Xu Hướng 3/2023 # Hướng Dẫn Soạn Giáo Án Điện Tử Cực Hay # Top 7 View | Englishhouse.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Hướng Dẫn Soạn Giáo Án Điện Tử Cực Hay # Top 7 View

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Soạn Giáo Án Điện Tử Cực Hay được cập nhật mới nhất trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Hướng dẫn soạn giáo án điện tử cực hay

Microsoft Powerpoint Microsoft Ng­êi gi¶ng : NguyÔn TiÕn §¹t Néi dung ch­¬ng tr×nh häc Néi      Giíi thiÖu Powerpoint Tr×nh diÔn ®¬n gi¶n X©y dùng c¸c Slide Lµm viÖc víi c¸c tÖp khu”n mÉu. In Ên. Giíi thiÖu Powerpoint Giíi     Lµ ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm cña h·ng Microsoft. Gióp ng­êi sö dông tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò tr­íc ®¸m Gióp ®”ng mét c¸ch ®¬n gi¶n nh­ng mang l¹i hiÖu qu¶ rÊt ®¬n cao. cao Cã thÓ ®­a nhiÒu lo¹i th”ng tin lªn mµn h×nh tr×nh Cã chiÕu nh­ : V¨n b¶n, ©m thanh, h×nh ¶nh, biÓu ®å,. chiÕu Powerpoint lµm viÖc trªn c¸c tÖp tr×nh diÔn (*.PPT). Powerpoint Mçi tÖp tr×nh diÔn bao gåm c¸c b¶n tr×nh diÔn (Slide), chóng ®­îc s¾p xÕp theo thø tù. C¸c b¶n tr×nh diÔn nµy chøa th”ng tin cÇn tr×nh bµy. tr×nh CÊu tróc mét tÖp tr×nh diÔn CÊu Slide 1 Slide 2 Qui tr×nh t¹o 1 tÖp tr×nh diÔn 1. X¸c ®Þnh râ rµng néi dung sÏ tr×nh bµy. Tõ ®ã x¸c ®Þnh cÇn x©y dùng bao nhiªu slide, néi dung tõng slide. 2. Dïng Powerpoint ®Ó x©y dùng néi dung c¸c slide. 3. Tr×nh diÔn c¸c slide. NÕu m¸y tÝnh cã nèi víi m¸y chiÕu projector th× néi dung c¸c Slide n slide sÏ ®­îc ®­a lªn mµn h×nh lín, nhiÒu Mét tÖp tr×nh diÔn ng­êi cã thÓ cïng quan s¸t. Ch­¬ng I : Tr×nh diÔn ®¬n gi¶n 1. Khëi ®éng Powerpoint C¸ch 1: Start Program Microsoft Powerpoint C¸ch 2 : KÝch ®óp chuét vµo biÓu t­îng Microsoft Powerpoint trªn mµn h×nh nÒn (nÕu cã). Mµn h×nh cña Powerpoint Gióp t¹o mét tÖp tr×nh diÔn theo nh÷ng mÉu cho tr­íc víi néi dung vÒ mét chñ ®Ò nµo ®ã; §Ó b¾t ®Çu t¹o míi mét tÖp tr×nh diÔn sö dông mét mÉu ®Þnh d¹ng s½n ®· cã trong th­ viÖn Powerpoint. Cho phÐp t¹o míi mét tr×nh diÔn míi. Më c¸c tr×nh diÔn ®· tån t¹i trªn ®Üa. 2. T¹o mét tr×nh diÔn míi – Chän môc Blank presentation (cã thÓ më FileNew hoÆc chän biÓu t­îng New trªn thanh c”ng cô) Chän OK Chøa c¸c lo¹i bè côc Slide mµ b¹n cã thÓ chän. Mµn h×nh chÝnh cña Powerpoint Thanh tiªu ®Ò Thanh ®Þnh d¹ng Thanh thùc ®¬n Thanh c”ng cô Néi dung tr×nh diÔn 3. NhËp néi dung cho Slide – NhËp d÷ liÖu vµo c¸c ” tiªu ®Ò (chó ý chän ph”ng ch÷ ViÖt Nam). 4. Tr×nh diÔn Slide * C1 : Chän biÓu t­îng Slide Show (gãc d­íi tr¸i) * C2 : Më thùc ®¬n View Slide Show * C3 : NhÊn phÝm F5. ChuyÓn Slide nhÊn Enter hoÆc kÝch chuét. Quay vÒ nhÊn ESC 5. Ghi tÖp tr×nh diÔn * C1 : Chän biÓu t­îng Save trªn thanh c”ng cô. * C2 : Më thùc ®¬n File Save * C3 : NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl-S §Æt tªn cho tÖp tr×nh diÔn vµ kÝch chuét vµo nót Save. 6. Më tÖp ®· tån t¹i trªn ®Üa * C1 : Chän biÓu t­îng Open trªn thanh c”ng cô * C2 : Më thùc ®¬n …

