Xu Hướng 6/2023 # Giáo Án An Toàn Giao Thông Lớp 5 Cả Năm # Top 6 View | Englishhouse.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Giáo Án An Toàn Giao Thông Lớp 5 Cả Năm # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Giáo Án An Toàn Giao Thông Lớp 5 Cả Năm được cập nhật mới nhất trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Mời các bạn tham khảo giáo án an toàn giao thông lớp 5 biên soạn cả năm gồm 6 bài:

Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ

Bài 2: Đi xe đạp an toàn trên đường

Bài 3: Đường giao thông an toàn

Bài 4: Tai nạn giao thông

Bài 5: An toàn giao thông đường bộ

Bài 6: An toàn giao thông đường thủy

Xem giáo án online

AN TỒN GIAO THƠNG TIẾT 1: BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ. A-Mục tiêu 1-Kiến thức .HS biết và giải thích nội dung 23 biển báo hiệu giao thông đã học. .HS hiểu ý nghĩa, nội dung 10 biển báo hiệu GT mới. 2-Kĩ năng. .Giải thích sự cần thiết của biển báo hiệu GT. .Mô tả được các biển báo đó băng lời nói hoặc bàng hình vẽ. Để nói cho những người khác biết về nộidung của các biển báo hiệu GT. 3-Thái độ: .Có ý thức tuân theo những hiệu lệnh của biển báo hiệu GT khi đi đường. .Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người, thực hiện luật GTĐB. B- Đồ dùng dạy học. Phiếu học tập. Các biển báo. C- Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của thây Hoạt đông của trò I. Ôn định II.Bài cũ III. Bài mới .Giới thiệu Hoạt động 1: Trò chơi phóng viên.

Hoạt động 2. Ôn lại các biển báo đã học:

Hoạt động 3: Nhận biết các biển báo hiêu

IV.Củng cố V.Dặn dò

-1HS làm p.viên nêu câu hỏi cho các bạn trong lớp trả lời. -Ở gần nhà bạn có loại biển báo gì? -Những biển báo đó được đặt ở đâu? -Những người ở đó có biết nội dung các biển báo đó không? -Họ có thấy các biển báo đó có ích gì không? -Cho học sinh nhắc lại các biển báo đã học, mô tả hình dạng, màu sắc. -Biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn. GV kết luận. -Cho HS quan sát các loại biển báo. -Xác định, phân loại, mô tả hình, màu sắc của các biển báo đó. -Biển báo cấm. -Biển báo nguy hiểm. -Biển báo chỉ dẫn. GV kết luận – chuẩn bị bài Kĩ năng đi xe đạp an toàn.

Cho hs xem các biển báo đã học, nói nội dung của biển báo 2 HS trả lời.

-Phát biểu trước lớp.

-Nhóm nào xong trước được biểu dương. -Trình bày trước lớp. -Lớp nhận xét, bổ sung.

-Tìm và phân loại biển báo, mô tả…. -Phát biểu trước lớp. -Lớp góp ý, bổ sung.

Giáo Án Kĩ Thuật Lớp 5 Cả Năm

– HS biết cách đính khuy hai lỗ đúng quy trình và đúng kĩ thuật

– Rèn cho HS có tính cẩn thận.

– Giáo dục HS ý thức lao động tự phục vụ bản thân.

II. Đồ dùng dạy học :

– Mẫu đính khuy hai lỗ. Một mảnh vải hình chữ nhật có kích thước 10cm x 15cm.

– 2 – 3 chiếc khuy hai lỗ. Chỉ khâu, kim khâu. Phấn vạch, thước kẻ, kéo.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu :

A.Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút ). Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

B. Dạy bài mới : ( 37 phút)

1.Giới thiệu bài : Trực tiếp.

2.Dạy bài mới :

Hoạt động 1 : Quan sát và nhận xét mẫu.

* HS quan sát mẫu khuy hai lỗ và hình 1a trong SGK. GV đặt câu hỏi :

+ Hỏi : Tất cả các khuy này có chung đặc điểm gì ? ( Đều có hai lỗ).

+ Hỏi : Hình dạng của các khuy này ra sao ? ( Có nhiều hình dạng khác nhau).

– GV cho HS quan sát một số khuy áo.

