, hào hiệp của ông Ngư. Sau khi cứu sống Vân Tiên, biết tình cảnh khốn khổ của chàng, ông Ngư sẵn lòng cưu mang chàng, dù chỉ là chia sẻ một cuộc sống đói nghèo hẩm hút, tương rau, nhưng đầm ấm tình người. Ông cũng chẳng hề tính toán đến cái ơn cứu mạng mà Vân Tiên chẳng thể báo đáp

“Dốc lòng nhơn nghĩa há chờ trả ơn”

Cuộc sống lao động của ông Ngư cũng được miêu tả rất đẹp. Đó là một cuộc sống của người dân chài bình thường trên sống nước được thi vị hóa phần nào trở nên thơ mộng hơn; một cuộc sống trong sạch ngoài vòng danh lợi ô trọc, một cuộc sống tự do phóng khoáng giữa đất trời cao rộng, hòa nhập bầu bạn với thiên nhiên, thảnh thơi giữa sống nước, gió trăng và do thế cũng đầy ắp niềm vui bởi con người lao động tự do, tự làm chủ mình, có thể ứng phó với mọi tình thế. Cuộc sống ấy hoàn toàn xa lạ với những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ mưu danh, trục lơi, sẵn sàng chà đạp lên cả đạo đức nhân nghĩa.

Nguyễn Đình Chiểu đã gửi gắm khát vọng vào niềm tin về cái thiện, vào con người lao động bình thường qua việc làm nhân đức và nhân đạo cao cả của Ngư ông.

Câu 4:

Đoạn thơ giàu cảm xúc khoáng đạt, ngôn ngữ bình dị, dân dã. Đoạn cuối có nhiều hình ảnh thơ đẹp, gợi cảm, mở ra một khoảng thiên nhiên cao rộng với những: đồi, vịnh, chích, đầm, trời đất, gió trăng… Con người hòa nhập thiên nhiên, tràn đầy niềm vui sống.

Soạn Bài Lớp 9: Lục Vân Tiên Gặp Nạn

Soạn bài lớp 9: Lục Vân Tiên gặp nạn

Soạn bài môn Ngữ văn lớp 9 học kì I

Soạn bài: Lục Vân Tiên gặp nạn LỤC VÂN TIÊN GẶP NẠN

(Trích Truyện Lục Vân Tiên)I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Chủ đề của đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn là: qua sự đối lập giữa thiện và ác, tác giả thể hiện niềm tin vào những điều tốt đẹp ở đời. 2. Tâm địa độc ác của Trịnh Hâm: Nguyễn Đình Chiểu

Đang tâm hãm hại một con người tội nghiệp, đang trong cơn hoạn nạn, cậy nhờ sự giúp đỡ của Trịnh Hâm mà bị hắn lừa gạt (Lục Vân Tiên đã bị mù, tiền bạc hết, tớ thấy đang bơ vơ).

Phản bội lại bạn bè, phản bội lại lời hứa của chính mình là sẽ đưa Vân Tiên trở lại quê nhà.

3. Đối lập với cái ác, cái thiện trong đoạn trích được thể hiện rất rõ nét qua các phương diện:

Đó là hành động vừa bất nhân vừa bất nghĩa, vừa gian ngoan vừa xảo quyệt, tất cả cũng vì lòng ganh ghét, vì sự đố kị tài năng. Lòng ganh ghét đa ngấm vào xương tuỷ, trở thành bản chất độc ác của Trịnh Hâm.

Hối con vầy lừa một giờ,Ông hơ bụng dạ, mụ hơ mặt mày

Đây là đoạn thơ tự sự đặc sắc. Chỉ tám dòng thơ, tác giả đã sắp xếp các tình tiết một cách hợp lí, thể hiện diễn biến hành động rất mau lẹ, có tính toán và rất độc ác của Trịnh Hâm.

II. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 1. Rèn kĩ năng đọc diễn cảm, thể hiện tinh thần, thái độ của tác giả đối với mỗi nhân vật trong đoạn trích. 2. Rèn kĩ năng cảm thụ về những câu thơ đặc sắc trong đoạn trích.

Việc ông Ngư và cả gia đình đã cứu sống Vân Tiên hết sức tận tình, chu đáo. Hai câu thơ:

Đã thể hiện được tinh thần đó. Câu thơ mộc mạc, chỉ kể lại sự việc một cách tự nhiên, nhưng ẩn chứa bao ân tình của cả một gia đình vợ chồng, con cái đối với người gặp nạn. Điều này đối lập với hành động độc ác, bất nhân của Trịnh Hâm.

