Một Giờ Chầu Thánh Thể

– Phần thứ nhất: Thờ Lậy Chúa Giê-su ngự trong Bí Tích Thánh Thể.

– Phần thứ hai: Chúc Tụng, Ngợi Khen, Cảm Tạ Thiên Chúa Cha và Chúa Giê-su Thánh Thể.

– Phần thứ ba: Suy niệm về Ý Nghĩa của Bí Tích Thánh Thể.

– Phần thứ bốn: Suy niệm về Những Đòi Hỏi của Bí Tích Thánh Thể đối với các tín hữu và đối với những người đến dâng lễ và rước lễ.

2. Soạn những lời gợi ý cho từng phần.

3. Tìm những đoạn Thánh Kinh phù hợp với mỗi phần.

4. Chọn những bài Thánh Ca thích hợp với mỗi phần.

5. Soạn những lời Cầu Nguyện phù hợp với mỗi phần.

6. Sắp xếp thứ tự 5 yếu tố: Lời Gợi Ý, Lời Chúa, Thánh Ca, Thinh Lặng, Lời Cầu Nguyện, sao cho thích hợp và đa dạng.

MỘT GIỜ CHẦU THÁNH THỂ Phần thứ nhất Thờ Lậy Chúa Giê-su ngự trong Bí Tích Thánh Thể.

Gợi ý: Chúa Giê-su Thánh Thể là Ngôi Lời Nhập Thể làm người. Trước khi bước vào Cuộc Khổ Nạn để rồi được Chúa Cha làm cho trỗi dậy từ cõi chết, Người đã có sáng kiến biến mình thành bánh, thành rượu, thành lương thực để ở lại với chúng ta và dưỡng nuôi chúng ta. Bí Tích Thánh Thể càng cho thấy Chúa Giê-su khiêm hạ và quyền năng là dường nào: Người là Chúa Tể Vạn Vật, là Con Một Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa! Thế mà Người lại hiện thân trong tấm bánh ly rượu đơn sơ hèn mọn. Chúng ta hãy lắng nghe Lời Phúc Âm và cung kính thờ lậy Chúa Giê-su Thánh Thể.

* Lắng Nghe :

“48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

52 Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? ” 53 Đức Giê-su nói với họ: ” Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

* Suy Niệm:

– Chúa Giê-su khẳng định: “Tôi là Bánh Trường Sinh” có nghĩa là Chúa Giê-su công bố Người là bánh làm cho con người sống mãi, sống muôn đời. Chỉ có sự sống tâm linh mới sống mãi muôn đời. Vậy Chúa Giê-su là lương thực của đời sống tâm linh của con người, của chúng ta. (Dừng 30 giây).

– Chúa Giê-su khẳng định: “Tôi là Bánh từ Trời xuống” có nghĩa là Chúa Giê-su xác nhận Người là Thiên Chúa xuống thế làm người, để đem sự sống trường sinh cho những ai ăn Bánh Thánh và uống Rượu Thánh tức ăn thịt và uống máu Người. (Dừng 30 giây).

– Chúa Giê-su công bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” Người muốn nói đến sự hiệp thông sâu sắc giữa Người và những kẻ lãnh nhận Thánh Thể. Đồng thới Người cũng nói đến mối hiệp thông sâu sắc giữa Người và Chúa Cha giữa Chúa Cha và những ai lãnh nhận Thánh Thể. (Dừng 30 giây).

– Lời Cầu Nguyện (1): “Tôi là Bánh Trường Sinh” (câu 48): “Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con tin Con Cha từ trời xuống và đang ngự trong Tấm Bánh nhỏ trên bàn thờ. Chúng con tin Con Cha là Bánh Trường Sinh cần thiết cho đời sống lữ hành tiến về Nhà Cha của chúng con. Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Tình Thương của Cha. Chúng con xin cúi đầu thờ lậy Chúa Ngôi Hai hiện diện trong Phép Thánh Thể.”

– Lời Cầu Nguyện (2): “Ai ăn Thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (câu 56) “Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con tin Con Cha là Đấng Quyền Năng và Yêu Thương vì Người muốn chúng con ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng con nhờ/qua Bí Tích Thánh Thể kỳ diệu này. Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Tình Thương của Cha và của Con Cha. Chúng con xin cúi đầu thờ lậy Chúa Giê-su Ngôi Hai Thiên Chúa hiện diện trong Phép Thánh Thể.”

Ghi chú : Sau mỗi Lời Cầu Nguyện chúng ta có thể hát một phiên khúc của Bài Thánh Ca.

ĐK: Ta là Bánh Hằng Sống, là Bánh ban xuống bởi trời. Ta là Bánh Trường Sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.

1.2.3 Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống.

Người ăn Bánh này không còn đói khát chi, người uống Máu này sẽ được trường sinh.

Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân.

Dù cho đất trời theo ngày tháng biến thay, Lời Chúa ban truyền muôn đời không phai.

Phần thứ hai Chúc Tụng, Ngợi Khen, Cảm Tạ Thiên Chúa Cha và Chúa Giê-su Thánh Thể.

Gợi ý: “Chúa Giê-su Thánh Thể không chỉ đáng được chúng ta thờ lậy, mà Người còn đáng được chúng ta chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ nữa. Vì trong việc lập Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giê-su tỏ bày Quyền Năng và Tình Thương Bao La của Thiên Chúa nhập thể làm người. Chúng ta hãy dành 1-2 phút thinh lặng để chiêm ngắm Chúa Giê-su Thánh Thể”

* Lắng Nghe :

” 26 Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.” 27 Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này, 28 vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. 29 Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy.”

* Suy niệm:

– Chúa Giê-su nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy…Anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội” có nghĩa là Chúa Giê-su đã trở thành lương thực cho muôn người. Ai ăn bánh và uống chén của Chúa thì được tha tội, được làm hòa với Thiên Chúa Cha, được trở nên thọ tạo mới, được trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa. (Dừng 30 giây).

– Chúa Giê-su nói: “Đây là máu Giao Ước ” có nghĩa là Thiên Chúa đã thiết lập Giao Ước mới với nhân loại qua/ nơi Chúa Giê-su, Đấng đã đổ máu trên thập giá để đền tội thế nhân, khiến cho thế nhân được trở thành đối tác với Thiên Chúa.” (Dừng 30 giây).

ĐK: Chúa là Tình Yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đầy. Chúa là Tình Yêu, Ngài đã thương ban Con Một cho trần thế. Để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng, khắp thế giới cho mọi người, Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an.

PK 1: Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã thương ta. Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời.

PK 2: Ngài hằng mong chờ luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau. Để tình yêu Ngài mãi tràn lan trong tình chúng ta yêu nhau sống vui an bình.

– Lời Cầu Nguyện (1): “Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng… Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn” (câu 26-27): “Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin nhờ Hy Tế của Con Cha là Chúa Giê-su Thánh Thể mà dâng lời chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha vì Cha đã ban Chúa Giê-su cho nhân loại nói chung và Hội Thánh nói riêng. Nhờ Bí Tích Thánh Thể chúng con được kết hợp mật thiết với Cha và với Con Yêu Dấu của Cha. Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Tình Thương và Quyền Năng của Cha trong Bí Tích Thánh Thể.”

– Lời Cầu Nguyện (2): “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.” (câu 26 và 28) “Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Cha vì Cha đã cho Con Cha là Chúa Giê-su Ki-tô xuống trần gian để Cha thiết lập một Giao Ước với nhân loại nói chung và với con cái Cha là chúng con nói riêng trong máu Con Cha đổ ra trên thập giá. Mỗi lần đến với Thánh Thể là chúng con nhớ đến Giao Ước mới này.”

Ghi chú : Sau mỗi Lời Cầu Nguyện chúng ta có thể hát lại một phiên khúc của Bài Thánh Ca trên.

Phần thứ ba Suy niệm về Ý Nghĩa của Bí Tích Thánh Thể.

Gợi ý: Chúng ta hãy đành ít phút để suy niệm về Ý Nghĩa của Bí Tích Thánh Thể.

* Lắng Nghe:

” 14 Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người. 15 Người nói với các ông: “Thầy những khát khao mong mỏi ăn Lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. 16 Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn Lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi Lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa.”

” 17 Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: “Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. 18 Bởi vì, Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Triều Đại Thiên Chúa đến.”

” 19 Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” 20 Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.”

* Suy Niệm:

– Phúc âm thánh Luca viết: ” 19 Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” (Dừng 30 giây).

– Ý nghĩa thứ nhất của Thánh Thể là Tạ Ơn Thiên Chúa Cha về chương trình kế hoạch của Người là cho Con Một nhập thể và cứu độ nhân loại. (Dừng 30 giây).

– Ý nghĩa thứ hai của Thánh Thể là sự dâng hiến cách “trọn vẹn” của Chúa Giê-su khi Người chấp nhận cái chết trên thập giá để cứu chuộc muôn người. Chúa Giê-su hiến mình cho Chúa Cha và đồng thời cũng hiến mình cho nhân loại tội lỗi. (Dừng 30 giây).

ĐK: Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa (đến muôn đời), muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

PK 1: Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người hạnh phúc nào hơn.

PK 2: Dù đời con thương đau sống bên Chúa con luôn cậy trông nơi Danh Chúa. Chúa đoái nhìn xem con trong lúc vui sầu an ủi nào hơn.

– Lời Cầu Nguyện (1): “Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” (câu 19): “Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, cùng với Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con xin dâng lời Tạ Ơn Cha vì Cha đã thực hiện kế hoạch cứu độ của Cha nơi Chúa Giê-su. Chúng con nguyện sống vị tha, bác ái và phục vụ tha nhân theo gương Chúa Giê-su, Con Yêu Dấu của Cha. Xin Cha chúc lành cho chúng con.”

– Lời Cầu Nguyện (2): Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.” “Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã chuộc chúng con bằng Máu Thánh Chúa; Chúa đã lấy Máu Thánh Chúa mà ký kết Giao Ước với chúng con và nhân loại. Chúng con Cảm Tạ và Tri Ân Chúa đã thương chúng con như vậy. Chúng con nguyện sống đẹp lòng Chúa để sự hy sinh cao cả của Chúa đem lại phần rỗi cho chúng con!”

Phần thứ bốn Suy nghĩ về những đòi hỏi của Bí Tích Thánh Thể đối với các tín hữu và đối với những người đến dâng lễ và rước lễ.

Gợi ý: Có thể nói Thiên Chúa Cha đã cho hết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…” (Ga 3, 16). Và Chúa Giê-su cũng đã cho hết. Người đã hiến cả mạng sống mình trên thập giá và trên bàn thờ. Vậy chúng ta phải đáp lại Tình Yêu của Chúa Cha và của Chúa Giê-su như thế nào cho phải đạo làm con và của người thụ ân? Tình Yêu mời gọi Tình Yêu! Chúng ta biết là Chúa Giê-su ước mong một điều là chúng ta đến với Người, đến rước Người vào lòng mình, vào nhà mình, vào cuộc sống của mình. Nhưng như trong Dụ Ngôn Tiệc Cưới (Mt 22,1-14), bất cứ ai dự tiệc cưới đều phải mang y phục lễ cưới, chúng ta cũng phải hội đủ một số điều kiện mỗi khi đến với Thánh Thể. Chúng ta hãy lắng nghe giáo huấn của Thánh Phao-lô về Bữa Tối của Chúa.

* Lằng Nghe: 1 Cr 11,23-34:

” 23 Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, 24 dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” 25 Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” 26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. 27 Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. 28 Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. 29 Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình. 30 Vì lẽ đó, trong anh em, có nhiều người ốm đau suy nhược, và cũng có lắm người đã chết. 31 Giả như chúng ta tự xét mình, thì chúng ta đã không bị xét xử. 32 Nhưng khi Chúa xét xử là Người sửa dạy chúng ta, để chúng ta khỏi bị kết án cùng với thế gian. 33 Cho nên, thưa anh em, khi họp nhau để dùng bữa, anh em hãy đợi nhau. 34 Ai đói, thì ăn ở nhà, kẻo anh em đến họp mà hoá ra để bị kết án.”

* Suy Niệm:

– Chúa Giê-su nói: “Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy” không chỉ có nghĩa là Chúa Giê-su dậy Hội Thánh làm lại hành động mà Người đã làm để biến bánh và rượu trở nên Mình và Máu Người, mà còn có nghĩa là Chúa Giê-su chỉ thị cho Hội Thánh và mỗi người chúng ta hãy dâng hiến cuộc sống của mình cho tha nhân. (Dừng 30 giây).

– Thánh Phao-lô Tông Đồ viết: “Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.” Tham dự và đón rước Thánh Thể là chúng ta công bố Mầu Nhiệm Thập Giá của Chúa Giê-su. (Dừng 30 giây).

– Thánh Phao-lô còn viết: ” 27 Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. 28 Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. 29 Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình.” Đối với Thánh Phao-lô tội phạm đến Thánh Thể là các tín hữu không phân biệt được Thân Thể Chúa có nghĩa là không nhìn nhận những tín hữu khác là chi thể của Hội Thánh tức là chi thể của Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa Ki-tô cũng như chính chúng ta là chi thể của Thân Thể ấy. Tội phạm đến Thánh Thể theo Thánh Phao-lô còn là những người không chia sẻ những gì Thiên Chúa đã ban cho mình, về mặt tinh thần và vật chất, với những người túng thiếu và cần được giúp đỡ về phần hồn và phần xác. (Dừng 30 giây).

ĐK.- Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui.

Nài xin tha thiết Thượng đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.

Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn, ghét ghen. Gìn giữ Đức Ai: yêu Chúa mến thương anh em.

Lời Cầu Nguyện (với/bằng Lời Chúa):

– Lời Cầu Nguyện (1): “Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.” (câu 26). “Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, nhờ giáo huấn của Thánh Phao-lô về Thánh Thể, hôm nay chúng con hiểu ra rằng mỗi khi chúng con ăn bánh thánh và uống rượu thánh là chúng con thông hiệp vào Mầu Nhiệm Khổ Nạn và Cái Chết Thập Giá của Chúa Giê-su. Có nghĩa là chúng con phải tự nguyện từ bỏ chính mình và vác thập giá mình mà theo Chúa Giê-su lên đồi Gol-go-tha để hiến dâng cả con người và cuộc sống của chúng con làm của lễ tạ ơn dâng lên Cha cùng với Chúa Giê-su là Của-Lễ- đẹp-lòng-Cha. Xin Cha ban sức mạnh của Thánh Thần Cha cho chúng con, để chúng con loan truyền Chúa Giê-su đã chịu chết để cứu chuộc nhân loại, loan truyền không chỉ bằng lời nói mà bằng cả việc làm, nhất là bằng việc làm cụ thể trong đời sống cá nhận và cộng đoàn của chúng con.

– Lời Cầu Nguyện (2): “Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình.” (câu 27). “Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, nhờ giáo huấn của Thánh Phao-lô về Thánh Thể mà chúng con nhận ra rằng: nhiều khi chúng con rước Thánh Thể theo thói quen, hờ hững, thiếu chuẩn bị, thiếu cả ý thức. Chúng con hiểu rằng tất cả chúng con cùng ăn một bánh, cùng uống một chén thì phải làm nên một cộng đoàn yêu thương, chia sẻ. Thế mà trong cộng đoàn của chúng con vẫn còn thiếu sự hiệp thông sâu sắc, thiếu tình đoàn kết gắn bó, thiếu tình yêu thương và tôn trọng nhau, thiếu những hành động san sẻ giúp đỡ lần nhau. Thánh Thể tạo hai mối tương quan: tương quan chiều dọc là giữa Thiên Chúa với chúng con và giữa chúng con với Thiên Chúa; còn tương quan chiều ngang là giữa chúng con với nhau trong cộng đoàn. Cho đến giờ chúng con lầm tưởng chỉ có mối tương quan chiều dọc mà bò sót mối tương quan chiều ngang. Chúng con thật có lỗi. Xin Cha tăng cường tình bác ái huynh đệ cho chúng con để chúng con thành chứng nhân tình yêu trong xã hội Việt Nam hôm nay.

– Có thể hát Bài “Chứng Nhân Tình Yêu” để kết thúc giờ cầu nguyện:

PK 1: Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo tin vui cho muôn người.

ĐK: Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài, niềm tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài trung kiên làm chứng nhân Nước Trời thắp lên hạnh phúc cho muôn người.

PK 2: Xin cho con suốt một tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thành hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến, đến với hết những ai chân tình, để tình người mãi còn xanh ngát hương như hoa xuân trên cành.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CGVN

Mẫu Các Giờ Chầu Thánh Thể

I. KHAI MẠC § Đặt Mình Thánh Chúa § Hát Cầu xin Chúa Thánh Thần § Đọc Kinh Tin – Cậy -Mến § Lời dẫn Kính thưa cộng đoàn, Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng ta cho đến ngày tận cùng thời gian. Hôm nay chúng ta cùng tụ họp nơi đây để cầu nguyện, thờ lạy Chúa Giêsu ngự thật trong Bí tích Thánh Thể. Hơn nữa, chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để đền bù những tội lỗi của chính chúng ta, và của mọi người khác đã vô tình hay cố ý xúc phạm đến Thánh Thể Chúa. § Cầu xin ơn làm giờ Thánh Chúng ta cùng đọc kinh “Xin ơn làm giờ Thánh cho sốt sắng” : Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ / hay thương xót vô cùng / Chúa đã muốn ở lại với chúng con đêm ngày, / nên đã trối lại cho chúng con Bí tích Mình và Máu Thánh Chúa / để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu chết và sống lại vinh quang. / Xin cho chúng con / dùng những giờ phút hiện diện trước Thánh Thể Chúa đây cho nên / và sốt sắng làm giờ Thánh này như Chúa hằng chờ mong. / Để đền bù / phạt tạ về những tội lỗi / những sự thờ ơ lãnh đạm / không năng rước Mình Thánh Chúa / và về cách ăn nết ở thiếu lòng đạo đức của chúng con. Amen. § Hát : “Phút linh thiêng”II. THỜ LẠY THÁNH THỂ Thiên Chúa là Mục tử nhân hậu đã chăm sóc đoàn chiên và đưa chúng đến đồng cỏ xanh tươi, tới dòng nước trong lành. Điều đó nói lên tình thương dạt dào của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Chúa Giêsu chính là người Mục Tử nhân lành. Ngài hằng chăm sóc chúng ta, nên Ngài đã lập Bí tích cực trọng này để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Mời cộng đoàn cùng đọc Thánh vịnh 22 : – Chúa là Mục tử chăn dắt tôi, Tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. – Người đưa tôi tới dòng nước trong lành, và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính Vì danh dự của Người. – Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, Con sợ gì nguy khốn, Vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, Con vững dạ an tâm. – Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, Ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, Ly rượu con đầy tràn chan chứa. – Lòng nhân hậu và tình thương Chúa Ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, Và tôi được ở đền Người Những ngày tháng những năm dài triền miên. Trước Thánh Thể Chúa, mỗi người chúng ta cảm nếm tình yêu dạt dào của Chúa. Chúng ta cùng nhau ca tụng tình thương bao la của Chúa qua bài hát : “Thầy yêu chúng con”. Xin Chúa cho tất cả chúng ta được liên kết với Chúa, và hiệp thông huynh đệ với nhau. § Hát : “Thầy yêu chúng con”III. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM : § Đọc Tin Mừng : Ga 6,56-58 § Suy niệm : Lạy Chúa Giêsu chí ái, trong Thánh lễ hằng ngày, chúng con được tham dự vào bữa tiệc trọng đại của Chúa, như xưa kia các môn đệ đã được tham dự vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa trong Bữa Tiệc Ly. Cũng trong thánh lễ, chúng con còn được tưởng nhớ đến hy tế cứu độ của Chúa, Máu Chúa đã đổ ra trên Thập giá vì tội lỗi chúng con. Lạy Chúa, Chúa hoàn toàn đáng được tất cả nhân loại thờ lạy và ca tụng muôn đời. Lạy Chúa Giêsu chí ái, chúng con không thể nào cảm tạ ơn Chúa cho đủ về bữa tiệc Thánh Thể. Trong khi Chúa lập Bí tích cực trọng này, Chúa đã nói với các môn đệ : “Hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy… Hãy cầm lấy mà uống, này là Chén Máu Thầy …”. Lời đó, hôm nay Chúa cũng nói với từng tâm hồn chúng con, khiến chúng con khao khát được đón rước Mình Máu Thánh Chúa. Vì, lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là của ăn thiêng liêng nuôi sống linh hồn chúng con. Lạy Chúa Giêsu chí ái, chỉ vì yêu thương chúng con mà Chúa dành cho chúng con sự sống của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết chuẩn bị tâm hồn trong sạch, hầu xứng đáng đón rước Chúa mỗi ngày. Xin Chúa cho chúng con, khi được rước Chúa vào lòng, cũng biết sống yêu thương và nhân ái với mọi người xung quanh chúng con. Amen. § Hát : “Thờ lạy Chúa”Thinh lặng § Cầu nguyện chung : Giờ đây chúng ta cùng dâng lời chúc tụng Chúa Giêsu : Lạy Chúa Giêsu chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa.Lạy Chúa Giêsu chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa. Chúa đã dọn sẵn tiệc cực trọng là Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con có lương thực thiêng liêng và để ở lại với chúng con.Như hương thơm bay tỏa lên nhan Chúa, tâm hồn chúng con luôn khao khát, ngưỡng vọng lên Chúa, lạy Chúa là sự sống chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Tâm hồn chúng con luôn khắc khoải, lo âu cho tới khi nghỉ an trong Chúa.Bao lâu chưa được Chúa làm phần sản nghiệp, bấy lâu tâm hồn con người sẽ không yên nghỉ, trái lại cứ rên xiết kêu gào lên Chúa. Lạy Chúa là nguồn hạnh phúc của chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Qua Bí tích Thánh Thể, Chúa là bạn đường êm ái dịu dàng của chúng con trên hành trình về Nhà Cha.Trên bước đường trần gian nhiều chông gai, không có Chúa chúng con lạc xa chân lý. Lạy Chúa, xin dẫn đường chỉ lối chúng con đi. Chúa là chân lý rạng ngời, là ánh sáng chiếu soi đêm đen cuộc đời. Chỉ trong Chúa chúng con mới nhận ra sự thật về chính mình, về thân phận, cuộc đời và con người chúng con.Lạy Chúa, chúng con muốn thật sự là những người Công giáo chân chính giữa xã hội loài người, để chiến đấu chống lại tội lỗi, để xã hội bớt bất công, để mọi người bớt hiềm thù ghen ghét, để những kẻ khổ đau được nâng đỡ, để những người khó nghèo được ấm no, để các thiếu nhi được giáo dục, để thanh niên nam nữ được trong sáng, để tất cả mọi người được bình an hạnh phúc, để cho Chúa được mọi người hiểu biết và yêu mến hơn. Chúng con cậy nhờ sức mạnh của Chúa. Amen. § Hát : “Ta là Bánh Hằng Sống”.IV. LỜI NGUYỆN XINĐọc kinh kính Mình Thánh : Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng / Máu Thánh rất châu báu vô cùng / bởi lòng Đức Mẹ Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra / đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con : / là đêm sau hết khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối / là bữa trọng trên hết các bữa ; / khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, / đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ làm của ăn. / Ngôi thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, / cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật, / vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, / thì phải có đức tin cho được vững lòng. / Vậy chúng con phải thờ lạy Phép Rất Thánh rất trọng dường ấy, / vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, / thì chúng con phải có lòng tin cho bền thay vì con mắt chúng con xem thấy, / chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha / Đức Chúa Con / Đức Chúa Thánh Thần, / cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng cùng. Amen. § Hát : “Thành tâm”V. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH CHÚA.VI. BẾ MẠC.

I. KHAI MẠC § Đặt Mình Thánh Chúa. § Hát : “Con qùi gối thờ”. § Lời nguyện trước Thánh Thể : Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây chúng con vui sướng được quì trước tôn nhan Chúa, để tỏ bầy lòng tri ân cảm mến của chúng con đối với Bí tích Thánh Thể mà Chúa đã thiết lập, để ban lương thực thiêng liêng cho chúng con. Chúng con hiểu rằng Bí tích Thánh Thể nói cho cùng là Bí tích Tình yêu. Bởi vì Chúa thương yêu chúng con đến cùng, không những Chúa đã xuống thế làm người chịu chết chuộc tội cho chúng con, đem lại cho chúng con chức vị làm con Thiên Chúa, mà Chúa còn muốn ban Thịt Máu Mình làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng con, và muốn ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Hôm nay chúng con xin Chúa ban cho chúng con được hiểu biết hơn về tình thương của Chúa dành cho chúng con trong Bí tích Tình yêu này, và cho chúng con biết đáp đền thế nào cho xứng với tình yêu vô biên ấy.II. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM : § Công bố Lời Chúa : 1Cr 11,23-26 § Suy niệm : Thiên Chúa yêu thương con người và dựng nên con người giống hình ảnh Chúa. Người vẫn còn yêu thương con người ngay khi con người đã sa ngã phạm tội, đã phản bội Chúa. Để giải thoát con người khỏi ách của tội lỗi và ma quỉ thì, như lời thánh Gioan Tông đồ : “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người xuống trần gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3,16-17). Hoặc có thể nói như thánh Phaolô, Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha đã hủy mình ra không, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân như chúng ta. Ngài còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và là cái chết ô nhục trên thập giá (x Pl 2,6-11). Ta thử hỏi : vì lý do nào mà Chúa đã xuống thế làm người chịu chết chuộc tội cho chúng ta ? Có lẽ không có câu trả lời nào thoả đáng cho bằng câu : Vì yêu thương chúng ta. Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói : “Không có tình yêu nào lớn lao cho bằng mối tình của kẻ chết vì người mình yêu” (Ga 13,13). Hơn nữa, trong tình yêu, ai cũng muốn kề cận, nên một với người mình yêu. Đức Giêsu vì yêu chúng ta, không những Người đã hy sinh chịu chết trên thập giá mà còn muốn ở lại cùng chúng ta mãi mãi. Vì thế, Người đã thiết lập Bí tích Thánh Thể. Đó là điều đã được loan báo từ trong Cựu Ước, qua hình ảnh bữa tiệc mà Thiên Chúa sẽ thiết đãi muôn dân và cuối cùng đã được thực hiện trong chiều Thứ năm Tuần thánh, ngay trước lúc Đức Giêsu bước vào cuộc khổ nạn của Người. Chúa Giêsu đã lập phép Thánh Thể để ban Thịt và Máu Người làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta. Người còn muốn Giáo Hội hãy làm lại việc Người đã làm, để tưởng nhớ đến Người và để Người có thể hiện diện thực sự với loài người mỗi ngày cho đến tận thế. Hằng ngày trên mọi bàn thờ khắp thế giới, thánh lễ được cử hành để Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta. Đó là hồng ân quí giá nhất mà Chúa dành cho chúng ta, chúng ta chỉ biết dâng lời cảm tạ Ngài với tất cả lòng hân hoan cảm mến.III. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU. 1. Bí tích Thánh Thể là Bí tích Tình Yêu / dấu chỉ hiệp nhất / mối dây bác ái / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa / khi tham dự bàn tiệc Thánh Thể / được đức tin duy nhất chiếu soi / và được liên kết trong cùng một đức ái vững bền. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. 2. Chính Chúa Giêsu đón nhận người Kitô hữu khi họ rước Chúa vào lòng / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa dạy các tín hữu / biết niềm nở đón tiếp những ai đang tìm gặp Người. 3. Chính Chúa Giêsu tự hiến làm của ăn của uống cho loài người trong Bí tích Thánh Thể / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho sức mạnh người Kitô hữu đã tìm được nơi bàn thánh / tồn tại mãi trong cuộc sống chứng nhân thường ngày. 4. Việc rước lễ thường xuyên sẽ giúp ta tránh xa tội lỗi / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người và cả cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiểu được điều này / và biết chuẩn bị thật tốt tâm hồn / để mỗi khi tham dự thánh lễ / đều có thể rước Chúa một cách xứng đáng và hữu hiệu.IV. KẾT THÚC § Hát : “Đây là bánh hằng sống”. § Kinh Đền tạ Thánh Tâm Chúa § Hát cầu cho Đức Giáo Hoàng. § Hát : “Đây nhiệm tích”. § Phép lành Mình Thánh Chúa. § Hát kết thúc : “Đâu có tình yêu thương”.

I. KHAI MẠC : § Đặt Mình Thánh. § Cầu nguyện trước Thánh Thể Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tôn thờ, chúc tụng, cảm tạ Chúa. Vì giờ phút này Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con, nơi tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Chúa đang cho chúng con được chiêm ngưỡng một mầu nhiệm thật cao siêu, một hiện diện linh thánh vượt quá sức mong ước của chúng con. Xin Chúa giúp sức và nâng đỡ chúng con, mở cho chúng con con mắt đức tin và lòng mến, để trong những giây phút ngắn ngủi này, chúng con được xứng đáng chầu Chúa, thờ lạy và chiêm ngắm Chúa. § Hát : “Ephata”II. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM § Lời Chúa : Gl 2,15-21 § Suy niệm : Đoạn thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho tín hữu ở Galát mà chúng ta vừa nghe, một lần nữa, muốn khuyên nhủ chúng ta là những người Kitô hữu, những người “có Chúa Kitô trong mình”, hãy ý thức lại phẩm giá và ơn gọi của mình, xem coi chúng ta đã sống như thế nào trước mặt Chúa ? Hãy tự vấn lương tâm xem giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi ? Và điều tôi mong muốn nhất, phải chăng là nên một với Đức Kitô hay là điều gì khác.1. Đức Kitô là ai đối với tôi ? Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta được tiếp xúc, gặp gỡ nhiều tình cảnh, nhiều hạng người khác nhau, và không thiếu những con người, những trường hợp, cần đến bàn tay, tấm lòng của chúng ta. Vậy chúng ta thường làm gì trước những tình cảnh đó ? Theo sự thường, chúng ta hay giải quyết mọi chuyện làm sao cho mình được rảnh rang, dễ dàng, hoặc ít nhất là không phương hại chi đến mình. Ngay cả làm việc từ thiện, chúng ta nghĩ đến đồng tiền mình cho đi, hơn là chính những con người cần được yêu thương, giúp đỡ. Nhưng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con được mệnh danh là những Kitô hữu, những người được kêu gọi nên đồng hình đồng dạng với Chúa, thì liệu cách giải quyết mọi chuyện cho qua, cho có, cho xong bổn phận… có phải là cách sống mà Chúa mong muốn không ? Hẳn Chúa sẽ nói với chúng con rằng “không đâu ! con vẫn còn xa với con đường của lòng mến đích thực”. Lạy Chúa Giêsu, hằng ngày Chúa vẫn hiện diện, vẫn đến với chúng con dưới nhiều cách thức, Chúa đến với chúng con nơi những người hành khất nghèo khổ, nơi những người bất hạnh bị bỏ rơi, nơi những người tàn tật đui mù, nơi những em bé cô nhi, những kẻ cô thân cô thế… Vậy mà chúng con lại không nhận ra Chúa. Ngược lại, chúng con lại chú tâm, lo lắng cho những nhu cầu riêng tư ích kỷ của chúng con. Chúng con thích đến với những người giàu, có đủ tiện nghi, đến với những nơi sang trọng, đến với những hạnh phúc phù phiếm mau qua… Giờ này trước Thánh Thể Chúa, chúng con nhận biết mình còn rất xa với Chúa và với những gì Chúa mong muốn… Xin tha thứ cho chúng con và cho những cách sống của chúng con. Xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng con, cho chúng con có đủ nhạy bén và lòng nhiệt tâm quảng đại, để nhận ra Chúa đang hiện diện nơi tha nhân, nơi những người thấp kém nhất trong xã hội, và biết mở rộng đôi tay đón tiếp họ. Xin cho chúng con có được tâm hồn phục vụ như một Têrêsa Calcutta, âm thầm phục vụ Chúa nơi tha nhân, hầu làm cho Chúa được lớn lên trong anh em, nơi những người chúng con gặp gỡ.2. Đức Kitô sống trong tôi Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ! chúng con đang cảm nghiệm thấm thía câu nói của Thánh Phaolô : ” Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Hai vế song đối “không còn là tôi “ và “Đức Kitô sống trong tôi “ như là một lời thôi thúc và động viên chúng con tiến bước theo Chúa, mỗi ngày một quên mình đi để Chúa được ngày càng lớn lên trong tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con biết thành tâm sống theo lời Thánh Phaolô khuyên nhủ, nên một với Chúa và theo gương Chúa mà sống quảng đại yêu thương, yêu mà không mong được yêu lại, biết vui vẻ phục vụ quên mình, thực thi đức bác ái theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, sẵn sàng nói tiếng “xin vâng”, lên đường với Chúa mà phục vụ anh em. Để cuối cùng, chúng con có thể nói như Thánh Phaolô “tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20). Hát : “Trên đường Emmau” hoặc “Tôi thâm tín”III. KẾT THÚC § Hát : “Đây Nhiệm Tích”. § Phép lành Thánh Thể. § Hát kết thúc

I. KHAI MẠC : § Đặt Mình Thánh Chúa. § Hát : ” Con quỳ gối” Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, gia trưởng chúng con tụ họp nhau trước Nhan Thánh Chúa để thờ lạy Chúa, để nói lên niềm tin và lòng yêu mến của chúng con đối với Bí tích cao trọng mà Chúa đã trao ban cho loài người chúng con, đặc biệt là các gia trưởng, như là nguồn mạch sức sống và sức mạnh để chúng con có thể kín múc được những ơn cần thiết, cho sứ mạng làm cha trong gia đình mà Chúa đã trao phó cho chúng con. Xin Chúa mở lòng trí chúng con để chúng con có thể nghe Lời Chúa dậy, để nhờ đó chúng con có thể chu toàn trách nhiệm gia trưởng của chúng con như lòng Chúa mong ước.II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM § Hát : “Xin cho con biết lắng nghe…..” § Tin Mừng : Ga 10,1-11 § Suy niệm : Qua giao ước hôn nhân, Thiên Chúa đã ban cho người nam quyền thay mặt Chúa để cùng với người nữ cai quản gia đình. Việc cai quản này phải được thực hiện theo tinh thần của Chúa, như trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, nghĩa là như mục tử chăm sóc đàn chiên. Người mục tử đích thực là người biết hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên, luôn biết quan tâm tới những nhu cầu chính đáng của mỗi con chiên, dẫn chúng đến những dòng nước trong lành, tới những đồng cỏ xanh tươi, và phải biết luôn tỉnh thức để chống lại những sói dữ luôn rình rập cắn xé chiên. Tông huấn về gia đình “Familiaris consortio” nhắc nhở : “Bên trong sự hiệp thông của cộng đồng hôn nhân và gia đình, người nam được mời gọi sống sự tự hiến của ông trong vai trò là chồng và là cha… Tình yêu đối với người vợ đồng thời là mẹ, và tình yêu đối với con cái là con đường tự nhiên đưa người nam đếùn chỗ hiểu biết và thể hiện sứ mạng làm cha của mình. Ở những nơi hoàn cảnh xã hội và văn hóa dễ đưa người cha đến chỗ, một cách nào đó, không quan tâm tới gia đình hoặc ít có mặt trong công việc giáo dục, thì phải làm sao giúp cho xã hội ấy xác tín rằng, chỗ đứng và vai trò của người cha trong gia đình có một tầm quan trọng độc nhất không thay thế được. Như kinh nhgiệm cho thấy, sự vắng mặt của người cha gây ra sự thiếu quân bình tâm lý và tinh thần, cũng như nhiều khó khăn đáng kể khác trong các tương quan gia đình ; nhưng ngược lại, cũng sẽ xảy ra như thế nếu sự hiện diện của người cha lại có tính cách áp bức, nhất là ở những nơi còn có hiện tượng mà người ta gọi là “óc gia trưởng”, nghĩa là khi đề cao quá đáng quyền bính của người nam, làm giảm giá trị của phụ nữ và cản trở sự phát triển các mối tương quan lành mạnh trong gia đình. Khi biểu lộ tình cha của Thiên Chúa và sống lại tình cha ấy trên mặt đất này, người nam được mời gọi đứng ra bảo đảm sự phát triển thống nhất của mọi thành phần trong gia đình. Để chu toàn trách vụ này, người cha cần phải quảng đại lãnh lấy trách nhiệm đối với sự sống được thai nghén trong lòng người mẹ, cần phải chú tâm chia sẻ cố gắng giáo dục con cái với vợ mình, công việc ấy chẳng những không bao giờ làm chia rẽ gia đình, mà còn làm cho gia đình được vững mạnh trong sự hiệp nhất và ổn định, trở nên chứng tá cho đời sống Kitô hữu trưởng thành, để hướng dẫn con cái vào trong kinh nghiệm sống động về Chúa Kitô và về Giáo Hội một cách hữu hiệu hơn”.(Thinh lặng giây lát) § Hát : “Chúa là Mục tử”III. CẦU NGUYỆN “ Tổ ấm gia đình là nơi tự nhiên dành để giáo dục con người về tình liên đới và trách nhiệm đối với cộng đoàn, các gia trưởng chúng ta đã cố gắng rất nhiều để chu toàn, nhưng lực bất tòng tâm, chúng ta còn rất nhiều sai phạm và thiếu sót. Tin tưởng vào quyền năng biền đổi kỳ diệu của mầu nhiệm Thánh thể, giờ đây chúng ta hãy sốt sắng dâng lên Chúa những lời nguyện chân thành của chúng ta : Chúng con xin dâng lên Cha những người cha cần mẫn, những người cha luôn thức khuya dậy sớm, suốt ngày lo miếng cơm manh áo cho gia đình, quan tâm giáo dục, chuẩn bị tương lai cho con cái.Tạ ơn Cha, Alleluia. Tạ ơn Cha, Alleluia. Chúng con dâng lên Cha nhưng người cha luôn biết nhận lấy trách nhiệm đương đầu với những thử thách gian nan, để dậy cho con cái biết hiên ngang bước vào đời.Tạ ơn Cha, Alleluia. Tạ ơn Cha, Alleluia. Chúng con dâng lên Cha những người cha đã biết từ bỏ những tính hư tật xấu, những đam mê bất chính, để sống đúng với cương vị là đại diện của Thiên Chúa trong việc cai quản gia đình Chúa trong cuộc sống gia đình.Tạ ơn Cha, Alleluia. Tạ ơn Cha, Alleluia. Chúng con xin Chúa thương tha thứ và hoán cải những người cha ươn hèn lười biếng, để gánh nặng gia đình đè xuống vợ con mình.Vạn lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Chúng con xin Chúa thương xót và tha thứ cho những người cha chỉ biết ham mê thú vui, gây gương mù gương xấu cho con cái, không quan tâm đến vấn đề giáo dục tri thức cũng như đạo đức cho con cái.Vạn lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Chúng con xin Chúa thương xót, tha thứ và hoán cải những người cha chỉ biết lao mình vào việc tìm kiếm của cải vật chất, mà không biết dành thời giờ sống bên con cái, để chúng bị hư hỏng bởi những ảnh hưởng tai hại như của sách báo, phim ảnh, bạn bè xấu.Vạn lạy Chúa, xin thương xót chúng con. § Hát : “Đâu có tình yêu thương” § Đọc chung Kinh cầu cho gia đình. Lạy Cha là Chúa cả trời đất, Cha là sự sống và là tình thương, Là nguồn gốc mọi gia đình trên trời dưới đất. Nhờ Thánh Tử Giêsu Kitô, Người Con sinh ra bởi một phụ nữ, Và nhờ Thánh Linh là suối nguồn Tình yêu, Xin Cha thương ban ơn biến đổi mọi gia đình Trở nên Đền Thánh Sự Sống và Tình Thương Cho mọi thế hệ hậu sinh nối tiếp. Xin Cha thương ban ơn soi dẫn Để mọi tư tưởng và việc làm của bậc vợ chồng Mang lại an lành và hạnh phúc Cho gia đình họ và mọi gia đình trên trái đất. Xin Cha thương ban ơn cho các bạn trẻ Luôn tìm gặp nơi gia đình họ Một hậu thuẫn chở che vững vàng Để sự sống và nhân phẩm của họ Được tăng trưởng trong Chân lý và Tình thương Xin Cha ban cho tình yêu trong con tim họ, Nhờ ơn Bí tích Hôn phối và Thánh Thể dưỡng nuôi, Được vững mạnh hơn mọi yếu đuối và thử thách Mà gia đình họ trải nghiệm. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Gia Thất, Xin Cha thương ban ơn cho Gia đình Giáo Hội Chu toàn sứ vụ yêu thương và phục vụ Nơi các gia đình và qua các gia đình trên thế giới Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống của chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen(Phỏng theo sáng tác của Đức Gioan Phaolô II)IV. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH CHÚA. § Hát cầu cho Đức Giáo Hoàng. § Hát : “Đây nhiệm tích” § Lời nguyện. § Phép lành Mình Thánh Chúa.V. KẾT THÚC § Hát : “Giuse trong xóm nhỏ…”

I. KHAI MẠC. § Đặt Mình Thánh Chúa. § Hát thờ lạy Thánh ThểII. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, các hiền mẫu chúng con đến trước tôn nhan Chúa, để dâng lời chúc tụng tình thương Chúa đã ban cho chúng con : chúng con được Chúa cho chia sẽ tình mẫu tử của Chúa trong các cộng đoàn gia đình. Đây quả thật là một vinh dự, một hồng ân, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề mà chúng con nhiều khi cảm thấy bất lực, không thể chu toàn nếu không có Chúa nâng đỡ và giúp sức. Chúng con tin lời Chúa hứa : “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa đã thực hiện điều này khi để lại cho chúng con Bí tích Thánh thể, nhiệm tích tình yêu. Chúng con tin Chúa đang hiện diện giữa chúng con để mở kho tàng ân sủng ban phát cho những nhu cầu của chúng con. Tin tưởng vào lời Chúa hứa : “Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho”, chúng con xin dâng giờ chầu này để lắng nghe Chúa chỉ dạy, xin Chúa mở tâm hồn chúng con để biết đón nhận lời Chúa và những hồng ân Chúa ban cho chúng con trong giờ chầu này. § Hát : ” Xin cho con biết lắng nghe”….. § Lời Chúa 1 : 1Pr 3.1-6 § Suy niệm 1 : Trong Tông Huấn “Familaris Consortio” Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhắc lại phẩm giá của người phụ nữ : “Khi tạo dựng con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phẩm giá con người như nhau cho cả người nam và người nữ, trao cho họ những quyền lợi bất khả nhượng và những trách nhiệm dành riêng cho nhân vị. Rồi Thiên Chúa lại bày tỏ phẩm giá của người nữ cách cao cả hết sức có thể, khi chính Ngài mặc lấy xác thịt từ Đức Trinh Nữ Maria mà Giáo Hội tôn kính như Mẹ Thiên Chúa, gọi Mẹ là Evà mới và giới thiệu Mẹ như là kiểu mẫu của người nữ đã được cứu chuộc. Tình thương tế nhị của Chúa Giêsu đối với những phụ nữ mà Nguời đã gọi đi theo Người, việc Người sống thân hữu với họ, việc Người hiện ra vào buổi sáng Phục Sinh cho một phụ nữ trước khi hiện ra cho những môn đệ khác, việc Người trao phó cho các phụ nữ sứ mạng đem Tin mừng Phục sinh đến cho các tông đồ, tất cả những sự việc ấy là những dấu chỉ xác nhận lòng quí trọng đặc biệt của Chúa Giêsu đối với phụ nữ. Thánh Phaolô về sau đã nói : “Hết thảy anh em là con cái Thiên Chúa, nhờ bởi lòng tin trong Đức Giêsu Kitô… không còn Do Thái hay Hy lạp, không còn nam hay nữ, vì hết thảy anh em là một trong Đức Giêsu Kitô” (s.22). Vì mang phẩm giá cao quí, hình ảnh của Thiên Chúa, và chính Ngôi hai Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm nơi cung lòng Trinh Nữ Maria, nên người phụ nữ phải nỗ lực gìn giữ phẩm giá mình trong cách ứng xử cũng như lời nói, cụ thể trong đời sống gia đình đối với chồng con. Chớ gì chồng con luôn nhận ra sự dịu hiền, nét duyên dáng, sự ân cần trong tình yêu thương và hiệp nhất của Thiên Chúa nơi người vợ, người mẹ trong môi trường sống của gia đình.Yên lặng cầu nguyện § Lắng nghe Lời Chúa 2 : Lc 1,26-38 § Suy Niệm 2 : Để cứu độ con người, Thiên Chúa có muôn vàn cách thế để thực hiện. Nhưng Ngài đã không làm điều gì ngoài quy luật mà Ngài đã thiết lập trong quy ước của xã hội loài người : con nguời được sinh ra trong một gia đình bởi một người mẹ. Khi thời gian viên mãn đến, Thiên Chúa đã sai Thần sứ của Ngài đến với một Trinh nữ tên là Maria ở Nagiarét, để trao gởi Con một của Ngài. Đức Maria đã thay mặt cho toàn thể nhân loại đáp lại lời xin vâng, để đón nhận Ngôi Hai đến cư ngụ giữa nhân loại. Vì lời “Xin Vâng” đó, chúng ta phải biết ơn Mẹ biết bao ! Nhờ Mẹ, Ngôi Hai Thiên Chúa có một thân xác và một bản tính nhân loại như chúng ta. Nhờ có bản tính nhân loại mà Ngài như một vì Thiên Chúa, đã có thể tự hiến thân nhân danh loài người, và trở nên hy lễ chuộc tội cho nhân loại. Chúng ta hãy nghe lời Thánh Gioan Kim khẩu mà luôn nỗ lực chu toàn bổn phận của một người vợ và một người mẹ, để chúng ta cũng được Chúa chúc phúc, và mọi đời sẽ khen chúng ta là người có phúc như bà Elisabeth đã một lần khen tặng Đức Maria : Bà có phúc giữa các người phụ nữ. Theo gương mẹ Maria, người hiền mẫu được mời gọi sống tâm tình xin vâng đối với Thiên Chúa trong cuộc đời làm mẹ và làm vợ của mình. Xin vâng trước hết là thật lòng đón nhận trong tinh thần đức tin người bạn đời mà chính mình đã lựa chọn, với tất cả những ưu điểm và khuyết điểm của người đó, và kiên trì cầu nguyện, cộng tác với nhau trong việc xây dựng hạnh phúc và đời sống đạo đức của gia đình. Xin vâng là đón nhận và hết lòng yêu thương những người con mà Chúa đã ban, con ngoan cũng như con chưa ngoan, và không ngừng dùng gương sáng đời sống đạo đức để giáo dục chúng. Xin vâng là khiêm tốn chấp nhận gia cảnh của mình, và hết lòng kiên trì làm việc để vươn lên theo đường lối của Chúa. Xin vâng là lấy ánh sáng đức tin soi dọi mọi lời nói và việc làm của mình và cùng nghĩ, cùng làm mọi việc với Chúa. Xin vâng là dám tin và sống lời Chúa dạy : “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài trước đã, mọi thứ khác rồi sẽ được ban sau” (Mt 6,33).III. CẦU NGUYỆN. Thánh Phaolô dạy : “Dù anh em làm gì cũng phải làm nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Ngài mà cảm tạ Chúa Cha !” (1Cr.3.16-17). Cảm tạ Thiên Chúa không phải chỉ vì những thành quả tốt lành chúng ta đã làm được, nhưng còn là những thiếu sót và sai lỗi mà theo sự khôn ngoan quan phòng, Ngài đã ban cho ta tinh thần sám hối. Trong tâm tình này chúng ta cùng dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể lời cầu nguyện chân thành của chúng ta : Chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con những người mẹ như Đức Maria, luôn tuân phục Thánh ý Thiên Chúa, luôn thiết tha với tinh thần phó thác, luôn ý thức sâu xa phải nên con ngoan của Cha mới có thể trở thành người mẹ hiền.Tạ ơn Cha. Alleluia. Tạ ơn Cha. Alleluia Chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con những người mẹ hao mòn sức sống, cẩn trọng, lo lắng cho gia đình từng bữa ăn ngon, quần áo tươm tất, nhà cửa sạch sẽ, và những nụ cười tươi vui làm ấm cúng đời sống gia đình.Tạ ơn Cha. Alleluia. Tạ ơn Cha. Alleluia Chúng con tạ ơn Cha vì Cha đã ban cho chúng con những người mẹ đạo đức, luôn biết nhắc nhở cho chồng con sáng tối cầu nguyện, năng lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Thánh Thể.Tạ ơn Cha. Alleluia. Tạ ơn Cha. Alleluia Chúng con tạ ơn Cha vì đã ban cho chúng con những người mẹ biết kiên nhẫn chịu đựng, và cố gắng sửa đổi tật xấu của người trong nhà, đồng thời biết chấp nhận tất cả những việc xẩy ra không vừa ý mình.Tạ ơn Cha. Alleluia. Tạ ơn Cha. Alleluia Chúng con xin tạ lỗi Cha vì những khi chúng con chưa thật lòng xây dựng đời sống gia đình của mình trên tinh thần đạo đức và Lời của Chúa.VaÏn lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Chúng con xin tạ lỗi Cha vì những khi chúng con muốn áp đặt ý muốn mình trên gia đình, trong khi chính chúng con lại không thật lòng vâng phục Chúa.VaÏn lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Chúng con xin tạ lỗi Cha vì những khi chúng con làm tổn hại hòa khí trong gia đình vì lời nói hay hành động của chúng con.VaÏn lạy Chúa, xin thương xót chúng con.Đọc chung : Lạy Chúa/ chỉ có Chúa mới biết được lòng người mẹ/ vì chính Chúa đã dựng nên và ban cho họ một tình thương vô bờ bến/ để họ diễn lại một phần nào tình thương của Chúa nơi trần gian. Xin Chúa gìn giữ chúng con là con cái Chúa./ Xin cho chúng con được xác hồn an mạnh và xa lánh dịp tội/ cho chúng con biết kính sợ Chúa,/ ăn ở ngay thẳng, trong sạch và biết thương người,/ luôn trung thành với bổn phận làm vợ, làm mẹ của mình. Lạy Chúa,/ xin cho chúng con biết hy sinh cho gia đình,/ kính nhường bạn con như Đức Mẹ kính nhường Thánh Giuse./ Xin thánh hoá tình thương giữa hai chúng con,/ để tình yêu này nảy sinh nhiều hoa quả thiêng liêng/ là các việc lành phúc đức và giúp nhau trong việc tìm kiếm Chúa. Lạy Chúa,/ xin cho chúng con hiểu biết con cái để giáo dục chúng như ý Chúa muốn/ Xin cho chúng con được mềm mại mà không nhu nhược/ cương quyết mà không cứng cỏi/ được khôn ngoan và nhẫn nại trong việc giáo dục con cái./ Xin cho chúng con khỏi tính nóng giận và nuông chiều con cái,/ biết tùy lúc yên ủi hay quở trách,/ để hướng dẫn chúng đi trong đường lối Chúa. Lạy Mẹ Maria là gương mẫu các bà mẹ,/ Chúng con xin trao phó gia đình con trong tay Mẹ,/ để nhờ Mẹ phù trì dẫn dắt,/ sau bước đường trần thế,/ toàn thể gia đình chúng con được đoàn tụ trên thiên đàng với Chúa và Mẹ mãi mãi. Amen.IV. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH CHÚA. § Hát cầu cho Đức Giáo Hoàng. § Hát : “Đây nhiệm tích”. § Lời nguyện. § Phép lành Mình Thánh Chúa.V. KẾT THÚC § Hát : “Linh hồn tôi tung hô Chúa …”

GIỜ THÁNH DÀNH CHO GIỚI TRẺ

Ơn Gọi của Các Bạn Trẻ là biết trở lại như Thánh Phêrô để tự thánh hoá và phục vụ Tin Mừng.