Phần Mềm Soạn Giáo Án Điện Tử (Pro

Đăng ký sản phẩm

Soạn bài giảng, bài trình chiếu

Với bộ công cụ soạn thảo độc lập được thế kế tương đồng với phần mềm Power Point cả về giao diện và công cụ sử dụng tạo sự quen thuộc và dễ dàng khi soạn thảo. Người dùng có thể dễ dàng soạn thảo nội dung một bài giảng bằng cách: Sử dụng bài giảng từ thư viện bài giảng sẵn có; tạo mới hoàn toàn một bài giảng; nhập khẩu các bài giảng có sẵn từ PowerPoint.

Biên soạn bài giảng E-learning

Hỗ trợ giáo viên giảng, giảng viên các đơn vị trường học, học viện biên soạn các bài giảng, khóa học theo chuẩn quốc tế về E-learning. Cho phép giáo viên kế thừa toàn bộ tư liệu bài giảng sẵn có nhờ khả năng chuyển đổi các định dạng file Power Point sang chuẩn E-learning. Giúp giáo viên tạo mới bài giảng E-learning một cách rất dễ dàng và nhanh chóng với bộ công cụ soạn thảo quen thuộc. Phần mềm tuân thủ đầy đủ chuẩn quốc tế về E-learning (SCORM 1.2 và SCORM 2004) nên cho phép mở và chỉnh sửa các bài giảng, khóa học có sẵn theo chuẩn SCORM.

Quản lý thư viện tư liệu giáo dục

Phần mềm cung cấp sẵn cho giáo viên hệ thống tư liệu giáo dục phong phú: thư viện bài giảng; thư viện dữ liệu tương tác, mô phỏng, thí nghiệm ảo; thư viện hình ảnh; sách giáo khoa… tất cả được thiết kế và sắp xếp trình tự theo khung chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tích hợp nhiều công cụ hỗ trợ

Phần mềm hỗ trợ nhiều công cụ tiện ích như: vẽ đồ thị, vẽ biểu đồ, bản đồ tư duy, xây dựng câu hỏi tương tác….

Xây dựng giáo án – kế hoạch lên lớp

Phần mềm cho phép giáo viên xây dựng giáo án trực tiếp trên phần mềm với đầy đủ các yêu cầu: Mục tiêu bài học, đồ dùng phương tiện dạy học, hoạt động của thầy và trò, các kinh nghiệm rút ra…. Cho phép kế thừa, vận dụng toàn bộ giáo án có sẵn của giáo viên với chức năng cho phép nhập khẩu giáo án từ word vào phần mềm. Giáo viên có thể kết xuất ra định dạng word để in ấn hoặc lưu trữ theo nhu cầu, đảm bảo luôn có đủ giáo án khi lên lớp theo quy định.

Công cụ hỗ trợ nội dung đa phương tiện

Giúp người dùng dễ dàng tạo ra các nội dung đa phương tiện, sử dụng các dữ liệu đa phương tiện sẵn có hoặc có thể chỉnh sửa nội dung theo nhu cầu sử dụng. Hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau của các nội dung đa phương tiện

Thuyết minh và đồng bộ nội dung bài giảng E-learning

Giúp người dùng thuyết minh bài giảng, khóa học thông qua chức năng ghi hình, ghi âm giọng nói và thực hiện đồng bộ với nội dung một cách chính xác để có thể tạo ra một bài giảng, khóa học hoàn chỉnh

Đóng gói – xuất bản bài giảng, khóa học

Tùy theo mục đích sử dụng, người dùng có thể đóng gói bài giảng, khóa học E-learning để đưa lên hệ thống học tập, để trình diễn với máy tính… Phần mềm sẽ hỗ trợ xuất bài giảng, khóa học theo các chuẩn: văn bản (.pdf), (*.exe), html, chuẩn quốc tế (scorm).

Soạn bài giảng, bài trình chiếu

Trên cùng hệ thống phần mềm, giáo viên vừa có thể soạn bài giảng, bài trình chiếu để thực hiện thao giảng trên lớp, đồng thời có thể kế thừa những bài giảng, bài trình chiếu có sẵn để biên tập lại thành bải giảng theo chuẩn E-learning hoặc hoàn toàn có thể tạo mới một bài giảng E-learning và đóng gói bài giảng theo các chuẩn văn bản (.pdf), chuẩn quốc tế (scorm), html, thực thi (*.exe) một cách rất dễ dàng.