p) LẮP XE CHỞ HÀNG (tiÕp) I.Mục tiêu : – HS chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe chở hàng. – Lắp được xe chở hàng đúng kĩ thuật, đúng quy trình. – Giáo dục HS có ý thức học tốt bộ môn. II. Đồ dùng dạy học : Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III. Hoạt động dạy học : A . Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút ). Sù chuÈn bÞ cña häc sinh. B. Dạy bài mới : ( 37 phút ) 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp. 2. Dạy bài mới : Hoạt động : Häc sinh thùc hµnh l¾p xe chë hµng. * L¾p r¸p xe chë hµng GV nh¾c nhë häc sinh khi l¾p cÇn l­u ý nh÷ng ®iÓm sau : Chó ý vÞ trÝ trong, ngoµi gi÷a c¸c bé phËn víi nhau. C¸c mèi ghÐp ph¶i vÆn chÆt ®Ó xe kh”ng bÞ xéc xÖch. GV quan s¸t vµ theo dâi häc sinh thùc hµnh, uèn n¾n nh÷ng häc sinh cßn lóng tóng. Ho¹t ®éng 4 :§¸nh gi¸ s¶n phÈm. Cho häc sinh tr­ng bµy s¶n phÈm. HS nh¾c l¹i tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm. Hoµn thµnh vµ ch­a hoµn thµnh Nh÷ng häc sinh hoµn thµnh sím, ®óng yªu cÇu ®­îc ®¸nh gi¸ ë møc ®é hoµn thµnh tèt. 3.DÆn dß : Nh¾c nhë häc sinh th¸o c¸c chi tiÕt vµ xÕp ®óng vµo vÞ trÝ c¸c ng¨n hép. Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ chuÈn bÞ cho bµi sau thùc hµnh KÜ thuËt(“n tËp) LẮP XE CÇn cÈu I.Mục tiêu : – HS chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cÇn cÈu. – Lắp được xe chở hàng đúng kĩ thuật, đúng quy trình. – Giáo dục HS có ý thức học tốt bộ môn. II. Đồ dùng dạy học : Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III. Hoạt động dạy học : A . Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút ). Sù chuÈn bÞ cña häc sinh. B. Dạy bài mới : ( 37 phút ) 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp. 2. Dạy bài mới : Hoạt động 1. Quan sát, nhận xét mẫu Cho HS quan sát mẫu lắp sẵn, hướng dẫn trả lời câu hỏi : Để lắp được xe cÇn cÈu, theo em cần phải có những bộ phận nào? Kể tên các bộ phận đó. (Cần 5 bộ phận : giá đỡ cÈu ; cÇn cÈu ; rßng gäc ; d©y têi ; trôc b¸nh xe.) Hoạt động 2: H ướng dẫn thao tác kĩ thuật. a/H­íng dÉn chän c¸c chi tiÕt. GV h­íng dÉn HS chän c¸c chi tiÕt, xÕp c¸c chi tiÕt ®· chän vµo hép theo tõng lo¹i chi tiÕt. b/L¾p tõng bé phËn: * L¾p gi¸ ®ì cÇn cÈu. Hái : §Ó l¾p ®­îc bé phËn nµy, ta cÇn chän nh÷ng chi tiÕt nµo? * L¾p cÇn cÈu. * L¾p c¸c bé phËn kh¸c. * L¾p thµnh sau vµ trôc b¸nh xe. c/L¾p r¸p xe cÇn cÈu: L­u ý c¸ch l¾p vßng h·m vµo trôc quay vµ vÞ trÝ buôoc d©y têi ë trôc quay cho th¼ng víi rßng räc ®Ó quay têi ®­îc dÓ dµng. KiÓm tra ho¹t ®éng cña cÇn cÈu. d/ H­íng dÉn th¸o rêi c¸c chi tiÕt vµ xÕp gän vµo hép. Khi th¸o rêi tõng bé phËn, sau ®ã míi th¸o rêi tõng chi tiÕt theo tr×nh tù ng­îc l¹i víi tr×nh tù l¾p. Khi th¸o xong ph¶i xÕp gän c¸c chi tiÕt vµo hép theo vÞ trÝ quy ®Þnh 3.DÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ chuÈn bÞ cho bµi sau thùc hµnh KÜ thuËt(“n tËp) L¾p xe cÇn cÈu (tiÕp) I.Mục tiêu : – HS chọn đúng và đủ c¸c chi tiết để lắp xe cÇn cÈu. – Lắp được xe chở hàng đúng kĩ thuật, đúng quy trình. – Giáo dục HS có ý thức học tốt bộ môn. II. Đồ dùng dạy học : Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III. Hoạt động dạy học : A . Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút ). Sù chuÈn bÞ cña häc sinh. B. Dạy bài mới : ( 37 phút ) 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp. 2. Dạy bài mới : Hoạt động : Häc sinh thùc hµnh l¾p xe cÇn cÈu. * L¾p r¸p xe cÇn cÈu GV nh¾c nhë häc sinh khi l¾p cÇn l­u ý nh÷ng ®iÓm sau : Chó ý vÞ trÝ trong, ngoµi gi÷a c¸c bé phËn víi nhau. C¸c mèi ghÐp ph¶i vÆn chÆt ®Ó xe kh”ng bÞ xéc xÖch. GV quan s¸t vµ theo dâi häc sinh thùc hµnh, uèn n¾n nh÷ng häc sinh cßn lóng tóng. Ho¹t ®éng 4 :§¸nh gi¸ s¶n phÈm. Cho häc sinh tr­ng bµy s¶n phÈm. HS nh¾c l¹i tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm. Hoµn thµnh vµ ch­a hoµn thµnh Nh÷ng häc sinh hoµn thµnh sím, ®óng yªu cÇu ®­îc ®¸nh gi¸ ë møc ®é hoµn thµnh tèt. 3.DÆn dß : Nh¾c nhë häc sinh th¸o c¸c chi tiÕt vµ xÕp ®óng vµo vÞ trÝ c¸c ng¨n hép. Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ chuÈn bÞ cho bµi sau thùc hµnh KÜ thuËt(“n tËp) LẮP m¸y bay trùc th¨ng I.Mục tiêu : – HS chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp m¸y bay trùc th¨ng. – Lắp được m¸y bay trùc th¨ng đúng kĩ thuật, đúng quy trình. – Giáo dục HS có ý thức học tốt bộ môn. II. Đồ dùng dạy học : Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III. Hoạt động dạy học : A . Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút ). Sù chuÈn bÞ cña häc sinh. B. Dạy bài mới : ( 37 phút ) 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp. 2. Dạy bài mới : Ho¹t ®éng 1 : Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu. – GV cho häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt mÉu ®· l¾p s½n. – GV h­íng dÉn kÜ tõng bé phËn vÌ ®Æt c©u hái cho häc sinh tr¶ lêi. – §Ó l¾p ®­îc m¸y bay trùc th¨ng, theo em cÇn ph¶i cã mÊy bé phËn? H·y kÓ tªn c¸c bé phËn ®ã? (CÇn 5 bé phËn : th©n vµ ®u”i m¸y bay ; sµn ca bin vµ gi¸ ®ì ; ca bin; c¸nh qu¹t; cµng m¸y bay.) Ho¹t ®éng 2 : H­íng dÉn thao t¸c kÜ thuËt. a/H­íng dÉn chän c¸c chi tiÕt. b/ L¾p tõng bé phËn. + L¾p ®u”i m¸y bay. + L¾p sµn ca bin vµ gi¸ ®ì. + L¾p ca bin. + L¾p phÇn trªn c¸nh qu¹t +L¾p phÇn d­íi c¸nh qu¹t + L¨p cµng m¸y bay c/L¾p m¸y bay trùc th¨ng. GV cÇn l­u ý häc sinh c¸c b­íc sau: + L¾p th©n m¸y bay vµo sµn ca bin vµ gi¸ ®ì. + L¾p c¸nh qu¹t vµo trÇn ca bin. + GV l¾p tÊm sau cña ca bin. + L¾p gi¸ ®ì sµn ca bin vµo cµng m¸y bay. + KiÓm tra c¸c mèi ghÐp ®· ®¶m b¶o ch­a. d/ H­íng dÉn th¸o rêi c¸c chi tiÕt vµ xÕp gän vµo hép. d/ H­íng dÉn th¸o rêi c¸c chi tiÕt vµ xÕp gän vµo hép. Khi th¸o rêi tõng bé phËn, sau ®ã míi th¸o rêi tõng chi tiÕt theo tr×nh tù ng­îc l¹i víi tr×nh tù l¾p. Khi th¸o xong ph¶i xÕp gän c¸c chi tiÕt vµo hép theo vÞ trÝ quy ®Þnh 3.DÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ chuÈn bÞ cho bµi sau thùc hµnh KÜ thuËt L¾p xe ben I.Môc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: – Chän ®óng vµ ®ñ c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p xe ben. – L¾p ®­îc xe ben ®óng kÜ thuËt, ®óng quy tr×nh. – RÌn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn khi thùc hµnh thao t¸c l¾p, th¸o c¸c chi tiÕt. – Gi¸o dôc häc sinh ý thøc häc tèt bé m”n. II.ChuÈn bÞ : MÉu xe ®· l¾p s½n, bé l¾p ghÐp m” h×nh kÜ thuËt. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: A . Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút ). Em hãy nêu cách l¾p m¸y bay trùc th¨ng? B. Dạy bài mới : ( 37 phút ) 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp. 2. Dạy bài mới : Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu. – GV cho häc sinh quan s¸t mÉu xe ben ®· l¾p s½n. – H­íng dÉn häc sinh quan s¸t kÜ tõng bé phËn vµ tr¶ lêi c©u hái. Ho¹t ®éng 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật. a/ H­íng dÉn chän c¸c chi tiÕt. b/ L¾p tõng bé phËn. + L¾p khung sµn vµ c¸c gi¸ ®ì. + L¾p sµn ca bin vµ c¸c thanh ®ì. + L¾p hÖ thèng gi¸ ®ì trôc b¸nh xe sau. + L¾p trôc b¸nh xe tr­íc. + L¾p ca bin. c/ L¾p r¸p xe ben. Gi¸o viªn võa lµm võa ®Ó cho häc sinh quan s¸t. + KiÓm tra sù chuyÓn ®éng cña xe ben. Ho¹t ®éng 3: Häc sinh thùc hµnh l¾p xe ben. a/ Chän chi tiÐt. b/ L¾p tõng bé phËn. + Tr­íc khi häc sinh thùc hµnh, GV cÇn cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK ®Ó c¶ líp n¾m râ quy tr×nh l¾p m¸y bay trùc th¨ng. Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸ s¶n phÈm. GV cho HS tr­ng bµy s¶n phÈm theo nhãm. + GV nh¾c l¹i c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ trong SGK. + Cö häc sinh dùa vµo tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n. + GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS theo 2 møc: Hoµn thµnh vµ ch­a hoµn thµnh. Nh÷ng em hoµn thµnh sím vµ vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu ®¹t A+. + GV nh¾c nhë HS th¸o c¸c chi tiÕt vµ xÕp vµo ®óng vÞ trÝ c¸c ng¨n hép. Ho¹t ®éng 3 : Cñng cè ,dÆn dß : – Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc.DÆn dß häc sinh vÒ chµ chuÈn bÞ cho bµi sau thùc hµnh. KÜ thuËt L¾p r” bèt I.Môc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: – Chän ®óng vµ ®ñ c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p r” bèt. – L¾p ®­îc r” bèt ®óng kÜ thuËt, ®óng quy tr×nh. – RÌn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn khi thùc hµnh thao t¸c l¾p, th¸o c¸c chi tiÕt. – Gi¸o dôc häc sinh ý thøc häc tèt bé m”n. II.ChuÈn bÞ : MÉu r” bèt ®· l¾p s½n, bé l¾p ghÐp m” h×nh kÜ thuËt. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: A . Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút ). Em hãy nêu cách l¾p xe ben? B. Dạy bài mới : ( 37 phút ) 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp. 2. Dạy bài mới : Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu. – GV cho häc sinh quan s¸t mÉu r” bèt ®· l¾p s½n. – H­íng dÉn häc sinh quan s¸t kÜ tõng bé phËn vµ tr¶ lêi c©u hái. Ho¹t ®éng 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật. a/ H­íng dÉn chän c¸c chi tiÕt. b/ L¾p tõng bé phËn. + L¾p ch©n r” bèt. (H 2 – SGK) + L¾p th©n r” bèt. (H 3 – SGK) + L¾p ®Çu r” bèt. (H 4 – SGK) + L¾p c¸c bé phËn kh¸c. L¾p tay r” bèt. L¾p ¨ng ten L¾p trôc b¸nh xe. c/ L¾p r¸p r” bèt. + Gi¸o viªn võa lµm võa ®Ó cho häc sinh quan s¸t. + KiÓm tra sù chuyÓn ®éng cña r” bèt. d/ H­íng dÉn th¸o rêi c¸c chi tiÕt vµ xÕp gän vµo hép. + Khi th¸o ph¶i th¸o rêi tõng bé phËn, sau ®ã th¸o rêi tõng chi tiÕt theo tr×nh tù ng­îc l¹i víi tr×nh tù lÊp. + Khi th¸o xong ph¶i xÕp gän c¸c chi tiÐt vµo hép theo vÞ trÝ quy ®Þnh. Ho¹t ®éng 3 : Cñng cè ,dÆn dß : – Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. – DÆn dß häc sinh vÒ nhµ chuÈn bÞ cho bµi sau thùc hµnh. KÜ thuËt L¾p r” bèt (tiÕp) I.Mục tiêu : – HS chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp r” bèt. – Lắp được r” bèt đúng kĩ thuật, đúng quy trình vµ tr­ng bµy s¶n phÈm. – Giáo dục HS có ý thức học tốt bộ môn. II. Đồ dùng dạy học: Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III. Hoạt động dạy học: A . Kiểm tra bài cũ : ( 3 phút ). Em hãy nêu cách l¾p r” bèt.? B. Dạy bài mới : ( 37 phút ) 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp. 2. Dạy bài mới : Ho¹t ®éng 1: Häc sinh thùc hµnh l¾p r” bèt. a/ Chän chi tiÐt. b/ L¾p tõng bé phËn. + Tr­íc khi häc sinh thùc hµnh, GV cÇn cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK ®Ó c¶ líp n¾m râ quy tr×nh l¾p r” bèt. + Trong qu¸ tr×nh l¾p, GV nh¾c HS l­u ý vÞ trÝ trªn, d­íi cña c¸c thanh… + Gi¸o viªn quan s¸t vµ uèn n¾n kÞp thêi nh÷ng häc sinh l¾p cßn lóng tóng. c/ L¾p r¸p r” bèt. + Gi¸o viªn quan s¸t vµ uèn n¾n häc sinh trong khi c¸c em thùc hµnh. Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸ s¶n phÈm. + GV cho häc sinh tr­ng bµy s¶n phÈm theo nhãm. + GV nh¾c l¹i c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ trong SGK. + Cö häc sinh dùa vµo tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña b¹n. + GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS theo 2 møc: Hoµn thµnh vµ ch­a hoµn thµnh. Nh÷ng em hoµn thµnh sím vµ vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu ®¹t A+. + GV nh¾c nhë HS th¸o c¸c chi tiÕt vµ xÕp vµo ®óng vÞ trÝ c¸c ng¨n hép. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè, dÆn dß: Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. – DÆn dß häc sinh vÒ nhµ chuÈn bÞ cho giê sau hoµn thµnh s¶n phÈm.

