Bài Soạn Anh Văn 9 Unit 2 Language Focus / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 5/2023 # Top View | Englishhouse.edu.vn

Soạn Anh 9: Unit 2. Language Focus

Unit 2: Clothing

Language Focus (Trả lời câu hỏi trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 9)

1. Work with a partner. Read the dialogue/ (Các bạn hãy thực hành với một bạn cùng học. Đọc đoạn hội thoại sau:) Hướng dẫn dịch:

Nga: Đến xem tập ảnh của mình đi.

Mi: Đẹp quá! Cô gái này là ai vậy?

Nga: À! Đó là Lan, bạn cũ của mình đấy.

Mi: Bạn quen cô ấy lâu chưa?

Nga: Mình đã quen cô ấy 6 năm rồi.

Mi: Gần đây bạn có gặp cô ấy không?

Nga: Không. Mình đã không gặp cô ấy từ năm 2003. Cô ấy chuyển tới Thành phố Hồ Chí Minh với gia đình từ đấy.

a) Lan – old friend

A: Do you know this girl?.

B: No, but she looks pretty, what is her name?

A: This is Lan, my old friend.

A: Old? How long have you known her?

B: I have known her for six years, she’s my old neighborhood.

A: Where is she now?

B: She is in Canada now, she gone there to study abroad since 2003.

A: Do you often contact her?

B: Not so much, we just call for each other twice a week.

b) Quang – brother’s friend

A: Look at these photographs I took last year.

B: They are so beautiful! Who’s this boy?

A: Ah! It’s Quang, my brother’s friend.

B: How long have you known him?

A: I’ve known her for seven months.

A: How did you know him?

B: I met him when I went to a party with my brother.

B: Have you seen him recently?

A: No, I haven’t seen him since January. He went to Ho Chi Minh City with his parents.

c) Hoa – new friend

A: What do you think about this girl?

B: Lovely! Who’s this girl?

A: Ah! It’s Hoa, my new friend.

B: How long have you known her?

A: I’ve known her for three weeks.

B: Where did you meet her?

A: I met her at a small coffee shop on Tran Hung Dao street.

B: Have you seen her lately?

A: No, I haven’t seen her since Monday. She’s gone on holiday with her family to Da Nang for 2 weeks.

Lời giải:

– Have you seen Giac Lam Pagoda yet?

Yes, I’ve already seen it.

– Have you eaten Vietnamese food yet?

Yes, I have tried some Vietnamese street food.

– Have you been to the Reunification Palace yet?

Yes, I have. It looks so beautiful.

– Have you eaten in a vegetarian restaurant yet?

No, I haven’t, but I’ll try it sometime.

– Have you seen the Zoo and Botanical Gardens yet?

Yes, I’ve already seen them.

– Have you eaten Chinese food yet?

Yes, I think it’s very delicious.

– Have you checked in at Dam Sen Amusement Park yet?

Yes, I’ve already been there before.

– Have you eaten French food yet?

Yes, it’s very tasty especially French bread.

3. Work with a partner. Ask and answer questions about each of the items in the box./ (Bây giờ các bạn hãy thực hành với bạn cùng học. Hỏi và trả lời về mỗi một chi tiết trong bảng sau:)

comic

A: Have you ever bought a comic?

B: Yes, I have.

A: Where did you last bought it?

B: Last Sunday at a comic shop.

A: How was it?

B: It was amazing.

computer

C: Have you ever used a computer?

D: Yes, I have, I used a computer at my secondary school.

C: What can you do with a computer?

D: A lot of interesting things such as: learning math, learning informatics, watching video, listening to music,…

supermarket

E: Have you ever gone to a supermarket?

F: Yes, I have.

E: When did you last go there?

F: Saturday before last.

E: What did you bought?

F: I bought some materials to make cakes

volleyball

G: Have you ever played volleyball?

H: Yes, I have.

G: When did you last play it?

H: I played it with my friends last weekend.

G: Where did you play it?

H: I played it at my school’s yard

G: Is it your favorite sport?