Giao diện

Giao diện đẹp, thân thiện, sử dụng hoàn toàn ngôn ngữ tiếng Việt; phù hợp với kỹ năng máy tính của đại bộ phận giáo viên – Không yêu cầu người sử dụng phải có chuyên môn sâu về tin học.

Tích hợp nhiều công cụ hỗ trợ

Tích hợp đầy đủ các tính năng của phần mềm Power Point (phần mềm trình diễn phổ biến nhất hiện nay); kế thừa và tận dụng được toàn bộ các tư liệu giáo dục hiện có dưới định dạng của Microsoft Office.

Đáp ứng đúng yêu cầu và giải quyết được các khó khăn trong thực tiễn biên soạn các bài giảng, bài trình chiếu và giáo án lên lớp của giáo viên.

Đáp ứng các yêu cầu của giáo viên về soạn thảo, chia sẻ tài liệu cho việc hội nhập hệ thống học tập E-learning.

Hệ thống các tư liệu giáo dục như bài giảng, thư viện dữ liệu tương tác, hình ảnh được thiết kế cho từng bài giảng và bố trí theo trình tự khung chương trình SGK của Bộ GD&ĐT.

Các mô phỏng bài học, các bài tập tương tác được thiết kế sáng tạo, có tính sư phạm cao; người dùng có thể sử dụng ngay mà không cần thiết kế lại.

Có nội dung đầy đủ cho tất cả các môn học cơ bản. Phần mềm có khả năng tùy biến và mở rộng cao, cho phép người sử dụng làm giàu cơ sở dữ liệu, làm giàu các thư viện giáo dục hiện có; trên cơ sở đó sáng tạo và xây dựng các nội dung lên lớp phù hợp.

Top 7 Phần Mềm Soạn Giáo Án Điện Tử

Các phần mềm soạn giáo án điện tử là công cụ cần thiết để hỗ trợ công tác giảng dạy của thầy cô giáo. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, việc giảng dạy trong các khối trường trên khắp cả nước đã có những thay đổi vượt bậc, tạo môi trường làm việc thuận lợi, chuyên nghiệp hơn cho các thầy cô cũng như tăng chất lượng giảng dạy.

Top 7 phần mềm thiết kế giáo án điện tử

1. PowerPoint

PowerPoint là cái tên rất quen thuộc không chỉ với các thầy cô giáo mà với bất cứ ai đã từng sử dụng bộ công cụ văn phòng của Microsoft. PowerPoint cung cấp đầy đủ các công cụ để bạn tạo ra những bài thuyết trình, như chèn bảng biểu trên PowerPoint, tạo biểu đồ trên PowerPoint hay chèn video vào slide,… kèm theo đó là rất nhiều hiệu ứng slide để trình chiếu. Các hiệu ứng chuyển động trong PowerPoint được kết hợp với nhiều nội dung khác nhau để tạo nội dung phong phú cũng như ấn tượng cho người xem. Với phiên bản PowerPoint 2019 mới nhất, một số tính năng mới được cập nhật để tăng chất lượng cho bài thuyết trình.

2. Adobe Presenter

Adobe Presenter là công cụ đến từ hãng Adobe nổi tiếng, thuộc dạng add-in cài trên PowerPoint để cung cấp thêm các tính năng nâng cao soạn giáo trình, đảm bảo đúng quy tắc và quy chuẩn của bài giảng điện tử.

Adobe Presenter cho phép chèn nhiều định dạng đa phương tiện vào các nội dung trình chiếu, xuất nội dung bài giảng thành định dạng HTML5 mà vẫn giữ nguyên được bố cục và các hiệu ứng sử dụng nếu có.

3. Articulate Studio

Articulate Studio cũng khá giống với Adobe Presenter, biến các slide thuyết trình PowerPoint thành bài giảng điện tử đúng quy chuẩn. Nội dung bài giảng có thể thêm nhiều hiệu ứng, âm thanh, video, các phụ đề để tăng chất lượng hơn cho giáo án.

4. Violet

Violet được phát triển và xây dựng trên nền tảng PowerPoint, được cung cấp đầy đủ các công cụ để xây dựng nội dung bài giảng như tạo biểu đồ hay hình vẽ, chèn video hình ảnh, các hiệu ứng chuyển động,… Các hệ thống bài giảng được Violet cập nhật liên tục, với hàng nghìn nội dung để tham khảo, làm tư liệu dạy học.