Chúng ta hãy cương quyết trở lại và tin vào Chúa, tin vào Tin Mừng. Hãy trở lại để thánh hóa bản thân nhờ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, và hãy theo Chúa đừng tiếc nuối của cải như người thanh niên giầu có. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô kêu gọi các bạn trẻ chúng ta : “…Hãy quảng đại dâng hiến đời mình cho Đức Kitô. Đừng sợ hãi ! Các con không có gì phải sợ, vì Thiên Chúa là Chúa của lịch sử và của vũ trụ. Hãy để những khát vọng về những kế hoạch vĩ đại và cao thượng lớn lên trong các con. Hãy nuôi dưỡng cảm thức về tình liên đới : đó là dấu chỉ Thiên Chúa hành động nơi tâm hồn của các con. Hãy sẵn sàng sử dụng các tài năng mà Đấng Quan Phòng đã trao ban cho các con. Vì cộng đoàn của các con. Các con càng sẵn sàng dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa và tha nhân. Các con sẽ càng khám phá ra ý nghĩa đích thực của đời sống. Thiên Chúa mong đợi nhiều nơi các con”. (Sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, ngày 28/4/1996).

I. KHAI MẠC § Hát kinh Chúa Thánh Thần. § Đặt Mình Thánh Chúa. § Hát thờ lạy Thánh Thể § Dẫn vào giờ chầu : Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con, Chúa đang âu yếm nhìn từng người chúng con. Vì yêu thương, Chúa cho chúng con sinh làm người và có gia đình, được ông bà cha mẹ chở che. Thế mà chúng con đã nhiều lần lãng quên và sống xa tình gia đình, chưa chu toàn bổn phận làm con cái, không vâng lời ông bà cha mẹ, thiếu thảo kính cha mẹ như Chúa đã dạy. Giờ đây xin Chúa tha thứ, giúp chúng con ngày càng trở nên những người con ngoan của Chúa và của gia đình.II. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM § Lời Chúa : Lc 2, 41-52 § Suy niệm Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn tình con đối với Cha trên trời. Ngài đã hết lòng yêu mến Chúa Cha, vâng phục Chúa Cha trong hết mọi sự, Ngài nói, hành động và sống theo Thánh Ý Chúa Cha, chịu đau khổ và chịu chết để Chúa Cha được vinh hiển. Chúa Giêsu hằng liên kết với Chúa Cha và hằng hướng về Cha. Đối với gia đình, Chúa Giêsu là một người con gương mẫu. Ngài luôn kính yêu Thánh Giuse và Đức Mẹ. Chúa Giêsu làm nghề thợ mộc và cùng Thánh Giuse chia sẻ gánh nặng mưu sinh cho gia đình. Mọi người trong làng đều biết nghề của Ngài, nên khi đi rao giảng, người ta vẫn gọi Ngài là chú thợ mộc con của bác thợ mộc Giuse (Mt 13,15). Ngài cũng kính yêu Mẹ Maria một cách tha thiết, vì nhận được nơi Mẹ sự thánh thiện cũng như sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Phúc Âm có nói đến sự vâng phục của Ngài (Lc 2,51), cùng với sự hiền lành và khiêm nhường. Thật phúc cho gia đình vì có người con như thế. Đó là mẫu gương cho tất cả những ai “sống tình con thảo” của mình, nhất là cho thiếu nhi chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa hằng yêu mến và vâng phục Chúa Cha, còn chúng con dễ dàng xem thường những lời chỉ dạy của cha mẹ, của thầy cô, của những anh chị giáo lý viên. Chúng con trốn học, bỏ cả giờ giáo lý, nhất là sự ơ hờ trong việc tham dự thánh lễ, đọc kinh tối trong gia đình, cũng như các việc đạo đức khác mà đi chơi, gây thiện hại và phiền lòng cho bao nhiêu người. Chúng con dâng lên Chúa những người con sống không tròn chữ hiếu. Nhiều lúc chúng con ngẫm nghĩ và tự hỏi : “nếu như thiếu sự chăm sóc của cha mẹ thì những người con sẽ ra sao” ? Chắc chắn rằng chúng con sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Vậy mà có mấy khi chúng con biết nghĩ đến công lao của cha mẹ, mà sống xứng đáng với tâm tình thảo hiếu. Xin Chúa thứ tha cho những thiếu sót của chúng con, giúp chúng con biết sửa mình trở về với mái ấm của gia đình, góp phần xây dựng một gia đình yêu thương thuận hoà. Biết sống sao cho vui lòng cha mẹ và mãi là người con ngoan của Chúa. § Cầu nguyện : Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những giây phút gần Chúa sắp kết thúc. Giờ đây trong tâm tình những người con, người cháu. Chúng con xin dâng lên Chúa những lời ước nguyện nhỏ bé của chúng con. Xin Chúa chúc lành, ban sức khoẻ, sự khôn ngoan cho ông bà cha mẹ của chúng con. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, vì những lần chúng con chưa ngoan với ông bà cha mẹ. Xin cho tất cả chúng con ngày thêm yêu Chúa, thương nhau và vâng lời ông bà cha mẹ.III. KẾT THÚC § Hát cầu cho Đức Giáo Hoàng. § Hát “Đây nhiệm tích”. § Phép lành Mình Thánh Chúa. Hát kính Đức Mẹ kết thúc.

TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNGĐK. Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh. Ai ăn sẽ sống muôn đời.1. Đây mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người ăn bánh này không còn đói khát chi. Người uống Máu này sẽ được trường sinh .2. Đây Mình Ta chính là của ăn, và máu Ta thật là củauống. Người không lãnh nhận ăn thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân.3. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Dù cho đất trời theo ngày tháng biến thay. Lời Chúa ban truyền muôn đời không phai.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

Hướng dẫn 1 (HD1). Lời cầu nguyện : (Quì) Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin vững vàng Chúa đang hiện diện thực sự trong Nhà Chầu trước mặt chúng con đây. Chúng con vừa long trọng cử hành lễ tưởng niệm bữa Tiệc Ly của Chúa với các Tông đồ, trong đó Chúa đã thiết lập bí tích Thánh Thể, để trối lại cho chúng con Mình và Máu thánh Chúa làm lương thực nuôi dưỡng và bổ sức cho chúng con trong cuộc lữ hành trần thế tiến về quê trời. Giờ đây, theo lời Chúa mời gọi, chúng con muốn ở lại đây canh thức với Chúa một giờ, không phải để an ủi Chúa, vì Chúa đang sống trong vinh quang của Chúa Cha, nhưng để đón nhận ánh sáng, hơi nóng và sức sống chiếu tỏa từ bản thân vinh hiển Chúa. Xin cho lòng chúng con bừng cháy lên ngọn lửa yêu mến để chúng con trở thành những chứng nhân đích thật của tình yêu Chúa dành cho hết mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cộng đoàn đáp : Amen.

HD2. Xin mời cộng đoàn đứng.

HD1. Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan : Ga 6,51-58.“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.Người Do thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : ‘Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?’ Đức Giêsu nói với họ :‘Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

HD2. Mời cộng đoàn ngồi.

HD1 . Suy niệm : Chúa Giêsu là Ngôi Lời hiện hữu từ muôn thuở, là Đấng sáng tạo và ban sự sống. Sự sống này là ánh sáng đích thật chiếu soi mọi người. Và Ngôi Lời đã làm người dương thế, để chúng ta có thể chiêm ngắm và chạm đến Người hầu đón nhận sự sống viên mãn vốn có ở nơi Người. Chúa Giêsu thông ban cho chúng ta sự sống ấy nhờ thịt và máu Người, như Người đã từng nhấn mạnh trong bài diễn từ về bánh trường sinh. Hội thánh, do Chúa thiết lập, tiếp tục sống và cảm nghiệm sự Hiện diện luôn mới mẻ của Chúa, qua Lời Người – là ngọn đèn soi dẫn cuộc hành trình của Giáo hội nơi dương thế – trong Phụng vụ, nơi người anh chị em, đặc biệt người nghèo, là dung mạo của Chúa Kitô đau khổ ; nhưng nhất là trong Thánh Thể, là hy tế, việc tưởng niệm, bữa tiệc thánh và sự hiện diện(x. SC 7). Thực vậy, trong Thánh Thể, Chúa Kitô hiện diện trong xác thể, ban mình Người làm lương thực, là chính thân mình đã được Đức Trinh Nữ Maria cưu mang cách đây hơn hai mươi thế kỷ, xác thịt ấy đã được Thánh Thần tác sinh và có sức đem lại sự sống mới cho con người. Tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh, như Người đã hứa : ” Này Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” ( Mt 28,20), và được thúc đẩy qua tiếng kêu mời của Đấng kế vị thánh Phêrô, vọng lại những lời mà vị tông đồ đã được nghe nơi Thầy chí thánh :“Hãy ra khơi !”(Lc 5,4), Hội thánh ra khơi trong ngàn năm mới này, biết rằng mình sẽ cập bến an toàn vì có Chúa luôn ở cùng ; Người ban Thánh Thần của Người và nuôi dưỡng Hội thánh bằng các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể.

(Thinh lặng trong giây lát)

Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong phép Thánh Thể Từ sau bữa Tiệc Ly, Hội thánh đã tin vào sự hiện diện đích thực của Mình và Máu thánh Chúa Kitô, cùng với linh hồn và thiên tính của Người, trong hình bánh rượu. Như Hội thánh dạy, chắc chắn Chúa Kitô hiện diện với chúng ta bằng nhiều cách, nhưng cách riêng là dưới hình bánh rượu. Bài giảng tại Capharnaum, sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, làm nổi bật tính hiện thực của những lời Chúa Giêsu nói khi Người tỏ cho chúng ta biết Người là Bánh hằng sống từ trời xuống(c. 51) ; vậy chúng ta phải ăn mình và uống máu Chúa (c. 53) để có được sự sống mà Bánh sự sống ban tặng (c. 48). Tính hiện thực của những lời lẽ của Chúa Giêsu khiến nhiều người Do thái tranh luận với nhau rằng : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” (c. 52). Và trước việc Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh đến sự thật của các lời Người khẳng định : “Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống” (c. 55), nhiều môn đệ cảm thấy chướng tai đến nỗi đã lìa bỏ Người (c. 66). Ở cuối bài diễn từ, Chúa Giêsu hỏi các tông đồ có muốn rút lui không. Những lời của thánh Phêrô chứng tỏ rằng các tông đồ, trái lại, tin vào sự chân thật của lời Chúa : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (c. 68). Tiếc thay, xưa cũng như nay, có nhiều người không tin vào sự hiện diên thực sự của Chúa Giêsu trong bánh Thánh Thể (c. 64). Vào đầu ngàn năm thứ ba này, Hội thánh phải tự hỏi : Tại sao lại khó khám phá đến thế dung mạo của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể ? Làm thế nào để có nhiều người hơn quí trọng và vui hưởng việc Chúa Kitô hiến mình cho chúng ta ? Làm sao để người tín hữu năng đến thờ phượng Người trong thinh lặng trước Nhà Tạm hay long trọng tung hô Người trong ngày lễ kính Mình Máu thánh Chúa cũng như tối thứ năm tuần thánh hôm nay ?

(Thinh lặng trong giây lát và cầu nguyện riêng)

Cộng đoàn hát :BỎ NGÀI CON BIẾT THEO AI1. Bỏ Ngài con biết theo ai đời lộng gió cánh chim ngàn khơi. Trùng trùng sóng bước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ Ngài con biết theo ai bên đồi kia tương lai khuất mờ bước đi không Ngài đợi con buồn tênhĐK : Bỏ Ngài con đi với ai vì Ngài có lời ban sự sống ? Bỏ Ngài thân con héo hon đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lắc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài ? Bỏ ngài con đi với ai.2. Ngài đi sao bỏ rơi con, để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ ? Ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mặc con chết hắt hui hồn thơ, Ngài ơi sao bỏ rơi con ? Hỡi Ngài ơi thân con máu đào ! Chết treo thập hình nào ai buồn thương. 3. Ngàn đời con vẫn tin luôn, Ngài trung tín rất mực từ nhân. Nào đâu Ngài nỡ quyên con, hằng đưa lối dẫn theo đường ngay. Lạy Ngài dạy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý Ngài. Bước đi theo Ngài đời con bình an.

(Thinh lặng trong giây lát và suy niệm riêng)

HD2. Thánh Thể là ánh sáng và sức sống. Thánh Thể là một hy tế : hy tế cứu chuộc và đồng thời là hy tế của Giao Ước mới. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã thiết lập hy tế Tạ ơn bằng Mình và Máu Người, nhờ đó Hy tế thập giá được kéo dài qua các thời đại cho tới khi Người lại đến, và cũng để lại cho Hội thánh Người việc tượng niệm cái chết và sự phục sinh của Người ( x. SC 47). Trong phép Thánh Thể, Chúa Giêsu là lễ vật Chúa Cha ban tặng cho chúng ta để được hiến tế, hầu thanh tẩy và giao hòa chúng ta với Người. Hy tế của Chúa Kitô và hy tế tạ ơn trong thánh lễ chỉ là một vì cùng có một lễ vật là Chúa Giêsu, chỉ khác về cách dâng hiến. Hy tế của Chúa Kitô cũng là hy tế của các chi thể của Thân mình Người. Cuộc sống của các tín hữu, công việc, đau khổ, lời ca ngợi, kinh nguyện của họ được kết hợp với Chúa Kitô và lễ dâng toàn hiến của Người và nhờ đó có được một giá trị mới. Thánh Kinh còn trình bày Thánh Thể như một lương thực bổ sức cho người tín hữu trên đường dương thế, như bánh manna xưa Chúa đã ban xuống cho dân It-ra-en để nuôi dưỡng họ trong cuộc hành trình trong sa mạc bốn mươi năm trường. “Ai ăn tôi cũng sẽ sống nhờ tôi”, lời nói đó của Chúa Giêsu cho người kitô hữu thấy nhu cầu khẩn thiết phải nuôi dưỡng mình bằng chính Chúa, là bánh từ trời xuống. Việc tham dự bàn tiệc thánh này xây dựng chúng ta thành nhiệm thể Chúa Kitô. Vì thế Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm của đời sống Giáo hội. Thánh Thể là lương thực nâng đỡ và biến đổi Giáo hội từ bên trong, nhờ đó chúng ta được đồng hóa với Chúa Kitô, được biến đổi thành con người mới, kết hợp mật thiết với Chúa, là Đầu của Nhiệm thể. Sự sống mới mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta trong bí tích Thánh Thể biến thành “liều thuốc trường sinh bất tử, để được mãi mãi sống trong Chúa Kitô”. Là những người sống nhờ Chúa Kitô, và Chúa Kitô muốn cho tất cả chúng ta được sống dồi dào, chúng ta phải công bố tính cách thánh thiêng của sự sống con người, từ khi thụ thai cho đến khi qua đời cách tự nhiên, chống lại những tác hại của nền văn hóa chết chóc.(Thinh lặng giây lát)Cộng đoàn hát :MÌNH MÁU THÁNH1. Ôi Cha yêu con, yêu con thật hết tình. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình. Ôi Cha yêu con, yêu con quên cả chính mình. Này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu.2. Ôi Cha, bao la yêu con thật hải hà. Này Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con khỏi giá lạnh. Ôi Cha bao la, yêu con ôi thật hải hà. Này Mình Máu Thánh lò nung nấu tim người ta.3. Ôi Cha, tim Cha yêu con chẳng bến bờ. Này Mình Máu Thánh lương thần ủ ấp cõi lòng. Ôi cha tim cha, bao la nhân loại kính thờ. Này Mình Máu Thánh là hạnh phúc con hằng mơ.ĐK : Tâm tư con hoan lạc được rước Mình Máu Thánh. Tâm tư con vinh hạnh được diện kiến Tim Cha. Biết nói chi cho cân tình mến Cha đã dành. Biết đáp chi cho cân tình mến Cha rộng ban.

HD1. Thánh Thể đòi hỏi sự chia sẻ Thánh Thể là trường học dạy ta tích cực yêu thương tha nhân. Nhờ đó, chúng ta hiểu được mối liên hệ giữa Thánh Thể và Ánh sáng, theo lời thánh Gioan :“Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn ở trong bóng tối” (IGa 2,9). Dâng hy tế của Chúa Kitô cách đích thực có nghĩa là tiếp nối hy tế này bằng một cuộc sống hiến dâng cho kẻ khác. Cũng như Chúa Kitô đã hiến mình làm hy tế dưới hình bánh rượu, chúng ta cũng phải hiến thân cho người đồng loại, qua một việc phục vụ khiêm hạ trong tình huynh đệ, tuỳ theo nhu cầu hơn là công trạng của họ, bằng cách trao tặng cho họ những gì cần thiết nhất để sống cho xứng với phẩm giá con người. Vậy Thánh Thể mà chúng ta cử hành và chia sẻ trong bữa tiệc thánh mời gọi chúng ta kết hợp việc bẻ bánh với việc chia sẻ của cải, quyên góp để trợ giúp những người túng thiếu nhất, thắng vượt mọi chia rẽ và kỳ thị. Chứng tá tình yêu này là một yếu tố không thể thiếu trong việc Phúc âm hóa đích thật.(Thinh lặng giây lát)

HD2. Thánh Thể là nguồn mạch của việc loan báo Tin Mừng Ở trung tâm của sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng của Người. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không chỉ loan báo Nước Thiên Chúa bằng lời nói, nhưng ” bằng tất cả sự Hiện diện của Người, bằng tất cả bản thân và những việc Người làm, nhất là qua cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Người”. Giáo hội có nhiệm vụ hàng đầu là tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu và nhận làm của mình những lời của thánh Phaolô : “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16). Thánh Thể là nguồn mạch của việc loan báo Tin Mừng vì là ” con tim của Tin Mừng” ; thực vậy, Thánh Thể được liên kết với cuộc Vượt qua, nghĩa là cái chết và sự sống lại của Chúa, và với những điều quan trọng nhất của Tin Mừng, như việc công bố Lời Chúa, sự hoán cải và lòng tin, hòa giải và tha thứ, và cả sự sống đời đời. Sau hết, Thánh Thể còn đem lại một đà tiến mới cho việc loan báo Tin Mừng trong ngàn năm mới này, vì không những là trung tâm mà còn là nguồn mạch phát động tất cả công cuộc phúc âm hóa trong thế giới ngày nay. Những việc tôn sùng Chúa Giêsu trong bí tích cực thánh là những biểu hiệu của một lòng tin đơn sơ và sâu xa vào sự Hiện diện thực sự của Chúa Giêsu Kitô trong phép Thánh Thể và một lòng yêu mến thâm sâu đối với Đấng đã muốn lập cư giữa chúng ta. Chắc chắn nhiệm vụ loan báo Tin Mừng của Giáo hội tìm được nơi đây một sức mạnh để phát triển cách lạ lùng, nhất là trong thời đại chúng ta ngày nay ; trước“những tối tăm và bóng tử thần” bao quanh thế giới, Thánh Thể phải là ánh sáng và sức sống viên mãn cho toàn thể nhân loại. Sức mạnh phúc âm hóa của Thánh Thể mời gọi người kitô hữu quảng đại dấn thân vào việc truyền giáo. Như trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã nói :“Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19), chúng ta không thể bỏ qua lời Người mời gọi noi gương Người mà trở nên tấm bánh được bẻ ra và chia sẻ, máu đổ ra cho thế gian được sống ; nếu không có sự dấn thân này, việc cử hành Thánh Thể sẽ không trọn vẹn là việc loan báo Tin Mừng.(Thinh lặng giây lát)

Cộng đoàn hát :

NHÂN CHỨNG TÌNH YÊU

1. Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến cho con Ngài. Sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo tin vui cho muôn người.ĐK. Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài, niềm tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy, từ đây hăng say theo bước chân của Ngài trung kiên làm chứng nhân Nước Trời thắp lên hạnh phúc cho muôn người.2. Con say sưa với tháng ngày tình yêu cho con nguồn sức sống. Con hân hoan bước trên đường hồng phúc bát ngát xanh đồi nương. Để tìm lại những tình thương quá khứ héo úa trong muôn lòng. Cho quyên đi những sầu vương Chúa ơi xin thương ai đoạn trường.3. Ôi đau thương những tâm hồn ngày đêm trông mong tìm nhan Chúa, đang bơ vơ kiếp đơn nghèo cuộc sống qúa đắng cay lầm than. Chừng cuộc đời những thở than, tiếng khóc chất chứa trong muôn vàn. Xin cho con đến ủi an đỡ nâng mong quên đi cơ hàn.4. Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói. Nhưng đâu ai đến với họ để hát khúc hát của niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đoí thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương sớm mai cơn mê đã tan rồi.5. Xin cho con suốt một đời, tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thành, hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến, đến với hết những ai chân tình. Để tình người mãi còn xanh ngát thơm như hoa xuân trên cành.

Lời cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể

(Cộng đoàn đọc chung hay có thể phân chia 2 bên nam nữ hoặc do 2 người đọc luân phiên)

1. Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con tin Cha đã tạo dựng mọi loài và đã đến gần chúng con nơi dung mạo Con Cha, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria do quyền năng Chúa Thánh Thần, để bảo đảm cho chúng con sự sống đời đời.

2. Lạy Cha rất nhân lành, chúng con tin, nhờ sức mạnh của Thánh Thần Cha, bánh và rượu trở thành mình và máu Con Cha, làm lương thực bổ dưỡng cho chúng con là những lữ khách mỏi mệt trên đường dương thế.

3. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa vẫn tiếp nối cuộc Nhập thể của Chúa trong bí tích Thánh Thể, để nuôi dưỡng những người đói khát ánh sáng và chân lý, tình yêu và ơn tha thứ, ân sủng và ơn cứu độ.

4. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa hiện diện thực sự trong bánh và rượu được thánh hiến, nhờ đó Chúa kéo dài sự hiện diện cứu độ và ban tặng cho đoàn chiên Chúa những lương thực dồi dào và nước uống trong lành.

5. Chúng con tin, dưới hình bánh rượu, toàn bản thân Chúa có mặt, được hiến dâng làm hy tế và ban sự sống cho thế gian, cho những người luôn tìm kiếm Nước Trời.

6. Lạy Chúa, trong nhà Tiệc Ly đêm hôm đó, khi cầm lấy bánh và rượu trong tay, Chúa đã muốn ban tặng cho hết mọi người và cho mỗi người, qua mọi thế hệ tương lai.

7. Trên mỗi bàn thờ nơi Chúa dâng mình cho Chúa Cha, như là Chiên của Giao ước mới, chúng con cùng dâng với Chúa hoa mầu ruộng đất và công lao của con người,, cuộc sống của người tín hữu, mối nghi nan của người đang tìm kiếm, nụ cười của trẻ thơ, ước mơ của tuổi trẻ, những hy sinh của người hiến thân phục vụ anh em, nỗi thống khổ của con người, nước mắt của những người khóc thương thân nhân nằm xuống dưới làn bom đạn.

8. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin lòng nhân hậu Chúa đã dọn một bàn tiệc cho mọi người lớn bé, cao sang và hèn mọn, và tại bàn tiệc của Chúa, chúng con trở nên anh chị em sẵn sàng hiến mạng sống cho nhau, như Chúa đã làm cho chúng con.

9. Sau hết, vào buổi bình minh của ngàn năm thứ ba này, chúng con tin Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng con. “Ra khơi” là mệnh lệnh của Hội thánh Chúa ở thời điểm này, để cùng nhau xây dựng một giai đoạn mới của lịch sử, lòng tràn trề hy vọng.

10. Lạy Chúa Giêsu trong bí tích cực thánh, chúng con tạ ơn Chúa vì đã thúc đẩy chúng con dấn thân vào một cuộc tân phúc âm hóa trong quyền năng của sức mạnh Chúa. Nguyện xin Mẹ Maria, Thân mẫu của Chúa, là Ngôi Sao sáng của việc loan báo Tin Mừng, đồng hành với tất cả những ai chấp nhận sốùng và loan truyền Lời Chúa, và ước gì sự chuyển cầu của Mẹ làm cho hạt giống Lời Chúa mọc lên và kết sinh hoa trái dồi dào.Amen.

KẾT THÚC : Cộng đoàn hát

KINH HÒA BÌNH 2 Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi ngày. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nguy nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con : Tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quyên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh Thánh Ai xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí. Ơn an bình.

Lạy Chúa, đời chúng con gặp nhiều gian nan thư thách, xin giúp chúng con biết kiên tâm chịu đựng, và can đảm vượt qua. Gia đình chúng con trẻ già khác biệt, xin giúp chúng con biết quảng đại thứ tha, để chúng con luôn sống an vui trên thuận dưới hòa, và cùng nhau xây dựng Giáo Hội Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

Vài lưu ý: ² Nội dung suy gẫm dựa theo “Bức tâm thư HĐGMVN gởi cộng đoàn Dân Chúa”. ² Tùy chọn các đề tài suy gẫm: 1-5 ² Bài hát có thể lựa chọn tùy thích, có vài bài hát gợi ý… ² Giờ chầu thích hợp cho phiên chầu giáo phận,…trong “Năm Gia Đình”.

ĐK: Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa. Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa. Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

Khi đến giờ, Chúa Giêsu vào bàn ăn với mười hai Tông đồ và bảo các ông: “Thầy đã tha thiết ước ao ăn lễ vượt qua này với các con trước khi chịu khổ nạn. Thầy bảo các con, Thầy sẽ chẳng bao giờ ăn lễ này nữa, cho đến khi lễ này được thực hiện trong nước Thiên Chúa”. Rồi Người cầm chén, tạ ơn và phán: “Các con hãy lãnh nhận chén này mà chia cho nhau: Thầy bảo cho các con biết: Thầy sẽ không uống thứ nho này nữa cho đến khi nước Thiên Chúa đến!”. Rồi Người cầm bánh và tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Này là mình Thầy hiến ban vì các con, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén mà phán: “Chén này là Tân ước trong Máu Thầy sẽ đổ ra vì các con”. Đó là lời Chúa.

Con Chiên được dùng để sát tế trong Cựu ước, chỉ là một con chiên được chọn ngẫu nhiên giữa muôn ngàn con chiên khác. Có thể nói, nó chỉ là nạn nhân sự chọn lựa của con người hơn là tự nguyện dâng hiến. Tuy nhiên, thịt máu cũng như cái chết của nó cũng có giá trị thiết lập Giao Ước, tuy chỉ mang tính cách tạm thời. Nhờ sự trung gian của con chiên, mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa được nối kết, và qua nó, con người biểu lộ tấm lòng đối với Thiên Chúa và Thiên Chúa ghé mắt thương nhìn đến con người.

Còn trong mầu nhiệm Giao ước mới, Con Chiên Duy Nhất và đích thực chịu sát tế chính là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa Nhập Thể làm người. Việc Người hiến mình không phải do ai hay điều gì khác, bởi lẽ chính Người đã tự nguyện dâng hiến đến cùng, dâng hiến trọn vẹn bản thân làm Hy Lễ Cứu Độ. Như Thánh Luca vừa cho chúng ta thấy, Đức Giêsu đã rất ý thức và rất khao khát đi vào cuộc hiến tế chính bản thân Người. Hy tế mà ngay từ khi Chúa Cha sai Người đến trần gian, Người đã một lòng xin vâng: “Này con đến để thực thi ý Cha”. Vì thế, trong đêm bị trao nộp, Người đã cầm lấy bánh và công bố: Này là Mình Thầy hiến tế vì các con. Và cũng chính Người cầm lấy chén và nói: Chén này là Giao Ước mới lập bằng Máu Thầy, Máu đổ ra vì các con.

Lời truyền phép đã biến bánh và rượu vật chất phàm trần trở nên Thịt và Máu thần linh trao ban cho chúng ta, hầu chúng ta được sống bằng chính sự sống của Chúa. Thịt và Máu Người là bảo chứng của tình yêu vô biên và vĩnh cửu của Thiên Chúa. Lãnh nhận Thịt và Máu Chúa trong Bí tích Thánh Thể là chúng ta đang được kết hiệp với Chúa một cách thâm sâu và trọn vẹn nhất, ngay trong cuộc sống trần thế này. Bí tích Thánh Thể đích thực là dấu chứng của tình yêu vĩnh cửu, bảo đảm cho chúng ta có được sức mạnh và bình an trong cuộc hành trình tiến về bữa tiệc cánh chung trong Nước Thiên Chúa.

ĐK: Giữ gìn con Chúa ơi: vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Ngài hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là chén phần phúc con trông mong, con tiến dâng Người tấm lòng cậy trông.

Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con. Là chính cùng đích con trông mong, nơi cánh tay Ngài, vững một niềm tin.

Dìu con đưa bước trên đường sống, nép mình bên Ngài chan chứa niềm vui. Hồn con còn dám trông mong chi, dâng hiến trọn đời: sống vì Ngài thôi.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng con, Chúa đã không ngừng tự hiến và trao ban cho chúng con Mình và Máu Chúa, để dưỡng nuôi chúng con trong cuộc lữ hành trần thế đầy cam go và thử thách này. Xin cho chúng con hằng ngày biết gắn bó với Chúa trong mầu nhiệm cực Thánh bằng lòng mến yêu, tôn thờ chân thật. Chúa dạy chúng con: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống xả thân vì anh em mình, bằng việc loại trừ mọi ghen tương thù oán, để làm chứng cho tình yêu Chúa giữa một thế giới còn đầy bạo lực và hận thù; xin Chúa biến đổi chúng con nên những sứ giả hoà bình, để mọi người nhận biết Thiên Chúa là tình yêu, và xin Chúa hằng ở với chúng con luôn mãi. Amen.

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng …, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Đk: Ôi bí tích, thật uy linh. Chúng con thành kính sấp mình. Nghi lễ cũ nhường cho nghi lễ mới, mắt không thể thấy nhưng lòng vững tin.

Chủ sự cầu nguyện : Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã mời gọi chúng con: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai gồng gánh nặng nề”. Và như một bảo chứng của Tình Yêu, một Tình Yêu lớn nhất vì hiến ban mạng sống cho người mình yêu, Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Lạy Chúa, chúng con muốn được cùng với các tông đồ trở về Phòng Tiệc Ly để sống những giây phút thiêng liêng và thân mật với Chúa, chúng con muốn nghe lại những lời trăn trối yêu thương, chúng con muốn chiêm ngắm những cử chỉ ân cần khi Chúa cầm lấy Bánh bẻ ra, trao cho các môn đệ, và để ký kết một Giao Ước Mới, Chúa cầm lấy chén rượu và nói: “Này là Máu Thầy, Máu Giao Ước Mới và vĩnh cửu…”. Xin cho chúng con biết năng đến với Chúa, để cảm nếm được Tình Yêu mãnh liệt và êm ái của Chúa dành cho chúng con.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô

Chiều đến, Chúa Giêsu ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn Người nói: “Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Chúa: “Thưa Thầy, có phải con không?” Người trả lời rằng: Kẻ giơ tay cùng chấm vào dĩa với Thầy, đó chính là kẻ nộp Thầy. Thực ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ sẽ nộp Con người! Thà người đó đừng sinh ra thì hơn!” Giuđa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có phải con chăng?” Chúa đáp: “Đúng như con nói”.Vậy khi mọi người còn đang ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: “Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, và trao cho các môn đệ mà phán: “Tất cả các con hãy uống chén này, vì này là Máu Thầy, Máu Tân ước, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Thầy bảo các con: Từ nay, Thầy sẽ không còn uống chất nho này nữa cho đến ngày Thầy sẽ uống rượu mới cùng các con trong nước Cha Thầy”. Đó là lời Chúa.

Chúa Giêsu cùng với các môn đệ ăn Lễ Vượt Qua trong Nhà Tiệc Ly, nơi mà theo truyền thống, Thánh lễ đầu tiên được chính thức cử hành. Chính trong phòng Tiệc Ly này Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, trong một bầu khí rất trang trọng nhưng đồng thời pha lẫn nỗi buồn chia ly. Buổi tối hôm đó, sau cử chỉ lạ lùng – cúi xuống rửa chân cho các môn đệ để dạy bài học khiêm tốn phục vụ và giới răn mới là bác ái yêu thương – Chúa đã cầm lấy bánh, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: “Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con”. Sau đó, Người cầm lấy chén rượu và nói:”Các con hãy nhận lấy mà uống, này là chén Máu Thầy, Máu Giao Ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội”. Được mời tham dự vào Bữa Tiệc Thánh, cùng với các tông đồ, Giáo Hội luôn ghi nhớ và vâng theo lệnh truyền của Chúa:”Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”.

Hai ngàn năm đã qua, chúng ta tiếp tục sống lại tất cả tiến trình của mầu nhiệm Vượt Qua, mầu nhiệm mà từ đó Hội Thánh đã được khai sinh. Thật vậy, trong mọi cử hành Thánh Thể, chúng ta đều trở về với Tam Nhật Vượt Qua một cách thiêng liêng. Chúng ta sống lại cảnh Chúa cùng với các môn đệ rời khỏi phòng Tiệc Ly đến Vườn Cây Dầu – để rồi chứng kiến những giọt máu hoà lẫn với mồ hôi rơi xuống. Máu mà trước đó Ngài đã ban cho Hội Thánh như của uống ban ơn cứu độ trong Bí tích Thánh Thể, và sẽ tuôn trào từ cạnh sườn Người trên đồi Gôlgôta.

Đk: Lòng con hân hoan mến tin ngợi ca. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Hiệp thông tin yêu thế nhân gần xa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

ĐK: Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi. Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

Khi đến giờ, Chúa Giêsu vào bàn ăn với mười hai Tông đồ và bảo các ông: “Thầy đã tha thiết ước ao ăn lễ vượt qua này với các con trước khi chịu khổ nạn. Thầy bảo các con, Thầy sẽ chẳng bao giờ ăn lễ này nữa, cho đến khi lễ này được thực hiện trong nước Thiên Chúa”. Rồi Người cầm chén, tạ ơn và phán: “Các con hãy lãnh nhận chén này mà chia cho nhau: Thầy bảo cho các con biết: Thầy sẽ không uống thứ nho này nữa cho đến khi nước Thiên Chúa đến!”. Rồi Người cầm bánh và tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Này là mình Thầy hiến ban vì các con, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén mà phán: “Chén này là Tân ước trong Máu Thầy sẽ đổ ra vì các con”. Đó là lời Chúa.

Chúng ta biết Thiên Chúa đã muốn cho con người tham dự vào sự sống của Người. Giao ước của Người với dân Israel là khởi đầu cho việc thực hiện chương trình đó. Israel được mời gọi sống thông hiệp với Thiên Chúa. Việc Môisê cử hành giao ước đã khắc ghi vào lòng dân ý muốn của Thiên Chúa. Việc cử hành này được thực hiện bằng việc rẩy máu. Môisê sát tế súc vật và giữ lại máu chúng. Ông lấy máu rẩy trên bàn thờ và trên dân chúng. Việc rẩy máu trên bàn thờ và trên dân rất có ý nghĩa, bởi vì máu chính là sự sống. Máu này thiết lập giữa Thiên Chúa và Israel mối liên kết của một cuộc sống chung. Đó là một biểu thị cụ thể thế nào là giao ước, thế nào là chung sống với nhau.

Khi thời gian đã tới, Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích của Thân Mình bị trao nộp, và của Máu đổ ra làm nên Giao Ước Mới. Sự liên kết của các tín hữu với Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô không còn được thể hiện qua việc rảy máu, nhưng qua việc đón nhận Bánh và Rượu đã được thánh hiến làm của ăn, của uống thiêng liêng nuôi sống linh hồn chúng ta. Việc rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô thực hiện nơi chúng ta sự thông hiệp với Thiên Chúa, cho chúng ta được sống kết hiệp với Người. Chính vì thế mà Thánh Thể là hy tế của Giao Ước Mới. Nhờ Thánh Thể, chúng ta nhận được sự sống thần linh của Chúa Kitô, chúng ta được tháp nhập vào Thân Thể mầu nhiệm của Người. Đó cũng chính là điều mà chúng ta cầu xin mỗi khi cử hành Thánh lễ: “Khi chúng con được Mình và Máu Con Chúa bổ dưỡng, được đầy tràn Thánh Thần của Người, xin cho chúng con trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô”.

Đk: Ôi Chúa nhân lành, đoàn con kính thờ. Nay thành thần lương, ban cho con cái: qua nơi lưu đày về nơi mong chờ, say nguồn tình Chúa thiết tha suốt đời.

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng . . . Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Đk: Lòng con hân hoan mến tin ngợi ca. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Hiệp thông tin yêu thế nhân gần xa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

Chủ sự cầu nguyện : Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con yêu mến Chúa. Chúa đang có mặt nơi đây và Chúa đang nhìn mỗi người chúng con. Chúa thấy hết những khiếm khuyết, yếu hèn của chúng con. Nhưng như xưa, Chúa đã tha thứ tất cả cho Phêrô, dù ông đã ba lần chối Chúa, thì cái nhìn của Chúa lúc này đối với chúng con cũng vẫn là cái nhìn yêu thương, tha thứ và đỡ nâng. Thật vậy, Chúa đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng vì tình yêu, và giờ đây Chúa lại tiếp tục yêu thương nuôi sống chúng con khi hiến mình nơi Bánh Thánh Thể. Tấm Bánh bé nhỏ nhưng lại chứa đựng một tình yêu vô cùng lớn lao; một Tấm Bánh chịu nghiền nát ra để cho nhiều người được sống. Giờ đây, xin Chúa đổ tràn tình yêu xuống trên chúng con, để chúng con can đảm bước theo Chúa trên con đường phục vụ yêu thương, hầu xứng đáng trở thành những chứng nhân của Chúa.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Trước ngày lễ Vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Người phải bỏ thế gian này mà về cùng Cha, Người đã yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Trong bữa ăn tối, Ma quỷ gieo vào lòng Giuđa, con của Simon Iscariô ý định nộp Người. Người biết rằng Cha đã trao phó mọi sự trong tay Người, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và đi về cùng Thiên Chúa. Người trỗi dậy, rời bàn ăn, cởi áo, lấy khăn thắt lưng. Rồi Người đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô. Ông thưa với Người: “Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân con sao?” Chúa Giêsu nói: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau này con sẽ hiểu. Phêrô thưa lại: “Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con”. Chúa Giêsu bảo: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”. Simon Phêrô nói với Người: “Thưa Thầy, xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa”. Chúa Giêsu nói: “Ai mới tắm rồi thì chỉ cần rửa chân, vì toàn thân đã sạch; các con đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu”. Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: “Không phải tất cả các con đều sạch đâu”. Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: “Các con có hiểu việc Thầy vừa làm cho các con không? Các con gọi Ta là “Thầy” và là “Chúa” thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã nêu gương cho các con, để Thầy đã làm cho các con như thế nào, thì các con cũng làm cho nhau như vậy.” Đó là lời Chúa.

Trong bữa ăn sau hết, Chúa Giêsu đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, lấy khăn mà thắt lưng, rồi Người đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Đó là một hành vi phục vụ khiêm nhường tột cùng của Chúa. Theo phong tục do thái, thông thường trước khi ăn người ta thường hay rửa tay, đây vừa là phép vệ sinh tối thiểu, vừa là nghi thức tôn giáo; nhưng đối với Chúa Giêsu, rửa chân cho các môn đệ không phải là phép vệ sinh, mà là một hành vi phục vụ, một thái độ khiêm hạ Người làm gương cho các môn đệ.

Điều đó cho thấy, chính vì yêu thương những kẻ thuộc về mình đến cùng, mà Đức Giêsu đã không ngần ngại hạ mình làm một công việc của người đầy tớ. Theo tục lệ của người Do Thái lúc bấy giờ, rửa chân là công việc của một đầy tớ, hay một nô lệ làm cho chủ của mình. Thế mà Đức Giêsu là Thầy, là Chủ, lại đi rửa chân cho các môn đệ. Quả thật, đây là một hành vi không thể hiểu theo suy nghĩ bình thường. Và hơn nữa, Đức Giêsu không chỉ rửa chân cho một hay hai môn đệ mà Ngài yêu quí, nhưng lại rửa chân cho “các môn đệ” nghĩa là cho Phêrô, kẻ sẽ chối Người và cả Giuđa, kẻ mà Người biết sẽ bán đứng mình.

Như thế, đối với Đức Giêsu, một tình yêu “đến cùng” là tình yêu dẫn đến sự phục vụ cách nhưng không và trọn vẹn cho người mình yêu, cho dù đó là kẻ làm cho mình phải khổ, làm cho mình phải chịu thiệt thòi, oan ức. “Các con gọi Ta là ‘Thầy, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật Ta là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Ta là Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho các con, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con”.

Ai cũng thích người khác phục vụ mình, chứ không thích mình phục vụ cho người khác, đó là tính tự mãn đầy tham vọng của con người: kiêu căng và thích thống trị. Khó có liều thuốc nào có thể chữa trị được căn bệnh ấy của con người, cũng như không biết có ai thực sự đủ bản lãnh để chiến thắng nó! Phần chúng ta, chúng ta xác tín rằng, chỉ có Chúa Giêsu, Đấng đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ, mới trị được căn bệnh kiêu căng và thích thống trị đó nơi con người. Và như thế, với cái chết của Người, Chúa Giêsu đã ghi tận trong tim mỗi môn đệ của Người lòng yêu thương và phục vụ. Phục vụ trở nên dấu chỉ để cho nhân loại nhận ra ai là người môn đệ đích thực của Chúa, Đấng đã phục vụ cho đến chết và chết trên thập giá.

Đk: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết. Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban Bánh thơm ngon, ban Bánh Thiên Thần, người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

ĐK: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn Thiên đình.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ít lâu nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại ít lâu nữa các con sẽ thấy Thầy”. Bấy giờ trong các môn đệ có vài người hỏi nhau: “Điều Người nói với chúng ta: “Ít lâu nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại ít lâu nữa các con sẽ thấy Thầy” và “Thầy đến với Cha” như thế có nghĩa là gì?” Vậy họ nói: “Lời Người nói: “Ít lâu nữa” có nghĩa là gì ? Chúng con không biết Người muốn nói gì”. Chúa Giêsu biết họ muốn hỏi Người, nên Người nói với họ: “Có phải các con bàn luận với nhau vì Thầy đã nói: “Ít lâu nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại ít lâu nữa các con sẽ thấy Thầy”? Quả thật, quả thật, Thầy nói với các con: các con sẽ khóc lóc than van, còn thế gian sẽ vui mừng; các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”. Đó là lời Chúa.

Giáo Hội Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và muôn đời sẽ tuyên xưng và sống mầu nhiệm đức tin. Thánh Thể chính là mầu nhiệm đức tin mà Giáo Hội vẫn cử hành để dâng hy tế của Chúa Kitô lên Thiên Chúa Cha, một Hy tế mới, hy tế được ký kết bằng chính Máu Chúa Kitô. Hy tế đó đem lại sự nhận biết, lòng mến yêu Thiên Chúa cũng như ơn tha tội và ơn cứu độ cho hết mọi người. Cử hành mầu nhiệm Thánh Thể là cử hành, trong đó toàn thể nhân loại và từng cá nhân thông dự vào Hy Tế Thập Giá, vào mầu nhiệm Vượt Qua, mầu nhiệm tái tạo mối hiệp thông giữa Thiên Chúa và nhân loại trong Thánh Thần.

Chúa Kitô đã đến trong thế gian và Người đã vượt qua “thế gian” mà về cùng Cha, đồng thời đến với mọi con người qua mầu nhiệm Tử Nạn Phục Sinh, để ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, trong tình yêu của Thần Khí tác sinh. Tuy mắt phàm trần không trông thấy, nhưng ai tin sẽ nhận ra tình yêu vô giới hạn đó của Người. Chúa Kitô Phục Sinh đích thực là Đấng đã vượt qua “thế gian”, nhưng đồng thời ở cùng chúng ta luôn mãi trong thế giới này. Muôn đời và mãi mãi Người là Emmanuel đang đến và đang hiện diện giữa loài người. Nhờ đó mà mỗi chúng ta sung sướng được đón Chúa mỗi ngày, được nhận ra, gặp gỡ, chiêm ngắm, thờ lạy Người, để rồi cùng tiến bước với Người trên mọi nẻo đường trần thế.