Giáo Án Ngữ Văn Lớp 11 Cả Năm

Tiết: 1 Vào phủ chúa Trịnh (Trớch Thượng kinh kớ sự) -Lê Hữu Trác- A-Mục tiêu cẦN ĐẠT: 1. Kiến thức: Hiểu rõ giá trị hiện thực sâu sắc của tác phẩm cũng như thái độ trước hiện thực và ngòi bút kí sự chân thực ,sắc sảo của Lê Hữu Trác qua đoạn trích miêu tả cuộc sống và cung cách sinh hoạt nơi phủ chúa Trịnh. 2. Kĩ năng: Biết cỏch cảm thụ và phõn tớch một tỏc phẩmm thuộc thể loại kớ sự. 3. Thỏi độ: Thỏi độ phờ phỏn nghiờm tỳc lối sống xa hoa nơi phủ chỳa Trõn trọng lương y, cú tõm cú đức. B-Chuẩn bị phương tiện: GV: SGK, SGV Ngữ văn 11. Tài liệu tham khảo về Lê Hữu Trác, Thiết kế bài giảng HS: SGK, tài liệu tham khảo C- CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: D- TIẾN TRèNH DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: khụng 3. Bài mới: Hoạt động của Gv& HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1 ( Hướng dẫn hs tìm hiểu tiểu dẫn ) (?) Những hiểu biết của anh (chị) về tác giả Lê Hữu Trác và tác phẩm “Thượng kinh kí sự”? -HS dựa vào SGK trình bày ý chính. -GV tổng hợp: Hoạt động 2: Hướng dẫn HS đọc Yêu cầu HS tóm tắt đoạn trích theo sơ đồ. Hoạt động 3 ( Hướng dẫn hs tìm hiểu văn bản ) -GV yêu cầu HS đọc đoạn trích theo lựa chọn của GV (?) Theo chân tác giả vào phủ, hãy tái hiện lại quang cảnh của phủ chúa? -Hs tìm những chi tiết về quang cảnh phủ chúa. -Gv nhận xét ,tổng hợp. (?) Qua những chi tiết trên,anh (chị ) có nhận xét gì về quang cảnh của phủ chúa? -Hs nhận xét ,đấnh giá . – Gv tổng hợp -GV nêu vấn đề: (?) Lần đầu đặt chân vào phủ Chúa ,tác giả đã nhận xét : “cuộc sống ở đây thực khác người thường” .anh (chị) có nhận tháy điều đó qua cung cách simh hoạt nơi phủ chúa? – Gv tổ chức hs phát hiện ra những chi tiết miêu tả cung cách sinh hoạt và nhận xét về những chi tiết đó (?) Nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Na cho rằng : “kí chỉ thực sự xuất hiện khi người cầm bút trực diện trình bày đối tượng được phản ánh bằng cảm quan của chính mình”.Xét ở phương diện này TKKS đã thực sự được coi là một tác phẩm kí sự chưa ? Hãy phân tích thái độ của tác giả ? – GV gợi mở : (?) Thái độ của tác giả trước quang cảnh phủ chúa ? (?) Thái độ khi bắt mạch kê đơn ? (?) Những băn khoăn giữa viêc ở và đi ở đoạn cuối nói lên điều gì? -Gv nhận xét ,tổng hợp (?) Qua những phân tích trên , hãy đánh giá chung về tác giả ? -Hs suy nghĩ ,trả lời . -Gv nhận xét ,tổng hợp: (?) Qua đoạn trích ,Anh (chị) có nhận xét gì về nghệ thuật viết kí sự của tác giả ?Hãy phân tích những nét đặc sắc đó? – GV tổng hợp : Hoạt động 4 (Củng cố và luyện tập) (?) Qua đoạn trích em có suy nghĩ gì về bức tranh hiện thực của xã hội phong kiến đương thời ? Từ đó hãy nhận xét về thái độ của tác giả trước hiện thực đó ? -HS suy nghĩ ,phát biểu cảm xúc của cá nhân. I) Tiểu dẫn 1) Tác giả Lê Hữu Trác -Hiệu Hải Thượng Lãn Ông , xuất thân trong một gia đình có truyền thống học hành,đỗ đạt làm quan. -Chữa bệnh giỏi ,soạn sách ,mở trường truyền bá y học -Tác phẩm nổi tiếng “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” 2) Tác phẩm“Thượng kinh kí sự -Quyển cuối cùng trong bộ “ Hải Thượng y tông tâm lĩnh” -Tập kí sự bằng chữ Hán ,hoàn thành năm 1783 ,ghi chép nhữnh điều mắt thấy tai nghe II) Đọc – hiểu văn bản 1. Đọc, túm tắt văn bản * Tóm tắt theo sơ đồ: 2. Hiểu văn bản: 1) Quang cảnh –cung cách sinh hoạt cuả phủ chúa * Chi tiết quang cảnh: + Rất nhiều lần cửa , năm sáu lần trướng gấm. + Lối đi quanh co, qua nhiều dãy hành lang + Canh giữ nghiêm nhặt (lính gác , thẻ trình ) + Cảnh trí khác lạ (cây cối um tùm, chim kêu ríu rít, danh hoa đua thắm ) + Trong phủ là những đại đồng ,quyền bổng gác tía ,kiệu son ,mâm vàng chén bạc) + Nội cung thế tử có sập vàng ,ghế rồng ,nệm gấm ,màn là – Nhận xét ,đánh giá về quang cảnh: * Cung cách sinh hoạt: + vào phủ phải có thánh chỉ ,có lính chạy thét đường + trong phủ có một guồng máy phục vụ đông đảo; ngươì truyền báo rộn ràng ,người có việc quan đi lại như mắc cửi + lời lẽ nhắc đến chúa và thế tử phải cung kính lễ phép ngang hàng với vua + chúa luôn có phi tần hầu trực tác giả không được trực tiếp gặp chúa “phải khúm núm đứng chờ từ xa” +Thế tử có tới 7-8 thầy thuốc túc trực, có người hầu cận hai bêntác giả phải lạy 4 lạy – Đánh giá về cung cách sinh hoạt: 2) Thái độ tâm trạng của tác giả – Tâm trạng khi đối diện với cảnh sống nơi phủ chúa + Tỏ ra thờ ơ dửng dưng với cảnh giàu sang nơi phủ chúa. Không đồng tình với cuộc sống quá no đủ ,tiện nghi mà thiếu sinh khí .Lời văn pha chút châm biếm mỉa mai . – Tâm trạng khi kê đơn bắt mạch cho thế tử + Lập luận và lý giải căn bệnh của thế tử là do ở chốn màn the trướng gấm,ăn quá no ,mặc quá ấm, tạng phủ mới yếu đi. Đó là căn bệnh có nguồn gốc từ sự xa hoa ,no đủ hưởng lạc, cho nên cách chữa không phải là công phạt giống như các vị lương y khác. +Hiểu rõ căn bệnh của thế tử ,có khả năng chữa khỏi nhưng lại sợ bị danh lợi ràng buộc,phải chữa bệnh cầm chừng ,cho thuốc vô thưởng vô phạt Sợ làm trái y đức ,phụ lòng cha ông nên đành gạt sở thích cá nhân để làm tròn trách nhiệm và lương tâm của người thầy thuốc. Dám nói thẳng ,chữa thật . Kiên quyết bảo vệ chính kiến đến cùng. 3) Bút pháp kí sự đặc sắc của tác phẩm + Khả năng quan sát tỉ mỉ ,ghi chép trung thực ,tả cảnh sinh động + Lối kể khéo léo ,lôi cuốn bằng những sự việc chi tiết đặc sắc . + Có sự đan xen với tác phẩm thi ca làm tăng chất trữ tình của tác phẩm . III) Tổng kết chung – Phản ánh cuộc sống xa hoa ,hưởng lạc ,sự lấn lướt cung vua của phủ chúa –mầm mống dẫn đến căn bệnh thối nát trầm kha của XH phong kiến Việt Nam cuối thế kỉ XVIII – Bộc lộ cái tôi cá nhân của Lê Hữu Trác : một nhà nho,một nhà thơ ,một danh y có bản lĩnh khí phách ,coi thường danh lợi. 4 . Củng cố: – Hệ thống kiến thức đó học 5. Dặn dũ: – Học sinh chuẩn bị bài “Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân” – Vỡ sao Lờ Hữu Trỏc lấy tờn là ễng già lười ở đất Thượng Hồng ( Hải Thượng Lón ễng ). Ngày giảng: 03/ 09/ 2008 Tiết 2: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân. A. MỤC TIấU BÀI HỌC: Giúp học sinh: 1. Kiến thức: – Nắm được biểu hiện của cái chung trong ngôn ngữ của xã hội và cái riêng trong lời nói cá nhân cùng mối tương quan giữa chúng. 2. Kĩ năng: – Rèn luyện và nâng cao năng lực sáng tạo cá nhân trong việc sử dụng ngôn ngữ TV. 3. Thỏi độ: – ý thức tôn trọng những qui tắc ngôn ngữ chung của xã hội, góp phần vào việc phát triển ngôn ngữ nước nhà. B. Phương tiện thực hiện: – GV: SGK, SGV, giỏo ỏn, tài liệu.. – HS: SGK, tài liệu, vở ghi C. Cách thức tiến hành – Tích hợp phân môn: Làm văn. Tiếng việt. Đọc văn. D. Tiến trình dạy học 1. Ổn định tổ chức lớp: 11B2 2. Kiểm tra bài cũ: Quang cảnh –cung cách sinh hoạt cuả phủ chúa? 