5. Lecture Maker

Lecture Maker được nhiều người nhận xét có cấu trúc khá giống với PowerPoint, chèn được nhiều định dạng file như PowerPoint, PDF, Flash, HTML, video, âm thanh,… Điều này giúp người dùng dễ dàng kết hợp nhiều nội dung giảng dạy khác nhau, lấy từ nhiều nguồn khác nhau. Một số bài trắc nghiệm, mẫu template, thiết kế bài giảng cũng có trên Lecture Maker để người dùng tham khảo cho bài giảng của mình.

6. iSpring Suite

iSpring Suite hoạt động và tích hợp cùng với PowerPoint, hiển thị trong giao diện riêng biệt để người dùng soạn nội dung, sau đó đồng bộ hóa vào slide thuyết trình. Các nội dung trình bày trên iSpring Suite rất đa dạng, quay video màn hình và điều chỉnh lại nội dung bài giảng. Các dạng bài tập trên iSpring Suite cũng rất đa dạng như dạng bài trắc nghiệm, dạng câu hỏi, dạng bài đúng sai,.. nhằm giúp thầy cô có nhiều lựa chọn cho nội dung bài giảng của mình.

7. Novoasoft ScienceWord

Novoasoft ScienceWord cũng là phần mềm soạn giáo án điện tử, nhưng tập trung chủ yếu vào các môn tự nhiên, khoa học như Toán, Hóa, Sinh, Vật lý,… Vì vậy phần mềm cung cấp đầy đủ các công cụ để bạn soạn thảo nội dung trong Word như bình thường, nhưng có thể diễn giải thêm các ký hiệu, hình vẽ, biểu đồ, sơ đồ cấu trúc trong Hóa hay Sinh như vòng xoắn ADN. Những hình vẽ trên Novoasoft ScienceWord đều có tùy chọn sao chép sang nội dung Word. Giao diện đơn giản, tương tự như Word tạo được sự thuận tiện cho người sử dụng.

Giáo Án Điện Tử Bài Chiếc Lược Ngà

Giáo án môn Ngữ văn lớp 9

Giáo án bài Chiếc lược ngà

Giáo án bài Ánh trăng Giáo án bài Bếp lửa Giáo án Ngữ văn lớp 9 bài Những ngôi sao xa xôi

CHIẾC LƯỢC NGÀ

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Học sinh cần nắm được:

Hiểu, cảm nhận được nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. Thấy được lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình cảm nhân văn, nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, sắp xếp tình tiết, chọn lọc ngôn ngữ.

Cảm nhận được tình cha con sâu nặng trong hoàn cảnh éo le của cha con ông Sáu trong truyện.

Nắm được nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, đặc biệt là nhân vật bé Thu. Nghệ thuật xây dựng tình huống bất ngờ mà tự nhiên của tác giả.

2. Kĩ năng:

Rèn luyện kĩ năng đọc diễn cảm, phát hiện những tình tiết nghệ thuật đáng chú ý trong các tác phẩm truyện ngắn.

3. Thái độ:

Biết yêu quý, trân trọng những con người lao động mới XNCH.

II. Chuẩn bị về phương pháp, phương tiện dạy học

Giáo viên: Soạn giáo án: truyện ngắn Chiếc lược ngà.

Học sinh: Soạn bài theo câu hỏi – đọc tóm tắt truyện.

III. Tổ chức các hoạt động của giáo viên và học sinh 1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (6p) 2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (1p)

Giới thiệu về nhà văn Nguyễn Quang Sáng và dẫn vào bài.

3. Hoạt động 3: Bài mới

– GV: Gọi học sinh đọc chú thích SGK/201.

? Nêu những hiểu biết của em về nhà văn Nguyễn Quang Sáng?

? Hoàn cảnh sáng tác truyện?

– GV hướng dẫn học sinh đọc.

Chú ý giọng kể của tác giả (anh Ba, Mần thinh, cảm động, buồn…).

? Tóm tắt cốt truyện từ 8-10 câu.

? Nhắc lại chú thích 1-3-4-8-14?

? Phương thức biểu đạt của văn bản?

? Còn phương thức nào khác?

? Ai là nhân vật chính? vì sao em xác định như vậy?

? Câu truyện kể về tình cha con được kể theo trình tự nào?

? Truyện được kể theo ngôi thứ mấy?

I. Đọc – tìm, tiếp xúc văn bản. 1. Tác giả – tác phẩm

– Nhà văn Nam Bộ nổi tiếng với nhiều thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản…

– Truyện viết năm 1966 tại chiến trường Nam Bộ, trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.

*Tìm hiểu cấu trúc văn bản

– Tự sự.

– Miêu tả, lập luận.

– Được kể theo thời gian.

– Kể theo ngôi số 1 “tôi”.

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Soạn Giáo Án Điện Tử Cực Hay trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!