Đk: Ta là Bánh Hằng Sống, là Bánh ban xuống bởi Trời. Ta là Bánh Trường Sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Đk: Ôi Chúa nhân lành, đoàn con kính thờ. Nay thành thần lương, ban cho con cái: qua nơi lưu đày về nơi mong chờ, say nguồn tình Chúa thiết tha suốt đời.

Chủ sự cầu nguyện : Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở lại với chúng con vì đêm đã xuống rồi, đêm thời gian và đêm cuộc đời. Chúng con cần có Chúa để vững tâm bước đi trong đêm tối. Xin hãy ở lại với chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa là Đấng đã Phục Sinh, biết khám phá ra sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, để nhận ra Đấng Phục Sinh là một tác động khó khăn của đức tin. Sự nhận biết này luôn cần được sống và canh tân mỗi ngày, vì chúng con là những lữ khách, những khách hành hương về Emmaus cùng với Đức Kitô vào buổi chiều ngày Phục Sinh, trên con đường dài của cuộc đời.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về mọi việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại gần cùng đi với họ; nhưng mắt họ bị cản trở nên không nhận ra Người. Người hỏi họ: “Các ông có chuyện gì mà vừa đi vừa trao đổi với nhau vậy” ? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một người tên là Clêôpas trả lời: “Phải chăng ông là người khách duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem, mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay sao ?”. Người hỏi họ: “Việc gì thế ?” Các ông thưa: “Việc liên can đến ông Giêsu Nagiarét, Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và lời nói, trước mặt Thiên Chúa và toàn dân; thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người, để Người bị kết án tử và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng rằng chính Người sẽ cứu chuộc Israel; hơn thế nữa các việc ấy đã xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Nhưng có vài phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi sợ hãi, họ đến mộ từ tảng sáng, và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người đang sống. Vài người trong chúng tôi đi ra mộ và thấy mọi sự đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”. Đó là lời Chúa.

Sau biến cố tử nạn của Chúa Giêsu trên thập giá, các môn đệ thất vọng. Họ bị phân tán, sầu buồn, chán nản, lo âu. Họ nghi nan, mất niềm tin. Họ bỏ cuộc, trở về nhà mình. Lý do quy tụ hợp nhất họ lại không còn nữa. Họ sợ hãi và lẩn trốn. Sau khi Đức Giêsu chết, tất cả trở nên đen tối, mọi sự chấm hết chẳng còn gì. Chúa Giêsu đối với họ chỉ còn như một giấc mộng đẹp. Trong đêm tối đức tin đó, Chúa Kitô đến đồng hành với họ, nhưng có cái gì đó ngăn cản họ chưa nhận ra Người. Có một bức màn che giữa họ và Người, có một bức màn che giữa chúng ta và Chúa Kitô. Chúa Kitô đã trải qua sự chết. Chúng ta không nhìn thấy Người, nhưng Người vẫn ở đó và cùng đi với chúng ta.

Chúa Giêsu Phục Sinh cũng đang đồng hành và soi dẫn cuộc sống chúng ta, Người đồng cảm với mọi ưu tư của cuộc sống nhân loại hôm nay, Người giải thích cho chúng ta ý nghĩa cuộc sống. Chúng ta khám phá sự hiện diện của Người, và mỗi cuộc gặp gỡ Người sẽ làm cho lòng tin của chúng ta lớn lên. Hơn nữa, nhờ việc học hỏi và lắng nghe Lời Người trong cử hành phụng vụ cũng như trong kinh nguyện, chúng ta sẽ dần dần nhận ra Người là ai và làm cho đời mình trở nên phong phú.

Ðk: Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ? Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang ngự trước mặt chúng con. Chúa chính là Đấng đã chịu bắt bớ, chịu đóng đinh trên thập giá, chịu chết và mai táng trong mồ, nhưng ngày thứ ba đã sống lại, để ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế trong Bí tích Thánh Thể. Giờ đây, cùng với Mẹ Maria, chúng con tôn thờ Chúa, chúng con dâng lên Chúa tâm tình biết ơn và phó thác, xin Chúa luôn đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường của cuộc sống như Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau. Amen.

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Đk: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết. Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban Bánh thơm ngon, ban Bánh Thiên Thần, người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

Khi đến giờ, Chúa Giêsu vào bàn ăn với mười hai Tông đồ và bảo các ông: “Thầy đã tha thiết ước ao ăn lễ vượt qua này với các con trước khi chịu khổ nạn. Thầy bảo các con, Thầy sẽ chẳng bao giờ ăn lễ này nữa, cho đến khi lễ này được thực hiện trong nước Thiên Chúa”. Rồi Người cầm chén, tạ ơn và phán: “Các con hãy lãnh nhận chén này mà chia cho nhau. Thầy bảo cho các con biết: Thầy sẽ không uống thứ nho này nữa cho đến khi nước Thiên Chúa đến!”. Rồi Người cầm bánh và tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Này là mình Thầy hiến ban vì các con, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén mà phán: “Chén này là Tân ước trong Máu Thầy sẽ đổ ra vì các con”. Đó là lời Chúa.

Từ lời hứa trong Cựu Ước qua dấu chỉ manna trong sa mạc đến việc biến bánh ra nhiều của tiên tri Elisa; từ lời loan báo về bữa tiệc cánh chung của Isaia đến lời hứa ban Thánh Thể của Đức Kitô qua diễn từ về bánh trường sinh trong Tin Mừng Gioan, tất cả những bản văn Kinh Thánh đó, khi được nhìn dưới ánh sáng của cuộc Tử nạn – Phục sinh của Đức Kitô, sẽ giúp chúng ta hiểu được rằng, luôn có một nối kết chặt chẽ đi từ lời hứa trong Cựu Ước đến việc hoàn tất trong Tân Ước; từ manna tạm thời đến Bánh Trường Sinh là chính Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Từ Xuất hành và Giao ước cũ đến cuộc Vượt qua mới và Giao ước mới, Giao ước trong máu của Đức Kitô.

Việc thiết lập Bí tích Thánh Thể được thuật lại trong các Tin Mừng Nhất Lãm diễn ra thật đơn sơ. Với những lời lẽ vắn tắt, long trọng, Đức Giêsu tuyên đọc di chúc của Người, và điều đó đã trở thành trung tâm và là chóp đỉnh của phụng vụ; trở thành nguồn sống sung mãn và bất tận cho các cộng đoàn Kitô hữu, trải dài suốt dòng lịch sử cho đến hôm nay và mãi tận đến ngày “Tất cả những ai thuộc về Người sẽ ăn Bánh Mới và uống Rượu Mới trong Nước Thiên Chúa”.

Cử hành Thánh Thể là cử hành “Giờ” cứu độ của chúng ta, “Giờ” chúng ta được liên kết nên một. Chân lý này không chỉ diễn tả kinh nghiệm hàng ngày của đức tin, nhưng thâu tóm toàn bộ cốt lõi mầu nhiệm Hội Thánh. Trong Bí tích Thánh Thể, con người khám phá sức mạnh của lời Chúa Kitô tuyên phán khi linh mục đọc lời truyền phép, và quyền năng của Chúa Thánh Thần khi biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. Và như thế, chúng ta có Chúa hiện diện trọn vẹn và đích thực với chúng ta. Chúng ta vui hưởng sự hiện diện này với lòng tri ân, cảm mến, vì như thế chúng ta luôn có sự hiện diện đồng hành của Chúa Kitô Thánh Thể, với mỗi chi thể cũng như với toàn thể Thân Thể Người là Hội Thánh, trên con đường tiến về quê huơng Thiên quốc.

Ðk: Thánh Tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giêsu là Vua đất Việt muôn đời

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

ĐK: Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa. Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa. Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Ngài chặt đi; còn nhành nào sinh trái thì Ngài cắt tỉa để nó sinh trái nhiều hơn. Các con đã được tinh sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con hãy ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong các con. Cũng như nhành nho không thể tự mình sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, người ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo; người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin và sẽ được. Nơi điều này mà Cha Thầy được tôn vinh là các con sinh nhiều trái và trở nên môn đệ của Thầy”. Đó là lời Chúa.

Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được tháp nhập vào Giáo Hội và thông phần vào việc cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua khi chúng ta dâng Thánh lễ, trở nên chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô, như lời cầu xin trong Kinh Nguyện Thánh Thể III: “Và khi chúng con được Mình và Máu Con Chúa bổ dưỡng, được đầy tràn Thánh Thần của Người, xin cho chúng con trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô”.

Việc hiệp thông với Thiên Chúa qua Bí tích Thánh Thể là nền tảng và là nguồn suối cho lòng mến của chúng ta đối với nhau. Đây là điều mà chính Chúa Giêsu đã tha thiết khẩn xin Chúa Cha trước lúc Người bước vào cuộc khổ nạn. Yêu mến Thánh Thể và yêu thương anh em là lời đáp trả của con người trước tình thương cứu độ của Thiên Chúa, đồng thời là ơn gọi của mọi Kitô hữu trong tất cả đời sống của mình.

Đk: Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con, Thầy ban trót thân mình, để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với con người hạn hẹp đầy lỗi lầm của chúng con, chúng con biết lấy gì tán tạ hồng ân bao la của Chúa. Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con phải luôn hợp nhất, yêu thương với Chúa và với anh em mình, nhưng đã mấy lúc chúng con sống được điều đó, chúng con đã tạo nên biết bao rào cản và khoảng cách trên con đường yêu thương này, chúng con thường chỉ tìm thấy chính mình khi đến với anh em. Xin Chúa soi sáng, chúc lành và ở lại luôn mãi với chúng con, và với những người đang thành tâm thiện chí đi tìm sự hiệp nhất trên toàn thế giới. Xin cho các dân tộc biết xoá bỏ mọi tranh chấp thù nghịch, và mọi người không còn dửng dưng xa lạ nhưng trở nên gần gũi và thân thiện với nhau hơn. Amen

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Đk: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa, yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời; và bánh tôi sẽ ban, chính là thịt tôi, để cho thế gian được sống”. Nhưng người Do thái tranh luận với nhau: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Vậy Chúa Giêsu nói với họ: “Quả thật, quả thật, tôi nói cho các người: Nếu các người không ăn thịt và uống Máu Con Người, các người không có sự sống nơi chính mình. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Cũng như Cha, là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Cha, thì ai ăn tôi, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ tôi. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như bánh cha ông các người đã ăn và đã chết; ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”. Đó là lời Chúa.

Bí tích Thánh Thể là Bí tích của tình yêu. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã có sáng kiến lấy Thịt và Máu Người làm của ăn, của uống để nuôi sống chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: Người là của ăn và của uống để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Dân Do Thái khi xưa đã ăn manna và uống nước từ tảng đá trong sa mạc mà vẫn chết. Còn của ăn và của uống Chúa Giêsu ban hoàn toàn khác với manna và mạch nước trong sa mạc: “Ai ăn Bánh này sẽ được sống đời đời”. Chúa Giêsu không nhằm thoả mãn cái đói, cái khát của thể xác. Người xác quyết: “Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống”. Bánh Người ban là Thịt Máu Người. Kiểu nói “Thịt Máu”ở đây không những chỉ về Lương Thực thần thiêng đem đến cho con người sự sống vĩnh cửu, mà còn ám chỉ đến Mầu nhiệm Nhập Thể cứu chuộc của Con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã Nhập Thể mang lấy xác phàm trong thân phận con người, và đã đổ máu ra trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Thân Mình Người ban cho chúng ta làm của ăn, cũng chính là Thân Mình Người đã trao hiến trong cuộc Khổ Nạn, Máu Người ban cũng là máu đã tuôn trào tự cạnh sườn, khi Người được giương cao trên Thập Giá để trở nên Đấng Khơi Nguồn Sự Sống cho chúng ta.

Đk: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Ngài hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Đk: Ôi bí tích, thật uy linh. Chúng con thành kính sấp mình. Nghi lễ cũ nhường cho nghi lễ mới, mắt không thể thấy nhưng lòng vững tin.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Lúc khởi nguyên đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời ở nơi Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Người đã ở nơi Thiên Chúa lúc khởi nguyên. Nhờ Người mọi vật được tạo thành, và không có Người thì không vật nào được tác thành, trong những vật đã được tạo thành. Trong Người, có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong tối tăm, và tối tăm đã không nhận biết sự sáng. Sự sáng đích thực đã đến trong thế gian để sáng soi mọi người. Người ở trong thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà được tạo thành, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, mà những người nhà đã không đón tiếp Người. Nhưng những ai đã đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở nên con cái Thiên Chúa, tức là những ai tin vào danh Người. Họ không phải do khí huyết, cũng không phải do ý muốn xác thịt, cũng không phải do ý muốn của đàn ông nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Và Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng tôi. Chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Cha ban cho Người như Người Con Một đầy ân sủng và chân lý. Đó là Lời Chúa.

Chúa Kitô đã đến với chúng ta như là ánh sáng, đem lại ý nghĩa cho tất cả đời sống của chúng ta. Chỉ mình Người là ánh sáng thật và trọn vẹn. Chỉ mình Người là Vị hướng đạo không bao giờ lạc lối. Người mang Chân lý của Thiên Chúa. Thế gian đã không muốn ánh sáng của Thiên Chúa; thế gian đã xua đuổi ánh sáng đó và đến nay vẫn còn tiếp tục xua đuổi. Thế gian ưa chuộng tối tăm hơn là ánh sáng và chân lý của Chúa; thế gian đã ngậm miệng trước vinh quang Thiên Chúa, và thế gian vẫn tiếp tục làm như thế. Người ta muốn sống bất cần Thiên Chúa.

Chúa Giêsu Thánh Thể mời gọi chúng ta khám phá tình yêu rạng ngời của Ba Ngôi khi chúng ta đến với Chúa. Vì yêu thương, Chúa Cha đã sai Con Một đến trần gian để cứu chuộc nhân loại. Chúa Con là Ánh sáng Vĩnh cửu của Chúa Cha soi tỏ cho hết mọi người trong thế gian này, nhờ Người chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Cha. Để chúng ta có thể tiếp tục sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu, Người đã ban Thánh Thần hướng dẫn Hội Thánh trong suốt dòng lịch sử.

Đk: Lạy Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ ước, tìm về bên Chúa, nguồn vui suối an hoà.

Nai rừng luôn khát khao, luôn khát khao dòng suối. Ước mong về hằng ước mong về, về bên suối trong.

Lữ hành nơi khách lưu, nơi khách lưu sầu nhớ. Ước mong về hằng ước mong về, về quê dấu yêu.

Gian trần bao khó nguy, bao khó nguy ngập lối. Ước mong về hằng ước mong về, về bên Chúa luôn.

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng.., Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Đk: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết. Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban Bánh thơm ngon, ban Bánh Thiên Thần, người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô.

Khi ấy, mười một môn đệ đi đến xứ Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ định trước cho các ông. Khi thấy Người, các ông phục lạy Người, nhưng có vài người còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Đó là lời Chúa.

Trong Thông điệp Thánh Thể và Truyền giáo, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết: “Mục đích của Thánh Thể chính là hiệp nhất nhân loại với Chúa Kitô và trong Người, chúng ta hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Khi tham dự hy tế Thánh Thể, chúng ta nhận thức sâu sắc hơn tính phổ quát của ơn cứu chuộc, và do đó sự cấp bách của sứ vụ truyền giáo tập trung vào chính Chúa Kitô, là Đấng ta phải yêu mến và noi theo. Để trong Người, ta sống sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi và với Người, ta biến đổi lịch sử cho đến khi lịch sử hoàn thành trong Giêrusalem trên trời.”

Như thế Thánh Thể phải trở thành động lực, đồng thời là trung tâm của hoạt động truyền giáo. Việc truyền giáo phải đưa đến kết quả là cho con người nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, Đấng đã ban Con Một Chí Ái của Ngài cho nhân loại, và như thế, truyền giáo cũng có nghĩa là đem con người đến với Thánh Thể. Chỉ như thế thì việc truyền giáo mới thực sự làm thăng tiến lịch sử này. Đức Thánh Cha khẳng định tiếp: “Chung quanh Chúa Kitô Thánh Thể, Giáo Hội tăng trưởng như dân tộc, như đền thờ và gia đình của Thiên Chúa: Duy nhất, thánh thiện công giáo và tông truyền. Đồng thời Giáo Hội hiểu rõ hơn đặc tính của mình là Bí tích phổ quát của ơn cứu độ, là thực tại hữu hình có cơ cấu phẩm trật. Hẳn nhiên không một cộng đoàn Kitô hữu nào được xây dựng nếu không đặt nền tảng và trọng tâm vào việc cử hành Thánh Thể.” Như thế cuộc đời của chúng ta chỉ thực sự có giá trị khi sống chung quanh Thánh Thể mà thôi. Mọi nỗ lực truyền giáo cũng chỉ thực sự có ý nghĩa khi quy hướng về đây. Hay nói cách khác: truyền giáo là dẫn anh em đến với Thánh Thể.

Ðk: Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ? Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.

20 Giờ Chầu Thánh Thể

Suy ngắm  tình yêu hiến tế

SUY TÔN THÁNH THỂ  20 MẪU CHẦU

—-@@@—–

LỜI NÓI ĐẦU

 Gia đình phạt tạ Thánh Tâm Việt Nam là một đoàn thể công giáo tiến hành, lấy việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu làm nền tảng cho mọi hoạt động tông đồ. Một trong những việc tôn sùng Thánh Tâm là chầu Thánh Thể thường xuyên trong cuộc sống. Trước nhu cầu thiêng liêng này, tập các mẫu chầu Thánh Thể sau đây được soạn để các thành viên Gia đình phạt tạ Thánh Tâm sử dụng mỗi khi chầu Thánh Thể. Thời gian cho mỗi mẫu chầu khoảng 15-20 phút, tuy nhiên khi muốn kéo dài thời gian hơn, có thể đọc thêm một số kinh tôn sùng Thánh Tâm trước khi vị chủ sự ban phép lành Thánh Thể

.

Hy vọng các mẫu chầu này sẽ giúp ích phần nào trong việc tổ chức các buổi tôn thờ Thánh Thể tại mỗi xứ đoàn Gia đình phạt tạ Thánh Tâm.

 Lm Vincentê Nguyễn Thế Thủ

Giáo phận Tp Hồ Chí Minh

NỘI DUNG

 

Mẫu 1: TIỆC CHIÊN THIÊN CHÚA …

Mẫu 2: THIẾT LẬP GIAO ƯỚC MỚI…

Mẫu 3: THÁNH THỂ, GIAO UỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU …

Mẫu 4: THÁNH THỂ, HY TẾ THẬP GIÁ CỦA CHÚA GIÊSU…

Mẫu 5: THÁNH THỂ, MẦU NHIỆM VƯỢT QUA CỦA CHÚA GIÊSU..

Mẫu 6: TRÊN ĐƯỜNG EMMAUS …

Mẫu 7: THÁNH THỂ LÀM NÊN HỘI THÁNH …

Mẫu 8: MỘT THÂN THỂ VÀ MỘT TINH THẦN TRONG ĐỨC KITÔ…

Mẫu 9: THÁNH THỂ VÀ SỰ SỐNG TRƯỜNG SINH…

Mẫu 10: THÁNH THỂ VÀ BA NGÔI…

Mẫu  11: THÁNH THỂ, TRUNG TÂM VÀ CHÓP ĐỈNH CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO  Tr. 62

Mẫu  12 : THÁNH THỂ, BÁNH TRƯỜNG SINH BẺ RA CHO MỌI NGƯỜI.

Mẫu 13 : THÁNH THỂ, BÁNH BỞI TRỜI…

Mẫu 14 : BÁNH LỜI CHÚA VÀ BÁNH THÁNH THỂ…

Mẫu 15 : ĐỨC KITÔ THÁNH THỂ NGUỒN SỰ SỐNG VÀ NGUỒN SÁNG

Mẫu 16 : VÂNG Ý CHÚA TRONG Ý THỨC VÀ TỰ DO…

Mẫu 17 : THÁNH THỂ – MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG…

Mẫu 18 : THÁNH THỂ, HY TẾ TẠ ƠN …

Mẫu 19 : THÁNH THỂ – BÍ TÍCH TÌNH YÊU…

Mẫu 20 : THÁNH THỂ VÀ ƠN GỌI PHỤC VỤ…

***

Kinh nguyện Thánh Tâm …

Thánh Ca …

 

CHƯƠNG TRÌNH

GIỜ CHẦU ĐỀN TẠ THÁNH THỂ

( # 30 phút )

۞۞۞

CHUẨN BỊ

Dấu thánh giá

Hát: xin ơn Chúa Thánh Thần

Sám hối: (Kinh ăn năn tội)

ĐẶT THÁNH THỂ

Hát: Thờ lạy Thánh Thể

Chủ sự: cầu nguyện

TÔN THỜ THÁNH THỂ

Đọc: Lời Chúa

Suy niệm

Hát: cầu nguyện

Cầu nguyện…

Kinh nguyện Thánh Tâm (nếu còn thời gian)

PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: cầu cho Đức Giáo Hoàng

Lời nguyện …

Hát: Đây Nhiệm Tích

Lời nguyện: phép lành Thánh Thể

Hát kết thúc: bài hát về Thánh Tâm

۞۞۞

 

Mẫu 1

TIỆC CHIÊN THIÊN CHÚA

CHUẨN BỊ

Dấu thánh giá

Hát xin ơn chúa Thánh Thần

Sám hối (kinh ăn năn tội)

ĐẶT THÁNH THỂ

Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

Hát thờ lạy Thánh Thể: 

Thờ lạy Chúa

                                                                (Hoài Đức)

ĐK: Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa. Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa. Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

Hồi tưởng xưa kia khi Chúa hy sinh nằm Thánh Giá. Lòng nhân ái bao la, tựa Trời thẳm cao xa, mà đem thân đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá: thần lương đây sẵn chờ. Chúng con xin tạ ơn thiết tha. Chúng con xin thành tâm kính thờ.

Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quy tụ nơi đây trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, để cùng dâng lên Chúa lòng mến yêu tôn thờ, với niềm xác tín Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình thương bao la Chúa đã dành cho chúng con qua Bí tích Nhiệm Mầu này. Chúa đã thiết tha kêu mời: “Hỡi những ai lao nhọc và vất vả hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi”. Giờ đây xin Chúa nâng đỡ chúng con trước những gánh nặng lo âu của cuộc sống, để qua những giây phút sống thân tình với Chúa, chúng con sẽ tìm được nguồn an ủi và bổ dưỡng cho cuộc đời chúng con.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

TÔN THỜ THÁNH THỂ

Lời Chúa

: Lc 22,14-20 (mọi người đứng)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

Khi đến giờ, Chúa Giêsu vào bàn ăn với mười hai Tông đồ và bảo các ông: “Thầy đã tha thiết ước ao ăn lễ vượt qua này với các con trước khi chịu khổ nạn. Thầy bảo các con, Thầy sẽ chẳng bao giờ ăn lễ này nữa, cho đến khi lễ này được thực hiện trong nước Thiên Chúa”. Rồi Người cầm chén, tạ ơn và phán: “Các con hãy lãnh nhận chén này mà chia cho nhau: Thầy bảo cho các con biết: Thầy sẽ không uống thứ nho này nữa cho đến khi nước Thiên Chúa đến!”. Rồi Người cầm bánh và tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Này là mình Thầy hiến ban vì các con, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén mà phán: “Chén này là Tân ước trong Máu Thầy sẽ đổ ra vì các con”.  Đó là lời Chúa.

Suy niệm

: (một người đọc và mọi người ngồi)

Con Chiên được dùng để sát tế trong Cựu ước, chỉ là một con chiên được chọn ngẫu nhiên giữa muôn ngàn con chiên khác. Có thể nói, nó chỉ là nạn nhân sự chọn lựa của con người hơn là tự nguyện dâng hiến. Tuy nhiên, thịt máu cũng như cái chết của nó cũng có giá trị thiết lập Giao Ước, tuy chỉ mang tính cách tạm thời. Nhờ sự trung gian của con chiên, mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa được nối kết, và qua nó, con người biểu lộ tấm lòng đối với Thiên Chúa và Thiên Chúa ghé mắt thương nhìn đến con người.

Còn trong mầu nhiệm Giao ước mới, Con Chiên Duy Nhất và đích thực chịu sát tế chính là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa Nhập Thể làm người. Việc Người hiến mình không phải do ai hay điều gì khác, bởi lẽ chính Người đã tự nguyện dâng hiến đến cùng, dâng hiến trọn vẹn bản thân làm Hy Lễ Cứu Độ. Như  Thánh Luca vừa cho chúng ta thấy, Đức Giêsu đã rất ý thức và rất khao khát đi vào cuộc hiến tế chính bản thân Người. Hy tế mà ngay từ khi Chúa Cha sai Người đến trần gian, Người đã một lòng xin vâng: “Này con đến để thực thi ý Cha”. Vì thế, trong đêm bị trao nộp, Người đã cầm lấy bánh và công bố: Này là Mình Thầy hiến tế vì các con. Và cũng chính Người cầm lấy chén và nói: Chén này là Giao Ước mới lập bằng Máu Thầy, Máu đổ ra vì các con.

Lời truyền phép đã biến bánh và rượu vật chất phàm trần trở nên Thịt và Máu thần linh trao ban cho chúng ta, hầu chúng ta được sống bằng chính sự sống của Chúa. Thịt và Máu Người là bảo chứng của tình yêu vô biên và vĩnh cửu của Thiên Chúa. Lãnh nhận Thịt và Máu Chúa trong Bí tích Thánh Thể là chúng ta đang được kết hiệp với Chúa một cách thâm sâu và trọn vẹn nhất, ngay trong cuộc sống trần thế này. Bí tích Thánh Thể đích thực là dấu chứng của tình yêu vĩnh cửu, bảo đảm cho chúng ta có được sức mạnh và bình an trong cuộc hành trình tiến về bữa tiệc cánh chung trong Nước Thiên Chúa.

Hát cầu nguyện (ngồi)

: Ca tình tri âm

                                                  (Kim Long)

ĐK: Giữ gìn con Chúa ơi: vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Ngài hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là chén phần phúc con trông mong, con tiến dâng Người tấm lòng cậy trông.

Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con. Là chính cùng đích con trông mong, nơi cánh tay Ngài, vững một niềm tin.

Dìu con đưa bước trên đường sống, nép mình bên Ngài chan chứa niềm vui. Hồn con còn dám trông mong chi, dâng hiến trọn đời: sống vì Ngài thôi.

Cầu nguyện

:

 (mọi người đọc chung)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng con, Chúa đã không ngừng tự hiến và trao ban cho chúng con Mình và Máu Chúa, để dưỡng nuôi chúng con trong cuộc lữ hành trần thế đầy cam go và thử thách này. Xin cho chúng con hằng ngày biết gắn bó với Chúa trong mầu nhiệm cực Thánh bằng lòng mến yêu, tôn thờ chân thật. Chúa dạy chúng con: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống xả thân vì anh em mình, bằng việc loại trừ mọi ghen tương thù oán, để làm chứng cho tình yêu Chúa giữa một thế giới còn đầy bạo lực và hận thù; xin Chúa biến đổi chúng con nên những sứ giả hoà bình, để mọi người nhận biết Thiên Chúa là tình yêu, và xin Chúa hằng ở với chúng con luôn mãi. Amen.

iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng …, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Lời nguyện

Hát: 

Đây nhiệm tích

                                                  (Kim Long)

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

Lời nguyện

 – Phép lành Thánh Thể.

Hát kết thúc

۞۞۞

Mẫu 2

THIẾT LẬP GIAO ƯỚC MỚI

CHUẨN BỊ

Dấu thánh giá

Hát xin ơn chúa Thánh Thần

Sám hối (kinh ăn năn tội)

ĐẶT THÁNH THỂ

Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

Hát thờ lạy Thánh Thể: 

Con muốn chúc mừng

                    (Kim Long)

Con muốn chúc mừng mầu nhiệm: Máu thịt Con Chúa hiển vinh. Giá chuộc muôn dân trần thế, sinh bởi lòng Đức Nữ Trinh.

Sinh xuống gian trần hèn mọn, xuôi ngược gieo rắc lời thiêng. Chúa còn lập nên Tiệc Thánh, dưỡng nuôi hồn xác nhân trần.

Đk: Ôi bí tích, thật uy linh. Chúng con thành kính sấp mình. Nghi lễ cũ nhường cho nghi lễ mới, mắt không thể thấy nhưng lòng vững tin.

Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã mời gọi chúng con: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai gồng gánh nặng nề”. Và như một bảo chứng của Tình Yêu, một Tình Yêu lớn nhất vì hiến ban mạng sống cho người mình yêu, Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Lạy Chúa, chúng con muốn được cùng với các tông đồ trở về Phòng Tiệc Ly để sống những giây phút thiêng liêng và thân mật với Chúa, chúng con muốn nghe lại những lời trăn trối yêu thương, chúng con muốn chiêm ngắm những cử chỉ ân cần khi Chúa cầm lấy Bánh bẻ ra, trao cho các môn đệ, và để ký kết một Giao Ước Mới, Chúa cầm lấy chén rượu và nói: “Này là Máu Thầy, Máu Giao Ước Mới và vĩnh cửu…”. Xin cho chúng con biết năng đến với Chúa, để cảm nếm được Tình Yêu mãnh liệt và êm ái của Chúa dành cho chúng con.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

TÔN THỜ THÁNH THỂ

Lời 

Chúa

: Mt 26, 20-29 (mọi người đứng nghe)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô

Chiều đến, Chúa Giêsu ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn Người nói: “Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Chúa: “Thưa Thầy, có phải con không?” Người trả lời rằng: Kẻ giơ tay cùng chấm vào dĩa với Thầy, đó chính là kẻ nộp Thầy. Thực ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ sẽ nộp Con người! Thà người đó đừng sinh ra thì hơn!” Giuđa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có phải con chăng?” Chúa đáp: “Đúng như con nói”.Vậy khi mọi người còn đang ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: “Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, và trao cho các môn đệ mà phán: “Tất cả các con hãy uống chén này, vì này là Máu Thầy, Máu Tân ước, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Thầy bảo các con: Từ nay, Thầy sẽ không còn uống chất nho này nữa cho đến ngày Thầy sẽ uống rượu mới cùng các con trong nước Cha Thầy”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm

:

 (một người đọc và mọi người ngồi)

Chúa Giêsu cùng với các môn đệ ăn Lễ Vượt Qua trong Nhà Tiệc Ly, nơi mà theo truyền thống, Thánh lễ đầu tiên được chính thức cử hành. Chính trong phòng Tiệc Ly này Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, trong một bầu khí rất trang trọng nhưng đồng thời pha lẫn nỗi buồn chia ly. Buổi tối hôm đó, sau cử chỉ lạ lùng – cúi xuống rửa chân cho các môn đệ để dạy bài học khiêm tốn phục vụ và giới răn mới là bác ái yêu thương – Chúa đã cầm lấy bánh, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: “Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con”. Sau đó, Người cầm lấy chén rượu và nói:“Các con hãy nhận lấy mà uống, này là chén Máu Thầy, Máu Giao Ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội”. Được mời tham dự vào Bữa Tiệc Thánh, cùng với các tông đồ, Giáo Hội luôn ghi nhớ và vâng theo lệnh truyền của Chúa:“Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”.

Hai ngàn năm đã qua, chúng ta tiếp tục sống lại tất cả tiến trình của mầu nhiệm Vượt Qua, mầu nhiệm mà từ đó Hội Thánh đã được khai sinh. Thật vậy, trong mọi cử hành Thánh Thể, chúng ta đều trở về với Tam Nhật Vượt Qua một cách thiêng liêng. Chúng ta sống lại cảnh Chúa cùng với các môn đệ rời khỏi phòng Tiệc Ly đến Vườn Cây Dầu – để rồi chứng kiến những giọt máu hoà lẫn với mồ hôi rơi xuống. Máu mà trước đó Ngài đã ban cho Hội Thánh như của uống ban ơn cứu độ trong Bí tích Thánh Thể, và sẽ tuôn trào từ cạnh sườn Người trên đồi Gôlgôta.

Hát cầu nguyện (ngồi)

: Con thờ lạy

(Hoài Chiên)

Con thờ lạy hết tình. Chúa ngự trong Phép Thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày. Cho lòng con vui say. Dâng Chúa nhân lành khúc hoan ca tràn đầy.

Nay ngự trong phép mầu, Chúa vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, xin Chúa tha tội lỗi xưa nay tràn đầy.

Đk: Lòng con hân hoan mến tin ngợi ca. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Hiệp thông tin yêu thế nhân gần xa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

Cầu nguyện

 (mọi người đối đáp)

:

Một người xướng: Chúa Giêsu đã mời gọi mọi người đến bàn tiệc Thánh. Chính Chúa đã hiến ban Mình và Máu Người làm của ăn nuôi sống trần gian. Trong tâm tình thờ kính mến yêu, chúng ta hãy cầu nguyện:

Mọi người đáp: Lạy Chúa Kitô là Bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con.

Xướng: Trong đêm bị trao nộp, Chúa đã thiết lập Bí tích Yêu Thương, để ở lại với nhân loại mỗi ngày. Xin cho mọi người luôn biết cảm tạ tình Chúa yêu thương chúng ta.

Đáp: Lạy Chúa Kitô là Bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con.

Xướng: Chúa đã truyền cho chúng ta phải cử hành Bí tích Thánh Thể để tưởng niệm Chúa đã chịu chết và sống lại hiển vinh. Xin ban phúc trường sinh cho những ai đang chờ đợi ngày Chúa lại đến.

Đáp: Lạy Chúa Kitô là Bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con.

Xướng: Chúa đã hứa ban sự sống đời đời cho những ai đón nhận Mình Máu Thánh Chúa. Xin cho mọi kitô hữu luôn thành tâm, đem hết tình yêu hiệp dâng thánh lễ mỗi ngày.

Đáp: Lạy Chúa Kitô là Bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con.

Xướng: Xin Chúa cho chúng ta khi chia sẻ một Tấm Bánh là Mình Máu Chúa, cũng luôn được liên kết mật thiết với Chúa và hiệp nhất với nhau trong Hội Thánh.

Đáp: Lạy Chúa Kitô là Bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con.

 

iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Lời nguyện

Hát: 

Đây nhiệm tích

                                                  (Kim Long)

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

Lời nguyện

 – Phép lành Thánh Thể.

Hát kết thúc

 

۞۞۞

Mẫu 3

THÁNH THỂ, GIAO UỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU

 CHUẨN BỊ

Dấu thánh giá

Hát xin ơn chúa Thánh Thần

Sám hối (kinh ăn năn tội)

ĐẶT THÁNH THỂ

Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

Hát thờ lạy Thánh Thể:

 Con quỳ gối

(Tâm Bảo)

Con quỳ gối thờ lạy Chúa. Cảm tạ Chúa thương chúng con vô biên. Con quỳ gối thờ lạy Chúa. Dâng niềm mến tin lên Chúa nhân hiền.

ĐK: Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi. Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay chúng con thờ lạy Chúa và khám phá tình yêu giao ước Chúa dành cho chúng con. Từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân Ngài để cho họ thông hiệp vào sự sống của Thiên Chúa. Nhưng khi thời gian đã điểm, Chúa đã vâng phục thánh ý Chúa Cha đến trần gian để làm cho giao ước Thiên Chúa đã ký kết xưa trở nên viên mãn. Chúa đã thực hiện giao ước trong Máu của Chúa, Máu đổ ra cho mọi người được ơn tha tội. Giờ đây, chúng con tôn thờ và cảm tạ tình thương vô bờ bến của Chúa, chúng con muốn làm mới lại giao ước của chúng con đối với Chúa, xin Chúa thương lắng nghe và chúc phúc cho chúng con.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

TÔN THỜ THÁNH THỂ

Lời Chúa:

 Lc 22,14-20 (mọi người đứng nghe)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

Khi đến giờ, Chúa Giêsu vào bàn ăn với mười hai Tông đồ và bảo các ông: “Thầy đã tha thiết ước ao ăn lễ vượt qua này với các con trước khi chịu khổ nạn. Thầy bảo các con, Thầy sẽ chẳng bao giờ ăn lễ này nữa, cho đến khi lễ này được thực hiện trong nước Thiên Chúa”. Rồi Người cầm chén, tạ ơn và phán: “Các con hãy lãnh nhận chén này mà chia cho nhau: Thầy bảo cho các con biết: Thầy sẽ không uống thứ nho này nữa cho đến khi nước Thiên Chúa đến!”. Rồi Người cầm bánh và tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Này là mình Thầy hiến ban vì các con, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén mà phán: “Chén này là Tân ước trong Máu Thầy sẽ đổ ra vì các con”.  Đó là lời Chúa.

Suy niệm

 (một người đọc và mọi người ngồi)

 :

Chúng ta biết Thiên Chúa đã muốn cho con người tham dự vào sự sống của Người. Giao ước của Người với dân Israel là khởi đầu cho việc thực hiện chương trình đó. Israel được mời gọi sống thông hiệp với Thiên Chúa. Việc Môisê cử hành giao ước đã khắc ghi vào lòng dân ý muốn của Thiên Chúa. Việc cử hành này  được thực hiện bằng việc rẩy máu. Môisê sát tế súc vật và giữ lại máu chúng. Ông lấy máu rẩy trên bàn thờ và trên dân chúng. Việc rẩy máu trên bàn thờ và trên dân rất có ý nghĩa, bởi vì máu chính là sự sống. Máu này thiết lập giữa Thiên Chúa và Israel mối liên kết của một cuộc sống chung. Đó là một biểu thị cụ thể thế nào là giao ước, thế nào là chung sống với nhau.

Khi thời gian đã tới, Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích của Thân Mình bị trao nộp, và của Máu đổ ra làm nên Giao Ước Mới. Sự liên kết của các tín hữu với Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô không còn được thể hiện qua việc rảy máu, nhưng qua việc đón nhận Bánh và Rượu đã được thánh hiến làm của ăn, của uống thiêng liêng nuôi sống linh hồn chúng ta. Việc rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô thực hiện nơi chúng ta sự thông hiệp với Thiên Chúa, cho chúng ta được sống kết hiệp với Người. Chính vì thế mà Thánh Thể là hy tế của Giao Ước Mới. Nhờ Thánh Thể, chúng ta nhận được sự sống thần linh của Chúa Kitô, chúng ta được tháp nhập vào Thân Thể mầu nhiệm của Người. Đó cũng chính là điều mà chúng ta cầu xin mỗi khi cử hành Thánh lễ: “Khi chúng con được Mình và Máu Con Chúa bổ dưỡng, được đầy tràn Thánh Thần của Người, xin cho chúng con trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô”.

Hát cầu nguyện (ngồi)

: Đây phép nhiệm mầu

(Hoài Chiên)

Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh: Thiên Chúa cao quang bởi nơi Thiên đình, ngự trong hình Bánh để nuôi trần gian, chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

Con cái trên đời cùng ăn một bánh, thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hiệp cùng nhau, Chúa thương dìu lên phúc vinh đời sau.

Đk: Ôi Chúa nhân lành, đoàn con kính thờ. Nay thành thần lương, ban cho con cái: qua nơi lưu đày về nơi mong chờ, say nguồn tình Chúa thiết tha suốt đời.

Cầu nguyện

 (mọi người đối đáp) 

:

Một người xướng: Chúa đã thiết lập với nhân loại một giao ước vĩnh cửu và Chúa phán: “Đây là Giao Ước Ta sẽ lập với nhà Israel.

Mọi người đáp: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Xướng: “Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đáy lòng chúng, Ta sẽ khắc ghi lề luật của Ta trong tim chúng. Chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Chúa của chúng”.

Mọi người đáp: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Xướng: Và Chúa đã hứa với họ: “Ta sẽ cho các ngươi một quả tim mới và sẽ đặt trong lòng các ngươi một tinh thần mới”.

Mọi người đáp: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Xướng: “Ta sẽ cất khỏi thân xác các ngươi quả tim bằng đá và sẽ cho các ngươi quả tim bằng thịt”.

Mọi người đáp: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Xướng: “Ta sẽ đặt trong lòng các ngươi Thần Trí của Ta và sẽ hướng dẫn các ngươi sống theo các mệnh lệnh của Ta, tuân giữ các luật lệ của Ta và đem ra thực hành”.

Mọi người đáp: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng . . . Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Lời nguyện

Hát: 

Đây nhiệm tích

                                                  (Kim Long)

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

Lời nguyện

 – Phép lành Thánh Thể.

Hát kết thúc

 

۞۞۞

Mẫu 4

THÁNH THỂ, HY TẾ THẬP GIÁ CỦA CHÚA GIÊSU

CHUẨN BỊ

Dấu thánh giá

Hát xin ơn chúa Thánh Thần

Sám hối (kinh ăn năn tội)

ĐẶT THÁNH THỂ

Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

Hát thờ lạy Thánh Thể: 

Con thờ lạy

(Hoài Chiên)

Con thờ lạy hết tình. Chúa ngự trong Phép Thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày. Cho lòng con vui say. Dâng Chúa nhân lành khúc hoan ca tràn đầy.

Nay ngự trong phép mầu, Chúa vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, xin Chúa tha tội lỗi xưa nay tràn đầy.

Đk: Lòng con hân hoan mến tin ngợi ca. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Hiệp thông tin yêu thế nhân gần xa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con yêu mến Chúa. Chúa đang có mặt nơi đây và Chúa đang nhìn mỗi người chúng con. Chúa thấy hết những khiếm khuyết, yếu hèn của chúng con. Nhưng như xưa, Chúa đã tha thứ tất cả cho Phêrô, dù ông đã ba lần chối Chúa, thì cái nhìn của Chúa lúc này đối với chúng con cũng vẫn là cái nhìn yêu thương, tha thứ và đỡ nâng. Thật vậy, Chúa đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng vì tình yêu, và giờ  đây Chúa lại tiếp tục yêu  thương nuôi sống chúng con khi hiến mình nơi Bánh Thánh Thể. Tấm Bánh bé nhỏ nhưng lại chứa đựng một tình yêu vô cùng lớn lao; một Tấm Bánh chịu nghiền nát ra để cho nhiều người được sống. Giờ đây, xin Chúa đổ tràn tình yêu xuống trên chúng con, để chúng con can đảm bước theo Chúa trên con đường phục vụ yêu thương, hầu xứng đáng trở thành những chứng nhân của Chúa.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

TÔN THỜ THÁNH THỂ

Lời Chúa:

 Ga 13,1-15 

(mọi người đứng nghe)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Trước ngày lễ Vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Người phải bỏ thế gian này mà về cùng Cha, Người đã yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Trong bữa ăn tối, Ma quỷ gieo vào lòng Giuđa, con của Simon Iscariô ý định nộp Người. Người biết rằng Cha đã trao phó mọi sự trong tay Người, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và đi về cùng Thiên Chúa. Người trỗi dậy, rời bàn ăn, cởi áo, lấy khăn thắt lưng. Rồi Người đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô. Ông thưa với Người: “Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân con sao?” Chúa Giêsu nói: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau này con sẽ hiểu. Phêrô thưa lại: “Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con”. Chúa Giêsu bảo: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”. Simon Phêrô nói với Người: “Thưa Thầy, xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa”. Chúa Giêsu nói: “Ai mới tắm rồi thì chỉ cần rửa chân, vì toàn thân đã sạch; các con đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu”. Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: “Không phải tất cả các con đều sạch đâu”. Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: “Các con có hiểu việc Thầy vừa làm cho các con không? Các con gọi Ta là “Thầy” và là “Chúa” thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã nêu gương cho các con, để Thầy đã làm cho các con như thế nào, thì các con cũng làm cho nhau như vậy.” Đó là lời Chúa.

Suy niệm

 (một người đọc và mọi người ngồi)

:

Trong bữa ăn sau hết, Chúa Giêsu đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, lấy khăn mà thắt lưng, rồi Người đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Đó là một hành vi phục vụ khiêm nhường tột cùng của Chúa. Theo phong tục do thái, thông thường trước khi ăn người ta thường hay rửa tay, đây vừa là phép vệ sinh tối thiểu, vừa là nghi thức tôn giáo; nhưng đối với Chúa Giêsu, rửa chân cho các môn đệ không phải là phép vệ sinh, mà là một hành vi phục vụ, một thái độ khiêm hạ Người làm gương cho các môn đệ.

Điều đó cho thấy, chính vì yêu thương những kẻ thuộc về mình đến cùng, mà Đức Giêsu đã không ngần ngại hạ mình làm một công việc của người đầy tớ. Theo tục lệ của người Do Thái lúc bấy giờ, rửa chân là công việc của một đầy tớ, hay một nô lệ làm cho chủ của mình. Thế mà Đức Giêsu là Thầy, là Chủ, lại đi rửa chân cho các môn đệ. Quả thật, đây là một hành vi không thể hiểu theo suy nghĩ bình thường. Và hơn nữa, Đức Giêsu không chỉ rửa chân cho một hay hai môn đệ mà Ngài yêu quí, nhưng lại rửa chân cho “các môn đệ” nghĩa là cho Phêrô, kẻ sẽ chối Người và cả Giuđa, kẻ mà Người biết sẽ bán đứng mình.

Như thế, đối với Đức Giêsu, một tình yêu “đến cùng” là tình yêu dẫn đến sự phục vụ cách nhưng không và trọn vẹn cho người mình yêu, cho dù đó là kẻ làm cho mình phải khổ, làm cho mình  phải chịu thiệt thòi, oan ức. “Các con gọi Ta là ‘Thầy, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật Ta là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Ta là Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho các con, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con”.

Ai cũng thích người khác phục vụ mình, chứ không thích mình phục vụ cho người khác, đó là tính tự mãn đầy tham vọng của con người: kiêu căng và thích thống trị. Khó có liều thuốc nào có thể chữa trị được căn bệnh ấy của con người, cũng như không biết có ai thực sự đủ bản lãnh để chiến thắng nó! Phần chúng ta, chúng ta xác tín rằng, chỉ có Chúa Giêsu, Đấng đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ, mới trị được căn bệnh kiêu căng và thích thống trị đó nơi con người. Và như thế, với cái chết của Người, Chúa Giêsu đã ghi tận trong tim mỗi môn đệ của Người lòng yêu thương và phục vụ. Phục vụ trở nên dấu chỉ để cho nhân loại nhận ra ai là người môn đệ đích thực của Chúa, Đấng đã phục vụ cho đến chết và chết trên thập giá.

Hát cầu nguyện (ngồi)

: Ôi Thần Linh Chúa

(Vinh Hạnh)

Đk: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết. Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban Bánh thơm ngon, ban Bánh Thiên Thần, người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.

Chúa nuôi đoàn con, này đây bánh miến no lòng. Chúa cho đoàn con luôn luôn hưởng nếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tinh muôn người. Tung hô Vua Trời, tổ phụ Israel.

Nhớ trong rừng xưa, đoàn người Hy Bá trở về. Uống ăn thoả thuê Manna nuôi sống toàn dân. Giờ đây đoàn con khao khát Thánh Thể Vua Trời. Tung hô muôn đời lòng Chúa khoan nhân.

Cầu nguyện

 (mọi người đối đáp) 

:

Một người xướng: Lạy Chúa, Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của mọi sinh hoạt trong Giáo Hội. Xin Chúa cho mỗi chúng con biểu lộ trọn vẹn Bí tích này trong đời sống đức tin của mình.