H: Yes, it is.

G: I see. Do you often play it?

H: Yes. I usually play it with my friends.

Singapore

I: Have you ever been to Singapore?

J: No, I haven’t.

I: Do you know anything about Singapore?

J: I just know it’s a island-city and Singapore’s capital is also named Singapore

I: Do you want to go there?

J: Yes, of course, but I haven’t had any occasion.

movies

K: Have you ever gone to the movies?

L: Yes, I have. I love it, I love watching movies about super heroes and robots.

K: When did you last watch a movie at movie theatre?

L: Last weekend with my brother.

elephant

M: Have you ever ridden an elephant?

N: No, I haven’t.

M: Do you like to ride it?

N: Yes. I hope I’ll have an occasion to ride it.

M: Do you think if it’s hard to ride a elephant?

N: Yes, but I think I can do it, I just need time to practice

durian

O: Have you eaten a durian?

H: Yes, I have.

O: What do you think about its smell?

H: I know a lot of people can’t stand with its smell, but for me, I think it’s quite good

O: When did you last eat it?

H: Last month. When I visited my uncle

4. Read the first sentence and then complete the second sentence with the same meaning. Use the passive form./ (Các bạn hãy dùng từ Lời giải viết lại câu đề bài cho sao cho nghĩa không thay đổi (sử dụng dạng bị động).)

Example:

They sell jeans all over the world.

a. Jean cloth was made from cotton in the 18th century.

b. Rice is grown in tropical countries.

c. Five million bottles of champagne ill be produced in France next year.

d. A new style of jeans has just been introduced in the USA.

e. Two department stores have been built this year.

5. Change the sentences from the active into the passive./ (Chuyển các câu chủ động sau sang dạng bị động:)

Example:

You must do this exercise carefully.

a. The problem can be solved.

b. Experiments on animals should be stopped.

c. Life might be found on another planet.

d. All the school in the city have to be improved.

e. A new bridge is going to be built in the area.

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 2. Clothing

Soạn Anh 8: Unit 9. Language Focus

Unit 9: A first – Aid course – Khoá học cấp cứu

Language Focus ( Trả lời câu hỏi trang 86-88 SGK Tiếng Anh 8)

1. Match one part of a sentence from column A with another part in column B. Then write a complete sentence by using order to/so as to. / (Em hãy ghép một phần câu ở cột A với một phần câu ở cột B, sau đó viết câu hoàn chỉnh bằng cách dùng in order to/so as to. )

Example:

2. Mary wrote a notice on the board in order to/ so as to inform her classmates about the change in schedule.

3. Mr. Green has to get up early this morning in order to/ so as to get to the meeting on time.

4. My elder brother is studying very hard in order to/ so as to pass the final exam.

5. People use first aids to ease the victim’s pain and anxiety.

6. You should cool the burns immediately in order to/ so as to minimize tissue damage.

Ví dụ:

Tôi luôn mở cửa sổ để đón không khí trong lành.

1. Tôi mở chiếc ô của mình để khỏi bị ướt mưa.

2. Mary đã viết một thông báo trên bảng để thông báo cho các bạn cùng lớp về sự thay đổi trong lịch trình.

3. Ông Green đã dậy sớm vào sáng nay tham gia cuộc họp đúng giờ.

4. Anh trai tôi đang học rất chăm chỉ để vượt qua kỳ thi cuối khóa.

5. Mọi người dùng các biện pháp sơ cứu để giảm bớt nỗi đau và sự lo âu của nạn nhân.

6. Bạn nên ngay lập tức làm mát các vết bỏng để giảm thiểu các mô bị hư hại.

2. Ba is talking to his mother about his aunt Mai. Complete the dialogue. Use the correct word or short form. / (Ba đang nói chuyện vói mẹ cậu ấy về dì Mai. Em hãv hoàn thành hội thoạỉ sau, dùng từ đúng hoặc dạng viết lược. )

Ba: What time (0) will Aunt Mai be here? (will / shall)

Ba: What time (0) will aunt Mai be here?