Việc ông Ngư và cả gia đình sẵn sàng cưu mang người hoạn nạn: chân thành ngỏ ý mời Vân Tiên ở lại cùng sớm hôm chia sẻ cuộc sống đạm bạc nhưng đầm ấm tình người.

Lòng vị tha, tinh thần trọng nghĩa khinh tài của ông Ngư: làm ơn mà không hề trông chờ sự báo đáp.

Cuộc sống lao động của ông Ngư là một cuộc sống trong sạch, không chạy theo danh lợi, khinh ghét thói đời bạc đen, tráo trở.

Bằng đoạn thơ trên, tác giả gửi gắm khát vọng và niềm tin vào cái thiện, vào bản chất tốt đẹp của con người lao động bình thường. Đó là quan điểm nhân dân tiến bộ của Nguyễn Đình Chiểu.

Soạn Bài Lục Vân Tiên Gặp Nạn (Siêu Ngắn)

Soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên) Bố cục

– Phần 1: 8 câu đầu: Trịnh Hâm hãm hại Vân Tiên

– Phần 2: Còn lại: Vân Tiên được vợ chồng ông chài cứu sống

Soạn bài

Câu 1 (trang 121 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1):

Chủ đề của đoạn trích là thể hiện niềm tin của nhân dân vào sự chiến thắng cuối cùng của cái thiện. Người ở hiền ắt sẽ gặp lành

Câu 2 (trang 121 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1):

Trịnh Hâm lấy tay đẩy Vân Tiên xuống dưới nước sau đó hô vang gọi người đến cứu như không biết có chuyện gì xảy ra. Sau đó dùng những lời lẽ dối trá để lừa gạt mọi người.

Chỉ trong 8 câu thơ tác giả đã dẫn dắt được một tình huống hợp lí, hành động nhanh mau lẹ của Trịnh Hâm. Cho thấy Trịnh Hâm đã tính toán rất kĩ khi hành động. Trịnh Hâm là người lòng lang dạ sói, phản bội lại bạn bè, lời hứa của mình vì tham vọng.

Câu 3 (trang 121 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1):

– Ông Ngư ra tay cứu vớt Vân Tiên, lắng nghe Vân Tiên kể lại sự tình. Ông Ngư bày tỏ mong muốn Vân Tiên ở lại với mình, chỉ mong muốn làm việc nghĩa chứ không mong việc được đền ơn.

– Cuộc sống lao động thường ngày của ông Ngư: Ngày thì kéo lưới, mệt thì quăng câu dầm một cách thong thả, ung dung, tự tại. Thỉnh thoảng nghêu ngao câu hát, tắm mưa chải gió mà không quản ngại chi.

– Qua đó thể hiện niềm tự hào của tác giả với cuộc sống lao động bình thường, ung dung tự tại của con người lao động. Đồng thời thể hiện sự cảm kích trước tấm lòng lương thiện của họ.

Câu 4 (trang 121 Ngữ Văn lớp 9 Tập 1):

Câu mà em cho là hay nhất: “Nước trong rửa ruột sạch trơn – Một câu danh lợi chi sờn lòng đây”. Hai câu thơ này cho thấy tấm lòng trượng nghĩa của lão Ngư. Ông là một người không màng đến danh lợi chỉ mong cứu giúp người đời. Ở đời mấy người có được tâm thế như vậy.

Luyện tập

+ Trong Truyện Lục Vân Tiên, những nhân vật có thể xếp vào cùng một loại với ông Ngư là: giao long, Du thần, ông Tiều, Hớn Minh.

+ Những nhân vật ấy đều là những người có nhân cách cao cả, có lòng tốt, sẵn sàng cứu giúp người khác trong cơn hoạn nạn.

+ Thông qua những nhân vật này, tác giả gửi gắm tư tưởng nhân đạo, niềm tin vào công lý và chính nghĩa, niềm tin vào tấm lòng nhân ái của con người trong cuộc sống.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bài Soạn văn lớp 9 siêu ngắn được biên soạn bám sát câu hỏi sgk Ngữ Văn lớp 9 Tập 1, Tập 2 giúp bạn dễ dàng soạn bài Ngữ Văn 9 hơn.