Mọi người đáp: Chúng con xin chúc tụng Chúa.

Xướng: Lạy Chúa, trên thế giới ngày nay, sự chênh lệch giữa người giàu kẻ nghèo, giữa các quốc gia hùng mạnh và các nước đang phát triển ngày càng rộng lớn. Xin Chúa cho nhân loại biết quảng đại chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

Đáp: Chúng con xin Chúa tha thứ tội lỗi cho nhân loại.

Xướng: Lạy Chúa, nghèo đói, lạc hậu, dốt nát là những kẻ thù đáng sợ của nhân loại. Xin Chúa cho mỗi Kitô hữu biết noi gương phục vụ của Chúa, biết cộng tác với những người thành tâm thiện chí, để giúp mọi người sống xứng đáng với nhân phẩm của mình.

Đáp: Chúng con xin chúc tụng Chúa.

Xướng: Lạy Chúa, Chúa đã tự hiến làm của ăn, của uống cho mỗi người chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng mỗi khi đến cử hành Thánh Thể, hầu được trở nên một với Chúa.

Đáp: Chúng con xin Chúa tha thứ tội lỗi cho nhân loại.

 

iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Lời nguyện

Hát: 

Đây nhiệm tích

                                                  (Kim Long)

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

 

Lời nguyện

 – Phép lành Thánh Thể.

Hát kết thúc

 

 

 

۞۞۞

Mẫu 5

THÁNH THỂ MẦU NHIỆM VƯỢT QUA

CỦA CHÚA GIÊSU

 CHUẨN BỊ

Dấu thánh giá

Hát xin ơn chúa Thánh Thần

Sám hối (kinh ăn năn tội)

ĐẶT THÁNH THỂ

Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

Hát thờ lạy Thánh Thể: 

Đây lòng Chúa

(Nguyễn Bang Hanh)

Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ, đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

ĐK: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn Thiên đình.

Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng con đây. Chúa yêu thương tất cả và muốn đồng hành với từng người trong cuộc sống. Chúng con xin dâng lên lời ca tụng, ngợi khen và tri ân, vì Chúa đã quá yêu thương nên đã mặc khải, tỏ bày tất cả cho chúng con được biết về Thiên Chúa. Xin Chúa hãy ở lại với chúng con, soi sáng và sưởi ấm tâm hồn chúng con, để chúng con có thể nhận biết và cảm nếm tình yêu Chúa dành cho chúng con lớn lao dường nào. Đặc biệt xin cho chúng con ý thức và khám phá nhiều hơn về tình yêu của Chúa, hầu mỗi người cũng như tất cả chúng con có thể biết Chúa, yêu mến, gắn bó và bước theo Chúa trọn cuộc hành trình dương thế của chúng con.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

TÔN THỜ THÁNH THỂ

Lời Chúa:

Ga 16,16-20

(mọi người đứng nghe)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ít lâu nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại ít lâu nữa các con sẽ thấy Thầy”. Bấy giờ trong các môn đệ có vài người hỏi nhau: “Điều Người nói với chúng ta: “Ít lâu nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại ít lâu nữa các con sẽ thấy Thầy” và “Thầy đến với Cha” như thế có nghĩa là gì?” Vậy họ nói: “Lời Người nói: “Ít lâu nữa” có nghĩa là gì ? Chúng con không biết Người muốn nói gì”. Chúa Giêsu biết họ muốn hỏi Người, nên Người nói với họ: “Có phải các con bàn luận với nhau vì Thầy đã nói: “Ít lâu nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại ít lâu nữa các con sẽ thấy Thầy”? Quả thật, quả thật, Thầy nói với các con: các con sẽ khóc lóc than van, còn thế gian sẽ vui mừng; các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm

(một người đọc và mọi người ngồi)

Giáo Hội Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và muôn đời sẽ tuyên xưng và sống mầu nhiệm đức tin. Thánh Thể chính là mầu nhiệm đức tin mà Giáo Hội vẫn cử hành để dâng hy tế của Chúa Kitô lên Thiên Chúa Cha, một Hy tế mới, hy tế được ký kết bằng chính Máu Chúa Kitô. Hy tế đó đem lại sự nhận biết, lòng mến yêu Thiên Chúa cũng như ơn tha tội và ơn cứu độ cho hết mọi người. Cử hành mầu nhiệm Thánh Thể là cử hành, trong đó toàn thể nhân loại và từng cá nhân thông dự vào Hy Tế Thập Giá, vào mầu nhiệm Vượt Qua, mầu nhiệm tái tạo mối hiệp thông giữa Thiên Chúa và nhân loại trong Thánh Thần.

Chúa Kitô đã đến trong thế gian và Người đã vượt qua “thế gian” mà về cùng Cha, đồng thời đến với mọi con người qua mầu nhiệm Tử Nạn Phục Sinh, để ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, trong tình yêu của Thần Khí tác sinh. Tuy mắt phàm trần không trông thấy, nhưng ai tin sẽ nhận ra tình yêu vô giới hạn đó của Người. Chúa Kitô Phục Sinh đích thực là Đấng đã vượt qua “thế gian”, nhưng đồng thời ở cùng chúng ta luôn mãi trong thế giới này. Muôn đời và mãi mãi Người là Emmanuel đang đến và đang hiện diện giữa loài người. Nhờ đó mà mỗi chúng ta sung sướng được đón Chúa mỗi ngày, được nhận ra, gặp gỡ, chiêm ngắm, thờ lạy Người, để rồi cùng tiến bước với Người trên mọi nẻo đường trần thế.

Thật vậy, gặp gỡ Chúa là để yêu mến, kết hiệp với Chúa và cùng Chúa đi đến với anh em, trên hành trình về cùng Thiên Chúa là Cha, là đích điểm, hạnh phúc, và là gia nghiệp của tất cả chúng ta. Nên một với Chúa trong Bí tích Thánh Thể sẽ giúp chúng ta sống mỗi lúc một sâu xa hơn mầu nhiệm Vượt Qua trong chính đời sống chúng ta, nghĩa là biết ra khỏi mình, ra khỏi cái “tôi” ích kỷ, và tham vọng, cái “tôi” khép kín và muốn vơ vét tất cả về mình, để biết sống cho Chúa và cho anh em, để “tôi” không còn là tôi mà là Chúa Kitô sống trong tôi, luôn rộng mở tâm hồn và sẵn sàng trở nên hiến lễ tình yêu, theo lời mời gọi tha thiết của Đức Kitô:“Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.

Hát cầu nguyện (ngồi)

: Ta là Bánh Hằng Sống

(Kim Long)

Đk: Ta là Bánh Hằng Sống, là Bánh ban xuống bởi Trời. Ta là Bánh Trường Sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.

Đây Mình Ta chính là Của Ăn, và Máu Ta thật là Của Uống. Người ăn Bánh này không còn đói khát chi. Người uống Máu này sẽ được trường sinh.

Đây Mình Ta chính là Của Ăn, và Máu Ta thật là Của Uống. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn, muôn đời trầm luân.

Cầu nguyện

:

 (mọi người đối đáp)

Xướng: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa thật,

Đáp: Chúng con xin chúc tụng Chúa.

Xướng: Xin làm cho chúng con được sống nhờ sức sống Chúa ban,

Đáp: Xin dủ lòng thương xót chúng con.

Xướng: Chúa làm đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng,

Đáp: Chúng con xin chúc tụng Chúa.

Xướng: Xin giúp chúng con để tâm nghe lời Chúa phán dạy,

Đáp: Xin dủ lòng thương xót chúng con.

Xướng : Chúa biểu lộ tấm lòng ưu ái của Chúa Cha,

Đáp: Chúng con xin chúc tụng Chúa.

Xướng: Xin tỏ bày sự khôn ngoan tuyệt vời của Thiên Chúa qua đời sống Hội Thánh,

Đáp: Xin dủ lòng thương xót chúng con.

Xướng: Chúa là Nguồn sung mãn thông ban cho chúng con mọi ơn lành của Thiên Chúa,

Đáp: Chúng con xin chúc tụng Chúa.

Xướng: Xin đổ xuống trên chúng con muôn vàn ân sủng,

Đáp: Xin dủ lòng thương xót chúng con.

Xướng: Chúa là mạch tràn trề sức sống,

Đáp: Chúng con xin chúc tụng Chúa.

Xướng: Xin làm cho chúng con nên thánh thiện nhờ mến Chúa yêu người,

Đáp: Xin dủ lòng thương xót chúng con.

 

 

iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Lời nguyện

Hát: Đây nhiệm tích

                                                  (Kim Long)

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

Lời nguyện

 – Phép lành Thánh Thể.

Hát kết thúc

۞۞۞

 

Mẫu 6

TRÊN ĐƯỜNG EMMAUS

 CHUẨN BỊ

Dấu thánh giá

Hát xin ơn chúa Thánh Thần

Sám hối (kinh ăn năn tội)

ĐẶT THÁNH THỂ

Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

Hát thờ lạy Thánh Thể: 

Đây phép nhiệm mầu

(Hoài Chiên)

Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh: Thiên Chúa cao quang bởi nơi Thiên đình, ngự trong hình Bánh để nuôi trần gian, chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

Con cái trên đời cùng ăn một bánh, thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hợp cùng nhau, Chúa thương dìu lên phúc vinh đời sau.

Đk: Ôi Chúa nhân lành, đoàn con kính thờ. Nay thành thần lương, ban cho con cái: qua nơi lưu đày về nơi mong chờ, say nguồn tình Chúa thiết tha suốt đời.

Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở lại với chúng con vì đêm đã xuống rồi, đêm thời gian và đêm cuộc đời. Chúng con cần có Chúa để vững tâm bước đi trong đêm tối. Xin hãy ở lại với chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa là Đấng đã Phục Sinh, biết khám phá ra sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, để nhận ra Đấng Phục Sinh là một tác động khó khăn của đức tin. Sự nhận biết này luôn cần được sống và canh tân mỗi ngày, vì chúng con là những lữ khách, những khách hành hương về Emmaus cùng với Đức Kitô vào buổi chiều ngày Phục Sinh, trên con đường dài của cuộc đời.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

TÔN THỜ THÁNH THỂ

Lời Chúa :

Lc 24,13-24

(mọi người đứng nghe)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về mọi việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại gần cùng đi với họ; nhưng mắt họ bị cản trở nên không nhận ra Người. Người hỏi họ: “Các ông có chuyện gì mà vừa đi vừa trao đổi với nhau vậy” ? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một người tên là Clêôpas trả lời: “Phải chăng ông là người khách duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem, mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay sao ?”. Người hỏi họ: “Việc gì thế ?” Các ông thưa: “Việc liên can đến ông Giêsu Nagiarét, Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và lời nói, trước mặt Thiên Chúa và toàn dân; thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người, để Người bị kết án tử và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng rằng chính Người sẽ cứu chuộc Israel; hơn thế nữa các việc ấy đã xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Nhưng có vài phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi sợ hãi, họ đến mộ từ tảng sáng, và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người đang sống. Vài người trong chúng tôi đi ra mộ và thấy mọi sự đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm

 (một người đọc và mọi người ngồi)

 :

Sau biến cố tử nạn của Chúa Giêsu trên thập giá, các môn đệ thất vọng. Họ bị phân tán, sầu buồn, chán nản, lo âu. Họ nghi nan, mất niềm tin. Họ bỏ cuộc, trở về nhà mình. Lý do quy tụ hợp nhất họ lại không còn nữa. Họ sợ hãi và lẩn trốn. Sau khi Đức Giêsu chết, tất cả trở nên đen tối, mọi sự chấm hết chẳng còn gì. Chúa Giêsu đối với họ chỉ còn như một giấc mộng đẹp. Trong đêm tối đức tin đó, Chúa Kitô đến đồng hành với họ, nhưng có cái gì đó ngăn cản họ chưa nhận ra Người. Có một bức màn che giữa họ và Người, có một bức màn che giữa chúng ta và Chúa Kitô. Chúa Kitô đã trải qua sự chết. Chúng ta không nhìn thấy Người, nhưng Người vẫn ở đó và cùng đi với chúng ta.

Chúa Giêsu Phục Sinh cũng đang đồng hành và soi dẫn cuộc sống chúng ta, Người đồng cảm với mọi ưu tư của cuộc sống nhân loại hôm nay, Người giải thích cho chúng ta ý nghĩa cuộc sống. Chúng ta khám phá sự hiện diện của Người, và mỗi cuộc gặp gỡ Người sẽ làm cho lòng tin của chúng ta lớn lên. Hơn nữa, nhờ việc học hỏi và lắng nghe Lời Người trong cử hành phụng vụ cũng như trong kinh nguyện, chúng ta sẽ dần dần nhận ra Người là ai và làm cho đời mình trở nên phong phú.

Hát cầu nguyện (ngồi)

: Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi

(Đại Hồng-Ngọc Thanh)

Ðk: Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ? Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.

Lạy Chúa, giờ đây bao xiết mừng. Con rước Ngài, và Ngài thương mến con. Chúa ơi, lắng nghe tiếng tơ lòng, Chúa hãy ngự luôn đây giữa hồn con.

Lạy Chúa, rồi đây vạn nẻo đường. Con khó nhọc một thân trong gió sương. Chúa ơi, ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yên vui suối tình thương.

Cầu nguyện

 (mọi người đọc chung) :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang ngự trước mặt chúng con. Chúa chính là Đấng đã chịu bắt bớ, chịu đóng đinh trên thập giá, chịu chết và mai táng trong mồ, nhưng ngày thứ ba đã sống lại, để ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế trong Bí tích Thánh Thể. Giờ đây, cùng với Mẹ Maria, chúng con tôn thờ Chúa, chúng con dâng lên Chúa tâm tình biết ơn và phó thác, xin Chúa luôn đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường của cuộc sống như Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau. Amen.

iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Lời nguyện

Hát: 

Đây nhiệm tích

                                                  (Kim Long)

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

Lời nguyện

 – Phép lành Thánh Thể.

Hát kết thúc

۞۞۞

Mẫu 7

THÁNH THỂ LÀM NÊN HỘI THÁNH

 CHUẨN BỊ

Dấu thánh giá

Hát xin ơn chúa Thánh Thần

Sám hối (kinh ăn năn tội)

ĐẶT THÁNH THỂ

Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

Hát thờ lạy Thánh Thể: 

Ôi Thần Linh Chúa

(Vinh Hạnh)

Đk: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết. Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban Bánh thơm ngon, ban Bánh Thiên Thần, người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.

Chúa nuôi đoàn con, này đây bánh miến no lòng. Chúa cho đoàn con luôn luôn hưởng nếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tinh muôn người. Tung hô Vua Trời, tổ phụ Israel.

Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để yêu thương và ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Hội Thánh đã được sinh ra và được nuôi sống nhờ Thánh Thể Chúa. Đó chính là “Giờ” máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Thánh Thể. Chúa sống trọn vẹn “Giờ” hiến dâng vì chúng con và cho chúng con, chính vì thế mà chúng con lãnh nhận được hồng ân cứu độ: Chúa luôn ở lại với chúng con. Còn chúng con: Giờ đây và trong lúc này, chúng con biết nói gì với Chúa? Lạy Chúa, xin cho chúng con được lưu lại trong “Giờ” tình yêu cứu độ của Chúa.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

TÔN THỜ THÁNH THỂ

Lời Chúa : 

 Lc 22,14-20 (mọi người đứng nghe)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

Khi đến giờ, Chúa Giêsu vào bàn ăn với mười hai Tông đồ và bảo các ông: “Thầy đã tha thiết ước ao ăn lễ vượt qua này với các con trước khi chịu khổ nạn. Thầy bảo các con, Thầy sẽ chẳng bao giờ ăn lễ này nữa, cho đến khi lễ này được thực hiện trong nước Thiên Chúa”. Rồi Người cầm chén, tạ ơn và phán: “Các con hãy lãnh nhận chén này mà chia cho nhau. Thầy bảo cho các con biết: Thầy sẽ không uống thứ nho này nữa cho đến khi nước Thiên Chúa đến!”. Rồi Người cầm bánh và tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Này là mình Thầy hiến ban vì các con, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén mà phán: “Chén này là Tân ước trong Máu Thầy sẽ đổ ra vì các con”.  Đó là lời Chúa.

Suy niệm

 (một người đọc và mọi người ngồi):

Từ lời hứa trong Cựu Ước qua dấu chỉ manna trong sa mạc đến việc biến bánh ra nhiều của tiên tri Elisa; từ lời loan báo về bữa tiệc cánh chung của Isaia đến lời hứa ban Thánh Thể của Đức Kitô qua diễn từ về bánh trường sinh trong Tin Mừng Gioan, tất cả những bản văn Kinh Thánh đó, khi được nhìn dưới ánh sáng của cuộc Tử nạn – Phục sinh của Đức Kitô, sẽ giúp chúng ta hiểu được rằng, luôn có một nối kết chặt chẽ đi từ lời hứa trong Cựu Ước đến việc hoàn tất trong Tân Ước; từ manna tạm thời đến Bánh Trường Sinh là chính Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Từ Xuất hành và Giao ước cũ đến cuộc Vượt qua mới và Giao ước mới, Giao ước trong máu của Đức Kitô.

Việc thiết lập Bí tích Thánh Thể được thuật lại trong các Tin Mừng Nhất Lãm diễn ra thật đơn sơ. Với những lời lẽ vắn tắt,  long trọng, Đức Giêsu tuyên đọc di chúc của Người, và điều đó đã trở thành trung tâm và là chóp đỉnh của phụng vụ; trở thành nguồn sống sung mãn và bất tận cho các cộng đoàn Kitô hữu, trải dài suốt dòng lịch sử cho đến hôm nay và mãi tận đến ngày “Tất cả những ai thuộc về Người sẽ ăn Bánh Mới và uống Rượu Mới trong Nước Thiên Chúa”.

Cử hành Thánh Thể là cử hành “Giờ” cứu độ của chúng ta, “Giờ” chúng ta được liên kết nên một. Chân lý này không chỉ diễn tả kinh nghiệm hàng ngày của đức tin, nhưng thâu tóm toàn bộ cốt lõi mầu nhiệm Hội Thánh. Trong Bí tích Thánh Thể, con người khám phá sức mạnh của lời Chúa Kitô tuyên phán khi linh mục đọc lời truyền phép, và quyền năng của Chúa Thánh Thần khi biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. Và như thế, chúng ta có Chúa hiện diện trọn vẹn và đích thực với chúng ta. Chúng ta vui hưởng sự hiện diện này với lòng tri ân, cảm mến, vì như thế chúng ta luôn có sự hiện diện đồng hành của Chúa Kitô Thánh Thể, với mỗi chi thể cũng như với toàn thể Thân Thể Người là Hội Thánh, trên con đường tiến về quê huơng Thiên quốc.

Hát cầu nguyện (ngồi)

:

Giêsu chúng con tới đây sấp mình

(Hoài Đức)

Giêsu chúng con tới đây sấp mình, chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Ðoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh, Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.

Giêsu chúng con tới đây sấp mình, uy quyền năm tháng che chở Hội Thánh. Ðoàn con Công Giáo luôn vui sống đời hy sinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt nam thanh bình. 

Ðk: Thánh Tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giêsu là Vua đất Việt muôn đời

Cầu nguyện

 (mọi người đối đáp):

Một người xướng: Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, để yêu thương và ở lại mãi mãi với Hội Thánh.

Mọi người đáp: Xin Chúa cho chúng con luôn sốt sắng và cung kính mỗi khi cử hành Thánh lễ.

Xướng: Hội Thánh được sinh ra và dưỡng nuôi từ Thánh Thể Chúa Kitô.

Đáp: Xin Chúa cho chúng con biết yêu mến, và nhiệt thành xây dựng sự hiệp thông trong Hội Thánh của Chúa.

Xướng: “Giờ” Thánh Thể là “Giờ” cứu chuộc.

Đáp: Xin Chúa cho chúng con luôn siêng năng và sốt sắng khi tham dự “Giờ” chầu Thánh Thể, nhất là “Giờ” cử hành Thánh Lễ mỗi ngày.

Xướng: Giáo xứ là cộng đoàn yêu thương hợp nhất chung quanh Thánh Thể Chúa.

Đáp: Xin cho mọi người chúng con biết yêu mến và sống gắn bó với Bí Tích Cực Thánh.

iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Lời nguyện

Hát: 

Đây nhiệm tích

                                                  (Kim Long)

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

Lời nguyện

 – Phép lành Thánh Thể.

Hát kết thúc

 

 

۞۞۞

Mẫu 8

MỘT THÂN THỂ VÀ MỘT TINH THẦN

TRONG ĐỨC KITÔ

CHUẨN BỊ

Dấu thánh giá

Hát xin ơn chúa Thánh Thần

Sám hối (kinh ăn năn tội)

ĐẶT THÁNH THỂ

Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

Hát thờ lạy Thánh Thể: 

Thờ lạy Chúa

                                                                (Hoài Đức)

ĐK: Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa. Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa. Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

Hồi tưởng xưa kia khi Chúa hy sinh nằm thánh giá. Lòng nhân ái bao la, tựa Trời thẳm cao xa, mà đem thân đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá, thần lương đây sẵn chờ. Chúng con xin tạ ơn thiết tha. Chúng con xin thành tâm kính thờ.

Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện cách đích thực và khiêm hạ trong bí tích Mình Thánh. Chúng con thờ lạy, yêu mến và khẩn cầu Chúa cho chúng con được liên kết mật thiết với Chúa và với nhau trong lòng mến. Xin cho chúng con luôn ý thức trước lời mời gọi “Nên Một” của Chúa, để chúng con biết trở nên những chứng nhân yêu thương và hiệp nhất, nên một với Chúa và với anh em.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

TÔN THỜ THÁNH THỂ

Lời Chúa :

Ga 15, 1-8

(mọi người đứng nghe)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Ngài chặt đi; còn nhành nào sinh trái thì Ngài cắt tỉa để nó sinh trái nhiều hơn. Các con đã được tinh sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con hãy ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong các con. Cũng như nhành nho không thể tự mình sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, người ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo; người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin và sẽ được. Nơi điều này mà Cha Thầy được tôn vinh là các con sinh nhiều trái và trở nên môn đệ của Thầy”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm (một người đọc và mọi người ngồi):

Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được tháp nhập vào Giáo Hội và thông phần vào việc cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua khi chúng ta dâng Thánh lễ, trở nên chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô, như lời cầu xin trong Kinh Nguyện Thánh Thể III: “Và khi chúng con được Mình và Máu Con Chúa bổ dưỡng, được đầy tràn Thánh Thần của Người, xin cho chúng con trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô”.

Việc hiệp thông với Thiên Chúa qua Bí tích Thánh Thể là nền tảng và là nguồn suối cho lòng mến của chúng ta đối với nhau. Đây là điều mà chính Chúa Giêsu đã tha thiết khẩn xin Chúa Cha trước lúc Người bước vào cuộc khổ nạn. Yêu mến Thánh Thể và yêu thương anh em là lời đáp trả của con người trước tình thương cứu độ của Thiên Chúa, đồng thời là ơn gọi của mọi Kitô hữu trong tất cả đời sống của mình.

Bí tích Thánh Thể tạo nên sự hiệp thông giữa chúng ta với Thiên Chúa, một sự hiệp thông vượt trên tất cả. Có thể nói như các thánh Giáo Phụ, việc tham dự tiệc Thánh Thể, đón nhận Mình Máu Chúa Kitô, làm cho chúng ta được biến đổi thành Đấng mà chúng ta đã đón nhận. Nhờ vậy, Bí tích Thánh Thể mang lại một sự hiệp nhất theo nghĩa sâu xa nhất: tạo nên một gia đình, một nhiệm thể, trong đó mọi người là chi thể trong một Thân Thể là Hội Thánh. Việc hợp nhất này vượt mọi không gian và thời gian, đến nỗi không gì có thể ngăn cản chúng ta hiệp thông với Đức Kitô Phục sinh vinh hiển, mọi nơi mọi lúc. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói một cách cụ thể: “Thánh Thể được ban cho ta, để từ một đám người thờ ơ ích kỷ, sôi sục tị hiềm, trở nên một dân tộc, một dân tôc thực sự đầy yêu thương”.

 

 

Hát cầu nguyện (ngồi)

: Niềm Tâm Sự

(Anh Linh)

Đk:  Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con, Thầy ban trót thân mình, để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.

Thầy là cây nho, chúng con là ngành, ngành nào kết hợp cùng cây, sẽ trổ sinh hoa trái. Ngành nào lìa cây sẽ khô héo liền.  Chúng con hãy hợp trong tình yêu Thầy.

Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy.  Yêu nhau như Thầy yêu dấu chúng con, để cho thế gian hiểu biết rằng, chúng con chính là môn sinh của Thầy.

Cầu nguyện

 (mọi người đọc chung) 

:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với con người hạn hẹp đầy lỗi lầm của chúng con, chúng con biết lấy gì tán tạ hồng ân bao la của Chúa. Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con phải luôn hợp nhất, yêu thương với Chúa và với anh em mình, nhưng đã mấy lúc chúng con sống được điều đó, chúng con đã tạo nên biết bao rào cản và khoảng cách trên con đường yêu thương này, chúng con thường chỉ tìm thấy chính mình khi đến với anh em. Xin Chúa soi sáng, chúc lành và ở lại luôn mãi với chúng con, và với những người đang thành tâm thiện chí đi tìm sự hiệp nhất trên toàn thế giới. Xin cho các dân tộc biết xoá bỏ mọi tranh chấp thù nghịch, và mọi người không còn dửng dưng xa lạ nhưng trở nên gần gũi và thân thiện với nhau hơn. Amen

iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Lời nguyện

Hát: 

Đây nhiệm tích

                                                  (Kim Long)

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

Lời nguyện – Phép lành Thánh Thể.

Hát kết thúc

 

۞۞۞

 

Mẫu 9

THÁNH THỂ VÀ SỰ SỐNG TRƯỜNG SINH

 CHUẨN BỊ

Dấu thánh giá

Hát xin ơn chúa Thánh Thần

Sám hối (kinh ăn năn tội)

ĐẶT THÁNH THỂ

Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

Hát thờ lạy Thánh Thể: 

Phút than thở

(Thiên Phụng-Tâm Bảo)

Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa Cả càn khôn, hằng xót thương tự hiến vì con.

Đk: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa, yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cung kính sấp mình thờ lạy Chúa, chúng con tin thật Chúa luôn hiện diện trước mặt chúng con trong Bí tích Mình và Máu Thánh Chúa. Chúng con yêu mến Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn luôn xác tín rằng : mỗi khi tham dự bàn tiệc Mình và Máu Chúa là chúng con đón nhận chính Chúa, là lương thực thần linh, bảo đảm cho chúng con mai sau sẽ thông phần vào sự sống vinh quang với Chúa.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

TÔN THỜ THÁNH THỂ

Lời Chúa:

 Ga 6,51-58

(mọi người đứng nghe)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời; và bánh tôi sẽ ban, chính là thịt tôi, để cho thế gian được sống”. Nhưng người Do thái tranh luận với nhau: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Vậy Chúa Giêsu nói với họ: “Quả thật, quả thật, tôi nói cho các người: Nếu các người không ăn thịt và uống Máu Con Người, các người không có sự sống nơi chính mình. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Cũng như Cha, là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Cha, thì ai ăn tôi, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ tôi. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như bánh cha ông các người đã ăn và đã chết; ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm

 (một người đọc và mọi người ngồi)

 :

Bí tích Thánh Thể là Bí tích của tình yêu. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã có sáng kiến lấy Thịt và Máu Người làm của ăn, của uống để nuôi sống chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: Người là của ăn và của uống để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Dân Do Thái khi xưa đã ăn manna và uống nước từ tảng đá trong sa mạc mà vẫn chết. Còn của ăn và của uống Chúa Giêsu ban hoàn toàn khác với manna và mạch nước trong sa mạc: “Ai ăn Bánh này sẽ được sống đời đời”. Chúa Giêsu không nhằm thoả mãn cái đói, cái khát của thể xác. Người xác quyết: “Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống”. Bánh Người ban là Thịt Máu Người. Kiểu nói “Thịt Máu”ở đây không những chỉ về Lương Thực thần thiêng đem đến cho con người sự sống vĩnh cửu, mà còn ám chỉ đến Mầu nhiệm Nhập Thể cứu chuộc của Con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã Nhập Thể mang lấy xác phàm trong thân phận con người, và đã đổ máu ra trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Thân Mình Người ban cho chúng ta làm của ăn, cũng chính là Thân Mình Người đã trao hiến trong cuộc Khổ Nạn, Máu Người ban cũng là máu đã tuôn trào tự cạnh sườn, khi Người được giương cao trên Thập Giá để trở nên Đấng Khơi Nguồn Sự Sống cho chúng ta.

Vì thế Chúa Giêsu khẳng định những ai chăm chỉ rước Thánh Thể, sẽ được nên một và ở lại với Chúa: “Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy”. Thật vậy, không Bí tích nào giúp chúng ta sống với Chúa, sống nhờ Chúa và trong Chúa như Bí tích Thánh Thể. Từ đó mà chúng ta mới có thể khẳng định như Thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. 

Hát cầu nguyện (ngồi)

:  Ca tình tri âm

(Kim Long)

Đk: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Ngài hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là chén phần phúc con trông mong, con tiến dâng Ngài tấm lòng cậy trông.

Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con. Là chính cùng đích con trông mong, nơi cánh tay Ngài, vững một niềm tin.

Cầu nguyện (mọi người đối đáp ) :

Một người xướng: Hội Thánh luôn thiết tha mời gọi con cái mình tham dự Bí tích Thánh Thể cách sốt sắng và ý thức. Chúng ta cầu xin cho các tín hữu chăm chỉ tham dự Thánh lễ và đón rước Chúa hằng ngày.

Mọi người đáp: Xin Chúa thương nghe chúng con.

Xướng: Chúa dạy “Ai ăn Bánh này sẽ sống đời”. Chúng ta cầu xin cho những người hấp hối biết dọn mình xứng đáng rước Mình Máu Thánh Chúa, để được nâng đỡ trong đau đớn và thêm sức mạnh trên đường về quê trời.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xướng: Hiện nay trên thế giới có biết bao người đói khát không chỉ cơm bánh mà còn khao khát sự sống thần linh. Chúng ta cầu xin cho con người biết tìm đến với Chúa và biết khao khát đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa như của ăn đảm bảo cho sự sống muôn đời.

Đáp: Xin Chúa thương nghe chúng con.

Xướng: Đức Giêsu là tấm Bánh Cha trên trời ban xuống để nuôi dưỡng người tín hữu. Chúng ta cầu xin cho mọi người biết tận hưởng nguồn lương thực thiêng liêng cao quí này, để ngày càng lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Lời nguyện

Hát: 

Đây nhiệm tích

                                                  (Kim Long)

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

Lời nguyện

 – Phép lành Thánh Thể.

Hát kết thúc

۞۞۞

 

Mẫu 10

THÁNH THỂ VÀ BA NGÔI

 CHUẨN BỊ

Dấu thánh giá

Hát xin ơn chúa Thánh Thần

Sám hối (kinh ăn năn tội)

ĐẶT THÁNH THỂ

Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

Hát thờ lạy Thánh Thể: 

Con muốn chúc mừng

                    (Kim Long)

Con muốn chúc mừng mầu nhiệm. Máu thịt Con Chúa hiển vinh. Giá chuộc muôn dân trần thế, sinh bởi lòng Đức Nữ Trinh.

Sinh xuống gian trần hèn mọn, xuôi ngược gieo rắc lời thiêng. Chúa còn lập nên Tiệc Thánh, dưỡng nuôi hồn xác nhân trần.

Đk: Ôi bí tích, thật uy linh. Chúng con thành kính sấp mình. Nghi lễ cũ nhường cho nghi lễ mới, mắt không thể thấy nhưng lòng vững tin.

Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Nhiệm tích Thánh Thể là Tình Yêu hữu hình của Thiên Chúa vô hình, chúng con không thể đến với Chúa được, nhưng cả Ba Ngôi Thiên Chúa đến và ở với chúng con qua Thánh Thể. Trong bữa tiệc ly trước lúc chịu khổ nạn, Chúa đã biến bánh rượu nên Mình Máu Chúa, rồi lại trao cho Hội Thánh sứ mạng cử hành Thánh Thể để tưởng nhớ đến Chúa. Chúng con tin Chúa chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, mà ở đâu có Ngôi Hai thì ở đó cũng có Ngôi Cha và Ngôi Thánh Thần.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

TÔN THỜ THÁNH THỂ

Lời Chúa:

Ga 1,1-5.9-14

(mọi người đứng nghe)

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Lúc khởi nguyên đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời ở nơi Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Người đã ở nơi Thiên Chúa lúc khởi nguyên. Nhờ Người mọi vật được tạo thành, và không có Người thì không vật nào được tác thành, trong những vật đã được tạo thành. Trong Người, có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong tối tăm, và tối tăm đã không nhận biết sự sáng. Sự sáng đích thực đã đến trong thế gian để sáng soi mọi người. Người ở trong thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà được tạo thành, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, mà những người nhà đã không đón tiếp Người. Nhưng những ai đã đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở nên con cái Thiên Chúa, tức là những ai tin vào danh Người. Họ không phải do khí huyết, cũng không phải do ý muốn xác thịt, cũng không phải do ý muốn của đàn ông nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Và Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng tôi. Chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Cha ban cho Người như Người Con Một đầy ân sủng và chân lý. Đó là Lời Chúa.

Suy niệm

:

 (một người đọc và mọi người ngồi)

Chúa Kitô đã đến với chúng ta như là ánh sáng, đem lại ý nghĩa cho tất cả đời sống của chúng ta. Chỉ mình Người là ánh sáng thật và trọn vẹn. Chỉ mình Người là Vị hướng đạo không bao giờ lạc lối. Người mang Chân lý của Thiên Chúa. Thế gian đã không muốn ánh sáng của Thiên Chúa; thế gian đã xua đuổi ánh sáng đó và đến nay vẫn còn tiếp tục xua đuổi. Thế gian ưa chuộng tối tăm hơn là ánh sáng và chân lý của Chúa; thế gian đã ngậm miệng trước vinh quang Thiên Chúa, và thế gian vẫn tiếp tục làm như thế. Người ta muốn sống bất cần Thiên Chúa.

Chúa Giêsu Thánh Thể mời gọi chúng ta khám phá tình yêu rạng ngời của Ba Ngôi khi chúng ta đến với Chúa. Vì yêu thương, Chúa Cha đã sai Con Một đến trần gian để cứu chuộc nhân loại. Chúa Con là Ánh sáng Vĩnh cửu của Chúa Cha soi tỏ cho hết mọi người trong thế gian này, nhờ Người chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Cha. Để chúng ta có thể tiếp tục sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu, Người đã ban Thánh Thần hướng dẫn Hội Thánh trong suốt dòng lịch sử.

Hát cầu nguyện (ngồi)

: Lạy Chúa

(Kim Long)

Đk: Lạy Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ ước, tìm về bên Chúa, nguồn vui suối an hoà.

Nai rừng luôn khát khao, luôn khát khao dòng suối. Ước mong về hằng ước mong về, về bên suối trong.

Lữ hành nơi khách lưu, nơi khách lưu sầu nhớ. Ước mong về hằng ước mong về, về quê dấu yêu.

Gian trần bao khó nguy, bao khó nguy ngập lối. Ước mong về hằng ước mong về, về bên Chúa luôn.

Cầu nguyện

 (mọi người đối đáp):

Một người xướng: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã bày tỏ cách đơn hèn vinh quang và quyền năng vô biên của Thiên Chúa qua nhiệm tích Thánh Thể này, để ở giữa chúng con và để chúng con được thông phần vào sự sống của Chúa Ba Ngôi.

Đáp: Lạy Chúa xin tỏ cho chúng con tình yêu của Chúa Ba Ngôi

Xướng: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin và cảm tạ Chúa, và nhờ nhân tính thánh thiện của Chúa mà thờ lạy, tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi chí Thánh.

Đáp: Lạy Chúa xin tỏ cho chúng con tình yêu của Chúa Ba Ngôi

Xướng: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thắp lửa tin yêu trong lòng chúng con, để chúng con được vững tin và kính mến Thiên Chúa Ba Ngôi, và để Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ngự trị trong tâm hồn chúng con.

Đáp: Lạy Chúa xin tỏ cho chúng con tình yêu của Chúa Ba Ngôi

Xướng: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa soi sáng và nâng đỡ chúng con trên mọi nẻo đường đời, xin cho chúng con cảm nhận niềm khao khát và yêu mến Chúa Ba Ngôi khi ở kề bên Nhan Thánh Chúa.

Đáp: Lạy Chúa xin tỏ cho chúng con tình yêu của Chúa Ba Ngôi

Tất cả đọc chung: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Thiên Chúa của chúng con, xin Chúa ở trong trái tim chúng con, để chúng con biết yêu thương; xin Chúa ở trong mắt chúng con, để hướng dẫn cái nhìn của chúng con; xin Chúa ở trong tâm trí chúng con, để chúng con nhận ra Chúa và tha nhân; xin Chúa điều khiển đôi tay chúng con, để chúng con biết nâng đỡ và xoa dịu những người đau khổ; xin Chúa dìu bước chân chúng con, để chúng con can đảm bước theo con đường Chúa đi, và xin Chúa ở trong suốt cuộc đời chúng con, để Chúa chính là lẽ sống và nguồn hạnh phúc của chúng con. Amen.

iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng.., Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Lời nguyện

Hát: 

Đây nhiệm tích

                                                  (Kim Long)

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

Lời nguyện

 – Phép lành Thánh Thể.

Hát kết thúc

 

 

۞۞۞

 

Mẫu 11

THÁNH THỂ, TRUNG TÂM VÀ CHÓP ĐỈNH

CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO

 CHUẨN BỊ

Dấu thánh giá

Hát xin ơn chúa Thánh Thần

Sám hối (kinh ăn năn tội)

ĐẶT THÁNH THỂ

Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

Hát thờ lạy Thánh Thể: 

Ôi Thần Linh Chúa

(Vinh Hạnh)

Đk: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết. Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban Bánh thơm ngon, ban Bánh Thiên Thần, người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.

Chúa nuôi đoàn con, này đây bánh miến no lòng. Chúa cho đoàn con luôn luôn hưởng nếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tinh muôn người. Tung hô Vua Trời, tổ phụ Israel.

Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước khi Chúa về trời. Chúa đã trao cho chúng con nhiệm vụ đi rao giảng Tin Mừng. Chúa cũng biết đây là công việc khó khăn cần nhiều ơn trợ giúp, đặc biệt phải có sự hiện diện của Chúa. Vì thế Chúa đã hứa ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Và quả thật Chúa đã thực hiện lời hứa đó khi Chúa ở với chúng con qua Bí tích Thánh Thể. Chúng con trông cậy vào sự phù trợ của Chúa và chúng con yêu mến Chúa.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

TÔN THỜ THÁNH THỂ

Lời Chúa:

Mt 28, 16-20

(mọi người đứng nghe)

Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô.

Khi ấy, mười một môn đệ đi đến xứ Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ định trước cho các ông. Khi thấy Người, các ông phục lạy Người, nhưng có vài người còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm

 (một người đọc và mọi người ngồi) :

Trong Thông điệp Thánh Thể và Truyền giáo, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết: “Mục đích của Thánh Thể chính là hiệp nhất nhân loại với Chúa Kitô và trong Người, chúng ta hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Khi tham dự hy tế Thánh Thể, chúng ta nhận thức sâu sắc hơn tính phổ quát của ơn cứu chuộc, và do đó sự cấp bách của sứ vụ truyền giáo tập trung vào chính Chúa Kitô, là Đấng ta phải yêu mến và noi theo. Để trong Người, ta sống sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi và với Người, ta biến đổi lịch sử cho đến khi lịch sử hoàn thành trong Giêrusalem trên trời.”

Như thế Thánh Thể phải trở thành động lực, đồng thời là trung tâm của hoạt động truyền giáo. Việc truyền giáo phải đưa đến kết quả là cho con người nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, Đấng đã ban Con Một Chí Ái của Ngài cho nhân loại, và như thế, truyền giáo cũng có nghĩa là đem con người đến với Thánh Thể. Chỉ như thế thì việc truyền giáo mới thực sự làm thăng tiến lịch sử này. Đức Thánh Cha khẳng định tiếp: “Chung quanh Chúa Kitô Thánh Thể, Giáo Hội tăng trưởng như dân tộc, như đền thờ và gia đình của Thiên Chúa: Duy nhất, thánh thiện công giáo và tông truyền. Đồng thời Giáo Hội hiểu rõ hơn đặc tính của mình là Bí tích phổ quát của ơn cứu độ, là thực tại hữu hình có cơ cấu phẩm trật. Hẳn nhiên không một cộng đoàn Kitô hữu nào được xây dựng nếu không đặt nền tảng và trọng tâm vào việc cử hành Thánh Thể.” Như thế cuộc đời của chúng ta chỉ thực sự có giá trị khi sống chung quanh Thánh Thể mà thôi. Mọi nỗ lực truyền giáo cũng chỉ thực sự có ý nghĩa khi quy hướng về đây. Hay nói cách khác: truyền giáo là dẫn anh em đến với Thánh Thể.

Hát cầu nguyện (ngồi)

:

Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi

(Đại Hồng-Ngọc Thanh)

Ðk: Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ? Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.

Lạy Chúa, giờ đây bao xiết mừng. Con rước Ngài, và Ngài thương mến con. Chúa ơi, lắng nghe tiếng tơ lòng, Chúa hãy ngự luôn đây giữa hồn con.

Lạy Chúa, rồi đây vạn nẻo đường. Con khó nhọc một thân trong gió sương. Chúa ơi, ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yên vui suối tình thương.

Cầu nguyện

:

 (mọi người đối đáp)

Một người xướng: Chúng ta hãy cầu xin cho mọi thành phần trong Giáo Hội ý thức Thánh Thể là nguồn mạch truyền giáo, để mọi người biết rao giảng tin mừng bằng chính nỗ lực sống Thánh Thể trong đời mình.

Đáp: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở với chúng con luôn mãi.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin cho những người đang dấn thân trong hoạt động truyền giáo, luôn được nâng đỡ bởi nguồn mạch Thánh Thể.

Đáp: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở với chúng con luôn mãi.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin cho những người đang đau khổ biết kết hợp cuộc đời của mình với Thánh Thể, để góp phần cho việc truyền giáo sinh hoa kết quả.

Đáp: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở với chúng con luôn mãi.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin cho mọi kitô hữu biết chạy đến Bí tích Thánh Thể, để kín múc nơi đây ơn thánh cho sứ mạng truyền giáo của mình.

Đáp: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở với chúng con luôn mãi.

 

iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Lời nguyện

Hát : 

Đây nhiệm tích

                                                  (Kim Long)

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

Lời nguyện

 – Phép lành Thánh Thể.

Hát kết thúc

 

۞۞۞

Mẫu 12

THÁNH THỂ, BÁNH TRƯỜNG SINH

BẺ RA CHO MỌI NGƯỜI

 CHUẨN BỊ

Dấu thánh giá

Hát xin ơn chúa Thánh Thần

Sám hối (kinh ăn năn tội)

ĐẶT THÁNH THỂ

Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

Hát thờ lạy Thánh Thể:

Ta là Bánh Hằng Sống

(Kim Long)

Đk: Ta là Bánh Hằng Sống, là Bánh ban xuống bởi Trời. Ta là Bánh Trường Sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.

Đây Mình Ta chính là Của Ăn, và Máu Ta thật là Của Uống. Người ăn Bánh này không còn đói khát chi. Người uống Máu này sẽ được trường sinh.

Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tôn thờ và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã mặc khải cho chúng con biết về Chúa Cha, Đấng giàu lòng khoan dung, muốn cho chúng con chia sẻ sự sống đời đời qua Thánh Thể Chúa. Chúng con yêu mến và biết ơn Chúa, vì Chúa đã hiến dâng mạng sống cho Chúa Cha để cứu độ chúng con, và muốn ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế qua Bí tích Thánh Thể. Chúng con cũng cảm tạ Chúa đã ban Thánh Thần để soi sáng và trợ giúp chúng con trên đường bước theo Chúa mà về với Chúa Cha.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

TÔN THỜ THÁNH THỂ

Lời Chúa:

 Lc 22,14-20 (mọi người đứng nghe)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

Khi đến giờ, Chúa Giêsu vào bàn ăn với mười hai Tông đồ và bảo các ông: “Thầy đã tha thiết ước ao ăn lễ vượt qua này với các con trước khi chịu khổ nạn. Thầy bảo các con, Thầy sẽ chẳng bao giờ ăn lễ này nữa, cho đến khi lễ này được thực hiện trong nước Thiên Chúa”. Rồi Người cầm chén, tạ ơn và phán: “Các con hãy lãnh nhận chén này mà chia cho nhau: Thầy bảo cho các con biết: Thầy sẽ không uống thứ nho này nữa cho đến khi nước Thiên Chúa đến!”. Rồi Người cầm bánh và tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Này là mình Thầy hiến ban vì các con, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén mà phán: “Chén này là Tân ước trong Máu Thầy sẽ đổ ra vì các con”.  Đó là lời Chúa.

Suy niệm (một người đọc và mọi người ngồi):

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Các con hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy”. Làm điều Chúa làm, chính là hy sinh, phục vụ những người đau khổ và bất hạnh trong xã hội, bởi vì mọi người đau khổ và bất hạnh trong xã hội là hình ảnh của Chúa. Chọn phục vụ người nghèo là chọn phục vụ Chúa, là trở nên “tấm bánh được bẻ ra” cho mọi người.

Qua việc phục vụ mọi người, nhất là những người nghèo, chúng ta noi gương Chúa Giêsu và trở nên những viên đá sống động của đền thờ Thiên Chúa. Chúng ta được hiệp thông với Chúa Kitô, như thể những giọt rượu được biến đổi thành Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta nên một với Người trong cái chết, để phục vụ cho con người và vì con người. Trong hành vi hy sinh và phục vụ người khác vì lòng yêu mến, Mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu được nối dài ở mọi thời và mọi nơi. Làm điều đó là chúng ta loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Chúa lại đến.

Thật vậy, trong cuộc sống có khi nào chúng ta chấp nhận hy sinh cho mọi người, không đòi hỏi, không đặt điều kiện? Có khi nào chúng ta thực sự chấp nhận chết đi chính mình, chết đi ý riêng, chết đi những sở thích riêng vì ơn cứu độ của người khác? Xin Chúa cho chúng ta khám phá ơn gọi được trở nên “tấm bánh được bẻ ra” cho mọi người, để lấp đầy cơn đói và cơn khát tình yêu của nhân loại trong thế giới ngày nay.

Hát cầu nguyện (ngồi)

: Ca tình tri âm

                                                  (Kim Long)

ĐK: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Ngài hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là chén phần phúc con trông mong, con tiến dâng Ngài tấm lòng cậy trông.

Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con. Là chính cùng đích con trông mong, nơi cánh tay Ngài, vững một niềm tin.

Dìu con đưa bước trên đường sống, nép mình bên Ngài chan chứa niềm vui. Hồn con còn dám trông mong chi, dâng hiến trọn đời: sống vì Ngài thôi.

Cầu nguyện

:

 (mọi người đối đáp)

Bè Nam: Nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm.

Vua muôn dân đã hiến trót thân mình.

Dâng máu đào làm lễ tế hy sinh.

Làm giá chuộc muôn người trên thế giới.

Bè nữ: Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại.

Sinh làm con Đức Trinh Nữ

Trót cuộc đời gieo chân lý Phúc Âm

Và kết thúc bằng điềm thiêng kỳ diệu.