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt. Hoạt động 1. HS đọc phần I SGK và trả lời câi hỏi. – Ngôn ngữ có vai trò như thế nào trong cuộc sống xã hội? – Đặc điểm cấu tạo ngôn ngữ ? Hoạt động 2. HS đọc phần II và trả lời câu hỏi. – Lời nói – ngôn ngữ có mang dấu ấn cá nhân không? Tại sao? Hoạt động nhóm. GV tổ chức một trò chơi giúp HS nhận diện tên bạn mình qua giọng nói. – Chia làm 4 đội chơi. Mỗi đội cử một bạn nói một câu bất kỳ. Các đội còn lại nhắm mắt nghe và đoán người nói là ai? Các nhóm trình chiếu giấy trong và phân tích: – Tìm một ví dụ ( câu thơ, câu văn ) mà theo đội em cho là mang phong cách cá nhân tác giả, có tính sáng tạo độc đáo trong việc sử dụng từ ngữ? – HS đọc phần ghi nhớ SGK. Hoạt động 3. GV định hướng HS làm bài tập. Trao đổi cặp. Gọi trình bày . Chấm điểm. I. Ngôn ngữ – tài sản chung của xã hội. – Ngôn ngữ là tài sản chung của một dân tộc, một cộng đồng xã hội dùng để giao tiếp: biểu hiện, lĩnh hội. – Mỗi cá nhân phải tích lũy và biết sử dụng ngôn ngữ chung của cộng đồng xã hội. 1.Tính chung của ngôn ngữ. – Bao gồm: + Các âm ( Nguyên âm, phụ âm ) + Các thanh ( Huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã, ngang). + Các tiếng (âm tiết ). + Các ngữ cố định (thành ngữ, quán ngữ) 2. Qui tắc chung, phương thức chung. – Qui tắc cấu tạo các kiểu câu: Câu đơn, câu ghép, câu phức. – Phương thức chuyển nghĩa từ: Từ nghĩa gốc sang nghĩa bóng. Tất cả được hình thành dần trong lịch sử phát triển của ngôn ngữ và cần được mỗi cá nhân tiếp nhận và tuân theo. II. Lời nói – sản phẩm riêng của cá nhân. – Giọng nói cá nhân: Mỗi người một vẻ riêng không ai giống ai. – Vốn từ ngữ cá nhân: Mỗi cá nhân ưa chuộng và quen dùng một những từ ngữ nhất định – phụ thuộc vào lứa tuổi, vốn sống, cá tính, nghề nghiệp, trình độ, môi trường địa phương – Sự chuyển đổi, sáng tạo khi sử dụng từ ngữ quen thuộc: Mỗi cá nhân có sự chuyển đổi, sáng tạo trong nghĩa từ, trong sự kết hợp từ ngữ – Việc tạo ra những từ mới. – Việc vận dụng linh hoạt sáng tạo qui tắc chung, phương thức chung. Phong cách ngôn ngữ cá nhân. III. Ghi nhớ. – SGK III. Luyện tập. Bài tập 1 – Từ ” Thôi ” dùng với nghĩa mới: Chấm dứt, kết thúc cuộc đời – đã mất – đã chết. – Cách nói giảm – nói tránh – lời nói cá nhân Nguyễn Khuyến. Bài tập 2. – Đảo trật tự từ: Vị ngữ đứng trước chủ ngữ, danh từ trung tâm trước danh từ chỉ loại. – Tạo âm hưởng mạnh và tô đậm hình tượng thơ – cá tính nhà thơ Hồ Xuân Hương. 4. Hướng dẫn về nhà. – Nắm nội dung bài học. – Làm bài tập còn lại – bài tập 3. – Soạn bài theo phân phối chương trình. Ngày giảng: 12/ 9/ 2008. Tiết 3+4. Bài viết số 1. ( Nghị luận xã hội ) A.Mục tiờu bài học. Giúp học sinh: – Củng cố kiến thức về văn nghị luận đã học ở THCS và học kì II lớp 10. – Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học về văn nghị luận xã hội để viế … Diệu), Quốc ngữ, thơ mới 4. Tràng giang(Huy Cận) Quốc ngữ, thơ mới 5. Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) Quốc ngữ, thơ mới 6. Tương tư(Nguyễn Bính) Quốc ngữ, thơ mới 7. Chiều xuân(Anh Thơ) Quốc ngữ, thơ mới 8. Mộ(Hồ Chí Minh ), chữ Hán, Đường luật 9. Từ ấy(Tố Hữu), Quốc ngữ, thất ngôn trường thiên 10. Lai tân(Hồ Chí Minh), Chữ Hán, thất ngôn tứ tuyệt 11. Nhớ đồng(Tố Hữu), Quốc ngữ, thất ngôn trường thiên 1. Về luân lí xã hội ở nước ta( Phan Châu Trinh ), Quốc ngữ, nghị luận xã hội. 2. Một thời đại trong thi ca( Hoài Thanh ), Quốc ngữ, nghị luận văn học 3. Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức ( Nguyễn An Ninh ), Quốc ngữ, nghị luận xã hội 2.Phân biệt sự khác nhau giữa thơ mới và thơ trung đại Việt Nam. Các bình diện Thơ trung đại Việt Nam Thơ mới Việt Nam Nội dung cảm hứng Thời đại chữ ta nặng tính cộng đồng, xã hội, xem nhẹ tính cá nhân Thời đại chữ tôi, coi trọng cá nhân, tách biệt với cộng đồng, xã hội Cách cảm nhận thiên nhiên, con người, cuộc sống Cảm nhận bằng con mắt già cỗi, công thức, ước lệ, khuôn sáo Cảm nhận bằng cặp mắt trẻ trung, xanh non, yêu đời Cảm hứng chủ đạo Cảm hứng phò vua giúp nước, tỏ lòng, lúc sục sôi, lúc buồn rầu, bất đắc chí. Nỗi buồn, tuyệt vọng của cái tôi – cá nhân trước hiện thực đau thương vì mất độc lập chủ quyền của nước nhà Hình thức nghệ thuật – Chứ Hán, chữ Nôm – Thể thơ truyền thống: Đường luật, cổ phong, lục bát, song thất lục bát. – Niêm luật chặt chẽ, diễn đạt ước lệ, nhiều điển tích điển cố. – Tính qui phạm nghiêm ngặt – Chữ quốc ngữ. – Thể thơ kết hợp truyền thống và hiện đại – Luật lệ đơn giản, diễn đạt phóng khoáng, tự do, gần gũi với ngôn ngữ hàng ngày. – Phá bỏ tính qui phạm. II. Phương pháp. – Trên cơ sở làm đề cương ôn tập ở nhà, HS chọn một trong 8 câu hỏi SGK, kiểm tra lại đề cương và thuyết trình trước lớp. – GV gọi nhận xét, hoàn thiện kiến thức và cho điểm. 4. Hướng dẫn về nhà – Hoàn thiện đề cương ôn tập. – Soạn bài theo phân phối chương trình. Ngày soạn: 22/ 4/ 2008. Ngàygiảng: / 5/ 2008. Tiết 117. Tóm tắt văn bản nghị luận A. Mục đích yêu cầu. – Hiểu được mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận – Biết cách tóm tắt văn bản nghị luận. B. Phương tiện thực hiện – SGK, SGV Ngữ văn 11 – Thiết kế bài học – Máy chiếu C. Cách thức tiến hành – Tích hợp phân môn Tiếng Việt, Đọc văn, Làm văn. D. Tiến trình giờ học 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Bài mới. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt * Hoạt động 1 HS đọc mục I SGK và trả lời câu hỏi GV chuẩn xác kiến thức. – Mục đích của tóm tắt để làm gì? – Yêu cầu của việc tóm tắt như thế nào ? * Hoạt động 2 HS đọc mục II SGK và tìm hiểu văn bản : Về luận lí xã hội ở nước ta – Phan Châu Trinh. – Muốn tóm tắt được văn bản nghị luận tốt, chúng ta cần phải làm thế nào ? * Hoạt động 3 HS đọc ghi nhớ SGK. * Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS làm bài tập 2 SGK. I. Mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận 1. Mục đích – Để hiểu được bản chất của văn bản – Để làm tài liệu phục vụ trong nhiều trường hợp khác nhau – Để rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản, có dịp rèn luyện tư duy và cách diễn đạt 2. Yêu cầu. – Phải trung thành với các luận điểm, luận cứ của văn bản gốc. – Lược bỏ những yếu tố không phù hợp với mục đích tóm tắt. – Diễn đạt ngắn gọn, hàm súc, mạch lạc. II. Cách tóm tắt văn bản nghị luận 1. Tìm hiểu ví dụ : Văn bản ôvề luân lí xã hội ở nước ta ằ- Phan Châu Trinh. 