Mrs. Nga: She (1) will be/ She’ ll be here in two hours.

Ba: (2) Will uncle Sau be with her?

Mrs. Nga: No. he (3) won’t. He has to stay in Ho Chi Minh City.

Ba: (4) Shall I come to the airport with you?

Mrs. Nga: OK. It (5) will be It’ ll be a nice trip for us both.

Ba: Great. I (6 ) will be/ I ‘ ll be ready in two minutes.

Ba: Mai sẽ ở đây lúc mấy giờ ạ?

Bà Nga: Em ấy sẽ đến trong hai giờ nữa.

Ba: Liệu chú Sáu có ở đi cùng em ấy không ạ?

Bà Nga: Không. Chú ấy phải ở lại thành phố Hồ Chí Minh.

Ba: Con có được đến sân bay với mẹ không ạ?

Bà Nga: Được chứ. Nó sẽ là một chuyến đi tốt đẹp cho cả hai chúng ta.

Ba: Tuyệt quá. Con sẽ sẵn sàng sau hai phút nữa.

Mrs. Tuyet: Yes. I open the window, please, Nga?

d) Nga: Do you want to listen to the radio?

Nga: Of course.

f) Nga: Are you comfortable?

a. Nga: Are you hot, Grandma?

Mrs. Tuyet: Yes. Will you open the window, please, Nga?

b. Mrs. Tuyet: My book is on the floor. Will you give it to me, please?

c. Mrs. Tuyet: Will you answer the telephone, please?

d. Nga: Do you want to listen to the radio?

Mrs. Tuyet: No, thanks. I always watch the news at 7 pm. Will you turn on the TV, please, Nga?

e. Mrs. Tuyet: I’m thirsty. Will you pour a glass of water for me?

Nga: Of course.

f. Nga: Are you comfortable?

Mrs. Tuyet: No, I’m not. Will you get me a cushion, please?

Nga: Bà có nóng không hả bà?

Nga: Bà có muốn nghe radio không ạ?

Nga: Vâng ạ.

Nga: Bà có thoải mái không?

Bà Tuyết: Không cháu ạ. Cháu giúp bà lấy một cái đệm được không?

Will you empty the garbage can, please?

Will you empty the garbage can, please?

I will empty the garbage right now.

Will you paint the door, please?

I will paint the door this afternoon/ tomorrow.

Will you study hard, please?

I will study harder.

Will you carry the bag for me, please?

I shall carry the bag for you.

Will you hang the washing, please?

I shall hang the washing for you.

Will you cut the grass, please?

I will cut the grass for you.

Bạn có thể vui lòng đi đổ rác được không?

Mình sẽ đổ rác ngay bây giờ.

Bạn có thể vui lòng đi sơn cửa được không?

Mình sẽ sơn cửa vào chiều nay / ngày mai.

Bạn sẽ học chăm chỉ chứ?

Mình sẽ học chăm chỉ hơn.

Bạn có thể vui lòng xách giúp tôi cái túi được không?

Mình sẽ mang cái túi cho bạn.

Bạn có thể vui lòng giúp tôi phơi quần áo được không?

Mình sẽ phơi quần áo cho bạn.

Bạn có thể vui lòng cắt cỏ giúp tôi được không?

Mình sẽ cắt cỏ cho bạn.

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 9. A first – Aid course – Khóa học cấp cứu

Unit 7 Lớp 9: Language Focus

Unit 7: Saving energy

Language Focus (Trang 62-63-64 SGK Tiếng Anh 9)

1. Complete the sentences. Use the correct connectives.(Hoàn thành các câu. Sử dụng các từ nối sao cho đúng.)

a. Mrs. Quyen bought corn, potatoes and cabbages at the market.

b. I’d love to play volleyball but I have to complete an assignment.

c. Nam got wet because he forgot his umbrella.

d. Hoa failed her math test. Therefore, she has to do the test again.

e. Do you want Vietnamese tea or milk tea?

f. It’s raining, so I can’t go to the beach.