Bè nam: Đêm dự tiệc ly cùng bạn hữu

Khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa

Người trao tay cho tất cả môn đồ

Mình Máu Thánh làm thần lương mỹ vị.

Bè nữ: Câu tuyên phán của Ngôi Lời nhập thể

Đã làm cho bánh thật nên Mình Người

Rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi,

Mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh.

Mọi người: Ôi Bí tích thật cao vời khôn sánh

Ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây

Nghi lễ xưa đâu sánh Bí tích này

Niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm.

 

iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Lời nguyện

Hát: 

Đây nhiệm tích

                                                  (Kim Long)

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

Lời nguyện

 – Phép lành Thánh Thể.

Hát kết thúc

۞۞۞

Mẫu 13

THÁNH THỂ, BÁNH BỞI TRỜI

 CHUẨN BỊ

Dấu thánh giá

Hát xin ơn chúa Thánh Thần

Sám hối (kinh ăn năn tội)

ĐẶT THÁNH THỂ

Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

Hát thờ lạy Thánh Thể: 

Thờ lạy Chúa

                                                                (Hoài Đức)

ĐK: Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa. Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa. Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

Hồi tưởng xưa kia khi Chúa hy sinh nằm thánh giá. Lòng nhân ái bao la, tựa Trời thẳm cao xa, mà đem thân đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá: thần lương đây sẵn chờ. Chúng con xin tạ ơn thiết tha. Chúng con xin thành tâm kính thờ.

Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ tình thương vô biên mà Chúa dành cho chúng con. Chúa là Bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế. Chúng con không biết nói gì để tỏ lòng tri ân Chúa. Xin Chúa thương đón nhận tâm tình thờ lạy và cảm mến của chúng con trong giờ chầu Thánh Thể này.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

TÔN THỜ THÁNH THỂ

Lời Chúa :

Ga 6,32-40

(mọi người đứng nghe)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, đám đông nói với Chúa Giêsu: “Ngài làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm việc gì nào? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Ngài đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”.” Chúa Giêsu nói với họ: “Quả thật, quả thật, tôi nói cho các người, không phải Môisen đã cho các người bánh bởi trời, nhưng chính Cha tôi mới ban cho các người bánh đích thực bởi trời. Vì bánh của Thiên Chúa là bánh tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”. Họ nói với Người: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính tôi là bánh ban sự sống. Ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm

 (một người đọc và mọi người ngồi) :

Trong cuộc sống, đôi khi người ta có thể thấy một điều gì đó nhưng không tin vào điều mình thấy. Người Do Thái đã trông thấy trước mắt những dấu chỉ Con Thiên Chúa thực hiện, nhưng không hiểu được ý nghĩa sâu xa của các dấu chỉ đó. Điều này xảy ra cho phần đông những người Do thái đã thấy phép lạ hoá bánh ra nhiều do Chúa làm. Điều con người thấy mà lại chẳng hiểu, vẫn còn xảy ra hôm nay. Chúa Kitô không ngừng làm các dấu lạ qua các biến cố chung quanh chúng ta. Người đặt chúng ta trước những chọn lựa, nhưng biết bao lần mắt chúng ta, lòng trí chúng ta, đôi tai chúng ta vẫn luôn bị bít kín.

Những khước từ, những chối bỏ mà Chúa Giêsu phải chịu trong cuộc đời Người thì rất nhiều. Tuy nhiên không bao giờ chúng ta có thể cản bước Người tiếp tục thực hiện công việc của Người. Đức Giêsu nhận biết mình được Cha sai đến, ý thức mình có một sứ mệnh cần phải chu toàn và Người đã tỏ ra trung thành trong mọi biến cố xảy đến. Người rao giảng, hành động, không ngơi nghỉ, tìm đưa mọi người về với chính lộ, về với việc nhận biết Thiên Chúa, để họ tin và nhờ đó đạt tới sự sống đời đời. Đức Kitô hôm nay và mãi mãi vẫn như thế. Đấng Phục Sinh còn luôn hoạt động trong thế giới của chúng ta để không một ai được Cha ban cho Người bị hư mất.

Hát cầu nguyện (ngồi)

:

                Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi

(Đại Hồng-Ngọc Thanh)

Ðk: Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ? Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.

Lạy Chúa, giờ đây bao xiết mừng. Con rước Ngài, và Ngài thương mến con. Chúa ơi, lắng nghe tiếng tơ lòng, Chúa hãy ngự luôn đây giữa hồn con.

Lạy Chúa, rồi đây vạn nẻo đường. Con khó nhọc một thân trong gió sương. Chúa ơi, ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yên vui suối tình thương.

Cầu nguyện

 (mọi người đọc chung) :

Lạy Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế mến yêu, để tỏ lòng biết ơn và để đền bù những lầm lỗi chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Chúng con xin tận hiến toàn thân cho Rất Thánh Trái tim Chúa, chúng con dốc quyết từ đây với ơn Chúa giúp, chúng con không phạm tội làm mất lòng Chúa nữa. Lạy Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu: xin ban ơn lành cho Hội Thánh Chúa rải rác trên khắp hoàn cầu, xin nâng đỡ các mục tử đang vất vả với đoàn chiên mà Chúa trao phó, xin quy tụ con cái Chúa ở khắp bốn phương nên một trong gia đình của Chúa, xin chúc phúc cho những người thành tâm thiện chí để họ biết kiến tạo hoà bình, xin ban ơn tha thứ cho các tội nhân biết thống hối ăn năn, xin che chở những người đang hấp hối được ơn chết lành, xin cứu các linh hồn khỏi nơi luyện ngục, xin thương gìn giữ giáo xứ và gia đình chúng con, và xin lấy tình yêu dịu dàng của Chúa mà ngự trị trong lòng mọi người. Amen.

iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Lời nguyện

Hát : 

Đây nhiệm tích

                                                  (Kim Long)

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

Lời nguyện

 – Phép lành Thánh Thể.

Hát kết thúc

 

 

۞۞۞

Mẫu 14

BÁNH LỜI CHÚA

VÀ BÁNH THÁNH THỂ

 CHUẨN BỊ

Dấu thánh giá

Hát xin ơn chúa Thánh Thần

Sám hối (kinh ăn năn tội)

ĐẶT THÁNH THỂ

Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

Hát thờ lạy Thánh Thể: 

Con thờ lạy

(Hoài Chiên)

Con thờ lạy hết tình. Chúa ngự trong Phép Thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày. Cho lòng con vui say. Dâng Chúa nhân lành khúc hoan ca tràn đầy.

Đk: Lòng con hân hoan mến tin ngợi ca. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Hiệp thông tin yêu thế nhân gần xa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con đến với Chúa, đến với Bí tích Thánh Thể nhiệm mầu. Đây là lúc Chúa biểu lộ tình thương, một tình thương trao hiến, ban phát Thân Mình và Lời Chúa để dưỡng nuôi chúng con. Xin làm cho những giây phút thiêng liêng này trở thành phút giây hồng ân, giúp chúng con sống sao cho đẹp lòng Chúa, nhờ đó chúng con sẽ trở nên những nhân chứng tình yêu Chúa cho thế giới hôm nay.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

TÔN THỜ THÁNH THỂ

Lời Chúa :

 Ga 6,51-58

(mọi người đứng nghe)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời; và bánh tôi sẽ ban, chính là thịt tôi, để cho thế gian được sống”. Nhưng người Do thái tranh luận với nhau: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?” Vậy Chúa Giêsu nói với họ: “Quả thật, quả thật, tôi nói cho các người: Nếu các người không ăn thịt và uống Máu Con Người, các người không có sự sống nơi chính mình. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Cũng như Cha, là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Cha, thì ai ăn tôi, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ tôi. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như bánh cha ông các người đã ăn và đã chết; ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm

:

(một người đọc và mọi người ngồi)

Làm sao chúng ta không khỏi ngỡ ngàng khi một người có thể lấy thịt máu mình mà nuôi dưỡng người khác. Vậy mà Chúa Giêsu đã làm điều đó khi lấy Thịt Máu Mình mà nuôi dưỡng cả nhân loại. Người đã nuôi ta bằng sự sống của Người, sự sống được trao ban qua cái chết tự nguyện và được lấy lại qua phục sinh vinh quang.

Trong cuộc lữ hành sa mạc cuộc đời, với bao thách đố, ngờ vực, hiểm nguy, chúng ta cần được dưỡng nuôi, nâng đỡ, để có sức đi hết cuộc hành trình về quê thật. Có thiên thần nào hiện ra đem bánh cho ta đâu? Có thứ manna nào từ trời rơi xuống đâu? Thiên Chúa Cha muốn ban cho ta tấm bánh từ trời, đó là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Đức Giêsu là tấm bánh Chúa Cha ban cho nhân loại, và chính Chúa Giêsu cũng muốn ban tặng chính thân mình Người cho chúng ta, khi khẳng định: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống”.

Không chỉ ban Bánh Thánh Thể, Chúa Giêsu còn ban cho chúng ta Bánh Lời Người. Công Đồng Vatican II khẳng định: khi chúng ta nghe đọc Lời Chúa trong phụng vụ thì Chúa Giêsu hiện diện trong Lời của Người, vì chính Người nói khi ta đọc Kinh Thánh trong Hội Thánh. Như thế Chúa Giêsu vẫn loan báo Tin Mừng trong từng thánh lễ. Người vẫn trao cho ta tấm bánh là Lời của Người. Chính Lời đó soi sáng tâm tư và hướng dẫn hành động của chúng ta trong cuộc sống, đặc biệt Lời đó chuẩn bị lòng chúng ta đón nhận Chúa Giêsu là bánh ban sự sống, khi chúng ta rước lễ. Nếu con người sống không chỉ nhờ cơm bánh vật chất, mà còn nhờ mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra, thì Chúa Giêsu chính là Lời vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã phán ra để nuôi dưỡng chúng ta.

Hát cầu nguyện (ngồi)

: Niềm Tâm Sự

(Anh Linh)

Đk:  Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con, Thầy ban trót thân mình, để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.

Thầy là cây nho, chúng con là ngành, ngành nào kết hợp cùng cây, sẽ trổ sinh hoa trái. Ngành nào lìa cây sẽ khô héo liền.  Chúng con hãy hợp trong tình yêu Thầy.

Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy.  Yêu nhau như Thầy yêu dấu chúng con, để cho thế gian hiểu biết rằng, chúng con chính là môn sinh của Thầy.

Cầu nguyện

 (mọi người đối đáp):

Bè nam: Ngày trọng đại, nào reo vui phấn khởi,

Tự đáy lòng, hãy trổi khúc tri ân,

Con người cũ nhường ngôi cho người mới

Mới cả suy tư, lời nói, việc làm.

Bè nữ: Ta nhắc nhở Bữa tiệc ly đêm ấy,

Chúa đồng bàn cùng toàn thể anh em,

Và theo đúng luật cha ông truyền dạy,

Ăn thịt chiên cùng với bánh không men.

Bè nam: Họ suy nhược: Chúa nuôi bằng thịt Chúa,

Họ buồn lo: cho uống Rượu Máu Người:

Chén bửu huyết tay Thầy trao cho đó,

Thầy xin mời tất cả nhắp trên môi.

Bè nữ: Thế là Chúa đã lập ra Thánh lễ,

Trao quyền cho hàng tư tế cử hành,

Cho chính họ được nuôi bằng Thánh Thể,

Và mỗi ngày cùng nuôi dưỡng sinh linh.

Cả hai bè: Bánh thiên sứ nay phàm nhân hưởng thụ,

Bánh bởi trời đã thay thế manna.

Ôi nhiệm lạ, kẻ nghèo hèn tôi tớ,

Được nuôi bằng Thịt Máu Chúa thiên toà.

iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng.., Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Lời nguyện

Hát 

Đây nhiệm tích

                                                  (Kim Long)

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

Lời nguyện

 – Phép lành Thánh Thể.

Hát kết thúc

 

۞۞۞

Mẫu 15

ĐỨC KITÔ THÁNH THỂ,

NGUỒN SỰ SỐNG VÀ NGUỒN SÁNG

CHUẨN BỊ

Dấu thánh giá

Hát xin ơn chúa Thánh Thần

Sám hối (kinh ăn năn tội)

ĐẶT THÁNH THỂ

Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

Hát thờ lạy Thánh Thể : 

Đây phép nhiệm mầu

(Hoài Chiên)

Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi Thiên đình, ngự trong hình Bánh để nuôi trần gian, chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

Con cái trên đời cùng ăn một bánh, thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hiệp cùng nhau, Chúa thương dìu lên phúc vinh đời sau.

Đk: Ôi Chúa nhân lành, đoàn con kính thờ. Nay thành thần lương, ban cho con cái, qua nơi lưu đày về nơi mong chờ, say nguồn tình Chúa thiết tha suốt đời.

Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hết lòng thờ lạy, cảm tạ và tôn vinh Chúa. Chúng con tin thật giờ đây Chúa đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng con. Xin Chúa giúp chúng con khi sống trong một thế giới có nhiều đổi thay và cám  dỗ, bất công và hận thù, một thế giới đang chạy theo những thành tựu vật chất và hưởng thụ, chúng con luôn biết hướng về Chúa là hạnh phúc đích thực và là sức mạnh nuôi dưỡng đời sống chúng con.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

TÔN THỜ THÁNH THỂ

Lời Chúa : 

Lc 24,13-26

 (mọi người đứng nghe)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về mọi việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại gần cùng đi với họ; nhưng mắt họ bị cản trở nên không nhận ra Người. Người hỏi họ: “Các ông có chuyện gì mà vừa đi vừa trao đổi với nhau vậy”? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một người tên là Clêôpas trả lời: “Phải chăng ông là người khách duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem, mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay sao?”. Người hỏi họ: “Việc gì thế?” Các ông thưa: “Việc liên can đến ông Giêsu Nagiarét, Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và lời nói, trước mặt Thiên Chúa và toàn dân; thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người, để Người bị kết án tử và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng rằng chính Người sẽ cứu chuộc Israel; hơn thế nữa các việc ấy đã xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Nhưng có vài phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi sợ hãi, họ đến mộ từ tảng sáng, và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người đang sống. Vài người trong chúng tôi đi ra mộ và thấy mọi sự đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo họ: “Ôi kẻ không hiểu biết và lòng trí chậm tin vào các điều tiên tri đã nói! Nào Đức Kitô đã chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” Đó là lời Chúa.

Suy niệm

 (một người đọc và mọi người ngồi):

Trong Tin Mừng, phép lạ hoá bánh ra nhiều để nuôi dân là hình bóng của Bánh Hằng Sống, mà Đức Giêsu đã trao ban cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly: “Người vốn yêu thương họ đến cùng nên trong bữa ăn tối, Người cầm lấy Bánh đọc lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các môn đệ và phán: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con”. Người không những trao ban chính thân mình, nhưng còn truyền cho các môn đệ tiếp tục cử hành lễ tế này: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu như muốn nhắc lại điều này khi hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau. Đặc biệt, khi Ngài cùng đồng bàn với họ: “Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho họ, mắt họ liền mở ra và nhận ra Người”.

Nhờ việc Đức Giêsu bẻ bánh mà hai môn đệ đang thất vọng ê chề đã nhận ra Người. Phải chăng hai môn đệ trên đường Emmau cũng là hình ảnh cho con người trong thời đại chúng ta. Ngày nay, bao vấn đề xã hội, kinh tế, tài chánh, chính trị … đang làm nhân loại bối rối, đôi khi bế tắc. Con người khao khát hoà bình, nhưng chiến tranh, loạn lạc và thiên tai khắp nơi. Con người mong mỏi hạnh phúc và ấm no, nhưng đói khát và bất công đầy dẫy trong xã hội. Con người cần gấp rút đặt những cột mốc vững chắc về công bằng và liên đới trong mối liên hệ giữa các dân tộc; bênh vực sự sống từ lúc thụ thai đến lúc chết đi cách tự nhiên, và còn biết bao những mâu thuẫn trong một thế giới “toàn cầu hoá” như hiện nay! Trong đó, những người yếu kém nhất, nhỏ bé nhất và những người nghèo nhất lại là những người chịu thiệt thòi nhất! Chính trong một thế giới như thế mà chúng ta mong sao cho niềm hy vọng Kitô giáo bừng sáng trở lại. Cũng vì thế mà Chúa đã muốn ở lại với chúng ta trong Bí tích Thánh Thể, để mời gọi chúng ta ở lại với Người, vì trời đã xế chiều và bóng tối đang phủ xuống cuộc sống của chúng ta, để khi đã thấy Người, chúng ta trỗi dậy ra đi loan báo Tin Mừng phục sinh của Người cho nhân loại hôm nay.

Hát cầu nguyện (ngồi)

: Con thờ lạy

(Hoài Chiên)

Con thờ lạy hết tình. Chúa ngự trong Phép Thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày. Cho lòng con vui say. Dâng Chúa nhân lành khúc hoan ca tràn đầy.

Nay ngự trong phép mầu, Chúa vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, xin Chúa tha tội lỗi xưa nay tràn đầy.

Đk: Lòng con hân hoan mến tin ngợi ca. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Hiệp thông tin yêu thế nhân gần xa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

Cầu nguyện

:

 (mọi người đối đáp)

Một người xướng: Bí tích Thánh Thể là Bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất và mối giây bác ái.

Mọi người đáp: Xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa khi tham dự bàn tiệc Thánh Thể, được đức tin duy nhất chiếu soi và được liên kết trong cùng một đức ái vững bền.

Xướng: Chính Chúa đón nhận và ban phúc lành cho những ai rước Chúa vào lòng.

Đáp: Xin Chúa cho các tín hữu biết niềm nở đón tiếp những ai đang cần nhờ đến họ.

Xướng: Chính Chúa Giêsu tự hiến làm của ăn của uống cho loài người trong Bí tích Thánh Thể.

Đáp: Xin Chúa cho sức mạnh người Kitô hữu tìm được nơi Bàn Thánh, tồn tại mãi trong cuộc sống chứng nhân của họ.

Xướng: Hai môn đệ trên đường Emmau đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh.

Đáp: Xin Chúa cho con người trong thế giới hôm nay, cũng nhận ra Chúa qua chứng từ  của người tín hữu, khi họ tham dự bàn tiệc Thánh Thể.

 

iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Lời nguyện

Hát:

Đây nhiệm tích

                                                  (Kim Long)

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

Lời nguyện

 – Phép lành Thánh Thể.

Hát kết thúc

۞۞۞

 

 

Mẫu 16

VÂNG Ý CHÚA TRONG Ý THỨC VÀ TỰ DO

CHUẨN BỊ

Dấu thánh giá

Hát xin ơn chúa Thánh Thần

Sám hối (kinh ăn năn tội)

ĐẶT THÁNH THỂ

Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

Hát thờ lạy Thánh Thể:

 Thờ lạy Chúa

                                                                (Hoài Đức)

ĐK: Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa. Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa. Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

Hồi tưởng xưa kia khi Chúa hy sinh nằm thánh giá. Lòng nhân ái bao la, tựa Trời thẳm cao xa, mà đem thân đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá, thần lương đây sẵn chờ. Chúng con xin tạ ơn thiết tha. Chúng con xin thành tâm kính thờ.

Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Giờ đây chúng con tụ họp nơi đây để thờ lạy Chúa, để chiêm ngắm Chúa, để học hỏi và kín múc nơi Chúa là nguồn mạch tình yêu và là nguồn sự sống của chúng con. Chúng con xin trao dâng hồn xác cùng mọi sự của chúng con cho tình yêu Chúa, để Chúa yêu thương và chúc lành cho chúng con. Xin cho chúng con được dừng lại để chiêm ngắm đôi nét về ý định của Chúa trong công trình sáng tạo và cứu độ, và suy niệm về những thái độ cần thiết để đáp lại Lời Chúa trong vâng phục với ý thức và tự do của người con Chúa.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

 

TÔN THỜ THÁNH THỂ

Lời Chúa:

Mt 26, 36-46

 (mọi người đứng nghe)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô

Khi ấy Chúa Giêsu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là Giếtsêmani và Người bảo các môn đệ: “Các con hãy ngồi đây để Thầy đến đàng kia cầu nguyện”. Đoạn Chúa đưa Phêrô và hai người con ông Giêbêđê cùng đi, Người bắt đầu cảm thấy buồn phiền và sầu não. Lúc ấy, Người bảo các ông. “Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được, các con hãy ở  lại đây và thức với Thầy”. Tiến xa hơn một chút, Người sấp mặt xuống cầu nguyện và nói: “Lạy Cha, nếu được, xin cho Con khỏi chén này ! Nhưng đừng theo ý Con một theo ý Cha muốn”.  Người trở lại cùng các môn đệ và thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô “Chẳng lẽ các con không thức với Thầy được một giờ ư? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ: vì tinh thần thì lanh lẹ, nhưng xác thịt thì yếu đuối”. Rồi Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai mà rằng:  “Lạy Cha, nếu chén này không thể qua đi được mà Con phải uống, thì xin theo ý Cha”. Đoạn Người trở lại và thấy các ông còn ngủ; vì mắt các ông nặng trĩu. Người để mặc các ông và đi cầu nguyện lần thứ ba, vẫn lại những lời như trước. Sau đó Người trở lại với các môn đệ và bảo: “Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi, này sắp đến giờ Con  Người sẽ bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Các con hãy chỗi dậy. Chúng ta hãy đi: này kẻ nộp Thầy đã tới gần”. Đó là lời Chúa.

Cầu nguyện thánh vịnh 50 (mọi người ngồi, đọc đối đáp):

Đọc chung: Xương cốt con, Chúa đã nghiền nát

Nay nhảy múa mừng Ngài.

Nam: Lạy Thiên Chúa,

xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm

tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Nữ: Vâng, con biết tội mình đã phạm,

lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,

dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Nam: Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,

liêm chính khi xét xử.

Nữ: Ngài thấy cho:

lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,

đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,

dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

Nam: Xin dùng cành hương thảo

rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;

xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

Nữ: Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ,

để xương cốt bị Ngài nghiền nát

được nhảy múa tưng bừng.

Nam: Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi

và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

Nữ: Lạy Chúa Trời,

xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

Nam: Xin đừng nỡ đuổi con,

không cho gần Nhan Thánh,

đừng cất khỏi lòng con

Thần khí thánh của Ngài.

Nữ: Xin ban lại cho con,

niềm vui vì được Ngài cứu độ,

và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

Nam: Đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,

ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

Nữ: Lạy Thiên Chúa con thờ,

là Thiên Chúa cứu độ,

xin tha chết cho con,

con sẽ tung hô Ngài công chính.

Nam: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Nữ: Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,

con có thượng tiến lễ toàn thiêu,

Ngài cũng không chấp nhận.

Nam: Lạy Thiên Chúa,

tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,

một tấm lòng tan nát giày vò,

Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Nữ: Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Sion,

thành luỹ Giêrusalem, xin Ngài xây dựng lại.

Nam: Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,

lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.

Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ

dâng trên bàn thờ Chúa.

Đọc chung: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Hát cầu nguyện (ngồi)

: Trong trái tim Chúa

(Phanxicô)

Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim Người, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình Người.

Đk: Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.

  Trong trái tim Chúa như nôi hồng, con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời, là sống vui, là hát vui là trẻ thơ trong mái nhà Người.

  Cầu nguyện

   (mọi người 

  đọc chung kinh Dâng Mình ở trang 127.

  )

  iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

  Cầu cho Đức Giáo Hoàng

  Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

  Lời nguyện

  Hát : 

  Đây nhiệm tích

                                                    (Kim Long)

  Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

  Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

  Lời nguyện

   – Phép lành Thánh Thể.

  Hát kết thúc

  ۞۞۞

   

   

   

  Mẫu 17

  THÁNH THỂ – MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG.

  CHUẨN BỊ

  Dấu thánh giá

  Hát xin ơn chúa Thánh Thần

  Sám hối (kinh ăn năn tội)

  ĐẶT THÁNH THỂ

  Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

  Hát thờ lạy Thánh Thể: 

  Con thờ lạy

  (Hoài Chiên)

  Con thờ lạy hết tình. Chúa ngự trong Phép Thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày. Cho lòng con vui say. Dâng Chúa nhân lành khúc hoan ca tràn đầy.

  Đk: Lòng con hân hoan mến tin ngợi ca. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Hiệp thông tin yêu thế nhân gần xa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

  Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con trong Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa nhìn thấy chúng con và thấu suốt mọi tư tưởng thầm kín của chúng con, Chúa đang nhìn chúng con trìu mến. Chúng con tôn thờ, tin yêu, cảm tạ và yêu mến Chúa. Quỳ bên Tôn Nhan Chúa, xin Chúa thắp sáng lên trong lòng chúng con ngọn lửa tình yêu Chúa, xin cho chúng con luôn sống tình hiệp thông: Hiệp thông với Chúa, hiệp thông với Giáo hội và hiệp thông với anh em, để chúng con luôn vững bước làm chứng cho Tin Mừng, làm muối cho đời và làm ánh sáng cho trần gian.

  Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

  TÔN THỜ THÁNH THỂ

  Lời Chúa:

  Ga 15, 1-8

   (mọi người đứng nghe)

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

  Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Ngài chặt đi; còn nhành nào sinh trái thì Ngài cắt tỉa để nó sinh trái nhiều hơn. Các con đã được tinh sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con hãy ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong các con. Cũng như nhành nho không thể tự mình sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, người ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo; người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Nơi điều này mà Cha Thầy được tôn vinh là các con sinh nhiều trái và trở nên môn đệ của Thầy”. Đó là lời Chúa.

  Cầu nguyện thánh vịnh 145 (mọi người ngồi, đọc đối đáp):

  Đọc chung: Tình thương Chúa trải bao thế hệ,

  lòng thành tín Chúa bền vững muôn năm,

  suốt cuộc đời tôi xin hát mừng Chúa.

  Nam:   Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !

  Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,

  sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.

  Nữ: Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,

  nơi người phàm chẳng cứu nổi ai.

  Họ tắt hơi là trở về cát bụi,

  dự định bao điều : ngày ấy tiêu tan.

  Nam: Phúc thay người được Chúa Trời nhà Giacob   phù hộ

  và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ.

  Người là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi

  cùng muôn loài trong đó.

  Nữ: Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,

  xử công minh cho người bị áp bức,

  ban lương thực cho kẻ đói ăn.

  Nam: Chúa giải phóng những ai tù tội,

  Chúa mở mắt cho kẻ mù loà.

  Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,

  Chúa yêu chuộng những người công chính.

  Nữ: Chúa phù trợ những khách ngoại kiều,

  Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,

  nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.

  Nam: Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,

  Sion hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời !

  Đọc chung: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

  Tự muôn đời và chính hiện nay,

  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

  Hát cầu nguyện (ngồi)

  : Niềm Tâm Sự

  (Anh Linh)

  Đk:  Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con, Thầy ban trót thân mình, để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.

  Thầy là cây nho, chúng con là ngành, ngành nào kết hợp cùng cây, sẽ trổ sinh hoa trái. Ngành nào lìa cây sẽ khô héo liền.  Chúng con hãy hợp trong tình yêu Thầy.

  Này hỡi đoàn con yêu dấu của Thầy. Thầy cho chúng con bình an vững bền, sầu buồn chi nữa đoàn con dấu yêu, hãy tin Cha Thầy cũng là Cha của chúng con

  Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy.  Yêu nhau như Thầy yêu dấu chúng con, để cho thế gian hiểu biết rằng, chúng con chính là môn sinh của Thầy.

  Cầu nguyện

   (mọi người 

  đọc chung kinh Đền Tạ ở trang 129.

  )

  iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

  Cầu cho Đức Giáo Hoàng

  Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

  Lời nguyện

  Hát cầu nguyện (ngồi): Đây nhiệm tích

                                                    (Kim Long)

  Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

  Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

  Lời nguyện

   – Phép lành Thánh Thể.

  Hát kết thúc

   

  ۞۞۞

  Mẫu 18

  THÁNH THỂ, HY TẾ TẠ ƠN

  CHUẨN BỊ

  Dấu thánh giá

  Hát xin ơn chúa Thánh Thần

  Sám hối (kinh ăn năn tội)

  ĐẶT THÁNH THỂ

  Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

  Hát thờ lạy Thánh Thể: 

  Đây lòng Chúa

  (Nguyễn Bang Hanh)

  Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ, đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

  ĐK: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn Thiên đình.

  Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con trong bí tích Thánh Thể. Chúng con sung sướng được họp nhau nơi đây để thờ lạy Chúa, chúc tụng và cảm tạ Chúa vì những hồng ân Chúa đã thương ban cho chúng con. Xin ban thêm đức tin và lòng yêu mến cho chúng con, để chúng con có thể thờ phượng Chúa với tâm tình biết ơn, chúc tụng Chúa hết con người chúng con. Để khi cảm nhận được những hồng ân Chúa đã thương ban, chúng con biết cho đi, biết chia sẻ những gì chúng con nhận được cho các người anh chị em chung quanh của chúng con, và như thế chúng con trở nên nhân chứng tình yêu Chúa cho mọi người.

  Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

  TÔN THỜ THÁNH THỂ

  Lời Chúa:

   Ga 13, 31-33a, 34-35 (mọi người đứng nghe)

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

  Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu nói: “Bây giờ Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và ngay đây Thiên Chúa sẽ tôn vinh Người. Các con yêu dấu, Thầy chỉ còn ở với các con một ít lâu nữa ; Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau; như Thầy đã yêu thương các con, thì các con hãy yêu thương nhau. Chính nơi điều này mà mọi người sẽ biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau”. Đó là lời Chúa.

  Cầu nguyện thánh vịnh 146 (mọi người ngồi, đọc đối đáp):

  Đọc chung: Hãy ca ngợi Chúa đi!

  Đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta,

  thú vị dường nào,

  được tán tụng Người, thoả tình biết mấy !

  Nam: Chúa là Đấng xây dựng lại Giê-ru-sa-lem,

  quy tụ dân Ít-ra-en tản lạc về.

  Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ,

  những vết thương, băng bó cho lành.

  Nữ: Người ấn định con số các vì sao,

  và đặt tên cho từng ngôi một.

  Chúa chúng ta thật là cao cả,

  uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường !

  Nam: Kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy,

  bọn gian ác, Người hạ xuống đất đen.

  Hãy dâng Chúa bài ca cảm tạ,

  gảy khúc hạc cầm mừng Thiên Chúa chúng ta.

  Nữ: Chúa kéo mây bao phủ che kín cả bầu trời,

  Người chuẩn bị cho mưa rơi xuống trên mặt đất.

  Chúa khiến mọc cỏ xanh trên những miền đồi núi,

  và các loài thảo mộc cho người thế hưởng dùng.

  Nam: Chúa cho loài gia súc có đầy đủ thức ăn,

  bầy quạ non kêu đói cũng luôn được no mồi.

  Vó ngựa phi, Chúa không ưa chuộng,

  chẳng thích gì chân kẻ chạy nhanh,

  Nữ: Nhưng ưa chuộng những ai kính sợ Chúa,

  và trông cậy ở tình thương của Người.

  Đọc chung: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

  Tự muôn đời và chính hiện nay,

  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

  Hát cầu nguyện (ngồi)

  : Trong trái tim Chúa

  (Phanxicô)

  Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim Người, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình Người.

  Đk: Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.

   Trong trái tim Chúa như nôi hồng, con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời, là sống vui, là hát vui là trẻ thơ trong mái nhà Người.

   Cầu nguyện

   :

    (mọi người đối đáp)

   Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu

   A

   .

    Xin Chúa thương xót chúng con

   B

   .

    Xin Chúa thương xót chúng con

   A

   .

    Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

   Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

   Xin Chúa thương xót chúng con

   B

   Xin Chúa thương xót chúng con

   Chúa Kitô nghe cho chúng con

   Chúa Kitô nhậm lời chúng con

   Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật – Thương xót chúng con

   Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật – Thương xót chúng con

   Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật – Thương xót chúng con

   Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Rất Thánh Đức Mẹ Đồng trinh – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu hợp làm một cùng ngôi thứ Hai cho trọn – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu uy vọng vô cùng – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời – Thương xót chúng con

   B. Trái tim Đức Chúa Giêsu là toà Đấng cực cao cực trọng – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên đàng – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng – Thương xót chúng con

   A

   Trái tim Đức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người cùng là chốn phải hướng về thay thảy – Thương xót chúng con

   B

   Trái tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưng ý mọi đàng – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nhơ bội phần – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự yên ủi – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng yên và làm lành cùng Đức Chúa Trời – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông – Thương xót chúng con

   Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng – Thương xót chúng con

   Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế – Chúa Giêsu tha tội chúng con

   Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế – Chúa Giêsu nhậm lời chúng con

   Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế – Chúa Giêsu thương xót chúng con

   Đọc chung: Chúng con lạy Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời. Chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim Con Rất Yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen, và những việc lành Người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận mà tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van, vì một Đức Chúa Giêsu Kitô Con Chúa, là Đấng hằng sống hằng trị làm một cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

   iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

   Cầu cho Đức Giáo Hoàng

   Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

   Lời nguyện

   Hát: 

   Đây nhiệm tích

                                                     (Kim Long)

   Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

   Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

   Lời nguyện

    – Phép lành Thánh Thể.

   Hát kết thúc

   ۞۞۞

    

    

   Mẫu 19

   THÁNH THỂ – BÍ TÍCH TÌNH YÊU

    CHUẨN BỊ

   Dấu thánh giá

   Hát xin ơn chúa Thánh Thần

   Sám hối (kinh ăn năn tội)

   ĐẶT THÁNH THỂ

   Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

   Hát thờ lạy Thánh Thể: 

   Thờ lạy Chúa

                                                                   (Hoài Đức)

   ĐK: Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa. Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa. Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

   Hồi tưởng xưa kia khi Chúa hy sinh nằm thánh giá. Lòng nhân ái bao la, tựa Trời thẳm cao xa, mà đem thân đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá, thần lương đây sẵn chờ. Chúng con xin tạ ơn thiết tha. Chúng con xin thành tâm kính thờ.

   Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con. Vì yêu thương nhân loại, Chúa đã lập nên Bí Tích Thánh Thể để ban cho nhân loại nguồn sống vĩnh cửu. Và để đến được với Chúa, chính Chúa đã đi bước trước khi ban cho chúng con Bánh hằng sống để dưỡng nuôi chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết khám phá nơi Thánh Thể, Tình yêu tận hiến của Chúa, nhờ đó chúng con sẽ siêng năng đến với Chúa, đón rước Chúa vào lòng và sống kết hiệp mật thiết với Chúa.

   Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

   TÔN THỜ THÁNH THỂ

   Lời Chúa:

   Mc 6,30-44 

   (mọi người đứng nghe)

   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

   Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng thì chạnh lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn dắt, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: “Nơi này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các thôn làng quanh đây mà mua gì ăn”. Người trả lời họ rằng: “Chính các con hãy cho họ ăn”. Họ thưa Người: “Chúng con phải đi mua tới hai trăm đồng bạc bánh để cho họ ăn sao?”. Người nói với họ: “Các con có mấy chiếc bánh? Hãy đi xem”. Và khi biết được rồi, họ thưa: “ Có năm chiếc bánh và hai con cá”. Chúa Giêsu ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi theo từng nhóm, nhóm một trăm, nhóm năm mươi. Người cầm năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc tụng, bẻ bánh ra, trao cho các môn đệ, để các ông phân phát cho họ, còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. Tất cả đều ăn no, và họ thu được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn và cá còn dư. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông. Đó là Lời Chúa.

   Cầu nguyện thánh vịnh 117 (mọi người ngồi, đọc đối đáp):

   Đọc chung: Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con

   ngày càng tin kính Chúa

   và được ơn Chúa soi sáng thêm mãi.

   Nam: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

   muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   Nữ: Israel hãy nói lên rằng :

   muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   Nam: Nhà Aaron hãy nói lên rằng :

   muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   Nữ: Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng :

   muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   Nam: Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa,

   Chúa đáp lời và giải thoát tôi.

   Nữ:  Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,

   hỏi người đời làm chi tôi được ?

   Nam: Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,

   tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

   Nữ: Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,

   thì hơn tin cậy ở người trần gian.

   Nam: Cậy vào thần thế vua quan,

   chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.

   Nữ:  Chư dân xúm lại bủa vây tôi,

   nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

   Nam:  Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,

   nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

   Nữ:  Chúng bủa vây tôi như thể bầy ong,

   chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng,

   nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

   Nam: Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,

   nhưng Chúa đã phù trợ thân này.

   Nữ:  Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,

   chính Người cứu độ tôi.

   Nam: Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng

   trong doanh trại chính nhân :

   Nữ:  “Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,

   tay hữu Chúa giơ cao,

   tay hữu Chúa đã ra oai thần lực.”

   Nam:  Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,

   để loan báo những công việc Chúa làm.

   Nữ: Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,

   nhưng không nỡ để tôi phải chết.

   Nam: Xin mở cửa công chính cho tôi

   để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.

   Nữ: Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,

   chỉ những người công chính mới được qua.

   Nam: Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài

   vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

   Nữ: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

   lại trở nên đá tảng góc tường.

   Nam: Đó chính là công trình của Chúa,

   công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

   Nữ: Đây là ngày Chúa đã làm ra,

   nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

   Nam: Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,

   lạy Chúa, xin thương giúp thành công.

   Nữ: Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành

   cho người tiến vào đây nhân danh Chúa.

   Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.

   Nam: Đức Chúa là Thượng Đế,

   Người giãi sáng trên ta.

   Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước

   đến bên cạnh bàn thờ.

   Nữ: Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,

   xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ.

   Nam: Lạy Thiên Chúa con thờ,

   xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

   Nữ: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

   muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

   Đọc chung: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

   cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

   Tự muôn đời và chính hiện nay,

   luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

    

   Hát cầu nguyện (ngồi)

   : Ta là Bánh Hằng Sống

   (Kim Long)

   Đk: Ta là Bánh Hằng Sống, là Bánh ban xuống bởi Trời. Ta là Bánh Trường Sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.

   Đây Mình Ta chính là Của Ăn, và Máu Ta thật là Của Uống. Người ăn Bánh này không còn đói khát chi. Người uống Máu này sẽ được trường sinh.

   Đây Mình Ta chính là Của Ăn, và Máu Ta thật là Của Uống. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn, muôn đời trầm luân.

   Cầu nguyện

    (mọi người đọc chung) :

   Kinh kính Mình Thánh Chúa

   Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất  sang trọng. Máu Thánh rất châu báu vô cùng, bởi lòng Đức  Bà Maria Đồng Trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép  mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con: Là đêm sau hết, khi Người còn ngồi cùng các môn đệ mà ăn bữa tối, là bữa trọng  trên hết các bữa ; khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho mười hai môn đệ lấy làm của ăn. Ngôi Thứ Hai ra đời làm người, phán một lời  phép tắc vô cùng, mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người,  cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật. Vì vậy, dù  con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có Đức Tin cho  được vững lòng. Vậy chúng con phải thờ lạy phép Rất Thánh rất trọng dường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép  này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền, thay vì con mắt  chúng con xem thấy. Chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha,  Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi  khen và hát mừng sự mầu nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng  cùng. Amen.

   iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

   Cầu cho Đức Giáo Hoàng

   Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

   Lời nguyện

   Hát: 

   Đây nhiệm tích

                                                     (Kim Long)

   Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

   Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

   Lời nguyện

    – Phép lành Thánh Thể.

   Hát kết thúc

   ۞۞۞

   Mẫu 20

   THÁNH THỂ VÀ ƠN GỌI PHỤC VỤ

    CHUẨN BỊ

   Dấu thánh giá

   Hát xin ơn chúa Thánh Thần

   Sám hối (kinh ăn năn tội)

   ĐẶT THÁNH THỂ

   Chủ sự đặt Thánh Thể (quỳ).

   Hát thờ lạy Thánh Thể: 

   Đây phép nhiệm mầu

   (Hoài Chiên)

   Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi Thiên đình, ngự trong hình Bánh để nuôi trần gian, chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

   Đk: Ôi Chúa nhân lành, đoàn con kính thờ. Nay thành thần lương, ban cho con cái, qua nơi lưu đày về nơi mong chờ, say nguồn tình Chúa thiết tha suốt đời.

   Chủ sự cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con đến với Chúa, để được lắng nghe Lời Chúa dạy bảo và để chiêm ngắm tình yêu phục vụ Chúa dành cho chúng con trong Bí tích cực thánh. Chúng con cảm tạ Chúa đã vâng phục Chúa Cha đến trần gian cứu độ nhân loại. Chúa đã không ngừng dạy bảo và nêu gương phục vụ cho chúng con trong suốt cuộc đời trần thế. Chính cái chết trên thập giá là đỉnh cao của tình yêu phục vụ mà Chúa ban cho chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con yêu mến Chúa.

   Mọi người thinh lặng cầu nguyện đôi chút

   TÔN THỜ THÁNH THỂ

   Lời Chúa :

   Mt 20, 1-16

    (mọi người đứng nghe)

   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô.

   Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: “Nước Trời giống như gia chủ kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ vào vườn nho của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông nói với họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho; tôi sẽ trả công cho các anh xứng đáng”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông lại trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ mười một ông trở ra, và thấy có những người khác đứng đó thì nói với họ: “Sao các anh đứng không ở đây suốt ngày như thế ?” Họ đáp: “Vì không có ai thuê chúng tôi”. Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho”. Chiều đến, chủ vườn nho bảo người quản lý: “Hãy gọi những người làm thuê mà trả công cho họ từ người cuối hết tới người trước hết.” Vậy những người làm khoảng từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến trước hết, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách gia chủ: “Những người đến cuối hết chỉ làm có một giờ, vậy mà ông kể họ bằng chúng tôi là những người chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày!” Ông chủ trả lời với một người trong nhóm họ: “Này bạn, tôi không xử bất công với bạn; bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi một đồng sao?” Hãy lấy phần bạn mà đi, tôi muốn trả cho người đến cuối hết bằng bạn. Tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn về của cải của tôi? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi tốt lành sao? Như thế, người cuối hết sẽ nên trước hết, và người trước hết sẽ nên cuối hết”. Đó là lời Chúa.

   Cầu nguyện thánh vịnh 56 (mọi người ngồi, đọc đối đáp):

   Đọc chung  Ánh sáng của các con

   Phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ

   Để họ thấy những công việc tốt đẹp các con làm

   Mà tôn vinh Cha của các con.

   Nam Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,

   xin Ngài thương xót con,

   này con đến ẩn náu bên Ngài;

   dưới bóng Ngài, này con ẩn náu,

   tới khi nào hết tai hoạ khổ đau.

   Nữ    Tôi kêu cầu Chúa Tối Cao,

   Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi.

   Nam   Tự trời xanh, mong Người đưa tay giải thoát,

   hạ nhục kẻ thù tấn công tôi. Xin Chúa Trời gửi xuống

   tình thương và lòng thành tín của Người.

   Nữ    Tôi phải nằm giữa bầy sư tử,

   loài thú ăn thịt người;

   nanh vuốt chúng là đầu tên mũi giáo,

   lưỡi thì sắc bén tựa gươm đao.

   Nam   Lạy Thiên Chúa,

   xin biểu thị uy phong khắp cõi trời

   và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.

   Nữ      Dưới chân con, chúng đã giăng lưới sẵn,

   cho con phải mắc vào.

   Trước mặt con, chúng đào hầm đào hố,

   chính chúng lại sa chân.

   Nam Con an lòng, lạy Thiên Chúa, con vững dạ an lòng, này con xin đàn hát xướng ca.

   Nữ    Thức dậy đi, hồn tôi hỡi,

   thức dậy đi, hỡi đàn sắt, đàn cầm,

   tôi còn đánh thức cả bình minh.

   Nam Lạy Thiên Chúa,

   trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ,

   giữa lòng muôn nước, con đàn hát xướng ca.

   Nữ    Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh,

   và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm.

   Nam Lạy Thiên Chúa,

   xin biểu thị uy phong khắp cõi trời

   và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.

   Đọc chung           Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

   cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

   Tự muôn đời và chính hiện nay,

   luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

   Hát cầu nguyện (ngồi): 

   Ca tình tri âm

                                                     (Kim Long)

   ĐK: Giữ gìn con Chúa ơi; vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Ngài hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

   Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là chén phần phúc con trông mong, con tiến dâng Ngài tấm lòng cậy trông.

   Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con. Là chính cùng đích con trông mong, nơi cánh tay Ngài, vững một niềm tin.

   Cầu nguyện

   :

    (lần chuỗi lòng Chúa thương xót)

   Đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng và 1 kinh Tin Kính. Kế đó mọi người đọc :

   Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

   Rồi đọc 10 lần :

   Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô – Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

   Sau đó kết thúc đọc 3 lần :

   Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

    

    

    

   iii. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

   Cầu cho Đức Giáo Hoàng

   Này con là Ðá, trên viên Ðá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá. Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…, Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù.

   Lời nguyện

   Hát: 

   Đây nhiệm tích

                                                     (Kim Long)

   Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

   Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

   Lời nguyện – Phép lành Thánh Thể.

   Hát kết thúc

   ۞۞۞

    

    

   KINH NGUYỆN THÁNH TÂM

   ——0O0——

   KINH DÂNG NGÀY

   Lạy Trái Tim cực Thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim cực sạch Đức Bà Maria, mà dâng lên Trái Tim Chúa, mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con, và cầu nguyện theo ý Chúa khi dâng mình tế lễ trên trên bàn thờ. Con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng.

    

   KINH DÂNG MÌNH 1

   CHO TRÁI TIM CHÚA

   NHD:  (Lạy Chúa Giêsu! Chúng con tôn nhận Chúa làm Vua trên hết các vua, Chúa trên các Chúa, Vua cai trị  tâm hồn, trí khôn thân xác và hơi thở, đời sống chúng con thuộc về Chúa. Chúng con xin dâng mình cho Trái tim Chúa.)

     Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng cho Trái Tim Chúa, linh hồn và xác con, mọi việc con làm, lời nói ý tưởng và mọi sự khó nhọc trót cả đời con. Con muốn sống vì Chúa mà thôi. Cho được đền bồi phạt tạ Trái Tim Chúa Nhân Lành. Xin Chúa sống trong con, và chớ để con lỗi nghĩa cùng Chúa bao giờ. Amen.

   (Mỗi lần đọc kinh này thì được hưởng 50 ngày ân xá)

   —-

   KINH DÂNG GIA ĐÌNH (1)

   Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu, chúng con khiêm nhường quỳ dưới chân Chúa mà dâng cả gia đình chúng con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Xin Chúa hãy làm Vua chúng con liên, chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa. Chớ gì tinh thần của Chúa thấu nhập vào tư tưởng, sự ước ao, lời nói việc làm của chúng con.

   Xin Chúa chúc phúc cho các việc chúng con định làm. Xin Chúa chia phần vui khổ, chia sự vất vả làm ăn của chúng con. Xin ban cho chúng con được ơn hiểu biết Chúa hơn, mến Chúa hơn, và làm tôi Chúa không hề bê trễ.

   Chớ gì khắp tứ phương thiên hạ vang tiếng tung hô rằng: Hãy kính mến, hãy chúc tụng, hãy ngợi khen, hãy làm sáng danh Trái Tim hiển thắng Đức Chúa Giêsu mọi nơi và mọi đời. Amen.

   ***

    

   KINH DÂNG GIA ĐÌNH

   CHO TRÁI TIM CHÚA (2)

   Lạy rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu. Khi hiện ra với Thánh nữ Magarita Maria, Chúa đã tỏ lòng ước ao ngự trị trong các gia đình. Nay chúng con muốn làm thoả lòng Chúa, nên tụ hợp nơi đây, đồng thanh phó dâng gia đình chúng con cho Chúa ngự trị.

   Chúng con dốc quyết từ nay, ăn ở như Chúa muốn là: Làm trổ sinh hoa trái phúc đức, chê ghét thế tục phù vân, để được hưởng sự  bình an Chúa hứa.