2. Kết luận. – Để tóm tắt tốt cần : đọc kĩ vă bản gốc, lựa chọn những chi tiết phù hợp với mục đích tóm tắt, nắm được những luận điểm luận cứ và diễn đạt chúng một cách mạch lạc. Sau đó kiểm tra lại kết quả tóm tắt. III. Ghi nhớ. – SGK IV. Luyện tập Bài tập 2. – Vấn đề nghị luận: Sự lãng phí nước sạch. – Mục đích nghị luận: Nhắc nhở mọi người ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước quý giá. – Các luận điểm: + Nước là nguồn tài sản quí thường bị huỷ hoại, lãng phí nhiều nhất + Dân số tăng, nguốn nước cung cấp sẽ không đáp ứng được nhu cầu + Một số quốc gia hiện nay đang thiếu nước, có sự tranh chấp về nguồn nước, tình trạng ô nhiễm nước ngày càng trầm trọng. – Tóm tắt bằng 3 câu: Nước ngọt là thứ tài sản thiên nhiên ban tặng mà không phải quốc gia nào cũng có. Với tốc độ gia tăng dan số và phát triển công nghiệp như hiện nay thì nguồn nước ngày càng trở nên cạn kiệt và bị ô nhiễm nặng nề. Hãy tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước ngọt quí giá cho hôm nay và mai sau. 4. Hướng dẫn về nhà – Làm bài tập còn lại – Nắm nội dung bài học – Tập tóm tắt văn bản nghị luận làm tư liệu học tập – Soạn bài theo phân phối chương trình. Ngày soạn: 27/ 4/ 2008. Ngàygiảng: / 5/ 2008. Tiết 118. ôn tập tiếng việt A. Mục đích yêu cầu. – Củng cố, hệ thống hoá những kiến thức về tiếng Việt đã học từ đầu năm – Rèn kĩ năng thực hành tiếng Việt và khả năng sử dụng tiếng Việt thành thạo B. Phương tiện thực hiện – SGK, SGV Ngữ văn 11 – Thiết kế bài học – Máy chiếu C. Cách thức tiến hành – GV hướng dẫn HS ôn tập qua hệ thống câu hỏi SGK – Tích hợp phân môn Tiếng Việt, Đọc văn, Làm văn. D. Tiến trình giờ học 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Bài mới. * HS dựa vào bài soạn, trả lời câu hỏi trong SGK (theo nhóm) * GV chuẩn xác kiến thức những câu hỏi khó, lập bản so sánh. Câu 1. Phân biệt ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân Ngôn ngữ chung Lời nói cá nhân – Bao gồm những yếu tố chung cho mọi thành viên trong xã hội như: âm, tiếng, từ – Có qui tắc ngữ pháp chung mà mọi thành viên phải tuân thủ như: tổ chức câu, trật tự từ, dấu câu – Là sản phẩm chung của xã hội, được dùng làm phương tiện giao tiếp xã hội. – Sự vận dụng các yếu tố chung để tạo thành các lời nói cụ thể. – Vận dụng linh hoạt các qui tắc ngữ pháp. – Mang dấu ấn cá nhân về nhiều phương diện như : Trình độ, hoàn cảnh sống, sở thích cá nhân. Câu 5. So sánh nghĩa sự việc và nghĩa tình thái Khái niệm Nghĩa sự việc Nghĩa tình thái Nghĩa chỉ sự vật, sự việc trong câu Nghĩa chỉ tình cảm, thái độ, hoàn cảnhcủa câu nói Những biểu hiện thường gặp. – Hành động, quá trình, tư thế, sự tồn tại, quan hệ ( tương ứng với các thành phần chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, khởi ngữ) – Sự nhìn nhận, đánh giá và thái độ người nói đối với sự việc, thái độ người nói đối với người nghe. Câu 6. Phân tích 2 thành phần nghĩa trong câu nói: Hôm nay trong ông giáo cũng có tổ tôm. Dễ họ không phải đi gọi đâu. – Nghĩa sự việc: Không phải đi gọi họ – Nghĩa tình thái: Sự phỏng đoán (dễ đâu) Câu 7. Tìm ví dụ minh hoạ cho những đặc điểm loại hình tiếng Việt và ghi vào bảng so sánh. Đặc điểm loại hình tiếng Việt Ví dụ 1. Tiếng là đơn vị ngữ pháp cơ sở. Mỗi tiếng là một âm tiết(âm tiết có thể là từ hoặc là yếu tỗ cấu tạo từ) Chúng/ta / đang / ôn/tập / tiếng/Việt. (7 tiếng, 7 âm tiết, 4 từ ) 2. Từ không thay đổi hình thái Tôi rất nhớ anh ấy và anh ấy cũng rất nhớ tôi 3. Trật tự từ và hư từ là biện pháp chủ yếu để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp Anh và em Câu 8. Đặc trưng cơ bản của phong ngôn ngữ báo chí và phong cách ngôn ngữ chính luận Phong cách ngôn ngữ báo chí Phong cách ngôn ngữ chính luận 1. Tính thông tin thời sự Tính công khai về quan điểm chính trị 2. Tính ngắn gọn Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận 3. Tính sinh động hấp dẫn Tính truyền cảm thuyết phục 4. Hướng dãn về nhà. – Hoàn thành đề cương ôn tập phục vụ cho việc kiểm tra học kỳ II được tốt. – Soạn bài theo phân phối chương trình. Ngày soạn: 27/ 4/ 2008. Ngàygiảng: / 5/ 2008. Tiết 119. luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận A. Mục đích yêu cầu. – Nắm vững hơn cách tóm tắt văn bản nghị luận. – Vận dụng kỹ năng đã học vào việc tóm tắt các văn bản nghị luận trong chương trình THPT. – Biết cách tóm tắt một văn bản nghị luận có độ dài 1000 chữ. B. Phương tiện thực hiện – SGK, SGV Ngữ văn 11 – Thiết kế bài học – Máy chiếu C. Cách thức tiến hành – GV hướng dẫn HS ôn tập qua hệ thống câu hỏi SGK – Phương pháp đọc hiểu, kết hợp phân tích, trao đổi. – Tích hợp phân môn Tiếng Việt, Đọc văn, Làm văn. D. Tiến trình giờ học 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Bài mới. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt *Hoạt động 1. HS đọc yêu cầu mục 1 và trả lời câu hỏi. GV nhận xét, bổ sung. * Hoạt động 2. HS tìm hiểu câu 2 và làm đáp án. GV chuẩn xác kiến thức. Thân bài gồm các ý sau: * Cái khó trong việc tìm ra tinh thần thơ mới và xác định cách tiếp cận đúng đắn * Những biểu hiện của cái tôi – cá nhân trong thơ mới * Tình yêu, sự tôn vinh tiếng Việt. Bài tập 1. – Bổ sung 2 ý : + Nhược điểm của thơ mới là không nói đến đấu tranh cách mạng. + Thơ mới đã đổi mới sự biểu hiện của cảm xúc, góp phần vào sự phát triển của tiếng Việt. Bài tập 2. – Vấn đề nghị luận: Tinh thần thơ mới. – Mục đích nghị luận: Giúp người đọc nhận thức đúng về cuộc cách mạng của thơ mới với hai thành tựu nổi bật là công bố cái tôi – cá nhân, và đưa tiếng Việt lên một tầm cao mới. – Bốcục đoạn trích: + Phần mở đầu: câu đầu + Thân bài (ba ý). + Phần kết : Nhấn mạnh tính thần thơ mới 4. Hướng dẫn về nhà. – Nắm nội dung ôn luyện. Tập tóm tắt một văn bản nghị luận khoảng 1000 chữ. – Soạn bài theo phân phối chương trình. Ngày soạn: 27/ 4/ 2008. Ngày giảng: / 5/ 2008. Tiết 120. ôn tập làm văn A. Mục đích yêu cầu. – Củng cố, hệ thống hoá những kiến thức về làm văn đã học từ đầu năm. – Biết cách lập luận và vận dụng các thao tác lập luận trong bài văn nghị luận. – Biết cách tóm tắt văn bản nghị luận, viết tiểu sử tóm tắt và bản tin. B. Phương tiện thực hiện – SGK, SGV Ngữ văn 11 – Thiết kế bài học – Máy chiếu C. Cách thức tiến hành – GV hướng dẫn HS ôn tập qua hệ thống câu hỏi SGK – Tích hợp phân môn Tiếng Việt, Đọc văn, Làm văn. D. Tiến trình giờ học 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Bài mới. * HS dựa vào bài soạn, trả lời câu hỏi trong SGK (theo nhóm). * GV chuẩn xác kiến thức những câu hỏi khó, lập bảng so sánh. I. Nội dung ôn tập. 1. Thống kê, hệ thống hoá các bài làm văn trong SGK ngữ văn 11. Loại bài học Kiến thức Kĩ năng 1. Nghị luận xã hội Khái niệm, đặc điểm Phân tích đề, lập dàn ý, viết bài hoàn chỉnh 2. Nghị luận văn học Thực hành 3. Tóm tắt văn bản ng.luận Mục đích, đặc điểm Tóm tắt 4. Viết tiểu sử tóm tắt Thực hành 5. Viết bản tin Mục đích, đặc điểm Thực hành 6. Trả lời phỏng vấn Mục đích, đặc điểm 7. Các thao tác lập luận – Phân tích – So sánh – Bác bỏ Khái niệm, đặc điểm Khái niệm, đặc điểm Thực hành Thực hành II. Luyện tập. – Chia 3 nhóm theo 3 bài tập SGK. – Các nhóm làm việc và cử đại diện trình bày. – GV nhận xét và chuẩn xác kiến thức, cho điểm. * Hướng dẫn về nhà: Soạn bài theo phân phối chương trình.