g. Ba’s hobbies are playing football and collecting stamps.

h. Na is very tired. However, she has to finish her homework before she goes to bed. (However/ Therefore)

2. Complete the sentences. Use the right tense form of the phrasal verbs in the box and the pictures.(Hoàn thành các câu sau. Sử dụng dạng đúng của các cụm động từ trong khung và các bức tranh.)

a. Hanh can’t go to the movies with us tonight. She will have to look after her little sister.

b. If we go on wasting water, there will be a shortage of fresh water in a few decades.

c. “I think I’ve lost my new pen. I’ve look for it everywhere but I can’t find it anywhere.”

d. “Turn on the TV for me, will you? I want to watch weather forecast.”

e. Mrs. Yen forgot to turn off the faucet when she left for work.

3. Make suggestions. (Đưa ra lời đề nghị.)

Gợi ý:

– I suggest collecting unused clothes.

– I suggest organizing a show to raise money.

– I suggest giving lessons to poor children.

– I suggest helping elderly people and war invalids with their.

– I suggest collecting old books and notebooks.

– I suggest that you should listen to English programmers on the radio or on TV.

– I suggest that you should often practice writing English sentences.

– I suggest that you should use english with friends in class.

– I suggest that you should practice listening to English lessons on tapes.

– I suggest that you should join English speaking clubs.

– I suggest that you should have a good English dictionary.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Soạn Anh 8: Unit 12. Language Focus

Unit 12: A vacation abroad – Kì nghỉ ở nước ngoài

Language Focus (Trả lời câu hỏi trang 119-120 SGK Tiếng anh 8)

b) Hoa was eating (dinner) at eigh o’clock last night.

c) Bao was reading a comic at eight o’clock last night.

d) Nga was writing a letter at eight o’clock last night.

e) Na was walking her dog at eight o’clock last night.

f) Lan was talking to her grandmother at eight o’clock last night.

a) Ba (đã) đang tắm lúc 8 giờ tối qua.

b) Hoa (đã) đang ăn (tối) lúc 8 giờ tối qua.

c) Bảo (đã) đang đọc truyện tranh lúc tám giờ tối qua.

d) Nga (đã) đang viết một lá thư vào lúc tám giờ tối qua.

e) Na (đã) đang dắt chó đi dạo vào lúc tám giờ tối qua.

f) Lan (đã) đang nói chuyện với bà ngoại lúc 8 giờ tối qua.

While Hoa was eating, the telephone rang.

When Nam won the race, the crowd was cheering.

Mrs. Thoa was cooking when Tuan arrived home.

When Lan arrived at school, the school drum was sounding.

It was raining when the plane got to Ha Noi.

Gia đình Lê đang ngủ khi người đưa thư đến.

b. Trong khi Hoa đang ăn, điện thoại reo.

c. Khi Nam thắng cuộc đua, đám đông đang reo hò cổ vũ.

d. Bà Thoa đang nấu ăn khi Tuấn về nhà.

e. Khi Lan đến trường, tiếng trống của trường đang vang lên.

f. Trời đang mưa khi máy bay đến Hà Nội.

3. Look at the pictures. Write the sentences. Say what the people are always doing. /(Hãy nhìn tranh rồi viết thành câu để nói những người trong tranh thường luôn làm gì. )

a) Bao is always forgetting his homework.

a) Bao is always forgetting his homework.

b) Mrs. Nga is always losing her umbrella.

c) Mr. and Mrs. Thanh are always missing the bus.

d) Nam is always watching TV.

e) Na is always talking on the phone.

f) Liem is always going out.

a) Bảo lúc nào cũng quên bài tập về nhà của mình.

b) Bà Nga luôn làm mất chiếc ô của mình.

c) Ông bà Thanh lúc nào cũng bị nhỡ xe.

d) Nam lúc nào cũng xem TV.

e) Na lúc nào cũng nói chuyện qua điện thoại.

f) Liêm lúc nào cũng đi ra ngoài chơi.

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 12. A vacation abroad – Kì nghỉ ở nước ngoài