   Xin Chúa ngự trị tâm hồn chúng con, cho chúng con được lòng tin mạnh mẽ, lòng cậy vững bền lòng kính mến sốt sắng. Chúng con sẽ năng rước Chúa vào lòng, để được liên kết với Chúa ngày càng bền chặt hơn.

   Lạy Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con, và chúc phúc cho mọi việc chúng con làm, việc phần hồn cũng như việc phần xác. Khi Chúng con phiền muộn khổ đau xin Chúa ủi an nâng đỡ, và khi chúng con được vui mừng xin cho chúng con được vui mừng trong Chúa. Khi có ai trong chúng con sa ngã, phạm tội mất lòng Chúa, xin Trái tim Chúa nhân từ thúc giục họ ăn năn sám hối, để được ơn nghĩa lại cùng Chúa.

   Sau hết, khi có ai trong gia đình chúng con được Chúa gọi về, xin cho chúng con bằng lòng vâng theo Thánh Ý Chúa. Chúng con mong ước một ngày kia, cả gia đình chúng con được sum họp trên quê trời, hát mừng ngợi khen Chúa luôn mãi, cùng Trái  Tim vẹn sạch Mẹ Maria, và Thánh cả Giuse, chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa, và hằng nhắc nhở nhau tuân giữ mọi điều chúng con đã thề hứa với Chúa.

   Chúng con nguyện xin Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, là Vua, là Chúa chúng con, Đấng hằng sống, và hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng . Amen. 

   ***

   LỜi NguYỆn ĐỀN TẠ

   THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

   ***

   Lạy Chúa Giêsu, Thánh Tâm Chúa đã héo hắt vì yêu thương, mà chúng con đã sống biết bao ngày phụ bạc cùng Chúa.

   Lạy Chúa Giêsu, chúng con phàn nàn hối hận mọi tội lỗi con

   .

   A. Biết bao ơn lành Chúa đã đổ xuống trong linh hồn con, để giục con mến yêu, nhưng con đã cố tình không biết và hắt hủi Chúa.

   X

   in cho chúng con từ nay yêu mến kính thờ Thánh Tâm Chúa.

   Chúa hằng giang tay để sẵn sàng ôm ấp vỗ về, và chia sẻ những ưu sầu đau khổ trong cuộc sống của con, nhưng con vẫn lạnh lùng ngoảnh mặt làm buồn lòng Chúa.

   Lạy Chúa, nay chúng con xin đến dâng mình để yên ủi Thánh Tâm Chúa

   .

   Thánh Tâm Chúa đau đớn vì thấy bao gia đình Công Giáo đã xa đàng đạo đức, dung túng các thói hư những gương xấu, sinh muôn ngàn tội lỗi làm mất lòng Chúa.

   X

   in cho gia đình chúng con được nên thánh thiện.

   Chúa thương xót bao gia đình phải tan nát, vì các bậc cha mẹ không để ý đến việc dạy dỗ con cái.

   Xin cho các bậc cha mẹ được đầy đủ nghĩa vụ giáo dục và hướng dẫn con cái.

   Chúa thương xót bao gia đình phải âu sầu cay đắng, vì không biết chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa, là nguồn mọi sự an ủi.

   B- Xin cho gia đình chúng con biết cầu khẩn Thánh Tâm Chúa, trong lúc vui  cũng như lúc buồn tủi.

   Chúa khóc thương nhân loại đang từ chối, không nhìn nhận Chúa là Đấng tạo nên muôn loài, và Chúa là Đấng phải tôn thờ.

   C

   húng con xin sấp mình thờ lạy Thánh Tâm Chúa cả Trời Đất.

   Ngày nay còn biết bao người vẫn không nhận biết Chúa là Đấng ngự trị trên vũ trụ, và có những lời nhạo cười Chúa.

   X

   in cho chúng con nhận Chúa ngự trị trong lòng chúng con.

   Những âm mưu của ma quỷ, chúng quyết làm cho loài người bỏ Chúa, không tin cậy yêu mến Thánh Tâm Chúa,

   Xin cho chúng con biết phó thác, tin cậy yêu mến Thánh Tâm Chúa.

   Chúa đã mang lửa yêu mến xuống thế gian, và Chúa hằng ao ước lửa ấy bùng cháy lên.

   X

   in đốt lòng chúng con cháy lên lửa yêu mến Thánh Tâm Chúa.

   G

   ia đình là nền tảng là nguồn sống của xã hội, xin Chúa hãy đến và ngự luôn mãi trong mọi gia đình.

   Lạy Chúa, xin hãy đến và ngự luôn mãi trong mọi gia đình.

   Chúa đã Phán: Ta là Vua là Đấng thống trị. Xin cho mọi dân nước tung hô Chúa là Vua.

   Lạy Chúa, xin cho cả nhân loại biết tung hô Chúa là Vua

   .

   Đọc chung: Ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh, cảm tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng ngự trị muôn đời. Amen.

   ***

   KINH DÂNG MÌNH 2

   CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

        Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu/ đã thương chúng con vô cùng! Ai kể cho xiết/ được những ơn Trái Tim cực Thánh/ đã ban cho chúng con;  từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra/ thì Trái tim Người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn/ mọi việc Người làm/ thì đã làm vì chúng con. Người đã chịu đau đớn/ đã chịu nạn/ đã chịu chết/ Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng con/ chúng con mê muội bấy lâu nay chưa suy ơn Đức Chúa Trời liên/ xin Đức Chúa Trời tha tội, tha vạ cho kẻ có tội.

   Chúng con là kẻ khốn khó/ chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng/ nay ơn trên trời soi sáng/ thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến Trái Tim Người cách riêng/ Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng/ trong mình những thấy tội lỗi/ chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim Cực Thánh. Chúng con xấu hổ lắm! Sấp mình xuống dưới chân Đấng nhân lành vô cùng/ chúng con hợp một ý cùng bề trên/ mà dâng mình cho Trái Tim Cực Trọng Đức Chúa Giêsu./ Chúng con dâng linh hồn, xin Trái tim gìn giữ cho sạch mọi tội, chúng con dâng xác, / xin Trái tim ban ơn cho được làm con Đức Chúa Trời/ mọi sự bề trong bề ngoài/ mọi việc chúng con làm/ sự sống sự chết/ tài trí của cải hết mọi sự chúng con dâng cho Trái Tim thay thảy/ dù khi chúng con được sự gì lành/ dù khi phải sự gì khốn khó thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

    Chúng con cũng dâng cả anh em họ hàng/  xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành/ Ở Trái Tim Cực Thánh/ hãy cai trị trong lòng chúng con/ xin che chở chúng con cho khỏi chước ma quỷ/ xin thêm lòng tin cậy kính mến cho chúng con đẹp lòng Đức Chúa Trời/ xin phá những sự dữ hay vây bọc tứ bề/ xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết; xin ban mọi ơn lành cho Đấng Giám Mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu/ xin phù hộ cho các linh mục được đẹp lòng Đức Chúa Trời/ cùng xin giúp các đấng các bậc được dạy dỗ chúng con cho nên.

    Ở Trái Tim hay thương vô cùng/ hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con/ hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này/ hãy đưa chúng con lên Thiên Đàng/ hưởng Trái Tim Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

   ———

   KINH ĐỀN TẠ

   TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

   Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành/ Chúa đã yêu dấu loài người quá bội mà loài người vô tình tệ bạc/ lại còn khinh mạn dể duôi/ nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa/ hết lòng thờ phượng cung kính/ cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ, hằng làm sỉ nhục Trái tim Chúa hay thương dường ấy/ Song le chúng con nhớ lại/ xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy/ thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn/ xin Chúa thương xót thứ tha/ chúng con sẵn lòng đền tội chúng con/ cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi/ hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật/ hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép rửa tội/ mà rẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng /

   Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy/ thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy/ lại dốc lòng đền riêng những tội này/ như cách ăn ở buông tuồng mất nết/ những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh/ Tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ/ sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh/ những điều sỉ nhục bỉ báng Đấng thay mặt Chúa cùng các Đấng làm thầy/ những điều ơ hờ khinh dể/ cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí Tích mến  yêu/

   Sau hết/ chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền/ cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy/ Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy/ Ít là chúng con xin dâng công đền tội/ xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh Giá/ mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày/ lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ đồng trinh và các Thánh/ cùng các kẻ lành/ cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa/

    Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ rầy về sau/ nhờ ơn Chúa giúp/ thì chúng con sẽ giữ đức tin cho vững vàng/ ăn ở thanh sạch/ giữ luật Phúc Âm cho trọn/ Nhất là luật mến Chúa yêu người/ cho được bù lại những tội chúng con cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy/ lại hết sức ngăn ngừa/ kẻo người ta còn phạm đến Chúa/ cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa/

   Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân/ chúng con cậy vì lời Đức Nữ đồng trinh Maria/ đã đồng công chuộc tội cầu bầu/ Xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con/  thật lòng kính dâng mà tạ Chúa/ cùng xin cho chúng con được ơn bền đỗ/ giữ lòng trung tín/ lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời/ Cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật/ là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng Amen.

   ***

    

    

    

   KINH THÁNH HIẾN

   CHO TRÁI TIM CHÚA

     Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giê-su, chúng con xin thánh hiến bản thân chúng con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Xin hãy chiếm lấy toàn thể sự hiện hữu của con. Xin hãy biến đổi con nên một với Chúa. Xin hãy làm đôi tay con nên đôi tay Chúa, đôi chân con nên đôi chân Chúa, và con tim con nên con tim Chúa. Xin cho con nhìn với đôi mắt Chúa, hiểu với tâm trí Chúa, yêu với con tim Chúa, phụng sự với ý chí của Chúa và xin cho con được tôn thờ Chúa với tất cả sự hiện hữu của con. Lạy Chúa, xin hãy làm cho con trở nên một Kitô khác.

   Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin ban cho con Thần Khí Thánh của Chúa, để Ngài dạy con biết yêu Chúa và chỉ sống nhờ Chúa, với Chúa, trong Chúa, và cho Chúa mà thôi.

   Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và biến đổi thân thể con thành đền thờ của Chúa. Xin Chúa hãy ở lại cùng con luôn mãi. Xin ban cho con tình yêu sâu thẳm nhất, để con sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin cho con tình yêu để con phụng sự Người với trọn cả con tim con, linh hồn con, trí khôn và sức mạnh con. Xin hãy chiếm lấy tất cả mọi quan năng hồn xác con. Xin điều hoà mọi dục tính trong con: mọi cảm xúc, cảm tình của con. Xin hãy làm chủ trí nhớ và trí tưởng tượng của con. Lạy Thần Khí Tình Yêu Cực Thánh, xin ban cho con tràn đầy các ân sủng linh nghiệm của Chúa. Xin ban cho con trọn vẹn các nhân đức. Xin gia tăng đức tin trong con. Xin hãy cho con được toàn vẹn bảy đặc sủng, hoa quả và ân phúc của Thần Khí Chúa.

   Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, xin hãy biến đổi linh hồn con nên Cung Thánh của Chúa. Amen.

   ***

    

    

    

   THÁNH CA

    

   HÃY CHIẾU SOI

       ĐK: Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều Thánh ân.

       PK 1- Xin đưa bước con về tìm chân lý hừng đông chiếu soi. Tìm bóng mát trong tình thương bát ngát. Tìm an vui trong vòng tay hiền từ Chúa dìu đưa.

       PK  2-  Xin cho mãi cuộc đời lời thương mến bừng trong trái tim. Tìm mến Chúa trong tình không héo úa, tìm thương nhau trong tình thương nồng nàn thắm bình an.

   ***

   TRÁI TIM NGƯỜI

   Nguyễn Khắc Tuần

   Trái Tim Người đầy lửa mến triền miên. Sưởi lòng lạnh giá trong tình thương vô biên. Trái Tim Người là mạch suối yêu mến. Tắm mát tâm hồn ai trĩu nặng truân chuyên.

   Trái Tim Người bị xâu xé vì ai? Thế trần bội nghĩa, nhưng tình không phôi pha. Trái Tim Người hằng chờ đón từng giây. Nâng đỡ ai còn mang gió lộng hai vai.

   Trái Tim Người hằng nên chốn cậy trông. Ðưa người lạc bước đem về nơi quê hương. Trái Tim Người đoàn con đến an nghỉ. Thêm sức can trường cho cõi lòng đau thương.

   ÐK: Dừng lại đây bên Trái Tim dịu hiền Chúa. Lòng khô héo bừng cháy lên yêu đương. Ðời yên vui tâm trí con mong về Chúa. Không biên giới mối tình Chúa mến thương.

   ***

   TRONG TRÁI TIM CHÚA YÊU

   PK: 1-Trong Trái Tim Chúa yêu muôn đời. Con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Trái tim con trong trái tim Người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình Người.

   PK: 2-Trong trái tim Chúa như nôi hồng. Con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ. Những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Mỗi ước mơ con có trong đời. Là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà Người.

     ĐK: Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha. Mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca. Có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.

   ***

    

   4-  THÁNH TÂM GIÊSU

   Hoài Ðức

   Giêsu chúng con tới đây sấp mình chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Ðoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh, Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt nam thanh bình.

   Giêsu chúng con tới đây sấp mình, uy quyền năm tháng che chở Hội Thánh. Ðoàn con Công Giáo luôn vui sống đời hy sinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt nam thanh bình.

   Giêsu chúng con tới đây sấp mình, ước nguyện Nam Bắc chung lòng sùng kính. Toàn dân chung tiếng hoan ca chung lời tôn vinh. Chúa ơi hãy ban xuống cho Việt nam thanh bình.

   ÐK.  Thánh tâm Giêsu từ bi vô ngần. Không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giêsu làm Vua đất Việt muôn đời.

   THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

   Huyền Linh

   Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng. Xin hãy ban xuống lòng con, ngọn lửa say yêu một Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu, tràn lan niềm thương xót,

   a) X

   in thương những người đã trót vô tình vấp phạm đến Chúa nhân từ.

   ***

    

   TÔN VƯƠNG THÁNH TÂM GIÊSU LÀM VUA

   Thiên Phước

   Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, làm Vua cai trị mọi loài, xin Trái Tim Chúa làm Vua cai trị lòng con suốt đời.

   ***

    

Hướng Dẫn Giờ Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC

Khuyên giáo dân nên tùy hoàn cảnh đến chầu Mình Thánh Chúa ban tối hay ban đêm vào giờ thuận tiện; nhưng từ nửa đêm trở đi,

không tổ chức chầu Mình Thánh Chúa trọng thể

nữa

vì đã bắt đầu ngày tưởng niệm cuộc Thương Khó Chúa.”

Chúng ta hiểu thế nào về luật trên?

Lý do không chầu trọng thể sau nửa đêm là vì đã bước sang ngày tưởng niệm cuộc Thương Khó Chúa, tức là ngày Thứ Sáu: 

Tuy nhiên, điều này không ngăn cấm chúng ta ở bên Thánh Thể để suy niệm về cuộc Thương Khó Chúa chung hoặc riêng. Nhiều giáo xứ đông giáo dân, nên giờ Chầu Thánh Thể đã bắt đầu từ đêm Thứ Năm kéo dài đến sáng hoặc tận trưa ngày thứ Sáu. Vì vậy, Giờ Chầu Thánh Thể từ nửa đêm có thể tổ chức như sau:

*

Về hình thức

: chúng ta giảm bớt chỉ giữ lại hai hoặc bốn cây đèn chầu, giảm bớt ánh sáng điện, bỏ các chậu hoa, giữ bầu khí đơn sơ nhưng trang nghiêm…

Nên giảm âm thanh, cộng đoàn đọc và hát nhỏ tiếng hơn một chút.

*

Về nội dung

: một tập thể vẫn có thể hát, cầu nguyện chung với nhau, nhưng nên hướng nội dung suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa. Bên Chúa Thánh Thể, trí khôn và trái tim chúng ta bước theo Chúa từ vườn cây Dầu đến chân Thập giá. Suy niệm cuộc Thương Khó thường gợi lên những tâm tình cảm thương, sám hối, phù hợp với bầu khí và tinh thần phụng vụ của ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Thực hành như vậy, vừa phù hợp tinh thần phụng vụ, vừa mang lại ích lợi thiêng liêng thiết thực cho các tín hữu vốn chưa tập được việc giữ thinh lặng lâu giờ bên Chúa khi chầu chung với nhau. 

  Theo Bản Hướng Dẫn này, xin lưu ý:

  – Từ tối thứ Năm đến 12g đêm: Sử dụng Mẫu

  I, II, III, IV và V

  .

  – Từ 12g đêm đến trưa ngày thứ Sáu: Sử dụng Mẫu

  IV

  V

  .

  HƯỚNG DẪN GIỜ CHẦU THỨ NĂM TUẦN THÁNH 🙢✠🙠 MẪU I  BÍ TÍCH THÁNH THỂ:  QUÀ TẶNG TÌNH YÊU VÀ SỐNG MẦU NHIỆM 

  (Trích trong Hướng Dẫn Giờ Chầu – Năm C – tr. 69)

  Cộng đoàn ổn định vị trí trước Nhà Tạm Thánh Thể. 

  Nên chọn ba Người Hướng Dẫn, họ cùng nhau chuẩn bị trước, phân chia các phần vụ và tập đọc có tâm tình.

  Khi mọi người đã vào vị trí, kính mời cộng đoàn quỳ (hoặc đứng).

  Người Hướng Dẫn làm dấu Thánh giá rồi mời gọi:

  NHD:

  Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

  CĐ:

  Amen.

  NHD:

  Cộng đoàn chúng ta sốt sắng xin Chúa Thánh Thần thương đến với chúng ta thực hiện giờ Chầu Thánh Thể này, “vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta”

  (Rm 8,26). 

  Hát: CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN

  Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

  ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

   Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con, ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý , xa điều gian dối, luôn trung thành. 

   Thinh lặng 7 giây để cộng đoàn tập trung trí lòng.

   Lạy Chúa Giêsu, trong giây phút thiêng liêng này, chúng con như được dẫn vào phòng Tiệc Ly để ở lại với Chúa, được chìm trong bầu khí xúc động của những phút giây mà Chúa sắp rời thế gian mà về cùng Chúa Cha nên lòng Chúa trào dâng nỗi thiết tha: “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và Người yêu thương họ đến cùng”

   (Ga 13,1).

   Chúng con đang được đón nhận những tặng vật tuyệt vời của Chúa là Thánh Thể, chức Linh Mục và giới luật Yêu Thương. Chúng con cảm tạ Chúa. Xin ban cho chúng con đầy tràn Chúa Thánh Thần, để Ngài đưa chúng con đến gặp gỡ Chúa. Xin Mẹ Maria, cùng triều thần Thiên Quốc, cùng đến và trợ giúp chúng con trong giờ cầu nguyện này.

   Thinh lặng 10 giây.

   Mời cộng đoàn đứng để lắng nghe Lời Chúa. Trước khi đọc Lời Chúa có thể hát bài Lắng Nghe Lời Chúa. 

   LỜI CHÚA

   1Cr 11,23-26

   Lời Chúa trong thư  thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

   Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: “Chén này là Tân Ước trong Máu Ta, mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến”.

   Thinh lặng 5 giây rồi mời cộng đoàn ngồi.

   SUY NIỆM

   Chúa Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình và yêu họ đến cùng. Khi biết đã đến Giờ lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha mình, trong một bữa ăn, Người đã rửa chân cho họ và ban cho họ giới luật yêu thương

   .

   Người đã lưu lại cho họ bảo chứng tình yêu này, để không bao giờ lìa xa những kẻ Người yêu/ và để họ được tham dự vào cuộc Vượt Qua của Người, nên Người đã thiết lập Bí tích Thánh Thể là một hành động để nhớ đến cái Chết và sự Sống Lại của Người. Người truyền cho các Tông Đồ, “những vị Người đặt làm tư tế của Giao Ước Mới” phải cử hành bí tích này cho tới khi Người lại đến

   .

   Cầu nguyện I: THÁNH THỂ – QUÀ TẶNG TÌNH YÊU

   Lạy Chúa Giêsu, trước mầu nhiệm Thánh Thể, chúng con chỉ biết thốt lên: “Xin cảm tạ Chúa vì phúc lộc khôn tả Người ban”

   .

   Ân huệ tự nhiên mà Chúa tặng ban như sự sống với từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim, sự hoạt động của hệ thần kinh đã hết sức diệu kỳ, nhưng ân huệ siêu nhiên còn cao quý lớn lao vạn bội. Để phục hồi sự sống siêu nhiên đã mất vì tội, chính Chúa, Đấng là Con Thiên Chúa, đã làm người, chấp nhận chết trên Thập giá để cứu độ chúng con. Chính để tiếp tục tình yêu tự hiến này mà Chúa đã thiết lập bí tích Thánh Thể:

   Nơi Thánh Thể, chúng con có Chúa, có hy tế cứu độ của Chúa, có sự sống lại của Chúa, có ân ban của Chúa Thánh Thần, có sự tôn thờ, vâng phục và tình yêu của Chúa đối với Chúa Cha. Chúng con có trọn nguồn ơn phúc thiêng liêng của Hội Thánh là chính Chúa, Chiên Vượt qua của chúng con và là bánh trường sinh trao ban sự sống đời đời cho chúng con.

   Nơi Thánh Thể, Chúa đã trở nên nghèo khó để chúng con nên giàu có ân sủng, đã tự hiến chính mình để chúng con được sống dồi dào. Chúa mặc lấy sự khiêm hạ của tấm bánh, hoàn toàn trút bỏ vinh quang, không còn sống cho chính mình nữa để tất cả sự hiện hữu của Chúa là trọn vẹn hiến dâng, là sống vì chúng con và để cứu rỗi chúng con, cho chúng con được “ở cùng Chúa” và “Chúa ở cùng chúng con”. Chúa là Đấng duy nhất đứng trên đỉnh viên mãn của thời gian, đã mặc lấy thân phận thời gian của con người, để dẫn đưa con người vào trong chính Chúa, là “Hiện Tại Vĩnh Hằng”.

   Chúa thành người bạn đồng hành để chia sẻ và nâng đỡ chúng con vượt qua thử thách trong hành trình tiến về Nước Trời.

   Nơi Thánh Thể, Chúa tự giới hạn mình trong tấm bánh, trở thành lương thực thần linh nuôi dưỡng chúng con trong sự sống của Thiên Chúa, sự sống toàn vẹn và bất tử. “Hiệu quả đích thực của Bí tích Thánh Thể là chuyển đổi con người thành Thiên Chúa”

   . Các thánh từng xưng tụng: “Không miệng lưỡi nhân loại nào có thể kể hết những hồng ân do hy tế thánh lễ mà ra. Tội nhân được giao hòa với Thiên Chúa, người công chính được nên công chính hơn; tội lỗi được tẩy sạch, tính mê nết xấu bị loại trừ, nhân đức và công trạng được tăng tiến; và những mưu mô của quỷ dữ bị ngăn chặn”

   . Vì vậy, “Bí tích Thánh Thể là bằng chứng tối thượng về tình yêu của Chúa, ngay cả trên Thiên đàng cũng chẳng có sự gì cao quý hơn thế được nữa”

   .

   Lạy Chúa, nếu cảm biết đúng ân huệ Chúa dành tặng chúng con nơi bí tích Thánh Thể, thì lòng chúng con chắc chắn sẽ được lôi cuốn bởi tình yêu lạ lùng của Chúa và trào dâng tâm tình cảm tạ không chỉ bằng lời, mà bằng cả một đời thánh thiện, muốn đáp đền phần nào tình yêu vô bờ mà Chúa dành cho chúng con. Xin cho chúng con vững tin vào tình yêu Chúa, dù chưa hiểu hết những gì Chúa đã và đang làm cho cuộc đời chúng con. 

   Thinh lặng 5 giây.

   Lời dẫn

   :

   Xin mọi người lặp lại lời xướng

   NHD:

   Lạy Chúa, xin làm tươi trẻ trái tim chúng con,

   CĐ:

   Lạy Chúa, xin làm tươi trẻ trái tim chúng con,

   NHD:

     để chúng con cảm nếm được tình yêu vô biên của Chúa.

   CĐ:

   để chúng con cảm nếm được tình yêu vô biên của Chúa.

   Thinh lặng 7 giây. Kính mời cộng đoàn đứng.

   Hát:  THÁNH THỂ CAO SIÊU – Trần Hòa Yên

   ĐK: Qua Thánh Thể cao siêu con ngợi ca tình yêu của Chúa. Một tình yêu bao la vời vợi, tình yêu có tự bao đời một tình yêu chẳng lúc nào ngơi. Một tình yêu cao sâu nhiệm mầu, tình yêu có tự khởi đầu một tình yêu trên mọi tình yêu.

   Con đã thấy, đã thấy quyền năng của Chúa, biến lễ vật hóa lương thần làm sức sống ngàn dân. Dẫu con đây là tội nhân, Chúa thương yêu luôn độ trì, tình Ngài muôn đời khôn ví, đời con đâu xứng lãnh nhận. 

   Con đã thấy, đã thấy nguồn ơn giải thoát, Chúa giáng trần chết khổ hình để cứu rỗi đời con. Tấm thân con đầy tội khiên, Chúa hy sinh quên chính mình, trọn đời không hề toan tính, Ngài yêu con hết tâm tình. 

   Sau khi hát xong, kính mời công đoàn ngồi.  

   Cầu nguyện II: YÊU MẾN CHÚA THÁNH THỂ

   Lạy Chúa Giêsu, qua Bí tích Thánh Thể, Chúa muốn bước vào cuộc sống chúng con, thấm nhuần chúng con với ơn thánh Chúa, dẫn chúng con tới cuộc sống bác ái, quảng đại, thứ tha và hòa giải…

   Xin cho chúng con biết đến với Chúa bằng một

   Đức Tin

   chân thành và vững mạnh của các vị Thánh, của Thánh Julian Eymard, Thánh Piô Năm Dấu, để thực sự nhận ra một Thiên Chúa đang ở đây, lúc này với chúng con, để có thể cảm nếm và dìm mình trong sự thật cao cả diệu vợi như nghe được Chúa nói: “Thầy đây mà!” Và lòng chúng con vui sướng thưa lên: “Lạy Chúa, con đây!”

   Xin cho chúng con biết đến với Chúa bằng một Tình Yêu thầm lặng nhưng bừng cháy như Mẹ Maria, “Người Nữ Thánh Thể”, Đấng đã là “Nhà Tạm” của Thánh Thể. Tình yêu đưa Mẹ vào mối thông hiệp trọn niềm với Con, tình yêu thôi thúc Mẹ bước theo Con trọn cả cuộc đời. Chính tình yêu được ban bởi Thánh Thần cũng đưa chúng con vào mối hiệp thông thân tình với Chúa, làm cho lòng chúng con nên nơi Chúa ngự, dạy chúng con tin tưởng phó thác đời mình cho Chúa và biến đổi chúng con nên giống Chúa.

   Giáo Hội và thế giới ngày nay đang rất cần nguồn sức sống và tình yêu tuôn trào từ Thánh Thể. Xin cho chúng con đừng tiếc giờ đến gặp Chúa, tôn thờ, chiêm ngắm và sẵn sàng đền tạ các tội lỗi của nhân loại.

   Xin cho sự hiện diện của Chúa nơi nhà Tạm như một “nam châm” thu hút mạnh mẽ các tâm hồn đến với Chúa ngày càng đông, ở lại lâu giờ bên Chúa, lắng nghe tiếng Chúa và như nghe được từng nhịp đập của trái tim Chúa mời gọi: “Anh em hãy nếm thử và hãy nhìn xem: Chúa thiện hảo nhường bao!”

   (Tv 34,9).

   Xin cho chúng con biết siêng năng và vui thích đến tôn thờ và chiêm ngắm Chúa, để chúng con ngày càng nên giống Đấng mà chúng con suy ngắm, được đổ đầy ân sủng, tình yêu và niềm hy vọng đời đời. Nếu con tim chúng con được Chúa Thánh Thần tác động để cảm biết đúng về chân lý Thánh Thể, ý thức về sự hiện diện của một Thiên Chúa cao cả đang ở với chúng con thì lòng chúng con hẳn chìm ngập trong kinh ngạc, biết ơn và vui sướng.

   Lời dẫn

   :

   Xin mọi người lặp lại lời xướng

   NHD:

   Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con,

   CĐ:

   Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con,

   NHD:

   để chúng con cảm nếm được sự hiện diện của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể. 

   CĐ:

   để chúng con cảm nếm được sự hiện diện của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể. 

   Thinh lặng 7 giây rồi kính mời cộng đoàn đứng.

   Hát: CHÍNH NHỜ NGÀI  – Lm. Nguyễn Duy

   Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nên Ngài đã đến với con người, sống kiếp con người, giữa nơi cuộc đời. Những bước đường Ngài dắt dìu con, cho hạnh phúc không tan biến đâu, Chúa đã gọi mời giết chết đơn côi. 

   ĐK: Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nâng tay con Ngài dìu từng bước, Chúa luôn đợi chời đổi trao thương mến. Phút cảm động, lệ vỡ tràn mi, ôi thân con diệu huyền như thế, chính con không hiểu, vì Ngài thương con.

    Mắt dõi nhìn cuộc sống trần gian, con nào hiểu những bước vội vàng, cấu xé tranh giành, của bao con người. Nếu biết rằng vì chính trần gian, Chúa nhập thể như bao chứng nhân, con sẽ hiểu được ý Chúa cao quang.

    Kính mời cộng đoàn ngồi

    .

    Cầu nguyện III : YÊU THƯƠNG – BÀI HỌC THÁNH THỂ

    Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần đến với Thánh Thể, Chúa mở cho chúng con cơ hội để sống nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa. Một khi cảm nếm tình yêu Chúa dành cho chúng con, chắc chắn chúng con sẽ được Chúa biến đổi thành khí cụ của tình yêu, bình an và hy vọng cho mọi người. Mỗi khi chúng con tham dự thánh lễ, đón nhận Chúa hoặc tôn thờ Chúa, xin Chúa ngự đến và thấm nhập sâu xa trong tâm hồn chúng con, cho chúng con được nên một với Chúa, để trong mọi nơi, mọi lúc, chúng con luôn tỏa sáng hình ảnh Chúa và tình yêu Chúa cho mọi người. 

    Xin cho chúng con tái khám phá vẻ đẹp của Bí tích Thánh Thể, bí tích diễn tả toàn bộ sự khiêm nhường và thánh thiện của Chúa. Một Thiên Chúa cao cả đã trở nên bé nhỏ, đang trở nên bé nhỏ, trở nên một mảnh nhỏ của vũ trụ để giao hòa nhân loại trong tình yêu của Chúa.

    Trở về gia đình sau cuộc gặp gỡ sâu lắng với Chúa đêm nay, xin cho tình yêu Chúa đốt cháy trái tim chúng con, giúp chúng con can đảm giũ bỏ thói hư, tật xấu, thoát khỏi dòng thác cuồng nộ tham vọng vẩn đục của thế gian, để dìm sâu đời chúng con vào biển cả tình thương nơi Thánh Thể Chúa, cho tình yêu bao dung, dịu hiền, khiêm hạ, hiến mình phục vụ của Chúa dần thấm nhập lòng chúng con, biến đổi cuộc đời chúng con thành dòng suối ngọt ngào của tình thương Chúa, không ngừng lan tỏa niềm vui và hy vọng tới gia đình và mọi người. 

    Xin đừng bỏ phần cầu nguyện này.

    Lạy Chúa, chúng con tha thiết cầu nguyện cho Hội Thánh đang chịu quá nhiều những bách hại, thử thách và khổ đau. Con thuyền Phêrô đang tiến bước giữa thế gian trong cơn cuồng phong lớn lao, nhưng chúng con vững tin rằng Chúa vẫn ở đó, Chúa vẫn hiện diện trong Hội Thánh với trọn cả tình yêu và quyền năng, đặc biệt nơi Bí tích Thánh Thể, để chăm sóc, hướng dẫn và giữ trọn lời cam kết của Chúa ngày nào: “Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi”

    (Mt 16,18)

    . Xin cho chúng con được thêm kiên vững trong đức tin để không bao giờ lìa bỏ Hội Thánh, bởi khi xa lìa Hội Thánh là chúng con dại dột rời xa vòng tay của Chúa hằng ấp ủ cuộc đời chúng con bằng yêu thương và quyền năng toàn vẹn, để liều lĩnh phó mình cho thế gian hung dữ, cho Satan dối trá chỉ dẫn cuộc đời chúng con đến hủy diệt và sự chết.  

    Lạy Chúa, xin thương đổ tràn Chúa Thánh Thần trên Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục, để đức tin của các ngài thêm vững mạnh, lòng mến Chúa – yêu người thêm nồng thắm và niềm hy vọng thêm kiên vững; nhờ đó, các ngài đầy khôn ngoan và can trường bước trước đoàn dân Chúa trong trận chiến chống lại sự dữ, bảo vệ đoàn dân Chúa khỏi mọi hiểm nguy và dẫn đoàn dân thánh tiến về Quê Trời bình an.

    Chúng con cũng xin Chúa ban tràn đầy ơn khôn ngoan và dũng cảm của Thánh Thần trên các linh mục của Chúa, giúp các ngài vượt thắng mọi sự dữ, can đảm sống đời thánh thiện, luôn là gương mẫu của đoàn dân. Xin cho các ngài đầy lòng mến Chúa – yêu người, hết lòng phục vụ mọi người trong khiêm hạ, hiền lành và nhẫn nại, để có thể giúp các tín hữu -nhất là những người mà Chúa trao phó cho các ngài- can đảm thắng vượt dối trá và bất công, sống đời đạo đức, nhiệt thành làm việc thiện, nhờ đó gia đình họ thêm hạnh phúc và cuộc đời họ trở nên sứ giả Lòng Thương Xót của Chúa cho mọi người.

    Chúng con xin Chúa chúc lành cho các Phó tế, những anh chị em sống đời thánh hiến, để lòng họ cảm nghiệm Chúa yêu thương họ, luôn đồng hành và chẳng bao giờ bỏ rơi họ, để họ luôn nhiệt thành bước theo Chúa và hân hoan phục vụ mọi người. 

    Cuối cùng, chúng con xin Chúa chúc lành cho giáo xứ và gia đình của chúng con, xin lòng thương xót Chúa dần thấm nhập vào từng người chúng con, giúp chúng con xây dựng cộng đoàn giáo xứ ngày càng hiệp nhất – yêu thương, và xây dựng gia đình chúng con ngày càng hạnh phúc, ấm áp tình Chúa – tình người.

    Thinh lặng 5 giây.

    NHD:

    Giờ đây, chúng ta cùng thinh lặng ít phút, để dâng lên Chúa những tâm tình và lời khẩn nguyện riêng của mỗi người chúng ta.

    Nếu được, thinh lặng từ 3 đến 7 phút tùy thời gian cho phép, đồng thời tùy khả năng thinh lặng của cộng đoàn tham dự.

    Sau những phút thinh lặng, kính mời cộng đoàn đứng.

    Lời dẫn:

    Chúng ta đã sốt sắng cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, giờ đây, chúng ta thiết tha cầu nguyện cho những người đang trải qua cơn hấp hối hoặc khổ đau. 

    Xin cộng đoàn lặp lại những câu Người Hướng Dẫn xướng.

    NHD:

    Chúng ta ngước nhìn lên Chúa, để cầu nguyện cho những anh chị em đang phải chịu bao khổ đau thể xác cũng như tinh thần, trong đó có những người đang tuyệt vọng vì những chứng bệnh nan y, những khổ đau như không có lối thoát, nhất là nỗi tuyệt vọng của những người không có niềm tin vào Thiên Chúa.

    NHD:

    Lạy Chúa, xin cho họ đặt niềm cậy trông nơi Chúa.  

    CĐ:

    Lạy Chúa, xin cho họ đặt niềm cậy trông nơi Chúa.  

    Chúng ta hướng lòng về những cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé sống giữa những người thù ghét, hãm hại, đe dọa và cầu nguyện cho từng anh chị em Kitô hữu đang chịu nhiều khổ đau vì đức tin.

    NHD:

    Lạy Chúa, xin cho họ cảm nhận sự hiện diện của Chúa.

    CĐ:

    Lạy Chúa, xin cho họ cảm nhận sự hiện diện của Chúa.

    Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đánh mất đức tin, những anh chị em đang lìa xa Chúa bởi tội lỗi, những người không cảm nhận được Chúa đang hiện diện với họ, những người dửng dưng với Chúa vì không thấy Chúa cần thiết cho đời họ. 

    NHD:

    Lạy Chúa, xin cho họ sớm nhận biết tình yêu Chúa.

    CĐ:

    Lạy Chúa, xin cho họ sớm nhận biết tình yêu Chúa.

    Chúng ta nhớ đến những gia đình đang trên bờ vực của ly tán, cho họ ý thức lại giá trị thiêng liêng của giao ước hôn nhân, đồng thời nhận ra sự chia ly gây nên thảm họa lớn lao cho chính họ và con cái. 

    NHD:

    Lạy Chúa, xin cho gia đình họ biết tìm đến với Chúa. 

    CĐ:

    Lạy Chúa, xin cho gia đình họ biết tìm đến với Chúa.  

    Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta, cho gia đình chúng ta, cũng là những người mang nhiều yếu đuối, tội lỗi và rất cần đến lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta những ơn mà Chúa biết chúng ta cần, cùng ban cho gia đình chúng ta ơn hiệp nhất và bình an. 

    NHD:

    Lạy Chúa, xin xót thương chúng con và gia đình chúng con. 

    CĐ:

    Lạy Chúa, xin xót thương chúng con và gia đình chúng con. 

    Hát: NGUỒN SUỐI AN BÌNH – Lm. Nguyễn Duy

    ĐK: Giang tay cầu cùng Chúa giữa đêm trường, ngàn sao tỏa giăng muôn hướng trùm vây thế giới có bàn tay Chúa tình thương. Hương kinh hòa làn gió Chúa ơi, hồn con tựa nương bên Chúa tìm trong hơi ấm, giấc ngủ triền miên đắm say. 

    Tựa lòng Cha quên buốt giá cho lòng ấm an hòa, tình tự hiền như con thơ trút ưu phiền lãng du, đời một trái tim khô khan Ngài hãy đến trong tâm can, dạt dào tình yêu bao la mến yêu Ngài thiết tha. 

    Cuộc đời này như nắng cháy hao gầy kiếp lưu đày. Còn lại lời thơ dư âm tiếng ai người thở than. Một lần đến trong dương gian, người hãy cất tiếng ca vang, cuộc đời chừng như hân hoan, tiếng ca mừng chứa chan.

    Nếu còn giờ, cũng có thể đọc một ít kinh đã quen đọc tôn thờ Thánh Thể.

    Kết thúc bằng một bài hát ca ngợi, cảm tạ Chúa rồi làm dấu Thánh Giá. 

    MẪU II THÁNH THỂ:  BÍ TÍCH TÌNH YÊU VÀ HIỆP NHẤT

    Nếu thời gian ngắn, có thể bỏ Phần II. 

    Cộng đoàn ổn định vị trí trước Nhà Tạm Thánh Thể. 

    Nên chọn ba hoặc bốn Người Hướng Dẫn, họ cùng nhau chuẩn bị trước để phân chia các phần vụ và tập đọc có tâm tình.

    Khi mọi người đã vào vị trí, kính mời cộng đoàn quỳ (hoặc đứng).

    Người Hướng Dẫn làm dấu Thánh giá rồi mời gọi:

    NHD:

    Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

    CĐ:

    Amen.

    NHD:

    Cộng đoàn chúng ta cùng sốt sắng nài xin Chúa Thánh Thần đến giúp chúng ta trong giờ Chầu Thánh Thể này.   

    Hát: CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN

    Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

    ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

     Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con, ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý , xa điều gian dối, luôn trung thành. 

     Thinh lặng 7 giây để cộng đoàn tập trung trí lòng.

     Lạy Chúa Giêsu, trong bầu khí đầy linh thiêng đêm nay, chúng con như được chính Chúa dẫn vào phòng Tiệc Ly, được dìm trong bầu khí yêu thương của những phút giây/ mà lòng Chúa đang trào dâng nỗi thiết tha: “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và Người yêu thương họ đến cùng”

     (Ga 13,1).

     Chúng con cũng đang được Chúa yêu đến cùng, đang được đón nhận những quà tặng tình yêu mà Chúa tặng ban ngày nào nơi phòng tiệc ly. Chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa. 

     Kính mời cộng đoàn đứng để lắng nghe Lời Chúa.

     LỜI CHÚA

     1Cr 11,23-26 (Bài đọc II)

     Lơi Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô.

     Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em ; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.        Đó là lời Chúa – Tạ ơn Chúa. 

     Kính mời cộng đoàn ngồi.

     Thinh lặng 5 giây rồi đọc Suy Niệm.

     Chúa Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình, Người đã yêu họ đến cùng. Khi biết đã đến Giờ lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha mình, trong một bữa ăn, Người đã rửa chân cho họ và ban cho họ giới luật yêu thương. Người đã lưu lại cho họ bảo chứng của tình yêu này, để không bao giờ lìa xa những kẻ thuộc về mình/ và để họ được tham dự vào cuộc Vượt Qua của Người, Người đã thiết lập Bí tích Thánh Thể với tính cách một cử hành để nhớ đến cái Chết và sự Sống Lại của Người. Người truyền cho các Tông Đồ, “những vị Người đặt làm tư tế của Giao Ước Mới” phải cử hành bí tích này cho tới khi Người lại đến.

     Thinh lặng 5 giây.

     BÍ TÍCH CỦA SỰ HIỆN DIỆN

     Lạy Chúa Giêsu, trong suốt dòng lịch sử, Giáo Hội luôn tuyên xưng đức tin không đổi thay vào sự hiện diện của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, Đấng xưa đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria, đã chết và sống lại vinh quang, đã biến đổi các Tông Đồ, giờ đây đang hiện diện với chúng con, ở đây, lúc này, trong Bí tích Thánh Thể. 

     Chúa đã trút bỏ vinh quang Thiên Chúa, toàn hiến chính mình nơi hình bánh đơn sơ cho và vì chúng con. Chúa hiện diện nơi Thánh Thể để tiếp tục hy lễ Thập giá mỗi ngày trên bàn thờ, hầu giải thoát chúng con khỏi tội và thánh hóa chúng con trong tình yêu cứu độ. Chúa hiện diện để trở nên lương thực thần linh nuôi dưỡng chúng con, giúp chúng con vượt qua sa mạc trần gian tiến về Nước Trời. Chúa hiện diện để đồng hành với chúng con như người bạn thân thương trong cuộc đời tại thế, để an ủi, chữa lành và nâng đỡ chúng con. Nếu không có Chúa, cuộc đời chúng con chắc chắn sẽ bị tội lỗi và sự dữ nghiền nát. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu lớn lao mà Chúa dành cho chúng con nơi Bí tích này.

     Xin cho chúng con từ nay biết chuyên cần tham dự thánh lễ và hân hoan hiện diện bên Thánh Thể Chúa. Có những lúc chúng con cùng cộng đoàn thờ lạy Chúa, nhưng xin cho chúng con cũng biết tìm giờ đến với Chúa, lặng quỳ một mình trước Thánh Thể, giữ sự thinh lặng từ môi miệng đến cõi lòng, chẳng nói, chẳng xin, mà chỉ để được ở bên Chúa, để được ở trong sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa, cho con lòng trí mở ra chiêm ngắm, cho trái tim rộng mở lãnh nhận tình yêu và cảm nếm sự hiện diện của Chúa.

     Lạy Chúa, giữa cuộc sống bon chen, dành được mươi phút bên Chúa mỗi ngày đã khó, mà bỏ lại mọi lo âu để thanh thản hiện diện bên Chúa còn khó gấp bội. Chúng con dễ viện dẫn mình không có thời giờ và quá bận rộn. Chúng con quên rằng nếu không có Chúa, cuộc đời chúng con sẽ bị đè bẹp bởi công việc, bởi lo âu và bởi sự dữ. Nếu hiểu được sự sống của linh hồn quan trọng thế nào, thì hẳn chúng con không thể thiếu giờ cầu nguyện.

     Xin cho chúng con biết xếp đặt thời gian mỗi ngày để đến với Chúa, ở một mình bên Chúa. Xin cho chúng con biết đến với Chúa bằng một đức tin chân thành và vững mạnh của các vị thánh, để thực sự nhận ra một “Đấng” đang ở đây, lúc này với chúng con, để có thể cảm nếm và dìm mình trong sự thật cao cả diệu vời khi nghe được tiếng nói dịu hiền: “Thầy đây mà!” và chúng con có thể đáp lại với đầy lửa mến yêu: “Con đây, lạy Chúa!”

     Nếu con tim của chúng con giờ đây được ân sủng của Thánh Thần tác động, để hiểu biết đúng về chân lý Thánh Thể, ý thức về sự hiện diện của một Thiên Chúa cao cả đang ở với chúng con, thì lòng chúng con hẳn chìm ngập trong kinh ngạc, biết ơn và vui sướng. Xin cho con tim chúng con sớm được đụng chạm đến sự hiện diện đầy hy vọng của Chúa, cảm nếm sâu xa tình Chúa, để chúng con thực sự thấy Chúa quý giá đến độ không gì tách chúng con ra khỏi tình yêu Chúa.

     Thinh lặng 5 giây.

     Lời dẫn

     :

     Xin mọi người lặp lại lời xướng

     NHD:

     Lạy Chúa, xin mở rộng con mắt đức tin chúng con để được nhìn thấy Chúa.

     CĐ:

     Lạy Chúa, xin mở rộng con mắt đức tin chúng con để được nhìn thấy Chúa.

     NHD:

     Xin mở rộng trái tim chúng con để hết lòng yêu mến Chúa.

     CĐ:

     Xin mở rộng trái tim chúng con để hết lòng yêu mến Chúa.

     Thinh lặng 7 giây. Kính mời cộng đoàn đứng.

     Hát:  CHÚNG CON CẦN ĐẾN CHÚA

     Tựa nép bên lòng Chúa con xin ngỏ hết tâm tư,

     vui buồn của đời sống dương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng, khi muộn màng, tiếng cười giọt lệ những miên man. 

     ĐK: Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an.

      Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn biết hôm nay, lao nhọc cả đời trắng đôi tay, trong nụ cười, bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui. 

      Kính mời ngồi sau khi hát xong.

        

      THÁNH THỂ – BÍ TÍCH HIỆP THÔNG

      Lạy Chúa, con người luôn khát mong được sống. Chúa đã đến trần gian để đem đến cho chúng con sự sống của Chúa. Từ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đổ tràn trên chúng con sự sống mới thần linh và rồi trong tình yêu quan phòng khôn ví, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con và nên nguồn sống nuôi dưỡng cuộc đời chúng con.

      Lạy Chúa, Chúa hiến chính mình để trở nên của ăn, của uống cho chúng con. Mỗi khi chúng con đón rước Chúa, viếng thăm Chúa nơi nhà Tạm, là lúc chúng con mời Chúa bước vào nhà tâm hồn, vào cuộc sống chúng con. Nhờ sự hiệp thông này, Chúa đưa chúng con vào tình yêu của Chúa. Khi chúng con tràn ngập sự hiện diện của Chúa, thì cuộc sống chúng con cũng được thăng hoa, mỗi phút giây sẽ mang giá trị vô biên, vì chúng con đang sống nhờ Chúa và trong Chúa

      (x. Ga 6,57).

      Xin cho chúng con biết siêng năng dự lễ với đức tin sống động, đón rước Chúa vào lòng với tình yêu nồng thắm, biết say sưa sống bên Thánh Thể Chúa, để Chúa luôn ở trong con và con được ở trong Chúa, để chúng con nên những “nhà tạm”/ và qua “nhà tạm” di động này, Chúa đến gặp gỡ anh chị em/ và nhiều anh chị em có thể nhận ra Chúa đang ở trong mỗi người chúng con. 