Giáo Án Môn Ngữ Văn Lớp 7 Cả Năm

Published on

Gia sư lớp 7 tại nhà Hà Nội chất lượng cao. ĐT hỗ trợ: (043).990.6260 – 0936.128.126. Trung tâm gia sư Hà Nội nhận gia sư Toán, Văn, Anh, Lý, Sinh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp lớp 7 tại nhà mọi trình độ từ cơ bản đến nâng cao.

1. Tuần 1 Bài 1- Tiết 1: Văn bản : CỔNG TRƯỜNG MỞ RA – Lý Lan – A – Mục tiêu cần đạt : Giúp hs – Cảm nhận và hiểu được những tình cảm thiêng liêng , đẹp đẽ của cha mẹ đối với con cái. – Thấy được ý nghĩa lớn lao của nhà trường đối với cuộc đời mỗi con người. B – Chuẩn bị: – Gv : Tranh ảnh về ngày khai trường .Những điều cần lưu ý : Bài văn không có cốt truyện, chủ yếu là tâm trạng hồi hộp, phấp phỏng đón chờ ngày khai trường . Người mẹ không ngủ, phần vì lo chuẩn bị cho con, nhưng phần vì cả tuổi thơ của mẹ sống dậy . -Hs:Bài soạn C- Tiến trình lên lớp: I- HĐ1:Khởi động(5 phút) 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra : -Ở lớp 6 các em đã được học những văn bản nhật dụng nào? (Động Phong Nha, Cầu Long Biên- Chứng nhân lịch sử …) 3. Bài mới :

8. – Cảm nhận được tình cảm thiêng liêng sâu nặng của cha mẹ đối với con cái. Không được chà đạp lên tình cảm đó . – Giáo dục tình cảm yêu thương và kính trọng cha mẹ . B- Chuẩn bị: – Gv :Tranh ảnh về tác giả.Những điều cần lưu ý : GV cần hướng dẫn học sinh tìm hiểu và phân tích văn bản, từ đó rút ra nội dung và ý nghĩa của bài học, tự liên hệ và kiểm điểm thái độ và tình cảm của bản thân đối với bố mẹ mình. -Hs:Bài soạn C – Tiến trình lên lớp: I- Hđ1:Khởi động(5 phút) 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra: – Bài học sâu sắc nhất mà em rút ra từ văn bản Cổng trường mở ra là gì ? – Yêu cầu: Trả lời như phần ghi nhớ – SGK ( 9 ). 3.Bài mới: Trong cuộc đời mỗi chúng ta, người mẹ có một vị trí và ý nghĩa hết sức lớn lao, thiêng liêng và cao cả . Nhưng không phải khi nào ta cũng ý thức hết được điều đó. Chỉ đến khi mắc những lỗi lầm, ta mới nhận ra tất cả. Bài Mẹ tôi sẽ cho ta một bài học như thế. II-HĐ2:Đọc – Hiểu văn bản(25 phút) Hoạt động của thầy – trò Nội dung kiến thức

13. IV-HD4:Luyện tập, củng cố(5 phút) – Văn bản này đã cho ta hiểu thêm gì về tác giả ? – Sau khi học xong văn bản này, em rút ra được bài học gì ? Liên hệ với bản thân xem em đã có lần nào lỡ gây chuyện gì đó khiến bố mẹ buồn phiền. Nếu có thì bài văn này gợi cho em điều gì ? V-HĐ5:Đánh giá(3 phút) -Em có tình cảm gì đối với mẹ của mình, em phải làm gì để mẹ vui lòng VI-HĐ6:Dặn dò(2 phút) -VN học bài, soạn bài “Từ ghép” B-Luyện tập: Tiết 3 :Tiếng Việt : TỪ GHÉP A – Mục tiêu bài học :Giúp hs – Nắm được cấu tạo của 2 loại từ ghép : Từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập . – Hiểu được ý nghĩa của các loại từ ghép . B – Chuẩn bị : – Gv : Bảng phụ .Những điều cần lưu ý :

14. Học về từ ghép không phải chỉ để nhận diện một từ nào đó là từ ghép chính phụ hay từ ghép đẳng lập mà điều quan trọng là hiểu được cơ chế tạo nghĩa của các loại từ ghép . -Hs:Bài soạn C – Tiến trình lên lớp : I- Hđ1:Khởi động(5 phút) 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra : Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng, sách vở của HS 3.Bài mới : ? Tìm 3 từ đơn và 3 từ phức? Từ phức được phân loại như thế nào ? ( Hoa, lá, quả; hoa hồng, hoa quả, xanh xanh. Từ phức được phân thành hai loại : Từ ghép và từ láy) Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về từ ghép . II-HĐ2:Hình thành kiến thức mới(20 phút) Hoạt động của thầy trò Nội dung kiến thức +Hs đọc VD trên bảng phụ + Chú ý các từ : Bà ngoại, thơm phức . – Trong 2 từ đó, tiếng nào là tiếng chính, tiếng nào là tiếng phụ bổ sung ý nghĩa cho tiếng chính ? A-Tìm hiểu bài: I- Các loại từ ghép: *Ví dụ 1 Bà ngoại Thơm phức Tc Tp Tc Tp – Tiếng phụ bổ sung nghĩa cho

20. Chúng ta sẽ không hiểu được một cách cụ thể về văn bản, cũng như khó có thể tạo lập được những văn bản tốt, nếu chúng ta không tìm hiểu kĩ 1 trong những tính chất quan trọng nhất của nó là liên kết. II-HĐ2:Hình thành kiến thưc mới(20 phút) Hoạt động của Thầy-Trò Nội dung khiến thức +GV : gọi hs đọc 2 đoạn văn ( đoạn văn trong Văn bản : Mẹ tôi-sgk-10 và đoạn văn sgk-17 ) – So sánh 2 đoạn văn, đoạn nào có thể hiểu rõ hơn người bố muốn nói gì ? – Nếu En Ri Cô chưa hiểu ý bố thì hãy cho biết vì sao ? ( vì giữa các câu còn chưa có sự liên kết ) + GV: liên : liền; kết : nối, buộc; liên kết: nối liền nhau gắn bó với nhau – Muốn cho đoạn văn có thể hiểu được thì nó phải có tính chất gì ? ( liên kết ) -Thế nào là liên kết ? + GV : liên kết là 1 trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản * BT1 : Tôi đến trường. Em Thu bị ngã . – ở đây nêu mấy thông tin ? Những thông tin A-Tìm hiểu bài: I / Liên kết và phương tiện liên kết trong văn bản : 1 / Tính liên kết của văn bản : – Ví dụ : – Đoạn văn khó hiểu vì giữa các câu văn không có mối quan hệ gì với nhau – Liên kết: là sự nối kết các câu, các đoạn trong văn bản 1 cách tự nhiên, hợp lí, làm cho văn bản trở nên có nghĩa, dễ hiểu

23. cạnh nhau trong Văn bản : Cổng trường mở ra. Em hãy giải thích tại sao ? Nếu tách riêng 2 câu văn thì có vẻ rời rạc nhưng nếu đọc tiếp câu 3 thì ta thấy câu 3 kết nối 2 câu trên thành 1 thể thống nhất làm đoạn văn có tính liên kết chặt chẽ . V-HĐ5:Đánh giá(3 phút) -Viết 2-3 câu văn có tính liên kết câu -Gv đánh giá tiết học VI-HĐ6:Dặn dò(2 phút) -VN học bài soạn bài “Cuộc chia tay của những con búp bê”

24. Tuần 2 Tiết 5-6:Văn bản : CUỘC CHIA TAY CỦA NHỮNG CON BÚP BÊ – Khánh Hoài – A – Mục tiêu bài học:Giúp hs – Thấy được những tình cảm chân thành, sâu nặng của 2 anh em trong câu chuyện. Cảm nhận được nỗi đau đớn, xót xa của những người bạn nhỏ chẳng may rơi vào những hoàn cảnh gia đình bất hạnh. Biết thông cảm và chia sẻ với những người bạn ấy . – Thấy được cái hay của chuyện là ở cách kể rất chân thật và cảm động . B – Chuẩn bị : – Gv : Tranh ảnh về gia đình.Những điều cần lưu ý: Nội dung vấn đề đặt ra trong truyện khá phong phú, thể hiện ở ba phương diện: phê phán những bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm với con cái; ca ngợi tình cảm nhân hậu, trong sáng, vị tha của 2 em bé; miêu tả và thể hiện nỗi đau xót tủi hờn của những em bé chẳng may rơi vào hoàn cảnh bất hạnh . -Hs:Bài soạn C – Tiến trình lên lớp : I-HĐ1:Khởi động(5 phút) 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra : 1 – Phân tích hình ảnh người mẹ của EnRiCô trong văn bản Mẹ tôi ? 2 – Văn bản Mẹ tôi cho chúng ta thấy bài học đạo đức gì ?