      Lời dẫn

      :

      Xin mọi người lặp lại lời xướng

      NHD:

      Lạy Chúa, xin cho chúng con được hiệp nhất với Chúa,

      CĐ:

      Lạy Chúa, xin cho chúng con được hiệp nhất với Chúa,

      NHD:

      để cũng được hiệp nhất với nhau mà tôn vinh Chúa.

      CĐ:

      để cũng được hiệp nhất với nhau mà tôn vinh Chúa.

      Thinh lặng 7 giây rồi kính mời cộng đoàn đứng.

      Hát: SỐNG TRONG NIỀM VUI

      Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời.

      ĐK:

      Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.

       Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi con nay xin gửi trao, đời con những đắng cay khổ sầu. Nơi Ngài hồn con nương náu. Nỗi vui từ nay thắm mầu.

       Kính mời cộng đoàn ngồi..

       III. THÁNH THỂ – BÍ TÍCH TÌNH YÊU

       Lạy Chúa Giêsu, Tấm Bánh Thánh Thể là Chúa, là chính Tình Yêu tiếp tục tự hiến cho con người, tiếp tục bẻ ra cho sự sống của chúng con. Vì vậy, khi chiêm ngắm và đón nhận Thánh Thể, chúng con trở nên người chuyên chở tình yêu Chúa đến cho mọi người. Qua bí tích Thánh Thể, Chúa muốn bước vào cuộc sống chúng con, thấm nhuần chúng con với ơn thánh, với tình yêu, với sự thứ tha, quảng đại và hòa giải.  

       Lạy Chúa, Chúa hiện diện trong Tấm Bánh Thánh Thể thế nào, xin cho chúng con cũng biết hiện diện như vậy giữa gia đình và thế giới. Một sự hiện diện thinh lặng và đơn sơ, khiêm tốn và hiền hậu, trao hiến và ủi an, yêu thương và phục vụ, để đời chúng con âm thầm trao cho thế giới một chút yêu thương, niềm vui và hy vọng mỗi ngày.

       Xin cho chúng con khi chiêm ngắm, yêu mến và đón nhận Thánh Thể Chúa, được nuôi dưỡng và trở nên tấm bánh tình yêu Giêsu bẻ ra cho gia đình và mọi người, nhất là cho những người khổ đau và bất hạnh. Xin dạy chúng con biết yêu người như Chúa yêu, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Xin cho chúng con biết sống thân tình với Chúa, Đấng luôn ngự trong sâu thẳm của lòng chúng con và cho chúng con biết nhận ra Chúa hiện diện trong từng người bé nhỏ đang sống bên chúng con. 

       Ước gì Thánh Thể từ nay trở thành “

       con tim

       ” của đời sống chúng con, để Bí tích Thánh Thể mà chúng con chiêm ngắm và đón nhận, không bị đóng khung trong nhà thờ, nhưng trở thành “chương trình sống” của cuộc đời chúng con.

       Trở về gia đình sau cuộc gặp gỡ sâu lắng với Chúa đêm nay, xin cho tình yêu Chúa đốt cháy trái tim chúng con, giúp chúng con can đảm giũ bỏ thói hư, tật xấu, thoát khỏi dòng thác cuồng nộ tham vọng vẩn đục của thế gian, để dìm sâu đời con vào biển cả tình thương nơi Thánh Thể Chúa, cho tình yêu bao dung, dịu hiền, khiêm hạ, hiến mình phục vụ của Chúa dần thấm nhập lòng chúng con, biến đổi cuộc đời chúng con thành dòng suối ngọt ngào của tình thương Chúa, không ngừng lan tỏa niềm vui và hy vọng tới gia đình và mọi người. 

       Xin đừng bỏ phần cầu nguyện này.

       Lạy Chúa, chúng con tha thiết cầu nguyện cho Hội Thánh đang chịu quá nhiều những bách hại, thử thách và khổ đau. Con thuyền của Phêrô đang tiến bước giữa thế gian trong cơn cuồng phong lớn lao, nhưng chúng con vững tin rằng Chúa vẫn ở đó, Chúa vẫn hiện diện trong Hội Thánh với trọn cả tình yêu và quyền năng, đặc biệt nơi Bí tích Thánh Thể, để chăm sóc, hướng dẫn và giữ trọn lời cam kết của Chúa ngày nào: “Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi”

       (Mt 16,18)

       . Xin cho chúng con được thêm kiên vững trong đức tin để không bao giờ lìa bỏ Hội Thánh, bởi khi xa lìa Hội Thánh là chúng con dại dột rời xa vòng tay của Chúa hằng ấp ủ cuộc đời chúng con bằng yêu thương và quyền năng toàn vẹn, để liều lĩnh phó mình cho thế gian hung dữ, cho Satan dối trá chỉ dẫn cuộc đời chúng con đến hủy diệt và sự chết.  

       Lạy Chúa, xin thương đổ tràn Chúa Thánh Thần trên Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục, để đức tin của các ngài thêm vững mạnh, lòng mến Chúa – yêu người thêm nồng thắm và niềm hy vọng thêm kiên vững; nhờ đó, các ngài đầy khôn ngoan và can trường bước trước đoàn dân Chúa trong trận chiến chống lại sự dữ, bảo vệ đoàn dân Chúa khỏi mọi hiểm nguy và dẫn đoàn dân Thánh tiến về Quê Trời bình an.

       Chúng con cũng xin Chúa ban tràn đầy ơn khôn ngoan và dũng cảm của Thánh Thần trên các linh mục của Chúa, giúp các ngài vượt thắng mọi sự dữ, can đảm sống đời thánh thiện, luôn là gương mẫu của đoàn dân. Xin cho các ngài đầy lòng mến Chúa – yêu người, hết lòng phục vụ mọi người trong khiêm hạ, hiền lành và nhẫn nại, để có thể giúp các tín hữu -nhất là những người mà Chúa trao phó cho các ngài- can đảm thắng vượt dối trá và bất công, sống đời đạo đức, nhiệt thành làm việc thiện, nhờ đó gia đình họ thêm hạnh phúc và cuộc đời họ trở nên sứ giả Lòng Thương Xót của Chúa cho mọi người.

       Chúng con xin Chúa chúc lành cho các Phó tế, những anh chị em sống đời thánh hiến, để lòng họ cảm nghiệm Chúa yêu thương họ, luôn đồng hành và chẳng bao giờ bỏ rơi họ, để họ luôn nhiệt thành bước theo Chúa và hân hoan phục vụ mọi người. 

       Cuối cùng, chúng con xin Chúa chúc lành cho giáo xứ và gia đình của chúng con, xin lòng thương xót Chúa dần thấm nhập vào từng người chúng con, giúp chúng con xây dựng cộng đoàn giáo xứ ngày càng hiệp nhất – yêu thương, và xây dựng gia đình chúng con ngày càng hạnh phúc, ấm áp tình Chúa – tình người.

       Thinh lặng 5 giây.

       NHD:

       Giờ đây, chúng ta thinh lặng ít phút, để dâng lên Chúa những tâm tình và lời khẩn nguyện riêng của mỗi người chúng ta.

       Nếu được, thinh lặng từ 3 đến 7 phút tùy thời gian cho phép, đồng thời tùy khả năng thinh lặng của cộng đoàn tham dự.

       Sau những phút thinh lặng.

       NHD

       :

       Kính mời Cộng đoàn đứng để dâng Lời Nguyện Chung.

       Lời mở:

       Chúa Giêsu đã để lại bài học yêu thương sống động khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và trao ban cho chúng ta Bí tích Tình Yêu là mầu nhiệm Thánh Thể. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

       “Mỗi khi ăn Bánh này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết”.

       Xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết “rập mình theo khuôn mẫu Thánh giá Chúa Kitô”, để cuộc sống thánh thiện và lòng nhiệt thành phục vụ dân Chúa trong hiền lành – khiêm nhường, thắp lên trong lòng nhiều người một đức tin sống động/ và lòng yêu mến Chúa thiết tha.

       Chúa dạy:

       “Các con hãy rửa chân cho nhau”.

       Xin cho anh chị em tông đồ giáo dân trong giáo phận chúng ta biết theo gương Chúa Giêsu, hiến mình phục vụ tha nhân cách khiêm tốn và vô vị lợi, để danh Chúa được tôn vinh trong mọi công việc họ làm.

       Chúa nói:

       “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta”.

       Xin cho các Kitô hữu đang lìa xa Chúa/ biết trở lại tham dự thánh lễ Chúa Nhật, để tình yêu Chúa Thánh Thể thắp lại đức tin và canh tân đời sống của họ.

       Chúa dạy:

       “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”.

       Xin cho chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ, tập được thói quen quỳ cầu nguyện riêng với Chúa Thánh Thể mỗi ngày, để tâm hồn chúng ta ngày càng bừng cháy lòng yêu mến Chúa, mà hăng hái tiến bước tới đỉnh trọn lành. 

       Lời kết:

       Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để tiếp tục ở lại với chúng con. Xin cho Bí tích Tình Yêu này biến đổi chúng con ngày càng nên giống Chúa, nên chứng nhân tình yêu và hy vọng cho thế giới ngày nay/ và dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

       CĐ:

       Amen.

       Hát: TÌNH CHÚA THƯƠNG CON 

       Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển thái bình,

       dạt dào như ngàn con sóng vỗ về năm tháng đời con

       tình Ngài như mưa đỉnh núi suốt đời tuôn đổ dạt dào một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.

       ĐK:

       Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi ôi tình tuyệt vời.

        Xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước xuôi dòng mặn nồng như làn hơi ấm đổ đầy mưa nắng đời con còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương.

        Im lặng 5 giây rồi làm dấu Thánh Giá kết thúc, hội đoàn khác tiếp tục giờ chầu. 

        MẪU III THÁNH THỂ BÍ TÍCH HIỆP THÔNG

        Cộng đoàn ổn định vị trí trước Nhà Tạm Thánh Thể. 

        Nên chọn hai hoặc ba Người Hướng Dẫn, họ cùng nhau chuẩn bị trước để phân chia các phần vụ và tập đọc có tâm tình.

        Khi mọi người đã vào vị trí, kính mời cộng đoàn quỳ (hoặc đứng).

        Người Hướng Dẫn làm dấu Thánh giá rồi mời gọi:

        NHD:

        Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

        CĐ:

        Amen.

        NHD:

        Cộng đoàn chúng ta cùng sốt sắng nài xin Chúa Thánh Thần đến giúp chúng ta thực hiện giờ Chầu Thánh Thể này cách đạo đức, sốt sắng.   

        Hát: LẠY CHÚA – Việt Trì

        ĐK. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can đổi mới muôn lòng.

        Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại Lời hằng sống Chúa truyền ban.

        Người sẽ ghi trong trái tim chính lề luật tình mến Chúa truyền ban.

        Thinh lặng 7 giây để cộng đoàn tập trung trí lòng.

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bước vào cõi trần, mỗi người cũng tựa như giọt nước trong dòng sông. Dù lớn hay nhỏ, trăm sông rồi cũng về với biển để hòa làm một trong đại dương bao la. Cũng như đại dương là điểm hẹn của muôn dòng sông, Đấng Tối Cao là điểm quy hướng của muôn người.

        Ôi hạnh phúc biết bao, ngọt ngào biết mấy, khi giây phút này đây, chúng con được quỳ trước Thánh Thể Chúa, là điểm tựa yêu thương giữa dòng đời xuôi ngược, là đích đến cuối cùng của hành trình cuộc đời. Xin Thánh Thần Chúa ban ơn thiêng soi trí mở lòng để những phút giây chúng con bên Chúa đừng trôi qua chỉ như một thói quen, nhưng là những bước tiến đưa chúng con ngày một lại gần và ở lại trong suối nguồn tình yêu của Chúa.

        Hát: Lắng Nghe Lời Chúa (Pk1, Đk)

        Lời Chúa:

        1Cr 10,16-17

        Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô.

        Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.

        Ðó là Lời Chúa.

        Kính mời cộng đoàn ngồi.

        Thinh lặng 5 giây rồi đọc Suy Niệm và Cầu Nguyện.

        Lạy Chúa, thời gian mùa Chay khép lại cũng là lúc cánh cửa Tam Nhật Vượt Qua, đỉnh cao của Năm Phụng Vụ được mở ra. Giáo Hội dẫn đưa con cái mình sau bốn mươi ngày chay tịnh, hãm mình và chiến đấu thiêng liêng, giờ đây, theo chân Chúa bước vào cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa. Riêng trong buổi chiều Thứ Năm Tuần Thánh này, khởi đầu cho Tam Nhật Vượt Qua, Giáo Hội đã sắp đặt để từng người chúng con như được dự phần vào buổi tiệc cuối cùng của Chúa với các môn đệ nơi phòng Tiệc Ly năm xưa.

        Vì yêu nhân thế, Chúa đã không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa nhưng đã mặc lấy xác phàm, giáng trần trong cảnh cơ hàn, đồng nghĩa với việc chấp nhận tiến một bước dài của tình yêu, dẫu biết rằng phía trước là vạn dặm khổ đau. Hơn ba mươi năm trong kiếp nhân sinh, Chúa đã trải qua bao thử thách, gian nguy, giờ đây, khi sứ mệnh sắp được hoàn thành, tình yêu của Chúa dành cho nhân thế chẳng những không phai nhạt mà còn thắm đượm và nồng cháy hơn bội phần: “Ngài vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian và đã yêu thương họ đến cùng”

        (Ga 13,1).

        Bởi thế, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể, tiếp tục Hy Tế Thập Giá, và hiến trao chính Mình Máu Chúa, để những ai ăn Bánh và uống Chén này, thì được sống nhờ Chúa, sống đời đời.

        Nếu như trong mầu nhiệm Nhập thể, Chúa là nhịp cầu nối giữa trời với đất, giữa Thiên Chúa với con người, là máng chuyển thông ơn cứu độ thì nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa chính là điểm hẹn yêu thương để mọi người hướng về, đồng thời là nhịp cầu nối kết muôn trái tim làm một: “Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh”

        (1Cr 10,17).

        Lời dẫn

        :

        Xin mọi người lặp lại lời xướng. 

        NHD:

        Lạy Chúa, xin cho chúng con được thông hiệp với Chúa.

        CĐ:

        Lạy Chúa, xin cho chúng con được thông hiệp với Chúa.

        NHD:

        để cũng được hiệp nhất với nhau mà tôn vinh Chúa.

        CĐ:

        để cũng được hiệp nhất với nhau mà tôn vinh Chúa.

        Thinh lặng 7 giây rồi kính mời cộng đoàn đứng.

        Hát: THÁNH THỂ CAO SIÊU – Trần Hòa Yên

        ĐK. Qua Thánh Thể cao siêu con ngợi ca tình yêu của Chúa. Một tình yêu bao la vời vợi, tình yêu có từ bao đời, một tình yêu chẳng lúc nào ngơi. Một tình yêu cao sâu nhiệm mầu, tình yêu có từ bao đời một tình yêu trên mọi tình yêu.

        Con đã thấy, đã thấy quyền năng của Chúa. Biến lễ vật hóa lương thần làm sức sống ngàn dân. Dẫu con đây là tội nhân Chúa yêu thương luôn độ trì. Tình Ngài muôn đời khôn ví, đời con đâu sức lãnh nhận.

        Con đã thấy, đã thấy nguồn ơn giải thoát. Chúa giáng trần chết khổ hình để cứu rỗi đời con. Tấm thân con đầy tội khiên, Chúa hy sinh quên chính mình. Trọn đời không hề toan tính, Ngài yêu con hết tâm tình.

        Con đã thấy, đã thấy bừng lên ngọn lửa. Chiếu soi đường, dẫn con về cùng với Chúa tình thương. Mở mắt con đã nhận ra Chúa yêu con ôi hải hà. Một đời xin nguyện tìm đến tựa nương bên Chúa nhân hiền.

        Kính mời cộng đoàn ngồi

        .

        Nên thay đổi NHD.

        Lạy Chúa, giữa biển đời muôn trùng sóng gió, Giáo Hội phải chăng cũng như một con thuyền được tạo nên từ muôn mảnh ghép lớn nhỏ. Khi mọi mảnh ghép ăn khớp, gắn liền với nhau, con thuyền sẽ trở nên vững chắc, đủ sức để vượt qua sóng gió ba đào. Nhưng Chúa ơi, trước tình yêu quảng đại, hy sinh của Chúa, sao mảnh đời chúng con vẫn mãi góc cạnh, nên chẳng thể ăn khớp được với mọi người xung quanh.

        Bao cảnh đời khổ đau, bất hạnh ngay bên, mà sao mắt chúng con nhìn mà chẳng thấy, tai vẫn nghe mà chẳng thấu hiểu, trái tim vẫn cứ giá lạnh trong sự thờ ơ, hững hờ. Để rồi, những mảnh ghép ấy cứ mãi xa lạ và cách biệt với chúng con tựa hai bờ sông tuy luôn trông thấy nhau, nhưng nghìn trùng xa cách bởi dòng nước.

        Nhận lãnh và trao ban là hai thái cực làm nên giá trị cuộc sống cũng như hai mặt của đồng tiền, tuy khác biệt, nhưng bổ túc cho nhau làm nên giá trị đồng tiền. Vậy mà, chúng con cứ cố xây đắp, vun vén cho riêng mình những thành trì kiên cố từ bạc tiền, danh vọng, chúng con cứ mãi ích kỉ thu mình trong cái ấm êm, hạnh phúc của riêng mình mà chẳng đưa đôi tay nâng đỡ những tâm hồn tan nát, chẳng bước nổi đôi chân đến cùng những người sầu khổ. Thế đó nên những mảnh ghép ấy vẫn cứ mãi chông chênh, chẳng thể ăn khớp gắn liền.

        Lạy Chúa, dòng đời cứ lặng lẽ trôi mang trong mình muôn vạn nẻo đường đời khác biệt không ngừng dịch chuyển. Bởi vậy, chẳng người nào có thể trông mong ai khác đi thay trên chuyến xe đời mình. Khi hiện diện trên cõi đời, chuyến xe cuộc đời chúng con đã khởi hành, những chuyến đi ấy chỉ thực sự tiến tới đích điểm tối hậu là hạnh phúc, chỉ khi hai bánh xe “mến Chúa” và “yêu người” đồng thời lăn bánh. Ước mong sao mỗi lần đến với Bí tích Thánh Thể, chúng con được dìm mình trong tình yêu Chúa để rồi trái tim cũng biết hòa nhịp yêu thương với tất cả mọi người trong đời sống thường ngày.

        Thinh lặng 7 giây rồi kính mời cộng đoàn đứng.

        Hát: BIẾN ĐỔI ĐỜI CON – Thái Nguyên.

        ĐK. Biến đổi đời con Chúa ơi khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi.

        Con sống trong Ngài tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng còn ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cậy trông nơi lòng nhân Chúa: Nguồn sống mới đời con.

        Con bước theo Ngài tâm tư thôi hết u hoài lòng miệt mài niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi thay tim hồng say, yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa: Nguồn ánh sáng đời con.

        Trong Chúa mỗi ngày tim con khao khát dâng đầy tình của Ngài niềm vui của con. Một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn, qua những vui buồn. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa: Hạnh phúc của đời con.

        Hát xong, thinh lặng 3 giây rồi kính mời cộng đoàn ngồi.

        Lạy Chúa, chúng con tha thiết cầu nguyện cho Hội Thánh đang chịu quá nhiều những bách hại, thử thách và khổ đau. Con thuyền của Phêrô đang tiến bước giữa thế gian trong cơn cuồng phong lớn lao, nhưng chúng con vững tin rằng Chúa vẫn ở đó, Chúa vẫn hiện diện trong Hội Thánh với trọn cả tình yêu và quyền năng, đặc biệt nơi Bí tích Thánh Thể, để chăm sóc, hướng dẫn và giữ trọn lời cam kết của Chúa ngày nào: “Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18). Xin cho chúng con được thêm kiên vững trong đức tin để không bao giờ lìa bỏ Hội Thánh, bởi khi xa lìa Hội Thánh là chúng con dại dột rời xa vòng tay của Chúa hằng ấp ủ cuộc đời chúng con bằng yêu thương và quyền năng toàn vẹn, để liều lĩnh phó mình cho thế gian hung dữ, cho Satan dối trá chỉ dẫn cuộc đời chúng con đến hủy diệt và sự chết.  

        Lạy Chúa, xin thương đổ tràn Chúa Thánh Thần trên Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục, để đức tin của các ngài thêm vững mạnh, lòng mến Chúa – yêu người thêm nồng thắm và niềm hy vọng thêm kiên vững; nhờ đó, các ngài đầy khôn ngoan và can trường bước trước đoàn dân Chúa trong trận chiến chống lại sự dữ, bảo vệ đoàn dân Chúa khỏi mọi hiểm nguy và dẫn đoàn dân Thánh tiến về Quê Trời bình an.

        Chúng con cũng xin Chúa ban tràn đầy ơn khôn ngoan và dũng cảm của Thánh Thần trên các linh mục của Chúa, giúp các ngài vượt thắng mọi sự dữ, can đảm sống đời thánh thiện, luôn là gương mẫu của đoàn dân. Xin cho các ngài đầy lòng mến Chúa – yêu người, hết lòng phục vụ mọi người trong khiêm hạ, hiền lành và nhẫn nại, để có thể giúp các tín hữu -nhất là những người mà Chúa trao phó cho các ngài- can đảm thắng vượt dối trá và bất công, sống đời đạo đức, nhiệt thành làm việc thiện, nhờ đó gia đình họ thêm hạnh phúc và cuộc đời họ trở nên sứ giả Lòng Thương Xót của Chúa cho mọi người.

        Chúng con xin Chúa chúc lành cho các Phó tế, những anh chị em sống đời thánh hiến, để lòng họ cảm nghiệm Chúa yêu thương họ, luôn đồng hành và chẳng bao giờ bỏ rơi họ, để họ luôn nhiệt thành bước theo Chúa và hân hoan phục vụ mọi người. 

        Cuối cùng, chúng con xin Chúa chúc lành cho giáo xứ và gia đình của chúng con, xin lòng thương xót Chúa dần thấm nhập vào từng người chúng con, giúp chúng con xây dựng cộng đoàn giáo xứ ngày càng hiệp nhất – yêu thương, và xây dựng gia đình chúng con ngày càng hạnh phúc, ấm áp tình Chúa – tình người.

        NHD:

        Giờ đây, chúng ta cùng thinh lặng ít phút, để dâng lên Chúa những tâm tình và lời khẩn nguyện riêng của mỗi người chúng ta.

        Nếu được, thinh lặng từ 3 đến 7 phút tùy thời gian cho phép, đồng thời tùy khả năng thinh lặng của cộng đoàn tham dự.

        Sau những phút thinh lặng, kính mời cộng đoàn đứng để dâng Lời Nguyện Chung.

        NHD

        :

        Kính mời Cộng đoàn đứng để dâng Lời Nguyện Chung.

        Lời mở:

        Chúa Giêsu đã để lại bài học yêu thương sống động khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và trao ban cho chúng ta Bí tích Tình Yêu là mầu nhiệm Thánh Thể. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

        Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô

        ”. Xin cho các linh mục luôn cảm nhận mối tình của Thầy chí thánh, để sống đời hiến tế trong niềm vui/ và theo gương Chúa mà hiến đời mình cho phần rỗi các linh hồn.

        Chúa nói: “

        Thầy ban cho các con một điều răn mới/ là các con hãy yêu thương nhau

        ”. Xin cho anh chị em sống đời thánh hiến đạt tới đức ái trọn hảo trong tình hiệp thông với Chúa/ và niềm vui phục vụ lẫn nhau.

        Chúa nói: “

        Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con

        ”. Xin cho anh chị em đang phải sầu khổ tinh thần cũng như thể chất/ được tình yêu trao hiến của Chúa Giêsu chạm đến, hầu hiến dâng đời mình thành của lễ đẹp lòng Chúa và mưu ích cho tha nhân.

        Chúa dạy: “

        Các con cũng phải rửa chân cho nhau

        ”. Xin cho tất cả chúng ta, vốn được Chúa yêu thương – chúc phúc, cũng biết đối xử với tha nhân theo lời dạy và gương sáng của Chúa, để người người được sống an vui và hạnh phúc.

        Lời kết:

        Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa về hồng ân Thánh Thể, về gương khiêm hạ và yêu thương của Chúa. Xin giúp chúng con biết đáp lại tình Chúa, bằng thái độ bao dung và phục vụ tha nhân cách tận tình.  Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

        CĐ:

        Amen.

        Hát: KINH HÒA BÌNH 1 – Lm. Kim Long 

        Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nới lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con, tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. 

        Ôi thần linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình.

        Thinh lặng 5 giây rồi làm dấu Thánh Giá kết thúc, hội đoàn khác tiếp tục giờ chầu. 

        MẪU IV CHẦU THÁNH THỂ & SUY NIỆM NĂM SỰ SÁNG 

        Nếu thời gian ngắn, có thể chỉ suy niệm ba mầu nhiệm.

        Nên chọn hai hoặc ba Người Hướng Dẫn, họ cùng nhau chuẩn bị trước để phân chia các phần vụ và tập đọc có tâm tình.

        Cộng đoàn ổn định vị trí trước Nhà Tạm Thánh Thể. 

        Khi mọi người đã vào vị trí, kính mời cộng đoàn quỳ.

        Người Hướng Dẫn làm dấu Thánh giá rồi mời gọi:

        NHD:

        Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

        CĐ:

        Amen.

        NHD:

        Cộng đoàn chúng ta cùng sốt sắng nài xin Chúa Thánh Thần đến giúp chúng ta thực hiện giờ Chầu Thánh Thể này, “Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa”

        (Rm 8,27). 

        Hát: XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA

        ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến Chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

        Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu Đền Thánh Chúa cao quang.

        Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, Ngài là niềm ủi an kẻ than khóc, là mạch nguồn tràn lan mọi ơn phúc suối êm dịu hàn gắn những thương đau.

        Thinh lặng 7 giây để cộng đoàn tập trung trí lòng.

        Lạy Chúa Giêsu, trong đêm thánh thiện này, Chúa đã biểu lộ tình yêu đến cùng của Chúa dành cho chúng con khi lập Bí tích Thánh Thể để tiếp tục Hy Tế Thập Giá và trở nên lương thực nuôi dưỡng tâm hồn chúng con trên hành trình về Trời. Chúng con hết lòng thờ lạy và cảm tạ Chúa. 

        Chúng con muốn cùng Mẹ Maria để suy niệm Mầu nhiệm Sự Sáng. Toàn bộ mầu nhiệm cuộc đời Chúa đều là sự sáng vì Chúa là “

        ánh sáng thế gian

        . Chúa đã đến làm người, để qua giáo huấn và hành động, Chúa dẫn cuộc đời chúng con đi trong ánh sáng chân lý để đưa chúng con tới sự viên mãn của tình yêu, tới sự thánh thiện, tới Quê Trời.

        Giờ đây, xin Mẹ Maria dẫn dắt tâm hồn chúng con đi sâu vào các mầu nhiệm cứu độ, cho chúng con vừa cảm nếm được tình yêu khôn cùng của Chúa, vừa sẵn sàng nghe theo lời dặn dò của Mẹ: “

        Người bảo gì, các anh cứ làm theo

        ”, để tâm hồn và cuộc đời của chúng con được khuôn đúc theo các mầu nhiệm mà chúng con suy niệm, hầu luôn sống như những “

        con cái ánh sáng

        (Ep 5,8; 1Tx 5,5).

        Thinh lặng 5 giây.

        Kính mời cộng đoàn đứng.

        Hát: NHƯ NGƯỜI ĐÃ ĐẾN (hoặc thay bằng một bài khác thích hợp mà cộng đoàn cùng có thể hát).

        Người đã đến trong trần gian tặng ban phúc ân cho đời. Ngược xuôi xứ Galilêa Người in dấu chân trên đường xa. Người đã viết Tin Mừng Ca, Người ban phúc ân cho gần xa. Gửi trao yêu thương cho từng nhà mở ra biết mấy mùa hoa. 

        ĐK.

         Xin cho con được theo gương Chúa hiến cuộc đời phục vụ Nước Trời. Xin Giêsu dạy con biết sống mến yêu người, yêu Chúa mà thôi.

        Mầu Nhiệm Thứ Nhất

        CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA LỜI CHÚA

        Mt 3,16-17

        Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mathêu.

        Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

        Đó là Lời Chúa. 

        Kính mời cộng đoàn ngồi. 

        Có thể Lời Chúa, suy niệm và lời cầu nguyện được đọc bởi ba người khác nhau. 

        Khi Chúa Giêsu lội xuống dòng nước Giođan, Ngài là Đấng vô tội đã trở nên “sự tội” vì chúng ta

        . Phép rửa này loan báo phép rửa là cuộc tử nạn

        mà Ngài đón nhận để hiến thân làm lễ vật đền bồi và gánh lấy tội lỗi của ta

        . Sự vâng phục đến chết của Chúa Giêsu trên Thập giá là “bảo đảm về tình yêu không lay chuyển mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.”

        Trong sự vâng phục Chúa Cha đến chết trên Thập giá, Đức Kitô đã thể hiện cách viên mãn ơn gọi làm con Thiên Chúa, hầu đưa nhân loại trở lại làm con Thiên Chúa với Ngài qua Bí tích Rửa Tội 

        Thinh lặng 3 giây.

        Sống trọn ơn gọi làm con Thiên Chúa theo gương Đức Kitô là cách tốt nhất để chúng ta đáp đền tình yêu khôn cùng của Thiên Chúa. Đó là biết thưa “xin vâng” với thánh ý Chúa Cha và trải rộng lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người. Thánh ý Thiên Chúa được thể hiện qua Lời Chúa, qua lề luật, qua lương tâm, qua các biến cố… Trong mọi biến cố của gia đình, nhất là trước những thử thách, chúng ta hãy biết hỏi Chúa: “Chúa muốn con làm gì trong trường hợp này?”

        Thinh lặng 5 giây.

        Lạy Chúa, trong thế giới ngày nay với những cám dỗ đầy sức hấp dẫn của danh-lợi-thú, thưa được tiếng “xin vâng” với lề luật và thánh ý Chúa đòi chúng con nhiều can đảm để chấp nhận hy sinh và từ bỏ. Xin cho chúng con thêm vững mạnh trong đức tin và nồng nàn trong lòng mến, để chúng con cảm thấy vui mừng khi được chịu khổ đau vì Chúa, luôn quảng đại thưa “vâng” với lề luật và thánh ý Chúa, vì đó là đường dẫn chúng con từng bước tiến về Nước Trời. Amen. 

        – Kinh Lạy Cha. Mười kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.

        – Lạy Chúa Giêsu…

        Kính mời cộng đoàn đứng. 

        Hát: NHƯ NGƯỜI ĐÃ ĐẾN

         Người đã đến trong một đêm, một đêm giá băng lạnh lùng. Người đã chết trên đồi xưa, đồi xưa ngất cao cây thập tự. Người đã sống cho tình thương, tình thương xóa hết tội vương. Tình thương xua tan bao đoạn trường tình thương mãi mãi trào dâng.

         ĐK.

          Xin cho con được theo gương Chúa hiến cuộc đời phục vụ Nước Trời. Xin Giêsu dạy con biết sống mến yêu người, yêu Chúa mà thôi.

         Mầu Nhiệm Thứ Hai

         CHÚA GIÊSU LÀM PHÉP LẠ TẠI CANA LỜI CHÚA

         Ga 2,1-5

         Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

         Trong tiệc cưới tại Cana miền Galilê, có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”

         Đó là Lời Chúa.

         Kính mời cộng đoàn ngồi.

         Khi Chúa Giêsu biến nước thành rượu, Ngài đã mở tâm hồn các môn đệ ra để họ tiếp nhận đức tin nhờ sự can thiệp của Mẹ Maria, người đầu tiên trong những kẻ tin. Phép lạ cũng cho thấy Chúa Giêsu là Đấng đến để khai mở thời đại thiên sai đầy hoan lạc cho nhân loại. Ngài sẽ hoàn thành vào “giờ” của Ngài, giờ vinh quang đích thực trên Thập giá, giờ ơn cứu độ tuôn tràn trên nhân loại, giờ mà Ngài kéo mọi người lên với Ngài.

         Thinh lặng 5 giây.

         Chúng ta đang sống trong thời đại thiên sai, nhưng tại sao cuộc đời chúng ta vẫn thiếu rượu mới của niềm vui và luôn đầy những lo âu và thất vọng? Đó là vì hạnh phúc của chúng ta còn đặt trên những thực tại trần gian mà chưa đặt nơi mình Thiên Chúa; hy vọng của chúng ta còn đặt ở cõi đời tạm mà chưa hướng tới Trời Cao như quả quyết của Đức Bênêđictô XVI: “Những ai từng gặp Đức Kitô trong cuộc đời mình đều cảm thấy một sự thanh thản và niềm vui trong tâm hồn mà không một ai, không một hoàn cảnh nào có thể lấy đi khỏi họ”.

         Thinh lặng 5 giây.

         Lạy Chúa, xin cho chúng con một đức tin đủ lớn để mạnh mẽ gieo mình vào vòng tay yêu thương và quyền năng của Chúa. Phó thác cho Chúa là một điều thật đáng sợ, vì Chúa tuyệt đối khôn ngoan và mạnh mẽ hơn chúng con, Chúa đưa chúng con đến những con đường ngoài tầm suy nghĩ của chúng con. Chúa có thể phá hủy chương trình của chúng con, biến hạnh phúc của chúng con thành hư vô và thay vào đó một điều khác mà chúng con không ngờ, một niềm hạnh phúc lớn hơn vượt xa những gì mà chúng con hằng mơ tưởng. Amen.

         – Kinh Lạy Cha. Mười kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.

         – Lạy Chúa Giêsu…

         Kính mời cộng đoàn đứng

         Hát: NHƯ NGƯỜI ĐÃ ĐẾN

          Người đến để đem bình an, bình an những ai tâm thành. Người đã đến cho trần gian quả tim biết yêu thương nồng nàn. Người đến thắp lên niềm tin gọi bao ước mơ trong cuộc đời. Người gieo yêu thương trong từng người hạnh phúc chất chứa mọi nơi.

          ĐK.

           Xin cho con được theo gương Chúa hiến cuộc đời phục vụ Nước Trời. Xin Giêsu dạy con biết sống mến yêu người, yêu Chúa mà thôi.

          Mầu Nhiệm Thứ Ba

          CHÚA GIÊSU RAO GIẢNG TIN MỪNG LỜI CHÚA

          Mc 1,15-16

          Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

          Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

          Đó là Lời Chúa.

          Kính mời cộng đoàn ngồi.

          Chúa Giêsu đến loan báo Nước Thiên Chúa và mời gọi ăn năn hối cải để gia nhập Nước Ngài. Ngài đã ân cần tiếp đón và tha thứ tội lỗi cho tất cả những ai đến với Ngài bằng một đức tin khiêm tốn

          . Tác vụ của lòng thương xót này đã được Chúa Giêsu bắt đầu và Ngài sẽ tiếp tục thực hiện cho đến ngày tận thế, nhất là qua Bí tích Hòa Giải đã được trao phó cho Hội Thánh

          (x. Ga 20,22-23)

          Thinh lặng giây lát.

          Tất cả chúng ta đều là tội nhân, đều mỏng giòn, yếu đuối. Chúng ta cần đến Chúa xót thương, cần hoán cải mỗi ngày. Hoán cải không chỉ là bỏ đi một tật xấu mà còn là định hướng trọn cả cuộc đời về với Chúa: trí khôn hướng về Chúa như nguồn cội và cùng đích; trái tim yêu Chúa trọn vẹn để cũng biết yêu tha nhân và yêu chính mình đích thực; ý chí khao khát làm theo thánh ý Chúa. Hoán cải là chúng ta sống nhờ Chúa và cho Chúa, để Chúa đào tạo chúng ta và từ bỏ ý nghĩ chúng ta là nhà kiến tạo sự sống cho chính mình.

          Hoán cải luôn đòi bỏ mình và hy sinh, nhưng đó là một ân huệ lớn lao của Lòng Chúa Thương Xót, bởi hành trình hoán cải là con đường đưa cuộc đời chúng ta đến vẻ đẹp tuyệt hảo của sự thánh thiện và đổ đầy gia đình chúng ta niềm an bình, hạnh phúc.  

          Thinh lặng 5 giây.

          Lạy Chúa đầy lòng bao dung, xin kéo chúng con trở về với Chúa mỗi ngày, xin giúp chúng con điều chỉnh những đam mê lệch lạc. Xin nâng chúng con đứng lên trong niềm vui vì tin rằng tình Chúa lớn hơn tội chúng con bội phần. Ước gì những vấp ngã khiến chúng con lớn lên: thấy mình mong manh, thấy Chúa rộng lượng. Ước gì sau mỗi lần được Chúa tha thứ, chúng con lại thấy mình hiền hòa hơn với tha nhân. Amen.

          – Kinh Lạy Cha. Mười kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.

          – Lạy Chúa Giêsu…

          Kính mời cộng đoàn đứng

          Hát: NHƯ NGƯỜI ĐÃ ĐẾN

           Người đã đến trong đời tôi, gọi tôi hiến dâng cuộc đời. Người đã bước đi cùng tôi, dạy tôi biết cho đi mà thôi. Người đã viết lên bài ca để tôi hát vang trên đường xa. Bài ca yêu thương trong phục vụ thực thi ý Chúa chẳng ngơi.

           ĐK.

            Xin cho con được theo gương Chúa hiến cuộc đời phục vụ Nước Trời. Xin Giêsu dạy con biết sống mến yêu người, yêu Chúa mà thôi.

           Mầu Nhiệm Thứ Bốn

           CHÚA GIÊSU BIẾN HÌNH TRÊN NÚI

           LỜI CHÚA

           Mc 9,2-4.7

           Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

           Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình… tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh… Và ba môn đệ thấy ông Êlia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu… Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”

           Đó là Lời Chúa.

           Kính mời cộng đoàn ngồi.

           Biến cố Đức Kitô biến hình vừa để báo trước vinh quang phục sinh của Chúa, vừa củng cố đức tin của các môn đệ trước khi các ông được dẫn vào những ngày thương khó với Chúa. Qua đau khổ đến vinh quang. Đường Thập giá Chúa đã đi trở thành đường của những ai muốn làm môn đệ Ngài. Thánh Gioan Thánh giá nói: “Tôi đã thấy con sông mà trên đó mỗi linh hồn phải vượt qua để vào thiên đàng, tên dòng sông là ‘đau khổ’. Tôi còn thấy con thuyền chở linh hồn qua sông và tên con thuyền là ‘tình yêu”

           Thinh lặng 5 giây.

           Đức tin là một ân huệ cao cả. Tin vào tình yêu và quyền năng của Đấng Phục Sinh, chúng ta dám đánh đổi toàn bộ đời mình để bước theo và sống thiết thân với Chúa. Bước theo Chúa Giêsu trên đường Thập giá là thưa tiếng “vâng” với Thiên Chúa trong lề luật, trong bổn phận, trong thánh ý Chúa, trong tình yêu tha nhân và cả trong khổ đau, bệnh tật… Đức tin không giải thoát ta khỏi khổ đau, thử thách nhưng cho ta sức mạnh để thanh thản đối diện với thử thách và biến đổi khổ đau thành hy lễ tình yêu. Sống như vậy là chúng ta đang trên hành trình hoán cải để biến hình, để tỏa sáng hình ảnh Thiên Chúa. Con đường đầy gian khó nhưng lại là con đường đầy niềm vui, hy vọng vì dẫn chúng ta đến vinh quang ngày sau hết.

           Thinh lặng 5 giây.

           Lạy Chúa, xin giữ vững đức tin chúng con trong những ngày bình an lẫn những ngày giông bão. Xin cho chúng con luôn biết tin tưởng phó thác, để Chúa chạm đến và biến đổi đời sống chúng con bằng tình yêu trìu mến của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết đặt niềm hy vọng của chúng con nơi lòng thương xót, trong sự khôn ngoan của Chúa chứ không phải nơi sức mạnh hay những kế sách dại khờ của chúng con. Amen.

           – Kinh Lạy Cha. Mười kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.

           – Lạy Chúa Giêsu…

           Kính mời cộng đoàn đứng

           Hát: NHƯ NGƯỜI ĐÃ ĐẾN

           Người đã đến trong trần gian tặng ban phúc ân cho đời. Ngược xuôi xứ Galilêa Người in dấu chân trên đường xa. Người đã viết Tin Mừng Ca Người ban phúc ân cho gần xa. Gửi trao yêu thương cho từng nhà mở ra biết mấy mùa hoa. 

           ĐK.

            Xin cho con được theo gương Chúa hiến cuộc đời phục vụ Nước Trời. Xin Giêsu dạy con biết sống mến yêu người, yêu Chúa mà thôi.

           Mầu Nhiệm Thứ Năm

           CHÚA GIÊSU LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ LỜI CHÚA

           Mc 14,22-24

           Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

           Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.”

           Đó là Lời Chúa.

           Kính mời cộng đoàn ngồi.

           Tại trung tâm của mỗi cử hành Thánh Thể, chúng ta lắng nghe hai lời quen thuộc nhưng chứa đựng một mầu nhiệm khôn tả: “Đây là Mình Thầy”, “Đây là Máu Thầy”. Những lời rất đỗi đơn sơ, nhưng tiếp tục một hành động tình yêu khôn vời của Thiên Chúa vì hạnh phúc của kẻ mình yêu. Trong Bánh Thánh là chính Chúa Giêsu. Sự hiện diện khiêm hạ của một Thiên Chúa vì lẽ điên dại của tình yêu. Chúa ở đó, tiếp tục Hy lễ Thập giá để thứ tha tội lỗi và giao hòa con người với Chúa Cha. Chúa ở đó, để trở nên lương thực thần linh nuôi dưỡng đời ta vươn tới vĩnh cửu. 

           Thinh lặng 5 giây.

           Sự thinh lặng là ngôn ngữ diễn tả tình yêu diệu vời của Thánh Thể. Một tình yêu đang có sức mạnh biến đổi biết bao cuộc đời để viết nên một lịch sử mới, để xây nên một thế giới mới. Những cuộc đời tỏa rạng ánh quang chân lý trong lời nói, vang dội bài ca bác ái trong hoạt động, chiếu sáng vẻ đẹp Tin Mừng trong đời sống và tỏa rạng sự tinh khiết trong thân xác lẫn tâm hồn. Sẽ thế nào nếu thế giới hôm nay thiếu đi những vẻ sáng của sự thật và tình yêu này?

           Thinh lặng 5 giây.

           Lạy Chúa Giêsu, Chúa hiện diện trong Tấm Bánh Thánh Thể thế nào, xin cho chúng con cũng biết hiện diện như vậy giữa gia đình và thế giới: một sự hiện diện thinh lặng và đơn sơ, khiêm tốn và hiền hậu, trao hiến và ủi an, yêu thương và phục vụ, để đời chúng con âm thầm trao cho thế giới một chút yêu thương, niềm vui và hy vọng mỗi ngày. Amen. 

           – Kinh Lạy Cha. Mười kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.

           – Lạy Chúa Giêsu…

           Thinh lặng 3 giây rồi đọc Lời Kết.

           Lạy Chúa Giêsu, chúng con vừa suy niệm các Mầu nhiệm cứu độ của Chúa qua Kinh Mân Côi. Xin cho ý nghĩa và ơn sủng cứu độ của các Mầu Nhiệm này thấm nhập cuộc đời chúng con, đưa chúng con vào sự kết hợp sâu xa với Chúa, và biến đổi chúng con trở nên nhân chứng tình yêu, niềm vui và hy vọng của Chúa cho mọi người. Amen. 

           Thinh lặng 3 giây.

           NHD:

           Giờ đây, chúng ta cùng thinh lặng ít phút, để dâng lên Chúa những tâm tình và lời khẩn nguyện riêng của mỗi người chúng ta.

           Nếu được, thinh lặng từ 3 đến 7 phút tùy thời gian cho phép, đồng thời tùy khả năng thinh lặng của cộng đoàn tham dự.

           Sau những phút thinh lặng, kính mời cộng đoàn đứng để dâng Lời Nguyện Chung.

           NHD

           :

           Kính mời Cộng đoàn đứng để dâng Lời Nguyện Chung

           .

           NHD:

           Chúa Giêsu đã để lại bài học yêu thương sống động khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và trao ban cho chúng ta Bí tích Tình Yêu là mầu nhiệm Thánh Thể. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

           “Mỗi khi ăn Bánh này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết”.

           Xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết “

           rập mình theo khuôn mẫu Thánh giá Chúa Kitô

           ”, để cuộc sống thánh thiện và lòng nhiệt thành phục vụ dân Chúa trong hiền lành và khiêm nhường, thắp lên trong lòng nhiều người một đức tin sống động/ và lòng yêu mến Chúa thiết tha.

           Chúa dạy:

           “Các con hãy rửa chân cho nhau”.

           Xin cho anh chị em tông đồ giáo dân trong giáo xứ chúng ta biết theo gương Chúa Giêsu, hiến mình phục vụ tha nhân cách khiêm tốn và vô vị lợi, để danh Chúa được tôn vinh trong mọi công việc họ làm.

           Chúa nói:

           “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta”.

           Xin cho các Kitô hữu đang lìa xa Chúa/ biết trở lại tham dự thánh lễ Chúa Nhật, để tình yêu Chúa Thánh Thể thắp lại đức tin và canh tân đời sống của họ.

           Chúa dạy:

           “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”.

           Xin cho chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ, tập được thói quen quỳ cầu nguyện riêng với Chúa Thánh Thể mỗi ngày, để tâm hồn chúng ta ngày càng bừng cháy lòng yêu mến Chúa, mà hăng hái tiến bước tới đỉnh trọn lành. 

           NHD:

           Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để tiếp tục ở lại với chúng con. Xin cho Bí tích Tình Yêu này biến đổi chúng con ngày càng nên giống Chúa, nên chứng nhân tình yêu và hy vọng cho thế giới ngày nay/ và dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

           CĐ:

           Amen.

           Hát: TÌNH CHÚA THƯƠNG CON 

           Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển thái bình

           dạt dào như ngàn con sóng vỗ về năm tháng đời con

           tình Ngài như mưa đỉnh núi suốt đời tuôn đổ dạt dào một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.

           ĐK: Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi có Chúa cùng đi con không đơn côi ôi tình tuyệt vời.

            Xa xôi ngày tháng êm trôi yêu thương như nước xuôi dòng mặn nồng như làn hơi ấm đổ đầy mưa nắng đời con còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương.

            Im lặng 5 giây rồi làm dấu Thánh Giá kết thúc, hội đoàn khác tiếp tục giờ chầu. 

            MẪU III CHẦU THÁNH THỂ & SUY NIỆM NĂM SỰ THƯƠNG 

            Nếu thời gian ngắn, có thể chỉ suy niệm ba mầu nhiệm.

            Cộng đoàn ổn định vị trí trước Nhà Tạm Thánh Thể. 

            Nên chọn hai hoặc ba Người Hướng Dẫn, họ cùng nhau chuẩn bị trước để phân chia các phần vụ và tập đọc có tâm tình.

            Khi mọi người đã vào vị trí, kính mời cộng đoàn quỳ (hoặc đứng).

            Người Hướng Dẫn làm dấu Thánh giá rồi mời gọi:

            NHD:

            Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

            CĐ:

            Amen.

            NHD:

            Cộng đoàn chúng ta cùng sốt sắng nài xin Chúa Thánh Thần đến giúp chúng ta thực hiện giờ Chầu Thánh Thể này cách đạo đức, sốt sắng.   

            Hát: LẠY CHÚA

            ĐK. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần Trí

            tác tạo của Chúa Người đổi mới tâm can đổi mới muôn lòng.

            Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại Lời hằng sống Chúa truyền ban.

            Người sẽ ghi trong trái tim chính lề luật tình mến Chúa truyền ban.

            Người đốt lên trong chúng con ánh lửa hồng bừng cháy của niềm tin.

            Nguyện Chúa ban cho chúng con chính Thần lực dìu dắt giữa trần gian.

            Thinh lặng giây lát rồi NHD dâng tâm tình thờ lạy.

            Lạy Chúa Giêsu, trong đêm bị trao nộp, Chúa đã bày tỏ tình yêu đến cùng của Chúa cho những kẻ thuộc về mình, là các Tông Đồ và cả chúng con nữa, bằng việc thiết lập Bí tích Thánh Thể, thiết lập chức linh mục và để lại giới luật yêu thương mới, yêu thương nhau như chính Chúa yêu chúng con. Giờ đây, chính Chúa đang hiện diện với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con yêu mến thờ lạy Chúa. 

            Nhờ Chúa Thánh Thần, xin Chúa dẫn chúng con đi vào tình yêu Chúa qua chuỗi Kinh Mân Côi Mùa Thương này, để chúng con biết nhìn vào khổ đau đời mình với đôi mắt mới, đôi mắt của Chúa, biết biến đổi gian khó trong đời nên những bậc thang đưa chúng con đến sự hoàn thiện, đến vinh quang Nước Trời.

            Xin cho chúng con cảm nếm được tình yêu khôn cùng của Chúa biểu tỏ qua các mầu nhiệm Thương Khó, để trở về bước tiếp con đường Thập giá cuộc đời chúng con cách dũng cảm mà tiến tới Nước Trời (x. Rm 6,8; Cl 2,12).

            Kính mời cộng đoàn đứng

            Hát: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA

            Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. 

            ĐK:

            Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

            Mầu Nhiệm Thứ Nhất

            CHÚA GIÊSU HẤP HÔI NƠI VƯỜN CÂY DẦU LỜI CHÚA

            Lc 22,41-42

            Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

            Rồi Người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá và quỳ gối cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.” 

            Đó là Lời Chúa. 

            Kính mời cộng đoàn ngồi.

            Mang lấy phận người để cứu độ nhân loại, Đức Kitô, dù là Con Thiên Chúa, vẫn nhận vào mình những lo âu, sợ hãi của con người. Đứng trước cuộc thương khó và cái chết, Ngài cũng mang lấy sự khiếp sợ đến toát cả mồ hôi máu và khẩn nài “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con”. Nhưng dầu phải đối diện với cái chết đớn đau và nỗi lo sợ lớn lao, Người vẫn một mực tin tưởng thưa lên: “Xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha”

            (Lc 22,42),

            nhờ vậy mà ý muốn cứu độ của Chúa Cha đối với nhân loại được hoàn thành. 

            Thinh lặng 5 giây.

            Ai trong chúng ta cũng có lúc khổ đau. Ai cũng sợ hãi và né tránh đau khổ. Khổ đau không là một vấn đề để giải quyết, mà là một mầu nhiệm mà chúng ta phải đối diện. Chúng ta không thể chối bỏ khổ đau. Đó là thành phần của cuộc sống và làm nên cuộc sống. Chúa thường dùng khổ đau để giúp chúng ta hoán cải đời sống, tiến tới sự trưởng thành thiêng liêng, nhất là tôi luyện lòng tin-cậy-mến nên vững vàng. Chúa đến cứu độ không để cất khỏi chúng ta những khổ đau, nhưng làm khổ đau của chúng ta mang ý nghĩa cứu độ, mang giá trị thần linh và ban sức mạnh giúp chúng ta can đảm đón nhận khổ đau theo thánh ý Chúa.  

            Thinh lặng 5 giây.

            Lạy Chúa, Chúa đã trải qua khổ đau, sự chết và đã sống lại vinh quang. Chúa là Đấng duy nhất có thể dẫn chúng con vượt qua khổ đau và cả sự chết, để tiến đến sự sống và vinh quang đời đời. Mỗi khi chúng con gặp thử thách, xin Chúa cầm tay chúng con và cho chúng con nghe được tiếng Chúa nói: “Nào, Cha con mình cùng đi!” Chỉ trong tay Chúa, chúng con mới bước về hạnh phúc vĩnh cửu trong bình an. Xin cho chúng con nhận ra điều đáng sợ nhất trong cuộc đời là tội lỗi, để can đảm từ bỏ, trở về với Chúa là Đấng chí thánh. Amen. 

            – Kinh Lạy Cha. Mười kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.

            – Lạy Chúa Giêsu…

            Kính mời cộng đoàn đứng

            Hát: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA

             Lạy Chúa, lưỡi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. 

             ĐK:

             Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

             Mầu Nhiệm Thứ Hai

             CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÁNH ĐÒN LỜI CHÚA

             Ga 18, 39-40 – 19,1

             Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

             Ông Philatô ra gặp người Do Thái và bảo họ: “Phần ta, ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Theo tục lệ của các người, vào dịp lễ Vượt Qua, ta thường tha một người nào đó cho các người. Vậy các người có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các người không?” Họ lại la lên rằng: “Đừng tha nó, nhưng xin tha Baraba!” Mà Baraba là một tên cướp.

             Bấy giờ ông Philatô truyền đem Đức Giêsu đi và đánh đòn Người.

              Đó là Lời Chúa.

             Kính mời cộng đoàn ngồi.

             SUY NIỆM

             Sau khi tra xét, quan Philatô đã tuyên bố: Đức Kitô vô tội. Vậy mà dân Do Thái vẫn nằng nặc đòi lên án Chúa. Họ thà tha một tên sát nhân, chứ không chịu bỏ qua bản án bất công cho Đấng Thánh, Đấng vô tội. Sự thù ghét của con người với Chúa của mình thâm độc đến khó hiểu. Họ coi Người thấp hèn hơn cả một kẻ gian phi. 

             Thinh lặng 5 giây.

             Hình phạt đánh đòn dành cho kẻ có tội. Chúa Giêsu vô tội nhưng đã chịu đòn vọt và bao nhục hình đớn đau vì chúng ta, để đền bù tội lỗi chúng ta như tiên tri Isaia đã loan báo: “Người bị đâm xé vì tội lỗi chúng ta…”

             (Is 53,5-7

             ). Người nhận lấy nhuốc hổ, để chúng ta được vinh dự. Người nhận lấy khổ đau, để chúng ta được hạnh phúc. Người gánh nhận bất công, để chúng ta được bình an. Người thương chúng ta biết bao!  

             Thinh lặng 5 giây.

             Lạy Chúa, xin cho chúng con biết vui chịu những khổ đau, bất

             công, bệnh tật trong đời để đền tội cho mình, cho gia đình và tha nhân. Xin cho gia đình chúng con biết cư xử hiền hòa, tha thứ, bao dung, nhất là nhẫn nại chịu đựng lẫn nhau và biết sống cho nhau như Chúa dạy, để gia đình chúng con tìm được niềm vui, thanh thản và bình an của Chúa. Amen.

             – Kinh Lạy Cha. Mười kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.

             – Lạy Chúa Giêsu…

             Kính mời cộng đoàn đứng

             Hát: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA

              Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loang vết máu. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con. 

              ĐK:

              Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

              Mầu Nhiệm Thứ Ba

              CHÚA GIÊSU CHỊU ĐỘI MẠO GAI LỜI CHÚA

              Ga 19,2-3

              Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

              Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói: “Kính chào Vua dân Do thái!” rồi vả vào mặt Người.

              Đó là Lời Chúa.

              Kính mời cộng đoàn ngồi.

              Vua chúa trần gian đội vương miện vàng, đính đá quý, biểu tượng quyền lực chiến thắng, sự giàu sang, danh dự và vinh quang. Chúa Giêsu là Vua các vua, là Chúa các chúa, Đấng duy nhất đáng nhận “mọi uy quyền, danh dự và vinh quang”, vậy mà con người đã đội cho Người triều thiên bằng gai, bắt chịu đau đớn và ô nhục. Nhưng đó là con đường cứu độ của Con Chúa, Đấng không hề biết đến tội lại nhận mọi hình khổ của tội để chúng ta được thứ tha; Đấng quyền năng cao cả lại chịu mọi sỉ nhục để chúng ta thoát khỏi ô nhục tội lỗi mà dự phần vinh quang đời đời của Chúa. 

              Thinh lặng 5 giây.

              Nhiều lần vì chúng ta không noi gương Chúa: “chịu mọi sỉ nhục bằng lòng”, nên để cho cái tôi tự cao tự đại của mình trồi lên, gây nên xung đột, bạo hành trong gia đình, mất đi niềm vui, hạ thấp phẩm giá, gây ra gương xấu. 

              Khác biệt, trái ý, khổ đau là lẽ thường trong cuộc sống và làm nên cuộc sống. Đau khổ thường giúp con người trưởng thành. Ước gì từ nay chúng ta không quan trọng mình, không để tự ái nổi lên, nhưng nhờ cầu nguyện, chúng ta biết đón nhận trái ý, khổ đau, kể cả sỉ nhục cách quả cảm và biến nó thành bậc thang đưa chúng ta đến sự hoàn thiện; biết kết hợp nó vào hiến lễ Chúa Giêsu để mang ơn cứu độ đến cho nhiều người và đền bù tội lỗi cho chính chúng ta.

              Thinh lặng 5 giây.

              Lạy Chúa, nhiều lần chúng con đã nổi xung với bạn đời, với con cái, với tha nhân chỉ vì những trái ý, những xúc phạm nhỏ bé thường ngày, gây nên bao rạn nứt và khổ đau cho nhau. Chúng con không kềm được cảm xúc nóng giận vì cái tôi quá to, vì tự ái của chúng con quá lớn. 

              Lạy Chúa, những lúc chúng con cảm thấy trái ý, lòng dâng trào cảm xúc tiêu cực, xin giúp chúng con biết kềm lòng tránh đi lời nói nóng nảy hoặc hành động bạo lực. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, quỳ bên Thập giá Chúa, để thấy Chúa cao cả nhưng lại tự hạ thẳm sâu, thấy Chúa bị xúc phạm tột cùng mà vẫn giữ lòng thanh thản, tha thứ, vẫn cứ yêu thương và dùng yêu thương mà hoán cải lòng người, xây dựng bình an. Amen. 

              – Kinh Lạy Cha. Mười kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.

              – Lạy Chúa Giêsu…

              Kính mời cộng đoàn đứng

              Hát: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA

               Lạy Chúa, trên đường đời lắm nỗi gian truân, con chợt mình, niềm vui thế trần, quên ân tình Ngài thương ban phát. Lạy Chúa, Chúa đến vì tội lỗi muôn dân, chết khổ hình Thập giá treo thân, đường tình đó Ngài dành cho con. 

               ĐK:

               Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

               Mầu Nhiệm Thứ Bốn

               CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ LỜI CHÚA

               Ga 19,16-17

               Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

               Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha. 

               Đó là Lời Chúa.

               Kính mời cộng đoàn ngồi.

               Trên đường đi tới Đồi Sọ, trên vai Chúa không chỉ có giá gỗ nặng nề, mà còn có sức nặng của toàn thể nhân loại: tội lỗi, nghèo đói, yếu thế, bị bỏ rơi và bị chà đạp… Chúa muốn mang trọn tội lỗi và mọi nỗi thống khổ của nhân loại vào cuộc khổ nạn của Người như lời Tiên tri Isaia loan báo: “Những đau khổ của chúng ta đè nặng trên vai Người. Người bị đâm xé vì tội lỗi chúng ta. Người tình nguyện hiến thân mà không mở miệng than trách, như con chiên bị dẫn đến lò sát, Người không một lời kêu la”

               (Is 53, 5-7). 

               Thinh lặng 5 giây.

               Trong Đức Kitô, thập giá mang một ý nghĩa mới: ý nghĩa cứu độ. Thánh giá thành đường dẫn đến vinh quang. Từ đây, niềm hy vọng được thắp lên cho toàn thể nhân loại tội lỗi và trong từng người dám “từ bỏ chính mình, vác thập giá mình”

               (Lc 9,23)

               mà bước theo Chúa Giêsu.

               Đời sống gia đình và cuộc sống mỗi người đã quá nhiều vất vả. Đừng đặt thêm những gánh nặng trên nhau bởi những tật xấu như say xỉn, nóng nảy, vũ phu, càm ràm, lạnh lùng, thiếu tôn trọng hoặc thiếu trách nhiệm gia đình. 

               Thinh lặng 5 giây.

               Lạy Chúa, xin cho các đôi vợ chồng luôn nhận biết mình là tội nhân, để cả hai biết tìm đến với Chúa, được Chúa thứ tha và cũng biết tha thứ cho nhau. Xin Chúa thương củng cố đức tin của chúng con, để chúng con can đảm và trung thành vác lấy thập giá hằng ngày mà bước theo Chúa trọn cuộc đời chúng con. Amen.

               – Kinh Lạy Cha. Mười kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.

               – Lạy Chúa Giêsu…

               Kính mời cộng đoàn đứng

               Hát: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐI QUA

                Lạy Chúa, trên đường đời lắm nỗi gian truân, con chợt mình, niềm vui thế trần, quên ân tình Ngài thương ban phát. Lạy Chúa, Chúa đến vì tội lỗi muôn dân, chết khổ hình Thập giá treo thân, đường tình đó Ngài dành cho con.

                ĐK:

                Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

                Mầu Nhiệm Thứ Năm

                CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐANH TRÊN THÁNH GIÁ LỜI CHÚA

                Lc 23,33-34

                Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

                Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”

                Đó là lời Chúa.

                Kính mời cộng đoàn ngồi.

                Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào Thập giá. Chúa đã hiến trao đến cùng mạng sống và sự tự do của Người cho thánh ý Chúa Cha để mang lại ơn cứu độ nhân loại. Thập giá vốn là điều ô nhục với người Do Thái, là sự điên dại với người Hy Lạp, thì nay, lại trở thành “sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa”

                . Xác tín này đã dẫn Thánh Phaolô và bao người khác đến một chọn lựa tuyệt vời: “Tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào Thập giá”

                .

                Thinh lặng 5 giây.

                Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Ngài đi tới tột cùng của khổ đau cũng là chóp đỉnh của tình yêu để thanh tẩy chúng ta khỏi tội, hầu đưa chúng ta vào cuộc sống mới đầy tràn niềm vui cứu độ. Trên Thập giá, đôi tay Chúa mở ra để ôm cả nhân loại vào lòng thương xót vô biên của Ngài.

                Trong đời sống gia đình, nhiều lần đôi tay chúng ta đã khép lại khước từ nhau bằng thái độ lạnh lùng, chấp nhất, bất khoan dung. Gia đình chúng ta thay vì lan tỏa “dầu thơm” của lòng thương xót lại chỉ chìm ngập thái độ hận thù, đố kỵ. Cuộc đời thật ngắn ngủi, mỗi giờ sống trong lạnh nhạt là làm mất một giờ hạnh phúc bên nhau. Yêu thương không những biến gia đình thành thiên đàng tại thế, mà còn là đường dẫn gia đình tới Thiên Đàng mai sau. Giữa hận thù và yêu thương, tại sao chúng ta lại không chọn yêu thương?

                Thinh lặng 5 giây.

                Lạy Chúa Giêsu, nhờ ơn cứu độ, mà khổ đau đã trở thành cơ hội để chúng con bày tỏ tình yêu và lòng trung thành với Chúa. Xin cho chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa bên chúng con,  để với ơn Chúa trợ giúp, chúng con luôn can đảm bước theo Chúa trên đường Thập giá, biết đón nhận những đớn đau với tiếng thưa “vâng”, biết gần kề với những anh chị em khổ đau bằng chính tấm lòng và sự ân cần của Chúa. Amen. 

                – Kinh Lạy Cha. Mười kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.

                – Lạy Chúa Giêsu…

                Thinh lặng 5 giây.

                Lạy Chúa Giêsu, chúng con vừa suy niệm các Mầu nhiệm cứu độ của Chúa qua Kinh Mân Côi. Xin cho ý nghĩa và ơn sủng cứu độ của các Mầu Nhiệm này thấm nhập cuộc đời chúng con, đưa chúng con vào sự kết hợp sâu xa với Chúa, và biến đổi chúng con trở nên nhân chứng tình yêu, niềm vui và hy vọng của Chúa cho mọi người. Amen.

                Kính mời cộng đoàn quỳ. 

                NHD:

                Giờ đây, chúng ta cùng thiết tha dâng lên Chúa lời kinh Đền Tạ Trái Tim Chúa Giêsu. Đền tạ vì tội lỗi của chúng ta, của gia đình chúng ta, của toàn thể nhân loại, để xin Thánh Tâm Chúa thương tha thứ và cứu độ chúng ta, ban ân sủng, niềm vui và bình an cho cuộc đời chúng ta.  

                KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

                Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi; nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Thánh Tâm Chúa hay thương dường ấy.

                Song le chúng con nhớ lại: xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha; chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi vô tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa tội, mà rẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng. 

                Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy, lại dốc lòng đền riêng những tội này: như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các thánh, những lời sỉ nhục phỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy, những điều ơ hờ khinh dể cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí tích mến yêu; sau hết chúng con xin đền tội chung các nước hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy.

                Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy, ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh Giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày, lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa. Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa: từ này về sau, nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Phúc Âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được bù lại những tội chúng con, cùng tội thiên hạ đã bội ơn phụ nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy, lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Đức Nữ đồng trinh Maria đã hiệp công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhậm lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy được về Quê thật, là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

                Thinh lặng 5 giây.

                Kính mời cộng đoàn đứng.

                Hát: TÌNH CHÚA THƯƠNG CON 

                Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển thái bình

                dạt dào như ngàn con sóng vỗ về năm tháng đời con

                tình Ngài như mưa đỉnh núi suốt đời tuôn đổ dạt dào một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.

                ĐK: Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi có Chúa cùng đi con không đơn côi ôi tình tuyệt vời.

                 Xa xôi ngày tháng êm trôi yêu thương như nước xuôi dòng mặn nồng như làn hơi ấm đổ đầy mưa nắng đời con còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương.

                 Im lặng 5 giây rồi làm dấu Thánh Giá kết thúc, hội đoàn khác tiếp tục giờ chầu. 

                 MẪU V  “LẠY CHA, NẾU ĐƯỢC, XIN CẤT CHÉN…”

                 Nếu thời gian ngắn, có thể bỏ Phần I & II.

                 Cộng đoàn ổn định vị trí trước Nhà Tạm Thánh Thể. 

                 Nên chọn hai hoặc ba Người Hướng Dẫn, họ cùng nhau chuẩn bị trước để phân chia các phần vụ và tập đọc có tâm tình.

                 Khi mọi người đã vào vị trí, mời cộng đoàn quỳ (hoặc đứng).

                 Người Hướng Dẫn làm dấu Thánh giá rồi mời gọi:

                 NHD:

                 Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

                 CĐ:

                 Amen.

                 NHD:

                 Cộng đoàn chúng ta cùng sốt sắng nài xin Chúa Thánh Thần đến giúp chúng ta thực hiện giờ Chầu Thánh Thể này cách đạo đức, sốt sắng.   

                 Hát: HÃY CHIẾU SOI

                 ĐK : Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền siêu, Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. 

                 Xin đưa bước con về tìm chân lý hừng đông chiếu soi, tìm bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong bàn tay hiền từ Chúa dìu đưa. 

                 Xin cho mãi một đời, lời thương mến bừng trong trái tim, tìm mến Chúa trong tình không héo úa, tìm thương nhau trong tình thương nồng nàn thắm bình an. 

                 Thinh lặng 7 giây để cộng đoàn tập trung trí lòng.

                 Lạy Chúa Giêsu, trong bầu khí đầy linh thiêng đêm nay, chúng con được dìm trong bầu khí yêu thương của những phút giây/ mà lòng Chúa đang trào dâng nỗi thiết tha: “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và Người yêu thương họ đến cùng”

                 (Ga 13,1).

                 Chúng con đang được Chúa dẫn vào phòng Tiệc Ly, nhận lãnh kỷ vật yêu thương Chúa tặng ban là Bí tích Thánh Thể và giới luật yêu thương, rồi được Chúa dẫn đến vườn Dầu như ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê ngày nào, chứng kiến Chúa những phút giây cầu nguyện và thống khổ nội tâm trước khi đón nhận cuộc Thương khó. 

                 Thinh lặng 5 giây.

                 Kính mời cộng đoàn đứng để lắng nghe Lời Chúa.

                 LỜI CHÚA

                 Mt 26,36-40

                 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mathêu.

                 Bấy giờ Đức Giêsu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghếtsêmani. Người nói với các môn đệ: “Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện.” Rồi Người đưa ông Phêrô và hai người con ông Dêbêđê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.” Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?”

                 Đó là Lời Chúa.

                 Mời cộng đoàn ngồi.

                 Thinh lặng 5 giây rồi đọc suy niệm.

                 SỨ ĐIỆP

                 Từ phòng Tiệc Ly, Chúa Giêsu bước vào vườn Cây Dầu để cầu nguyện. Người luôn kết hợp với Chúa Cha, đặc biệt lúc này, lúc mà “giờ” của Người sắp đến. Giờ của khổ đau và sự chết, nhưng cũng là giờ của vinh quang. Giờ mà Chúa Giêsu “cảm nghiệm lần cuối sự cô đơn của mình, sự khổ đau trọn vẹn của con người. Nơi vườn Dầu, vực sâu tội lỗi và các điều xấu xa trong mọi phương diện đã thâm nhập vào tận đáy tâm hồn Người. Nơi đây, Người bị khủng hoảng trước cái chết gần kề. Nơi đây, Người bị kẻ phản bội hôn trên mặt. Nơi đây, Người bị các môn đệ bỏ rơi. Nơi đây, Người phải chiến đấu cho bản thân bạn và tôi

                 .

                 Chúa Giêsu đã đưa Phêrô, Gioan và Giacôbê theo Người vào vườn Dầu. Người cũng đưa mỗi người chúng ta vào những lo âu, thử thách, khổ đau và cả sự chết của Người nữa, để trong Người, chúng ta tiến tới ơn phục sinh, tiến tới vinh quang ngày sau hết.

                 “LẠY CHA, NẾU CÓ THỂ ĐƯỢC, XIN CHO CON KHỎI PHẢI UỐNG CHÉN NÀY…”

                 Lạy Chúa Giêsu, từ phòng Tiệc Ly, Chúa bước vào vườn Dầu để cầu nguyện với Chúa Cha. Chấp nhận phận người của chúng con, Chúa đã phải trải qua những lo sợ, khắc khoải, khổ đau trước thực trạng tội lỗi của nhân loại và trước những đau khổ, cái chết mà Chúa phải đón nhận để cứu độ chúng con. 

                 Chúa đi đến một thửa “Vườn” để cầu nguyện. Với thuật ngữ này, thánh Gioan đưa lòng trí chúng con hướng đến trình thuật về vườn địa đàng và về nguyên tội. Nếu xưa Ađam đã bất tuân lệnh Đức Chúa, đưa cả nhân loại xa lìa Thiên Chúa là nguồn sự sống dẫn đến khổ đau và cái chết, thì nơi vườn Dầu đêm nay, Chúa đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha và nhờ đó, Chúa đã chuyển đổi lịch sử nhân loại, Chúa đã giải thoát chúng con khỏi tội và đưa chúng con trở lại làm con cái Thiên Chúa. 

                 Lạy Chúa, chiêm ngắm cơn hấp hối toát cả mồ hôi máu của Chúa nơi vườn Dầu, cảm nhận về những khổ đau Chúa phải chịu trong cuộc Thương Khó/ và đứng dưới chân Thập giá để nhìn Chúa chết đau thương vì tội lỗi chúng con, lòng chúng con không thể không xúc động thốt lên: “Con Thiên Chúa đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi”

                 (Gl 2,20).

                 Trong cái chết của Chúa trên Thập giá, chúng con quá đỗi đớn đau vì tội lỗi của mình, nhưng vừa kinh ngạc và hạnh phúc, khi nhận được một bảo đảm vững chắc về một tình yêu không lay chuyển mà Chúa dành cho chúng con. Dưới chân Thập giá, chúng con tuyên xưng lên: “Chúa là Tình Yêu”

                 (1Ga 4,8).

                 Thinh lặng 5 giây.

                 Lời dẫn

                 :

                 Xin cộng đoàn đáp lại lời xướng

                 .

                 NHD:

                 Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và hiến mạng vì con,

                 CĐ:

                 Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và hiến mạng vì con,

                 NHD:

                 Xin cho con nhận biết tình yêu Chúa và hết lòng yêu mến Chúa. 

                 CĐ:

                 Xin cho con nhận biết tình yêu Chúa và hết lòng yêu mến Chúa.

                 Thinh lặng 7 giây. Kính mời cộng đoàn đứng.

                 Hát:  CHÍNH NHỜ NGÀI

                 Chúa chấp nhận cuộc sống của con, nên Ngài đã đến với con người, sống kiếp con người giữa nơi cuộc đời. Những bước đường, Ngài dắt dìu con, cho hạnh phúc không tan biến đâu, Chúa đã gọi mời giết chết đơn côi.

                 ĐK.

                 Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nâng tay con Ngài dìu từng bước, Chúa luôn đợi chờ đổi trao thương mến. Phút cảm động lệ vỡ tràn mi, ôi thân con diệu huyền như thế, chính con không hiểu vì Ngài thương con.

                  Chúa muốn chọn cuộc sống của con, để đời con dõi bước theo Ngài, sống chết cho Ngài hiến dâng trọn đời. Thánh giá Ngài, đường hướng đời con, những lần con đau thương đắng cay, thánh giá của Ngài thắp sáng tâm tư.

                  Kính mời cộng đoàn quỳ.

                  III. “… TUY VẬY, XIN ĐỪNG THEO Ý CON…”

                  Lạy Chúa, trong cuộc Thương Khó, Giuđa đã bán Chúa, Phêrô đã chối Thầy, ai trong chúng con dám nói mình vô tội? Chúng con tất cả đều đã phạm tội, đều đã đóng đinh Chúa. Không ai trong chúng con đủ sức đi trọn con đường cứu độ, nếu không nhờ đến lòng thương xót Chúa. 

                  Lạy Chúa, trong khuôn mặt của Phêrô tại vườn Dầu, chúng con thấy hình bóng của chúng con. Nhiều lần chúng con đã giơ tay mạnh mẽ thề hứa: “Từ bỏ tội lỗi, ma quỷ, thế gian”, nhiều lần chúng con được Chúa tha tội và nhủ khuyên: “Con đi và đừng phạm tội nữa!” để thưa lại với Chúa: “Vâng, con hứa!” Vậy mà, mới trong khoảnh khắc thề nguyền đấy thôi, chúng con đã sa lại tội lỗi mình: dối trá, bất công vì hám lợi, nóng nảy, vũ phu khi trái ý, cờ bạc, say sưa, bất trung với gia đình vì ham lạc thú thế gian. Chúng con tự đánh mất căn tính của một Kitô hữu và tội lỗi dẫn cuộc đời chúng con đến phá sản, khổ đau và dẫn gia đình đến lộn xộn, đổ vỡ.

                  Chúng con cũng có thể thấy được hình ảnh mình nơi khuôn mặt của Giuđa, người đã dùng cái hôn để phản bội. Cái hôn là dấu chỉ của tình yêu, thế mà Giuđa lại biến nó thành “ám hiệu” nộp Thầy. Thật đớn đau! Nhiều lần khi dự lễ, đó là cử hành tình yêu với Chúa, gặp Chúa, vậy mà chúng con lại hiện diện như một người bàng quan, nói chuyện với nhau, sử dụng điện thoại, thậm chí như chẳng có đức tin và thiếu hẳn lòng mến. Có khi chúng con dùng cử chỉ yêu thương giả dối với bạn đời, để che đậy một hành động tội lỗi, bất trung của mình. Có khi chỉ vì tham tiền, tham đất, tham của cải, chúng con cư xử tráo trở, gian dối của kẻ bán Thầy lấy ba mươi đồng bạc, dù được Chúa gọi tiếng ‘bạn’ đầy yêu thương để cảnh tỉnh, nhưng chúng con vẫn giả điếc, dửng dưng bán nộp Chúa. 

                  Nhìn lại đời sống, chúng con không chỉ còn đó những hành động tội lỗi, bất trung, nhưng chúng con có sự dữ trong mình, cả khi lòng chúng con thiếu vắng tình yêu với Chúa, với người, thiếu lòng nhiệt thành làm điều thiện, thiếu lòng quảng đại sống chết vì Chúa, vì tha nhân. Một cây trái không chỉ cần xanh lá, mà còn phải sinh nhiều trái ngon. 

                  Lạy Chúa, trong cuộc lữ hành vượt qua trần thế, thật tai hại khi chúng con theo bước nguyên tổ, tự tách mình khỏi hành động yêu thương của Chúa để chôn vùi mình trong thế giới hạn hẹp, hão huyền của riêng mình, mà không theo Chúa, không đặt mình vâng phục thánh ý Chúa, điều duy nhất làm chúng con sống đúng với phẩm giá và đưa chúng ta đến hạnh phúc toàn vẹn.

                  Chúng con không được dựng nên cho những cái tạm bợ và nhất thời, nhưng cho Chúa và cho sự sống đời đời. Vì vậy, sự hoán cải sẽ không đơn thuần là thay đổi vài hành động xấu xa, nhưng còn là định hướng trọn cuộc sống chúng con về Chúa, cởi mở hoàn toàn đời sống chúng con để đón nhận Chúa, để thuộc về Chúa

                  . Nếu hiểu đúng ý nghĩa của sự hoán cải, chúng con sẽ thấy hoán cải là ân huệ lớn lao, đưa chúng con đến tình yêu viên mãn, đưa chúng con đến hạnh phúc toàn vẹn, đưa chúng con lên tới Thiên Chúa và: “Không có gì lớn lao hơn đối với con người, một hữu thể có sinh có tử, là được tham dự vào đời sống tình yêu của Thiên Chúa”

                  .

                  NHD:

                  Lạy Chúa, xin thương xót chúng con là kẻ có tội.

                  CĐ:

                  Lạy Chúa, xin thương xót chúng con là kẻ có tội.

                  NHD:

                  Xin Chúa tha thứ, chữa lành và cứu độ chúng con. 

                  CĐ:

                  Xin Chúa tha thứ, chữa lành và cứu độ chúng con.

                  Thinh lặng 5 giây rồi kính mời cộng đoàn đứng.

                  Hát: DÙ CON CHƯA THẤY NGÀI

                  Này linh hồn con, nguyện hướng về Chúa tâm tư khấn xin từ đây, Chúa đừng để con xót xa bao giờ. Vì ai cậy Chúa và tin ở Chúa, tâm tư chứa chan niềm vui, chẳng khi nào ngơi tiếng ca tuyệt vời.

                  ĐK.

                  Chúa ơi bao tháng năm rồi con vẫn u hoài ngước trông về Chúa. Chúa ơi con hướng lên Ngài chan chứa hy vọng vững tin muôn đời.

                   Ngày đêm tìm Chúa, dù chưa được thấy, nhưng con vẫn luôn cậy trông thấy tim nhẹ vương biết bao yêu thương. Đời đi tìm Chúa, lòng như bừng nở trăm hoa ngát hương trời mơ, thấy như lòng con mến thương nhiều hơn.

                   Nhờ ân tình Chúa mà con được sống. Tim con hiến dâng từ đây vững tâm ngày mai bước trên đường dài. Lời Chúa gọi con, Lời trao hồng ân tin yêu đến trong trần gian, đến nay đời con sống trong bình an.

                   Kính mời ngồi.  

                   Thinh lặng 5 giây.

                   “… MÀ XIN THEO Ý CHA

                   .”

                   Lạy Chúa, Chúa cũng mời gọi gia đình chúng con trở về với Chúa và với nhau. Sự trở về không chỉ là dứt bỏ đi những lỗi lầm, hành xử thô bạo, nóng nảy, bội phản hoặc vô trách nhiệm. Nhưng Chúa còn mời gọi gia đình chúng ta tiến sâu vào mầu nhiệm tình yêu Thập giá của Chúa, khi biết sống cho nhau và vì nhau, biết đón nhận lẫn nhau và tha thứ cho nhau, biết can đảm xây dựng gia đình thành Bí tích Tình Yêu Thiên Chúa giữa cộng đoàn nhân loại, để minh chứng sự hiện diện và tình thương Chúa cho mọi người.

                   Tối nay, chúng con tha thiết cầu nguyện cho nhiều gia đình trẻ sống theo xu hướng “yêu cuồng sống vội”, đặt tình yêu hôn nhân trên cảm xúc, coi nhau như một sở hữu, để khi sống bên nhau, thấy được tật xấu, quen quá hóa nhàm, vẻ đẹp nhạt phai, cảm xúc nguội lạnh, dễ dàng đưa đến chán ghét, vứt bỏ áo cũ để tìm cái mới, cái lạ. Tình yêu hôn nhân luôn đòi sự chân thành và mục tiêu cao cả. Thiếu sự nghiêm chỉnh trong việc bảo vệ và vun đắp tình yêu đã và đang gây nên biết bao khổ đau cho con người. Cuộc sống họ trôi đi mà chẳng bao giờ xây dựng được một tình yêu nghiêm túc, một gia đình trung tín dẫn tới bình an và hạnh phúc.

                   Chúng con nhớ đến nhiều người trẻ ngày nay, có khi có cả con cái chúng con, sợ ràng buộc, sợ trách nhiệm, nên từ chối định chế hôn nhân để chọn thứ tình yêu tự do, sống thử, sống chung không ràng buộc. Một hôn nhân không cam kết, “vui thì ở, dở thì đi” sẽ thật lỏng lẻo. Khi người ta không dồn mọi năng lực bảo vệ và vun đắp, thì gia đình dễ dàng đi tới đổ vỡ. Chúng con đang đau lòng nhận ra điều ấy nơi con số các gia đình ly dị càng lúc càng gia tăng.  

                   “Ôi lạy Thiên Chúa của con, xin hãy bảo vệ chúng con khỏi những cơ cực và âu lo của trần gian này… Xin hãy gia tăng tình yêu trong lòng chúng con, và làm cho chúng con, với một lòng khiêm nhường sâu thẳm nhất, luôn giữ được niềm tin vô biên vào sự giúp đỡ và thương xót của Chúa…”

                   Thinh lặng 5 giây. Đổi người hướng dẫn.

                   Lạy Chúa, Chúa là chính tình yêu và là nguồn tình yêu. Chúa đã tự nguyện ràng buộc mình với chúng con bằng một tình yêu vĩnh cửu: “Ta yêu con bằng mối tình muôn thuở”

                   (Gr 3,31)

                   và “quyết không hề bội tín thất trung”

                   (Tv 89,34).

                   Chúa đã tỏ rõ định chế đơn hôn và bất khả phân ly của hôn nhân là bởi Thiên Chúa thiết định ngay khi tác tạo gia đình đầu tiên. Chính Thập giá Chúa minh chứng cụ thể tình yêu Chúa dành cho chúng con thật nghiêm túc, một tình yêu dám hy sinh cả mạng sống vì hạnh phúc của người mình yêu. 

                   Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng, giao ước hôn nhân Kitô giáo được đặt nền tảng trên tình yêu Thập giá Chúa. Tình yêu Thập giá vừa là lý tưởng, vừa là mẫu mực, vừa là nguồn suối nuôi dưỡng tình yêu gia đình làm hôn nhân Kitô giáo nên cao cả, thần linh. Hai vợ chồng được mời gọi vượt qua tình yêu nhân loại để yêu nhau bằng tình yêu của Chúa, nhằm đem lại cho gia đình hạnh phúc toàn vẹn và bất diệt. Chỉ khi nhận biết định chế hôn nhân là ý muốn của Chúa để cho con người được hạnh phúc, chúng con mới được thuyết phục để chấp nhận “buộc” mình vào tình yêu muôn thuở và không ngại biến tình yêu thành một “nghĩa vụ”. “Chỉ khi nghĩa vụ yêu thương tồn tại, thì tình yêu mới được bảo đảm lâu dài chống lại mọi đổi thay; được bảo đảm trong sự thánh thiện vĩnh hằng chống lại bất kỳ âu lo nào”

                   . Chỉ khi chúng con thực sự coi tình yêu là một nghĩa vụ, cam kết nghiêm chỉnh để yêu nhau như Chúa dạy: “thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại… chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau”

                   (Cl 3,12-13),

                   chúng con mới bớt đi nỗi lo sợ thảm họa tình yêu vỗ cánh bay xa. Khi nhận biết mình dễ tráo trở, đổi thay, chúng con mới cần đến một cam kết để bảo vệ tình yêu luôn vẹn toàn, cần đến Chúa biết bao để hướng dẫn và trợ giúp.  

                   Lạy Chúa, khi phải đối diện với những lo lắng, sợ hãi, thử thách trong đời sống gia đình, xin cho chúng con một mực bước theo thánh ý Chúa, để đưa gia đình chúng con đến sự thành toàn, đến hạnh phúc mà Chúa dành cho chúng con. 

                   LỜI NGUYỆN CHUNG

                   NHD:

                   Giờ đây, chúng ta cùng thinh lặng ít phút, để dâng lên Chúa những tâm tình và lời khẩn nguyện riêng của mỗi người chúng ta.

                   Nếu được, thinh lặng từ 3 đến 7 phút tùy thời gian cho phép, đồng thời tùy khả năng thinh lặng của cộng đoàn tham dự.

                   Sau những phút thinh lặng, kính mời cộng đoàn đứng.

                   Lời dẫn:

                   Chúng ta cùng sốt sắng cầu nguyện cho những người đang trải qua cơn hấp hối, khổ đau khác nhau. Xin cộng đoàn lặp lại những câu Người Hướng Dẫn xướng.

                   NHD:

                   Chúng ta ngước nhìn lên Chúa, để cầu nguyện cho những anh chị em của chúng ta đang phải chịu bao khổ đau thể xác cũng như tinh thần. 

                   NHD:

                   Lạy Chúa, xin cho họ được cậy trông Chúa vững vàng. 

                   CĐ:

                   Lạy Chúa, xin cho họ được cậy trông Chúa vững vàng.

                   Chúng ta hướng lòng về những cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé sống giữa những người thù ghét, hãm hại, đe dọa/ và cầu nguyện cho từng anh chị em Kitô hữu đang chịu nhiều khổ đau vì đức tin.

                   NHD:

                   Lạy Chúa, xin cho họ cảm nhận sự hiện diện của Chúa.

                   CĐ:

                   Lạy Chúa, xin cho họ cảm nhận sự hiện diện của Chúa.

                   Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đánh mất đức tin, những anh chị em đang lìa xa Chúa bởi tội lỗi, những người không cảm nhận được Chúa đang hiện diện với họ, những người dửng dưng với Chúa vì không thấy Chúa cần thiết cho đời họ. 

                   NHD:

                   Lạy Chúa, xin cho họ sớm nhận biết tình yêu Chúa.

                   CĐ:

                   Lạy Chúa, xin cho họ sớm nhận biết tình yêu Chúa.

                   Chúng ta nhớ đến những gia đình đang trên bờ vực của ly tán, cho họ ý thức lại giá trị thiêng liêng của giao ước hôn nhân, đồng thời nhận ra sự chia ly gây nên thảm họa lớn lao cho chính họ và con cái. 

                   NHD:

                   Lạy Chúa, xin cho gia đình họ biết tìm đến với Chúa. 

                   CĐ:

                   Lạy Chúa, xin cho gia đình họ biết tìm đến với Chúa.  

                   Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta, cho gia đình chúng ta, cũng là những người mang nhiều yếu đuối, tội lỗi và rất cần đến lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta những ơn mà Chúa biết chúng ta cần, cùng ban cho gia đình chúng ta ơn hiệp nhất và bình an. 

                   NHD:

                   Lạy Chúa, xin xót thương chúng con và gia đình chúng con. 

                   CĐ:

                   Lạy Chúa, xin xót thương chúng con và gia đình chúng con. 

                   Hát: KINH HÒA BÌNH 

                   Lạy Chúa từ nhân. Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.

                   Lạy Chúa xin hãy dạy con: tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

                   Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

                   Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

                   Im lặng 5 giây rồi làm dấu Thánh Giá kết thúc, hội đoàn khác tiếp tục giờ chầu. 

                   KINH KÍNH MÌNH THÁNH

                   (Những kinh này để tùy nghi đưa vào các giờ chầu)

                   Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng / Máu Thánh rất châu báu vô cùng / bởi lòng Đức Mẹ Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra / đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con: / là đêm sau hết khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối / là bữa trọng trên hết các bữa; / khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, / đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ làm của ăn. / Ngôi thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, / cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật, / vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, / thì phải có đức tin cho được vững lòng. / Vậy chúng con phải thờ lạy Phép Rất Thánh rất trọng dường ấy, / vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, / thì chúng con phải có lòng tin cho bền thay vì con mắt chúng con xem thấy, / chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha / Đức Chúa Con / Đức Chúa Thánh Thần, / cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng cùng. Amen.

                   KINH CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA

                   Con lạy Đức Chúa Giêsu hằng ngự trên bàn thờ đêm ngày liên mãi/ vì lòng thương loài người ta,/ và lấy lòng nhân từ thương xót mời gọi chờ đợi/ cùng chịu lấy mọi kẻ đến cùng Chúa./ Con tin thật vững vàng Chúa ngự trong phép Mình Thánh,/ dù mà con rất hèn hạ/ con cũng cả dám sấp mình xuống thờ lạy đội ơn Chúa/ vì mọi ơn Chúa đã xuống cho con,/ nhất là vì Chúa đã lập phép Mình Thánh phó mình cho con/ cùng đã ban Mẹ Chúa là Rất Thánh Đức Bà Maria,/ làm quan thày bầu cử cho con/ và đã mở lòng con đến chầu Mình Thánh Chúa trong nhà thờ này bây giờ.

                   Hôm nay/ con thờ lạy Trái Tim Chúa đáng mến vô cùng,/ hay thương vô cùng,/ trước là cho được tạ ơn Chúa đã lập phép cực trọng Mình Thánh Chúa,/ sau là cho được đền vì tội lỗi những kẻ vô đạo,/ kẻ rối đạo/ và kẻ có đạo/ đã phạm đến phép Mình Thánh Chúa từ xưa đến nay./ Sau nữa/ dù mà con chầu Mình Thánh Chúa ở đây,/ nhưng mà lòng con ước ao cho được chầu Chúa nơi các nhà thờ có Mình Thánh Chúa,/ nhất là những nơi người ta bỏ chẳng chầu Mình Thánh Chúa.

                   Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ con kính mến Chúa hết lòng hết sức,/ con lo buồn ăn năn trách mình con/ vì bấy lâu nay nhiều lần con đã mất lòng Chúa/ là Đấng nhân lành vô cùng dường ấy./ Từ nay về sau,/ trông ơn Chúa giúp sức,/ con quyết chí sửa mình/ chẳng còn dám mất lòng Chúa nữa./ Dù mà con rất hèn mạt,/ con cũng xin dâng trót mình con cho Chúa./ Trí khôn ý muốn,/ mọi sự lòng con yêu chuộng ước ao cùng các sự khác thuộc về con,/ thì con dâng cho Chúa hết thay thảy/ chẳng dám tiếc sự gì cùng Chúa nữa./ Từ rày mà đi/ Chúa muốn định cho con thể nào,/ con vâng bằng lòng thể ấy./ Con chẳng xin chẳng muốn sự gì,/ chỉ xin chỉ muốn cho con được kính mến,/ được giữ nghĩa cùng Chúa cho đến hết hơi/ cùng vâng theo thánh ý Chúa cho trọn mà thôi.

                   Con xin Chúa thương đến các linh hồn nơi luyện ngục,/ nhất là những linh hồn kẻ khi còn sống có lòng kính mến Mình Thánh Chúa/ và trông cậy Rất Thánh Đức Bà cách riêng./ Con lại xin Chúa thương đến các kẻ có tội/ cho nó được ăn năn sửa mình lại nữa.

                   Sau hết/ dù con có yêu mến ước ao sự gì vật gì,/ thì con cũng hằng xin hợp một ý cùng Trái Tim rất nhân lành Chúa/ mà dâng sự ấy vật ấy làm một cùng Trái Tim Chúa cho Đức Chúa Cha,/ xin Người nhận lấy cùng nghe lời con cầu xin vì công nghiệp Chúa. Amen.

Giờ Chầu Thánh Thể Được Thực Hiện Như Thế Nào?

11/10/2013 4:29:05 PM

Người có công cổ vũ Giờ chầu Thánh Thể hàng ngày là Tôi Tớ Chúa Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen. Ngài thực hiện việc này, đôi khi với sự hy sinh cá nhân tuyệt vời, suốt trong hơn 60 năm.Hỏi : Trong chủng viện của chúng tôi, mỗi lần chúng tôi tổ chức Giờ chầu Thánh Thể, thì Giờ này thường diễn tiến như sau: 1) Đặt Mình Thánh Chúa, hát bài O Salutaris Hostia, kinh mở đầu, 2) đọc các kinh khác, như Phụng Vụ Các Giờ Kinh, lần chuỗi, thánh ca, 3) hát Tantum Ergo, Lời nguyện Thánh thể, phép lành với Mình Thánh Chúa, cất Mình Thánh Chúa vào nhà chầu, hát bài kết thúc. Một số trong chúng tôi thích có một Giờ chầu đơn giản, thinh lặng vào buổi sáng, không có thêm các kinh nguyện. Liệu làm như thế được không, hoặc liệu đưa thêm vào vài việc đạo đức hay kinh nguyện khác có được không? – S. M. , Canada. Đáp:

Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng phần lớn các giờ chầu Thánh Thể này được thực hiện trước Chúa Kitô ngự trong nhà tạm, chứ không trước Mình Thánh Chúa được đặt trên bàn thờ. Đúng vậy, nhà tạm là nơi tự nhiên cho thời gian dài của việc cầu nguyện trong thinh lặng, trước sự hiện diện của Chúa Kitô.

Đây là một sự thực hành mà nhiều linh mục vẫn tiếp tục làm ngày nay, và nhiều Giám mục khuyến khích các linh mục của mình noi theo gương này.

Giờ chầu trước Mình Thánh Chúa được đặt trên bàn thờ cũng rất được khuyến khích, nhưng các giờ chầu Thánh thể, đặc biệt là trong thời gian tương đối ngắn, là chủ yếu hành vi công khai, mà trong đó sự hiện diện của Chúa Kitô được công bố và tôn vinh.

Một trong các tài liệu đầu tiên trong lĩnh vực này là huấn thị Eucharisticum Mysterium (Mầu nhiệm Thánh thể, ngày 25-5-1967). Về giờ chầu Thánh Thể ngắn, số 62 của Huấn thị nói:

“Nếu giờ chầu Thánh Thể là ngắn, thì Hào quang hoặc Bình thánh được đặt trên bàn thờ. Nếu giờ chầu là trong một khoảng thời gian dài, thì nên dùng một bệ cao, đặt trong một vị trí nổi bật; tuy nhiên, cần lưu ý là không quá cao hoặc quá xa.

“Trong giờ chầu, tất cả cần được sắp xếp để cho tín hữu có thể tham gia chăm chú vào việc cầu nguyện với Chúa Kitô, Chúa chúng ta.

“Để cổ vũ việc cầu nguyện cá nhân, có thể đọc các đoạn trích từ Kinh Thánh, cùng với bài suy niệm hoặc bài diễn giảng Lời Chúa để giúp tín hữu hiểu hơn nữa về Mầu nhiệm Thánh Thể. Cũng cần có các phút thinh lặng thánh vào thời điểm thích hợp.