29. – Văn bản được viết bằng phương thức nào ? Phương thức nào là chính ? Tác dụng của các phương thức đó ? III-HĐ3:Tổng kết(5 phút) – Qua câu chuyện, tác giả Khánh Hoài muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì ? -Hs ghi nhớ sgk . – Văn bản này đã cho em hiểu thêm gì về tác giả ? – Sau khi học xong văn bản, em rút ra được bài học gì ? – GV : Qua cuộc chia tay đau đớn và đầy cảm động của hai em nhỏ trong truyện khiến người đọc thấm thía rằng : Hạnh phúc gia đình vô cùng quý giá, mọi người hãy cố gắng bảo vệ và giữ gìn, không nên vì bất cứ lí do gì mà làm tan vỡ hạnh phúc gia đình . IV-HĐ4:Luyện tập, củng cố(5 phút) HS quan sát 2 bức tranh trong sgk : Hai bức tranh trong SGK minh hoạ cho sự việc gì trong truyện ? Em hãy miêu tả lại sự việc đó ? nhân vật . – Tự sự kết hợp với miêu tả để biểu cảm – miêu tả qua so sánh và sử dụng 1 loạt ĐT – TT làm nổi rõ tâm trạng của nhân vật IV-Tổng kết: * Ghi nhớ: (sgk- 27) – Tác giả là người yêu mến trẻ em, luôn mong muốn trẻ em được hạnh phúc . – Chúng ta cần phải biết trân trọng giữ gìn hạnh phúc gia đình . B- Luyện tập :

30. V -HĐ5:Đánh giá(3 phút) -Qua văn bản tác giả muốn đề cặp đến quyền lợi gì của trẻ em? -Gv đánh giá tiết học VI-HĐ6:Dặn dò(2 phút) -VN học bài và soạn bài “Bố cục trong văn bản”

31. Tiết 7:Tập làm văn : BỐ CỤC TRONG VĂN BẢN A – Mục tiêu bài học : – Thấy được tầm quan trọng của bố cục trong văn bản . – Bước đầu hiểu thế nào là một bố cục rành mạch, hợp lí . – Có ý thức xd bố cục khi viết văn . B – Chuẩn bị : – Gv : Bảng phụ.Những điều cần lưu ý : GV cần thường xuyên cho học sinh thấy việc XD bố cục trước khi tạo lập văn bản Tiếng Việt là hết sức cần thiết . C – Tiến trình lên lớp : I- HĐ1:Khởi động(5 phút) 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra : – LK là gì ? Làm thế nào để văn bản có tính LK ? – LK là sự nối liền các câu, các đoạn trong văn bản 1 cách tự nhiên, hợp lí, làm cho văn bản trở nên có nghĩa, dễ hiểu . – Muốn tạo được tính LK trong văn bản cần phải sử dụng được những phương tiện Lk về hình thức và nội dung . 3.Bài mới : Các em học lịch sử hẳn còn nhớ trận chiến trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền với việc lợi dụng nước thuỷ triều và cách bố trí các đạo quân, cánh quân

32. theo thế trận rồi dùng các thuyền nhỏ để dụ địch vào thế trận và phản công, mang lại chiến thắng Bạch Đằng vang dội . Nếu không có sự sắp xếp thế trận như vậy có thể dẫn đến kết quả như vậy không ? vì sao ? Trong việc tạo lập văn bản cũng cần phải bố trí sắp xếp các phần, các đoạn theo trình tự hợp lí . Để hiểu và làm được việc này chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài : Bố cục trong văn bản II-HĐ2:Hình thành kiến thức mới(20 phút) Hoạt động của thầy – trò Nội dung kiến thức – Có 1 bạn viết giấy xin phép nghỉ học, bạn sắp xếp các ý như sau : +GV : Treo bảng phụ – hs đọc – Lí do nghỉ học, Quốc hiệu, Tên đơn, Họ và tên – địạ chỉ, Cám ơn, Lời hứa, Nơi viết, ngày …, Kí tên . – Em có nhận xét gì về cách sắp xếp trên? +GV : Treo bảng phụ – hs đọc – Em có nhận xét gì về nội dung và trình tự lá đơn ? ( trình tự hợp lí ) +GV : Sự sắp đặt nội dung các phần trong văn bản theo 1 trình tự hợp lí được gọi là bố cục . – Em hiểu bố cục là gì ? A-Tìm hiểu bài: I – Bố cục và những yêu cầu về bố cục trong văn bản : 1 – Bố cục của văn bản : – Trình tự lá đơn lộn xộn – Trình tự hợp lí : – Quốc hiệu, tên đơn,họ và tên, địa chỉ,lí do viết đơn,lời hứa, cám ơn, nơiviết, ngày viết đơn, kí tên * Bố cục : Là sự bố trí , sắp xếp các phần, các đoạn theo 1 trình tự, 1 hệ thống rành mạch và hợp lí . 2 – Những yêu cầu về bố cục trong

33. +HS đọc đoạn văn 1- SGK ( 29 ) – So sánh văn bản ếch ngồi đáy giếng ở SGK Ngữ văn 6 với văn bản vừa đọc có gì giống và khác nhau ? +Giống : cùng nội dung . + Khác : về hình thức diễn đạt.- Đoạn văn trong sgk có bố cục 2 phần, các ý sắp xếp lộn xộn, không ăn nhập với nhau nên rất khó hiểu . Còn đoạn văn trong sgk- ngữ văn 6 có bố cục 3 phần, các ý được sắp xếp 1 cách rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. +HS đọc đoạn văn 2 – SGK ( 29 ) – So sánh văn bản Lợn cưới áo mới ở sgk Ngữ văn 6 với văn bản vừa đọc có gì giống và khác nhau ? – Theo em nên sắp xếp bố cục 2 câu chuyện trên như thế nào ? ( sắp xếp bố cục 3 phần như trong sách Ngữ văn 6 ) – Mục đích giao tiếp của 2 câu chuyện trên là gì ? ( Phê phán những thói hư, tật xấu của con người : thói kiêu căng, tự phụ và thói khoe của 1 cách lố bịch. ) – Theo em đoạn văn nào dễ tiếp nhận hơn? văn bản : – Ví dụ : + Đoạn văn1 sgk ( 29 ) + Đoạn văn 2 sgk – Các điều kiện để có một bố cục rành mạch, hợp lí : + Nội dung các phần, các đọan phải thống nhất chặt chẽ với nhau và phải có sự phân biệt rạch ròi . + Trình tự sắp đặt phải đạt được mục đích giao tiếp . 3 – Các phần của bố cục :

51. B-Luyện tập: *Bài 1:Thể thơ lục bát *Bài 2:Ghi nhớ

52. Tiết 11:Tiếng việt : TỪ LÁY A-Mục tiêu bài học:Giúp hs – Nắm được cấu tạo của 2 loại từ láy: Từ láy bộ phận và từ láy toàn bộ. – Hiểu được cơ chế tạo nghĩa của từ láy tiếng Việt – Biết vận dụng những hiểu biết về cấu tạo và cơ chế tạo nghĩa của từ láy để sử dụng tốt từ láy. B- Chuẩn bị: – Gv: Bảng phụ. Những điều cần lưu ý: Không được lẫn lộn từ ghép và từ láy: máu mủ, râu ria, thiên nhiên, hoàng hôn… -Hs:Bài soạn C- Tiến trình lên lớp: I- HĐ1:Khởi động(5 phút) 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra: – Từ phức gồm những loại nào? Cho VD? Có mấy loại từ ghép? (Từ phức gồm 2 loại : Từ ghép và từ láy. Từ ghép có 2 loại là từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập.) 3. Bài mới: Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại từ láy và nghĩa của chúng. II-HĐ2:Hình thành kiến thức mới(20 phút) Hoạt động của thầy – trò Nội dung kiến thức

55. -Từ láy có mấy loại? Nêu nghĩa của từ láy? – Gọi hs đọc ghi nhớ 1,2 IV-HĐ4:Luyện tập, củng cố(10 phút) – Đọc đoạn văn: “Mẹ tôi, giọng khản đặc…nặng nề thế này”(Cuộc chia tay của những con búp bê): + Tìm các từ láy trong đoạn văn? + Xếp các từ láy theo 2 loại: từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận? – Điền các tiếng láy vào trước hoặc sau các tiếng gốc để tạo từ láy? – Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống? V-HĐ5:Đánh giá (3 phút) -Đặt câu có sử dụng từ láy VI-HĐ6:Dặn dò(2 phút) -VN học bài, soạn bài “Quá trình tạo lập văn bản” *Ghi nhớ 1, 2 B-Luyện tập: 1- Bài 1: – Từ láy toàn bộ: thăm thẳm, bần bật, chiêm chiếp – Từ láy bộ phận: Nức nở, tức tưởi, lặng lẽ, rực rỡ, ríu ran, nhảy nhót, nặng nề. 2- Bài 2: – Lấp ló, nho nhỏ, nhức nhối, khang khác, thâm thấp, chênh chếch, anh ách. 3- Bài 3: a, Bà mẹ nhẹ nhàng khuyên con. b, Làm xong công việc nó thở phào nhẹ nhõm như trút đựơc gánh nặng. Tiết 12: Tập làm văn:QUÁ TRÌNH TẠO LẬP VĂN BẢN

56. A- Mục tiêu bài học: Giúp hs – Nắm được các bước của quá trình tạo lập văn bản để có thể viết bài tập làm văn một cách có phương pháp và có hiệu quả hơn. – Củng cố lại kiến thức và kĩ năng đã được học về liên kết, bố cục và mạch lạc trong văn bản. B- Chuẩn bị: – Gv: Bảng phụ.Những điều cần lưu ý: Nhìn từ góc độ tập làm văn thì học liên kết, bố cục và mạch lạc trong văn bản xét tới cùng, cũng là để HS có thể học được về tạo lập văn bản -Hs:Bài soạn C- Tiến trình lên lớp: I- HĐ1:Khởi động(5 phút) 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra: ? Thế nào là một văn bản có tính mạch lạc? Cho VD? ? Yêu cầu: trả lời như phần ghi nhớ SGK (32) 3.Bài mới:Muốn tạo lập 1 văn bản phải đi theo một số bước nhất định , tiết học hôm nay chúng ta nghiên cứu điều đó II-HĐ2:Hình thành kiến thức mới(20 phút) Hoạt động của thầy – trò Nội dung kiến thức * Tình huống 1: Em được nhà trường khen A-Tìm hiểu bài:

57. thưởng về thành tích học tập. Tan học, em muốn về nhà thật nhanh để báo tin vui cho cha mẹ. Em sẽ kể cho mẹ nghe em đã cố gắng như thế nào để có kết quả học tập tốt như hôm nay. Em tin rằng mẹ sẽ vui và tự hào về đứa con yêu quí của mẹ lắm – Trong tình huống trên em sẽ báo tin cho mẹ bằng cách nào? ( Kể ) – Em sẽ xây dựng vb nói hay vb viết? – Văn bản nói ấy có nội dung gì ? Nói cho ai nghe ? Để làm gì ? * Tình huống 2: Vừa qua em được nhà trường khen thưởng vì có nhiều thành tích trong học tập. Em hãy viết thư cho bạn để bạn cùng chia sẻ niềm vui với em. – Để tạo lập 1 văn bản (bức thư), em cần xác định rõ những vấn đề gì? + GV: Khi có nhu cầu giao tiếp, ta phải xây dựng văn bản nói hoặc viết. Muốn giao tiếp có hiệu quả, trước hết phải định hướng văn bản I- Các bước tạo lập văn bản : 1/ Định hướng văn bản : * Xây dựng văn bản nói: – Nội dung : Giải thích lí do đạt kquả tốt trong học tập – Đối tượng : Nói cho mẹ nghe – Mục đích : Để mẹ vui và tự hào về đứa con ngoan ngoãn, học giỏi của mình. * Văn bản viết : a , Đối tượng : – Viết thư cho ai ? Viết cho bạn b, Mục đích : – Viết để làm gì ? Để bạn vui vì sự tiến bộ của mình c, Nội dung : – Viết về cái gì ? Nói về niềm vui được khen thưởng d , Hình thức : – Viết như thế nào? Nói về quá trình phấn đấu. 2- Xây dựng bố cục văn bản: ( Tìm ý, sắp xếp ý )

58. về nội dung, đối tượng, mục đích. – Để giúp mẹ hiểu được những điều em muốn nói thì em cần phải làm gì? +Gv : Treo bảng phụ ghi yêu cầu sgk – Khi viết vb cần đạt những yêu cầu gì? +Hs : Tất cả các yêu cầu trên + GV: Xây dựng bố cục văn bản sẽ giúp em nói, viết chặt chẽ, mạch lạc và giúp người nghe (người đọc) dễ hiểu hơn. – Chỉ có ý và dàn bài mà chưa viết thành văn thì đã tạo được 1 văn bản chưa? Hãy cho biết việc viết thành văn bản ấy cần đạt đựơc những yêu cầu gì? – Trong sản xuất, bao giờ cũng có những bước kiểm tra sản phẩm? Có thể coi văn bản cũng là 1 loại sản phẩm cần được kiểm tra sau khi hoàn thành không? Nếu có thì sự kiểm tra ấy cần dựa theo những tiêu chuẩn cụ thể nào? III-HĐ3:Tổng kết(5 phút) – Để có 1 văn bản, người tạo lập văn bản cần phải thực hiện những bước nào? * Bố cục: 3 phần – MB : Giới thiệu buổi lễ khen thưởng của nhà trường. – TB : Lí do em được khen thưởng. – KB : Nêu cảm nghĩ. 3- Diễn đạt thành bài văn: – Câu văn, đoạn văn rõ ràng, chính xác, mạch lạc và liên kết chặt chẽ với nhau. 4- Kiểm tra văn bản: – Đã đạt yêu cầu chưa. – Cần sửa chữa gì. II-Tổng kết: * Ghi nhớ: SGK (46)

59. -HS đọc ghi nhớ. IV-HĐ4:Luyện tập, củng cố(10 phút) HS làm nhanh theo 4 câu hỏi trong SGK HS đọc yêu cầu trong sgk. – Theo em, bạn ấy làm như thế đã phù hợp chưa ? cần phải điều chỉnh lại như thế nào ? Hs : Bạn A mới chỉ nêu thành tích học tập của mình mà chưa chú ý tới việc rút ra kinh nghiệm từ thực tế để giúp các bạn học tập tốt hơn GV : Bạn xác định không đúng đối tượng giao tiếp. Báo cáo này được trình bày với hs chứ không phải với thầy cô giáo GV hướng dẫn hs làm bài 3, 4 V-HĐ5:Đánh giá(3 phút) -Nêu các bước của quá trình tạo lập văn bản – I-Gv đánh giá tiết học VHĐ6:Dặn dò(2 phút) -VN học bài , viết bài TLV số 1 -Đề 1:Kể cho bố mẹ nghe 1 chuyện lí thú mà em đã gặp ở trường B-Luyện tập: – Bài 1: – Bài 2: – Bạn A xác định chưa đúng – Báo cáo kinh nghiệm học tập để giúp các bạn khác học tập tốt hơn. – Xưng tôi

61. I- HĐ1:Khởi động(5 phút) 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra: ? Đọc thuộc lòng 4 bài ca dao về tình yêu quê hương, đất nước, con người? Tình cảm chung được thể hiện trong 4 bài ca dao là gì ? Em có nhận xét gì về thể thơ trong 4 bài ca dao này ? * Yêu cầu: Trả lời như phần ghi nhớ SGK(4O) 3.Bài mới: Ca dao, dân ca là tấm gương phản ánh đời sống, tâm hồn nhân dân. Nó không chỉ là tiếng hát yêu thương, tình nghĩa trong các mối quan hệ từng gia đình, quan hệ con người đối với quê hương, đất nước, mà còn là tiếng hát than thở về những cuộc đời, cảnh ngộ khổ cực, đắng cay II-HĐ2:Đọc – Hiểu văn bản(25 phút) Hoạt động của thầy – trò Nội dung kiến thức – Thế nào là ca dao- dân ca? – Chủ đề của 3 bài ca dao này là gì? – Ca dao- dân ca thuộc kiểu văn bản nào? (Tự sự, miêu tả hay biểu cảm) +HS đọc: giọng tâm tình, thấm thía, xót xa. +HS đọc chú thích – chú ý: chú thích 1,3,7 A-Tìm hiểu bài: I- Đọc – Chú thích: II- Phân tích: * Đọc : * Chú thích : 1- Bài 1:

72. +Bảng phụ. -Hs:Bài soạn, ôn lại kiến thức lớp 5 C- Tiến trình lên lớp: I- Khởi động(5 phút) 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra: ? Từ láy có mấy loại?Mỗi loại cho 3 VD? 3.Bài mới: – Từ ” tôi” ở trong văn bản “Tôi đi học” có phải là danh từ không? vì sao? (Từ ” tôi” không phải là danh từ vì nó không phải là từ dùng để gọi tên người, sự vật) – Vậy từ ” tôi” thuộc từ loại gì ? (Tôi là đại từ). Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về đại từ. II-HĐ2:Hình thành kiến thức mới(20 phút)

Cập nhật thông tin chi tiết về Giáo Án An Toàn Giao Thông Lớp 5 Cả Năm trên website Englishhouse.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!